Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-16

Sammanträde 2006-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Årstavägen 56A, förvaltningen

Ylva Mård, förskolechef, informerar – Så arbetar vi med systematiskt arbetsmiljöarbete.
A Läs mer...llmänhetens frågestund därefter till klockan 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare och samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag – anmälan

3 Skidspår på Årstafältet från Malin Strandell-Jansson

Dnr 06-320/243

Renovering av ’Sjörövarparken’ i Enskede gård från Medeleine Persson
Dnr 06-320/265

Fler hundrastgårdar i stadsdelen från Carl-Mikael Larsson
Dnr 06-320/264

Minska bullret ovanför tunnelmynningen vid Gullmarsplan från Sonja Wallbom
Dnr 06-320/275

Stadsdelen bör städas oftare från BrittMarie Johansson
Dnr 06-320/278

Svar

4 Byte av armaturer på del av Lindevägen från Thomas Dottman

Beslutsärenden

5 Tertialrapport 1 2006

6 Handlingsplan för resursenheten

7 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

8 Naturreservat Årsta- svar på skrivelse från Årstadals båtklubb

Dnr 06-305/277 Utsändes senare
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Vad tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Enskede-Årsta? Svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

10 Delegationsordning för Enskede-Årsta

Remissärenden

11 Programförslag för bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede

12 Hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde

13 Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar

14 Den nationella psykiatrisamordnarens promemoria Öppen vård med särskilda villkor

15 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

16 Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa

17 Motion 2006:5 om inrättande av kommunala utredare av fusk med socialbidrag

18 Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron

Anmälningsärenden

19 Jämställdhet ur ett genusperspektiv - anmälan av projektplan, skolan

20 Genomförda och planerade kulturaktiviteter för barn och äldre 2006

21 Balanslista avseende uppdrag från Enskede.-Årsta stadsdelsnämnd

22 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

23 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. (lista se pärm)

24 Anmälan av beslut enligt delegationsordning (i pärm)

25 Stadsdelsdirektörens information

- Kompetensfonden- redovisning av projekt och utbildningsinsatser
- barnomsorgsgarantin
- ventilationstunnel vid Gesunden
- arbetsskadetillbud på Sturebyskolan
- flexiblare påsläpp samt avstängning av vatten i plaskdammar
- nationaldagen 6 juni
- Agenda 21- dag 10 juni
- övrigt

26 Nämndens frågor


Slutet sammanträde

S 1 Anmälan om rätten till utbildning för elev i grundskolan vid Kun-
skapsskolan och Nytorpsskolan – yttrande Dnr 04-405/561

S 2 Anmälan enligt Lex Sarah Dnr 06-506/287

S 3 Anmälan enligt Lex Sarah Dnr 06-506/288

S 4 Anmälan mot nämnden angående utredning avseende klients
ekonomiska förhållanden, svar från JO Dnr 05-505/95

S 5 Ärenden enligt föräldrabalken
S 6 Ärende enligt föräldrabalken
S 7 Anmälan av protokoll från social delegatione

27 Slutet sammanträde

S 1 Anmälan om rätten till utbildning för elev i grundskolan vid Kunskapsskolan och Nytorpsskolan – yttrande
Dnr 04-405/561

S 2 Anmälan enligt Lex Sarah
Dnr 06-506/287

S 3 Anmälan enligt Lex Sarah
Dnr 06-506/288

S 4 Anmälan mot nämnden angående utredning avseende klients ekonomiska förhållanden, svar från JO
Dnr 05-505/95

S 5 Ärenden enligt föräldrabalken

S 6 Ärende enligt föräldrabalken

S 7 Anmälan av protokoll från social delegationen
Mötesinformation

Ledamöter
Susanna Brolin (v) ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordförande
Lars-Åke Henriksson (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Björn Holmberg (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Katina Staf (s)
Linnea Björnstam (s)
Jonas Eklund (mp)
Eva Solberg (m) § § 1-27
Helena Nilsson § § 1-6
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s)
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Anna Lund (m)
Kristina Almqvist (m) § § 1-27
Eva Solberg § § 28-34

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Marianne Berg- Ekbom, Gunilla Bjurvald, Katarina Höök, Kjell Jansson, Peter Svensson, Birgitta Fagerstedt, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Susanna Brolin (v), Göran Holmström (kd)

Dag för justering
29 maj 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 – 34
Antal blad 47

Allmänhetens frågestund inleddes klockan 18.00 och ett 15-tal medborgare var närvarande.

Frågor ställdes om nybyggnation i kvarteret Borlången Valla Torg, trafiksituationen på Sandfjärdsgatan och trafikstörningar och nedskräpning vid Globenarenorna.

En medborgare tog upp ett medborgarförslag om upprustning av Sjörövarparken i Enskede Gård.

Ylva Mård, förskolechef, och Tina Johansson, Kommunal, informerade om hur förvaltningen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete.

§1 Godkännande av dagordning

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog att två inkomna medborgarförslag om Sjörövarparken anmäls på dagordningen vid dagens sammanträde.

Dagordningen godkändes.

§2 Val av justerare och samt anmälan av föregående protokoll

Ordföranden Susanna Brolin (v) jämte vice ordföranden Göran Holmström (kd) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde den 20 april justerades den 28 april 2006.

§3 Medborgarförslag – anmälan

Minska bullret ovanför tunnelmynningen vid Gullmarsplan från Sonja Wallbom
Dnr 06-320/275

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Ärendet överlämnas till miljönämnden för beredning.

 

Skidspår på Årstafältet från Malin Strandell-Jansson
Dnr 06-320/243

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att besvara ärendet.

 

Renovering av Sjörövarparken i Enskede gård från Medeleine Persson
Dnr 06-320/265

Parken Trädskolan även kallad Båtparken/ Sjörövarparken från Tony Holmberg
Dnr 06-320/296

Upprustning av lekparken Sjörövarparken från Katharina Gustafsson
Dnr 06-320/297

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendena.

 

Fler hundrastgårdar i stadsdelen från Carl-Mikael Larsson
Dnr 06-320/264

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

 

Stadsdelen bör städas oftare från BrittMarie Johansson
Dnr 06-320/278

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut
Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§4 Byte av armaturer på del av Lindevägen från Thomas Dottman

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag från Thomas Dottman.

 2. Ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Ärendet

Nämnden gav den 23 mars 2006 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Thomas Dottman, att gatubelysningen på del av Lindevägen bör bytas för att ljusstrykan ska vara tillfredsställande.

Förvaltningen håller med förslagsställaren att en bra upplyst gata bidrar till en tryggare miljö. Trafikkontoret informerar att det i bostadsområden finns krav på att det ska vara ”vitt ljus”. Ljuskällorna kommer att bytas under 2006 i hela Enskedeområdet i det ordinarie seriebytesprogrammet vilket innebär att belysningen kommer att bli bättre utmed den aktuella gatan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2006.

Dnr 06-320/150

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Tertialrapport 1- 2006 med delårsrapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Medel om 8,8 mnkr i stimulansbidrag enligt specifikation i bilaga för om- och nybyggnad inom äldreomsorg i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

 2. Medel om 1,0 mnkr i stimulansbidrag enligt bilaga 3 för utbyggnad av förskolor i enlighet med beslut i stadsdelsnämnden och kommunstyrelsens ekonomiutskott begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

 3. Medel om 0,8 mnkr avseende avveckling av Våxtorpsgränd enligt bilaga 3 begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

 4. Medel om 1,1 mnkr i bidrag för överkostnader för hyror för förskolorna Sköntorpsgården, Valla förskola samt förskolepaviljongerna Grafikvägen 5, Hjälmarsvägen 16, Storsjövägen 2 B och Sågverksgatan 93-95 begärs som budgetjustering hos kommunstyrelsen.

 5. Tertialrapport 1- 2006 med delårsbokslut godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden gör tillsammans med förvaltningsledningen en avstämning av kommunfullmäktiges mål, ska-krav och utpekade utvecklingsområden för stadens verksamheter inför kommande års verksamhetsplanering. Diskussionen resulterar i beslut om vilka mål verksamhetsenheterna ska uppfylla under året.

Förvaltningen presenterar tertialrapport 1 med en prognos som visar en budget i balans för år 2006.

Förvaltningen anför bland annat följande. Arbetet med att utveckla kvaliteten fortsätter. Många medarbetare har getts möjlighet att öka sina kunskaper genom de många projekt som stöds av kompetensfonden. Dialogen med medborgarna har fördjupats genom stadsdelsvisa möten under våren.

Både barnomsorgsgarantin och minskade barngrupper i förskolan kommer att uppnås under året. Barn och ungas inflytande är en självklar del i verksamheten liksom samarbetet med föräldrarna.

En prioriterad uppgift är att höja kvaliteten i äldreomsorg och omsorgen om personer med fysiska och psykiska funktionshinder.

Inom individ- och familjeomsorgen finns, för att stärka vårdkedjan, verksamheter för hemlösa och missbrukare i samverkan med andra vårdgivare.

Inom stadsmiljöverksamheten pågår dialog med medborgare och verksamma om hur nämndens investeringsmedel bäst ska användas.

Miljöfrågorna och Agenda 21- aktiviteterna är koncentrade till att miljöanpassa upphandlingarna, minska förbrukningen av energi, minska avfallsmängder, öka återanvändningen och återvinningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 9 maj 2006.

Dnr 06-103/197

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl.(m) lämnade följande uttalande.

Trots att antalet äldre minskar i Enskede-Årsta och att därmed behovet av omsorg sjunker, så ligger ändå kostnaderna fortfarande långt över budget. Av den anledningen tvingas nu äldreomsorgen till fortsatta neddragningar vilket ytterligare kommer att försämra kvaliteten. Den grundläggande orsaken till den här utvecklingen är att socialdemokraterna och stödpartierna inte haft förmåga att i budget prioritera äldreomsorgen; vi liksom de flesta medborgare anser däremot att äldreomsorg är en av de absolut viktigaste kärnuppgifterna för vårt samhälle. Därför är vi mycket upprörda över att hemtjänsten och äldreboenden tvingas spara in ytterligare närmare nio miljoner kronor.

Arbetslösheten är fortsatt hög och socialbidragskostnaderna i staden sjunker inte som förväntat. Situationen för den stora mängden ungdomar bland dessa är bekymmersam.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§6 Handlingsplan för resursenheten- ungdomsverksamhet

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Handlingsplanen godkännes.

Ärendet

Resursenheten har i verksamhetsplanen för 2006 fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för sitt arbete. Enhetschefen har gjort planen tillsammans med personal.

I handlingsplanen beskrivs vad som ska göras, av vem/ vilka och när det ska ske med fokus på fältarbetet, vidareutveckling av ungdomars inflytande, samarbetet mellan fritidsgårdarna, innehållet i fritidsgårdarnas verksamheter samt en samordning av fritidsgårdarnas öppettider och bemanning, alkohol- och drogförebyggande arbete, mötesformer samt hemsidans utformning. Samtliga fritidsgårdar/ träffpunkter uppfyller de av kommunfullmäktige fastställda minikraven.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2006.

Dnr 06-405/274

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Förslaget till handlingsplan för resursenheten ser mycket 1ovande ut. Arbetet gentemot ungdomar och mot brott och droger har förutsättningar att bli genomtänkt och strukturerat.

När stadsdelsnämnden fattade beslut om den nya resursenheten i augusti 2005 avstyrkte vi att de Öppna förskolorna organisatoriskt placerade i denna enhet. Mot bakgrund av den handlingsplan som nu föreslår framstår placeringen av dem som ett uppenbart missgrepp. Det förhindrar dock inte att arbetet utifrån handlingsplanen kan komma att bli mycket bra.’

§7 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Renovering av skateboardramp godkännes.

 2. Skräpplockardagar godkännes.

 3. Östbergadag godkännes.

Ärendet

Målet med stadsdelsförnyelsen är att öka medborgarnas delaktighet och engagemang för det egna närsamhället och skapa en långsiktigt positiv utveckling för Stockholms ytterstad.

De föreslagna insatserna ligger i linje med de lokala utvecklingsmålen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga. Renovering av skateboardramp i parkleken Backen, rampen har funnits sedan 2002 och har använts flitigt. Skräpplockardagar som ett led i att göra Östberga mer attraktivt. Östbergadagen som ett led i att öka kontakten och förståelsen mellan boende på Östbergahöjden och boende på Stamgatan. Kostnaden beräknas till 280 000 kronor. Efter dessa insatser återstår cirka 1 miljon kronor till och med december 2006.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2006.

Dnr 05-004/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Flyttning av båtuppläggningsplats vid Årstaviken

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelserna från Årstadals båtklubb.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen att omfördela 1 mnkr för utredning och projektering av flyttning av båtuppläggningsplatsen till belysning och anläggande av en hårdgjord yta på strandpromenaden vid Årstaskogen.

 3. Tjänsteutlåtandet översänds till marknämnden för kännedom och beaktande.

Ärendet

Till nämnden har inkommit två skrivelser från Årstadals båtklubb (ÅDBK) med anledning om projektering att flytta platsen för båtuppläggning. Båtklubbens avtal med staden löper till och med 2010. Båtklubben motsätter sig de förslag som markkontoret tagit fram.

Förvaltningen bedömer att förslaget inte är lokalt förankrat. Detta gäller både båtklubbens nuvarande ytor och användandet av den tilltänkta ersättningsplatsen för båtuppläggning. Förvaltningens uppfattning är samråd ska ske med båtklubben. Förvaltningen anser att inriktningen är att tillgodose båtklubbens synpunkter men att även se över möjligheten att öppna en strandpromenad genom området.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 16 maj 2006.

Dnr 06-305/277

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) lämnade följande uttalande.

Vi håller med förvaltningen om att den av markkontoret anvisade ersättningsplatsen för båtklubben ej är lämplig, vi håller även med om att man ej bör använda stadsdelens investeringsbudget för projektering.

DÄREMOT ser vi det som långsiktigt ohållbart med en båtuppläggningsplats i Årstaskogens naturreservat, och vi föreslår att marknämnden / idrottsnämnden fortsätter se över alternativa platser.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§9 Så här tycker föräldrar och personal om fritidshemmen i Enskede-Årsta? Svar på skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Nämnden gav förvaltningen den 24 augusti 2004 i uppdrag att besvara en skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) om att redovisa situationen vid Enskede-Årstas fritidshem.

Förvaltningen har genomfört en undersökning hösten 2005, som utformats så att den är möjlig att jämföra med revisionskontorets rapport i frågan 2004. Förvaltningen anför bland annat. En generell tendens är att personalen till övervägande del är nöjd med sin arbetssituation. Föräldrarna är liksom personalen mycket nöjda eller ganska nöjda med de inre förutsättningarna barnen på fritidshemmet. Generellt kan sägas att personalen i de flesta fall är mer missnöjd än föräldrarna vad det gäller de yttre förutsättningarna. Barngruppsstorleken anses i de flesta fall lagom stor av personal och föräldrar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 maj 2006.

Dnr 04-404/391

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Det är en gedigen enkätundersökning som förvaltningen nu redovisar om fritidshemmen. Vi välkomnar resultatet och tror att det blir ett bra underlag för den fortsatta diskussionen om kvaliteten i denna verksamhet. Tyvärr saknas dock svar för fritidshem för mellanstadiet vilket vår skrivelse också avsåg.

Bakgrunden till vår skrivelse var den revisionsrapport från 2004 som kritiserade fritidshemmen. I förvaltningens enkät redovisas ett visst missnöje bland personalen gällande lugn och avskildhet, ljudnivå och barngruppernas storlek. Det är troligt att alla dessa delar hänger samman dels med lokalernas utformning, dels med trängsel till följd av stora barngrupper. Den nyligen presenterade skolinspektörsrapporten för Enskede-Fältets skola bekräftar denna kritik. Lokalernas utformning har stor betydelse för arbetsklimatet.

Slutsatserna från förvaltningens sida om hur föräldrar och personal ser på fritidshemmen förefaller ganska hastigt dragna. Revisorerna menade till exempel att en stor del av personalen är missnöjd och inte tror att man kommer att finnas kvar i fritidshemsverksamhet i framtiden. Detta berörs inte i förvaltningens enkät.

De närmaste åren står fritidshemmen inför en stor omvandling i och med övergången till fritidsklubbar. Det kan bli en bra verksamhet och det finns en politisk enighet om detta.’

§10 Delegationsordning för Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Nya ärendegrupper som tillförs delegationsordningen godkänns.

 2. Nämnden medger att stadsdelsdirektören i sin tur vidaredelegerar sin beslutanderätt till annan anställd i kommunen.

Ärendet

Från och med 2006 har pengar för investering i parkmiljö fördelats till stadsdelsnämnderna. En stor del av förvaltningens parkinvesteringar beslutas av kommunfullmäktige och projekten leds och genomförs via stadens markkontor.

Övriga investeringsmedel som fördelats direkt till stadsdelsnämnderna avser mindre projekt, ofta spridda geografiskt och av mindre karaktär.

Förvaltningens delegationsordning kompletteras med nya ärendegrupper.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2006.

Dnr 03-002/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Programförslag för bullerskydd längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Detta tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden och trafiknämnden.

 2. Därutöver anföres följande.

Nämnden anser att bullerdämpande åtgärder är nödvändiga för att boendemiljön längs Nynäsvägen skall förbättras. Lokala politiker och Enskedebor har sedan länge påtalat behovet av att minska bullret från Nynäsvägen. Kravet har varit att Nynäsvägen skall grävas ned och överdäckas. Det kravet kvarstår. En nedgrävning och överdäckning av Nynäsvägen är det effektivaste sättet att åstadkomma en bullerdämpning. Enskede som idag delas av Nynäsvägen skulle kunna bli en lugn och sammanhållen stadsdel med stora möjligheter till en trivsam och positiv utveckling när Nynäsvägen grävs ned och överdäckas på samma sätt som Södermalm har utvecklats efter det att Söderleden däckades över. Bullerplank förfular och förstärker uppdelningen av stadsdelen på ett olyckligt sätt. Vi ser även en risk med att föreslagna bullerskyddsplank kan innebära att planerna på nedgrävning av Nynäsvägen skjuts på en obestämd framtid till förfång för en framåtsyftande och intressant utveckling för stadsdelen. Behovet att snabbt åtgärda bullerstörningarna är dock så stort att nämnden, som en tillfällig lösning, inte motsätter sig bullerplank.

Ärendet

Trafikkontoret har översänt remiss avseende programförslag för hur trafikbullerförhållandena längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede skulle kunna förbättras. Förslaget innebär ett bullerskydd i form av skärmar, kombinerat med fönsterbyten, som beräknas ge avsevärda förbättringar såväl inom- som utomhus.

Förvaltningen har tagit del av materialet och de synpunkter som framkommit vid samrådsmöte. Förvaltningen förordar ett fortsatt arbete med tillägget att hänsyn tas till vad som framkommit vid samrådsmötet samt att förslaget om bullerskärm inom delområde 4 söder om Sockenvägen genomförs. Alternativa skärmmodeller bör utredas, som kan placeras närmare huvudkörbanan för att hålla nere kostnaderna med ej bantad parkering samt utebliven cykelbana längs lokalkörbanan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 maj 2006.

Dnr 06-306/186

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Förvaltningens förslag till beslut bifalles delvis.

 2. Därutöver anföres följande för vidare beaktning av ärendet.

Uppförande av ett bullerplank bör också ackompanjeras av tre mycket viktiga saker vad det gäller allmän boendemiljö och lättillgänglighet. Det är vår bestämda uppfattning att förutsättningarna för bullerdämpande åtgärder som treglasfönster och så kallad ”tyst asfalt” bör utredas. Därtill är det av mycket stor vikt att antalet p-platser bibehålls i området och att vi inte gör om misstag från andra programförslag där begränsningar vad det gäller parkering ofta skett. Tyvärr innehåller trafikkontorets förslag en sådan minskning i detta fall vilket måste belysas vad det gäller befintliga behov av p-platser.

En nedgrävning inklusive överdäckning av Nynäsvägen förbi Gamla Enskede är ett bättre alternativ för de tusentals människor som störs dagligen av trafiken på denna vägsträcka. Även om detta tyvärr inte ser ut att vara möjligt att finansiera i dagsläget måste det genomföras på sikt.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§12 Hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt nämndens yttrande över hemtjänst för äldre- kvalitet och rättssäkerhet. Revisionskontoret har granskat och bedömt rättssäkerheten vid genomförandet av beviljat bistånd av hemtjänst för äldre i tre stadsdelsnämnder.

Förvaltningen anför att det inom Enskede-Årsta stadsdelsnämnd finns strukturerade former för kommunikation mellan beställare och utförare. Inom beställaravdelningen finns ett kvalitetssystem med handlingsplaner utifrån lagar, anvisningar och riktlinjer. Utföraravdelningen följer upp verksamheten med brukarundersökningar och utvecklar systemet för dokumentation. Förvaltningen instämmer i att den av kommunfullmäktige beslutade gemensamma modellen för kvalitetsuppföljning blir ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla kvaliteten i verksamheten.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 25 april 2006.

Dnr 06-504/211

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Björn Holmberg m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Som svar på remissen anföres.

Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll över hemtjänstverksamheten.

Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/biståndsbedömare och hos utföraren.

Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndhandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bland annat kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom bland annat hemtjänsten.

Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades. Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 minuter. Påklädningen tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.

Från oppositionens sida har vi framfört en rad olika förslag och åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden. En variant kan vara att de biståndsbedömare som finns inte är knutna till en viss stadsdel utan ambulerar omkring i staden.

Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll.

Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelseunderlaget inte är det bästa så bidrar benchmarking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmaking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.’

§13 Översyn av resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdomar

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

 2. Därutöver anföres följande.

Intentionen att finna en fungerande resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdom är god, för att kunna garantera en så stor rättvisa som möjligt.

Gällande den föreslagna modellens innehåll ifrågasätter vi om stadens paraplysystem är tillfredsställande källa om man inte även tar hänsyn till lokala behov och kriterier. Ett exempel är att man inte har klarat av att spegla viktiga faktorer som missbruk och psykisk sjukdom hos förälder/ föräldrar. Vi vill även peka på betydelsen av en framtida resursfördelningsmodell som gynnar det förebyggande arbetet inom socialtjänsten.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över resursfördelningsmodeller inom individ- och familjeomsorg vuxna samt barn och ungdom. Variablerna i nuvarande system har testats mot stadsdelsnämndernas insatser och kostnader.

I båda fördelningsmodellerna ingår variabler som är kopplade till låg inkomst, låg utbildning och lagförda. De föreslagna modellerna medför budgetförändring i stadsdelsnämnderna från -3,9 mnkr till + 5,2 mnkr på vuxensidan och från -6,9 mnkr till + 11,4 mnkr inom barn och ungdom om modellerna tillämpas fullt ut på 2006 års budgetnivå. Förvaltningen stödjer förslaget i stort, men anser att båda fördelningsmodellerna bör tillföras ytterligare någon variabel. De variabler som nu ingår tar inte med säkerhet hänsyn till alla väsentliga kostnadsvariationer mellan stadsdelsnämnderna som beror på befolkningsstruktur.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2006.

Dnr 06-599/228

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Som svar på remissen anföres följande.

Den förändrade resursfördelningsmodellen som föreslås i ärendet baseras på index som inte återspeglar det verkliga behovet. Flera variabler avseende bland annat narkotika- och alkoholmissbruk har i det föreslagna systemet tagits bort till förmån för variabler som anses fånga sociala skillnader mellan stadsdelarna bättre. Det föreslagna systemet har därmed förlorat viktiga delar för fördelningsnycklarna och det finns en överhängande risk att de sociala skillnader som denna modell baseras på förväxlas med behov av stöd.

Enligt den nya modellen kommer, som exempel, Maria Gamla Stans tilldelning minska med 9,3 procent på två år. Spånga Tensta kommer med det nya systemet i stället få en ökad tilldelning motsvarande 17,1 procent. Detta trots att statistik från Stockholms Läns landsting visar att andelen högkonsumenter av alkohol är 32,8 procent i Maria Gamla Stan vilket kan jämföras med 12,3 procent i Spånga Tensta. Det faktum att viktiga variabler avseende, bland annat, alkohol tagits bort skapar på detta sätt orimliga konsekvenser i den föreslagna resursfördelningsmodellen.

Då översynsarbetet visat på svårigheter att få fram objektiva mätbara variabler samt då fördelningsverktygen är osäkra och behöver utvecklas bör ärendet översynen göras om för att skapa bättre jämförbarhet. m anförs ovan i syfte att skapa bättre jämförbarhet.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§14 Den nationella psykiatrisamordnarens promemoria Öppen vård med särskilda villkor

Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över öppen vård med särskilda villkor. En ny vårdform ’öppenvård med särskilda villkor’ föreslås införas i lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lagen om rättspsykiatrisk tvångsvård (LRV). Genom införande av vårdformen är syftet att få mer flexibilitet i systemet.

Förvaltningen anser att lagändringen i LRV är befogad. Vad gäller ändringen i LPT- lagstiftningen ställer sig förvaltningen mer tveksam eftersom vårdtiderna för patienter som vårdas enligt LPT ska var korta och att ändringen kan innebära en förlängning av vårdtiderna. För slutenvården innebär förslaget väsentligt minskade kostnader och för kommunerna ett ökat ansvar. Om förslaget genomförs måste en skatteväxling genomföras för att täcka kommunernas ökade kostnader.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2006.

Dnr 06-502/213

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamoten Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamoten Björn Holmberg m.fl. (m) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. I huvudsak instämma i förvaltningens förslag till svar på remissen.

 2. Därutöver anföres.

En mycket angelägen fråga för alla medborgare är risken att patienter som överförts till öppen vård med särskilda villkor återfaller i kriminalitet. Därför är det viktigt att den föreslagna lagtexten mera tydligt anger vilka konsekvenser och påföljder som då är aktuella.

När det gäller regler och normer för patienter som är tvångsintagna, är texten i vissa stycken mycket detaljerad. Här anges noggranna föreskrifter om exempelvis förutsättningarna för att i vissa lägen spänna fast patienten, om att hållas avskild från andra patienter, om förbud att inneha droger, om kroppsvisitering med mera.

Av hänsyn till människors berättigade oro tillsammans med allmänhetens i grunden positiva inställningen till den föreslagna öppna vårdformen, behöver lagtexten därför kompletteras.’

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§15 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag till nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa ska vara vägledande för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens verksamhet för personer med missbruksproblem.

Förvaltningen anser att det är värdefullt med nationella riktlinjer och rekommendationer för olika insatser inom missbruksvården. Förvaltningen stödjer förslaget om att riktlinjerna har särskilda rekommendationer för gravida kvinnor. Däremot saknas ett barnperspektiv i utredningens överväganden och rekommendationer. Förvaltningen anser att det är olyckligt att läkemedelsassisterad behandling och läkemedelsberoende inte ingår i riktlinjerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2006.

Dnr 06-502/269

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Björn Holmberg m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Björn Holmberg m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Ärendet lämnas utan eget ställningstagande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§16 Stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt eventuellt yttrande från nämnden om stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa. Revisionskontoret har granskat insatser för arbetslösa i fyra nämnder. Revisionen gör bedömningen att vissa stadsdelsnämnder har ett mer eller mindre permanent behov av att kunna arbetsmarknadsinriktade insatser.

Förvaltningen anser att rapporten väl speglar stadsdelsnämndernas arbete med insatser för arbetslösa och dess förutsättningar. De erfarenheter förvaltningen har av insatser för arbetslösa i projekt är positiva. Förvaltningen instämmer i att förbättrad statistik behövs och ett gemensamt uppföljningssystem för att få likartade uppföljningar och för att kunna göra jämförelser.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2006.

Dnr 06-502/176

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Björn Holmberg m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) lämnade följande uttalande.

Revisionskontorets rapport angående stadsdelsnämndernas insatser för arbetslösa visar att stadens arbetsmarknadsinsatser saknar tydlig styrning och uppföljning och att detta kan leda till ökad segregation genom att diskriminerande strukturer stärks. Rapporten visar också att staden har en hög andel projektfinansierade arbetsmarknadsinsatser, att projektuppföljningen varit bristfällig och att projektmedel använts till ordinarie verksamhet.

Enligt revisionskontoret har stadens verksamhet med arbetsmarknadsåtgärder bedrivits utan långsiktighet och utan tydlig ekonomisk styrning och uppföljning.

Majoritetens sätt att angripa problemet med arbetslöshet har varit att starta olika kortsiktiga projekt – projekt som man finansierat med engångsbelopp från centralt håll eller ihop om med andra parter med byråkratisk tröghet som följd. Förvaltningen har pekat bland annat på problemet med att lokala överenskommelser inte hålls på grund av plötsliga centrala direktiv.

Arbetet att rejält minska försörjningsstödet måste ske långsiktigt. Tyvärr har den nuvarande majoriteten inte arbetat på det sättet, och därför ligger kostnaderna för socialbidrag fortfarande skrämmande högt.

Vi har under innevarande mandatperiod vid ett flertal tillfällen påpekat vikten av att inte använda projektmedel i den ordinarie verksamheten men inte fått medhåll av majoriteten. Revisionskontorets kritik ger nu vid handen att den omfattande projektfinansieringen skapar svårigheter i uppföljningen och får konsekvenser för den ordinarie verksamheten.

Erfarenheterna från bland annat Skärholmen visat att nyckeln till framgång är ett långsiktigt och intensivt arbete. Det är exempelvis mycket viktigt att personer som har socialbidrag, enbart därför att de är arbetslösa, stimuleras att aktivt söka arbete varje dag (vilket också nuvarande regler föreskriver), och att personal såväl kontrollerar närvaro som bistår på en rad olika sätt.

En annan betydelsefull faktor för att lyckas är engagerad personal. Därför är det nödvändigt med kontinuerliga och personligt utformade vidareutbildningar och en organisation där var och en känner ansvar och inflytande över arbetet.’

§17 Motion 2006:5 om inrättande av kommunala utredare av fusk med socialbidrag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

 1. Motionen avslås, då förekomsten av fusk inom försörjningsstöd inte motiverar anställningar av kommunala utredare av fusk.

 2. Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande på motion om kommunala utredare av fusk med socialbidrag. Ann-Katrin Åslund (fp) har i motion föreslagit kommunfullmäktige att besluta att stadsdelarna i samverkan inrättar kommunala utredare av fusk och felaktigheter i samband med utbetalning av försörjningsstöd.

Förvaltningen anser inte att förekomsten av fusk inom försörjningsstöd motiverar att kommunala utredare av fusk anställs. Nivån för försörjningsstödet är en miniminivå och som motionären skriver ’de allra flesta följer det regelverk som gäller’. Inom försörjningsstöd gör handläggaren kontinuerliga kontroller till exempel genom dataförfrågningar om utbetalningar hos försäkringskassan innan försörjningsstöd beviljas. Förvaltningen föreslår att motionen avslås.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 11 april 2006.

Dnr 06-502/134

Förslag till beslut

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Björn Holmberg m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Hans Larsson m.fl. (fp), Björn Holmberg m.fl. (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

 1. Motionen bifalles.

 2. Därutöver anföres följande.

Att en och samma person både ska arbeta stödjande och motiverande med familjer och enskilda, och samtidigt utöva en noggrann kontroll över att reglerna följs, riskerar att skapa en konfliktfylld arbetssituation för biståndshandläggarna. Det säger sig självt att den stora mängd ärenden som biståndshandläggarna har gör det svårt och i många fall omöjligt att ha kontroll över att alla uppgifter stämmer.

Det är tillika respektlöst mot alla dem som inte fuskar, därför att om fifflet minskade så skulle det finnas utrymme att öka beloppen till dem. Förvaltningen beskriver i sitt yttrande över motionen en rad olika möjligheter till bidragsfusk som sammantaget innebär stora belopp. Det finns således all anledning att ta denna fråga på allvar.

Förvaltningen säger också att det inte går att kontrollera att personer lämnar riktiga uppgifter. Men intressant är att man faktiskt anger en mycket effektiv kontrollmöjlighet: för den som söker bidrag på grund av arbetslöshet skapar förvaltningen en praktikplats. Villkoret för att personen ska få bidrag är att han eller hon infinner sig till praktikplatsen. På så sätt skulle personer som arbetar svart gallras bort. För övrigt sägs just i yttrandet över revisorernas rapport om stadsdelarnas insatser för arbetslösa (ärende 16) att när kontrollen av personer med socialbidrag på grund av arbetslöshet stärktes, så drog hälften tillbaka sin bidragsansökan.

Majoriteten borde tidigare sett till att införa liknande kontrollsystem som förslaget i motionen.’

§18 Stadsdelsnämndernas arbete för att minska sjukfrånvaron

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontoret har i remiss begärt eventuellt yttrande från nämnden över variationerna i sjukfrånvaro mellan tre stadsdelsnämnder. Revisionskontoret framhåller vikten av att alla stadsdelsnämnder arbetar systematiskt och aktivt med både förebyggande och rehabiliterande åtgärder.

Förvaltningen konstaterar att sjukfrånvaron i förvaltningen sjunker genom ett aktivt arbete med att öka närvaron. Förvaltningen anser att det är positivt att revisionskontoret uppmärksammat behovet av en gemensam systematisk modell för nämndernas arbete med uppföljningar och förbättringar av arbetsmiljön i syfte att minska den arbetsrelaterade ohälsan och sjukfrånvaron. Förvaltningen delar uppfattningen att det är angeläget att staden som arbetsgivare har ett gemensamt syn- och förhållningssätt i rehabiliteringsarbetet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 maj 2006.

Dnr 06-299/215

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§19 Jämställdhet ur ett genusperspektiv - anmälan av projektplan, skolan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Skolorna i Enskede-Årsta ska från hösten 2006 delta i ett projekt på temat ’Genusperspektiv i skolan’. En projektledare har tillsatts och ska starta upp genusarbetet i stadsdelens samtliga skolor. En projektplan har tagits fram för arbetet under 2006-2007.

Förvaltningen har sju skolor och projektledarens uppdrag är att samordna, inspirera och handleda arbetet inom skolorna. En referensgrupp ska bildas med personal från alla skolor. Arbetet ska belysa dels kunskap och insikt om genus, men framförallt ge barn och unga möjlighet till en annan bild av genus- och demokrati-”tänket” .

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 20 april 2006.

Dnr 06-402/246

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§20 Genomförda och planerade kulturaktiviteter för barn och äldre 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Under årets första fyra månader har stadsdelens barn erbjudits aktiviteter och samtliga aktiviteter har varit välbesökta och mycket uppskattade. Barn och ungdom i stadsdelarna Östberga och Dalen har prioriterats för att ge förbättrad tillgång till kultur i enlighet med kommunfullmäktiges mål.

Under 2006 har förvaltningen gjort en satsning på kultur, aktiviteter, kost och måltidsmiljö för och boende inom särskilda boendeformer.

Målet är att förbättra livskvaliteten genom att ge de äldre möjlighet till regelbunden utevistelse och erbjuda kulturella upplevelser.

Förvaltningen redogör för genomförda och planerade kulturaktiviteter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 5 maj 2006.

Dnr 06-009/276

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§21 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§22 Anmälan av protokoll från lokala råd

Anmäldes protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråds sammanträde den 7 april 2006.

§23 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 23.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§24 Anmälan av beslut enligt delegationsordning

Anmäldes beslut enligt delegationsordning –

Upphandling transport till dagkolonier och badbussar, avbryta pågående upphandling av skolpsykologtjänst, godkännande av studieresor till Antibes samt Köpenhamn.

§25 Stadsdelsdirektörens information

- PM, Kompetensfonden- redovisning av projekt och utbildningsinsatser.

- Folder, Kvinnor som är utsatta för hot eller våld.

- Barnomsorgsgarantin klaras i maj och juni.

- Vid ventilationstunneln vid Gesunden ska ett pumphus uppföras.

- Det kommer att bli ett flexiblare påsläpp samt avstängning av vatten till plaskdammarna i stadsdelen vid varm väderlek.

- Rapporterade arbetsskadetillbud på Sturebyskolan, rapporterna flöjs upp och åtgärdas.

- 6 juni blir det fest på Dalentorget klockan 13- 15.30.

- PM, 10 juni arrangeras Agenda 21-dag på Årsta torg klockan 11-15.

- PM, program för VM i samarbete i Enskede-Årsta 28 maj-6 juni.

- PM, årsplan för nämndens offentliga möten.

- PM, upphandling av driftentreprenad område Enskede, upphandling en avbryts. En ny upphandling påbörjas omedelbart.

- Valborg var relativt lugn i stadsdelen och olika arrangemang fanns för ungdomar.

- Ett förslag till plan för Årstafältet är nu framtagen och detta kommer att sändas till stadsdelsnämnden på remiss.

- Förvaltningen har friskvårdsvecka 15 -23 maj med olika aktiviteter.

- Invigning av en ny förskola med uteverksamhet i Enskede sportstuga den 15 maj. 20- talet barn i två grupper.

§26 Får våra äldre vad de har rätt till? Anmälan av skrivelse från Göran Holmström (kd), Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp)

Anmäldes skrivelse daterad den 16 maj 2006 om bland annat-

Vid återkommande tillfällen redovisar stadens revisorer, liksom Socialstyrelsen och länsstyrelsen, vilka brister det finns i omsorgen om äldre. Trots att fastställda rutiner och strukturer för kommunikation och kvalitetssystem har beslutats, brister det ofta i handläggning, utredning och information gentemot den enskilde.

Förvaltningen får i uppdrag att föreslå nämnden olika åtgärder för att säkerställa att de äldres rättssäkerhet garanteras och att beslutade biståndsinsatser genomförs. Dnr 06-504/326

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§27 Nämndens frågor

Följande frågor ställdes.

Upptagning av sand från gator, tiden är förlängd till 21 maj. Resultatet redovisas.

Finns brandlarm inom förskola–skola, både ute och inne. Hur fungerar det.

Brandskydd i skola för barn med rörelsehinder. Hur går utrymningen till (ej specialavdelningar).

§28 Anmälan om rätten till utbildning för elev i grundskolan vid Kunskapsskolan och Nytorpsskolan i Stockholms kommun

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till Skolverket.

Ärendet

Skolverket har i remiss begärt nämndens yttrande över en anmälan om elevs skolgång i Kunskapsskolan och Nytorpsskolan.

Förvaltningen redogör för ärendets handläggning. Förvaltningen redovisar generella åtgärder såsom rutiner för skolpliktsärenden och förebyggande åtgärder såsom väl kända rutiner för att tidigt upptäcka olovlig frånvaro.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2006.

Dnr 04-405/561

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§29 Anmälan enligt Lex Sarah, SoL kap 14.2 §

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmälan gäller Lex Sarah inom Stureby vård- och omsorgsboende. Förvaltningen anför att åtgärder är vidtagna utan dröjsmål för att förhindra att missförhållandet fortsätter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2006.

Dnr 06-506/287

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§30 Anmälan enligt Lex Sarah, SoL kap 14. 2 §

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmälan gäller Lex Sarah inom Stureby vård- och omsorgsboende. Förvaltningen anför att åtgärder är vidtagna utan dröjsmål för att förhindra att missförhållandet fortsätter.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 april 2006.

Dnr 06-506/288

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.


§31 Anmälan mot nämnden angående utredning avseende av klients ekonomiska förhållanden- svar från JO

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Anmäldes beslut från Riksdagens ombudsmän (JO) 2006-04-28 om anmälan mot nämnden angående utredning avseende klients ekonomiska förhållanden. Förvaltningen har i tidigare remiss till JO redogjort för handläggningen. JO anför att yttrandet på flera punkter är oklart och det är därför svårt att göra några mera allmänna uttalanden i frågan.

Dnr 05-505/95

Beslutsgång

Ordföranden Susanna Brolin (v) framlade med instämmande av övriga ledamöter ett förslag och yrkade bifall därtill.