Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2020-08-27

Sammanträde 2020-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Skrivelser

7 Svar på skrivelse från (M), (L), (MP), (C), (S), (V), (SD), (Fi) – Insatser för att nå våldsutsatta kvinnor i karantän

Beslutsärenden

8 Månadsrapport juli år 2020

9 Ny friliggande förskola inom Slakthusområdet etapp 1, kvarter R

Inriktningsärende
Dnr: EÅV 2020/212
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Uppföljning inom socialpsykiatri – Dalens och Hagsätra gruppbostäder

11 Uppdatering av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds delegationsordning

12 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

13 Entledigande av ledamot samt val av ny ledamot i Enskede-Årsta- Vantörs sociala delegation

16 Motion om att personer som vistas illegalt i Sverige inte ska tilldelas försörjningsstöd och andra förmån er från Stockholm stad, KS 2020/500

19 Stockholms stads riktlinjer avseende förenings - och kulturbidrag, KS 2020/410

22 Samråd om förslag till detaljplan för del av Örby 4:1 vid kvarteret Skolfilmen i stadsdelarna Högdalen och Bandhagen i Stockholm, S-Dp 2018-15610

25 Ansökan om serveringstillstånd för Pizzabakeren

26 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m. dnr EÅV 2020/2 (se pärm)
B. Delegationsbeslut, se pärm
C. Protokoll från pensionärsrådets sammanträde (sammanträdet för augusti är inställt)
D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (sammanträdet för augusti är inställt)
E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare)
F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (delas ut på gruppmötet)

28 Stadsdelsdirektörens information

29 Upphörande av begräsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

30 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken (FB)

32 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§8 Månadsrapport juli 2020

§9 Ny friliggande förskola inom Slakthusområdet etapp 1, kvarter R

§10 Uppföljning inom socialpsykiatri – Dalens och Hagsätra gruppbostäder

§11 Uppdatering av Enskede - Årsta-Vantörs stadsdelsnämnds delegationsordning

§12 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§13 Entledigande av ledamot samt val av ny ledamot i sociala delegationen

§26 Anmälningsärenden

§28 Stadsdelsdirektörens information

§29 Upphörande av b egränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§30 Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 9 § föräldrabalken (FB)

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. föräldrabalken (FB)

§32 Anmälan av sociala delegationens protokoll från 22 juni, 25 juni, 10 juli, 30 juli, 6 augusti, 19 augusti (två sammanträden), 25 augusti, 27 augusti 2020