Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-08-25

Sammanträde 2005-08-25

Datum
Klockan
19.00
Plats
Enskede skola, Stockholmsvägen 30, Hus C

Ett tryggt och säkert Gullmarsplan - förvaltningen informerar med början kl 18.00.
Allmän Läs mer...hetens frågestund därefter.

1 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av protokollsjustering

Protokoll från nämndens sammanträde 2005-06-16 justerades den 27 juni

4 Anmälan av protokoll från kommunfullmäktige

Dnr; 04-002/ 610

Selma Imas (s) avsagt sig uppdrag i Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Medborgarförslag Anmälan

5 Upprustning av parklek i Enskede Gård från Madeleine Persson

6 Farthinder på Götaforsvägen från Victor Karlsson

7 Parklek i Årsta samt fler skuggiga lekplatser

Dnr; 05-320/ 429

från Anna Fredriksson

8 Reklampelare som skymmer sikten mot Årsta torg

Dnr; 05-320/ 464

från Iréne Gunnarsson

9 Bättre skötsel av gång och cykelväg vid Årstaviken

Dnr; 05-320/ 469

från Iréne Gunnarsson

Svar

10 Förbättra kommunikationerna till Östberga

Dnr; 04-020/ 194

Svar på medborgarförslag från familjen Törngren
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ökat stöd för unga kvinnor i idrott

Dnr; 04-020/ 444

Svar på medborgarförslag från Stureby IBF
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Satsning på parkleken Backen och Stamparken i Östberga

Dnr; 04-320/ 427

Svar på medborgarförslag från Birgitta Skagerfält

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Markanvisning för nya bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 invid Stureby sjukhem- remiss

Dnr; 05-302/ 410

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till
marknämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder - remiss

Dnr; 05-505/ 363

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utarbetande av gemensam databas för äldreboenden

Dnr; 05-504/ 188

Svar på motion av Ewa Samuelsson (kd)

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Rapport med förslag om stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av navigatorcentra (NC) - remiss

Dnr; 05-504/ 403

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Motion om redovisning av skolk i högstadie- och gymnasieelevernasterminsbetyg - svar på motion av Jan Björklund (fp)

Dnr; 05-403/ 272

Förslag till beslut
1 Motionen avstyrkes.
2 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder - remiss

Dnr; 05-502/ 302

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Förslag angående instruktioner för biblioteksråd- redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - remiss

Dnr; 05-009/ 404

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till kommunstyrelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Gemensam ramavtalsupphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad

Dnr; 05-105/ 416

Förslag till beslut (i korthet)
1 Nämnden deltar i gemensam ramavtalsupphandlig för hantverkstjänster.
2 Kungsholmens nämnd godkänner förfrågningsunderlag och administrerar.
3 Stadsdelsdirektören i Kungsholmen tecknar avtal och löpande frågor.
4 Förvaltningen får återkomma med en redovisning av upphandlingen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ombyggnad av Sturebyskolans kök

22 Projekt inom Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Dnr; 05- 004/ 165

Förslag till beslut
1 Filmprojekt- I ögat på Östberga godkännes.
2 Elektras bröder- teaterprojekt för ungdomar skolår 9 och äldre godkännes.
3 Extra förstärkning på Östbergsskolans bibliotek godkännes.
4 Upprustning av den yttre miljön i Östberga godkännes.
5 Teaterprojekt avslås.
6 Kommunikationsplan för Stadsdelsförnyelsen i Östberga godkännes.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Förändring av resursenheten

Dnr; 05- 400/ 419

MBA-utgåva

Förslag till beslut
Förvaltningens åtgärder till förändrad inriktning av resursenhetens
verksamhet från och med 1 oktober -05 godkännes.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Enkät till 5-åringar som går på förskola och ska börja förskoleklass hösten 2005 - anmälan

Dnr; 04- 402/ 373

Förslag till beslut
Förvaltningens redovisning godkännes.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nämndernas budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården - anmälan av revisionsrapport

Dnr; 05-503/ 190

Förslag till beslut
Anmälan läggs till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Ärende avseende tvivelaktig delegeringssituation inom Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning - anmälan av Socialstyrelsens beslut

Dnr; 05- 506/ 137

Förslag till beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

27 Kartlägg miljön i förskolor och skolor- svar på skrivelse

Dnr; 05-499/ 123

från Göran Holmström (kd)

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet åberopas som svar.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Övertagandet av obligatoriska särskolan och FH-verksamheten

Dnr; 05-403/ 305

Svar på skrivelse från Anders Hellström (m), Kristina Almqvist (m)

Förslag till beslut
Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Angående barngrupperna i förskolan.

Dnr; 05- 402/ 338, 389

Svar på skrivelse från Anders Hellström (m) respektive Göran Holmström (kd) och Claes Karlsson (kd)

Förslag till beslut
Tjänsteutlåtandet åberopas som svar på skrivelsen.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Månadsrapport för juni och juli 2005

Dnr; 05-103/ 181

Förslag till beslut
Månadsrapporten för juni och juli godkännes.


Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Dnr; 05- 003/ 470

Förslag till beslut ( i korthet)
Stadsjuristen Roland Strömgren och vice stadsjuristerna Catharina
Gyllencreutz och Agneta Widerståhl befullmäktigas att företräda nämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU för personal inom socialtjänstnämnden

Dnr; 05-002/ 406

Förslag till beslut (i korthet)
Socialtjänstnämndens tjänstemän erhåller delegation och förordnande.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Förslag till beslut
Anmälan läggs till handlingarna.

34 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Från handikapprådet 2005-06-09

35 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m. ( Lista- se pärm)

36 Anmälan av beslut enligt delegationsordning ( I pärm)

37 Stadsdelsdirektörens information

- PM, hyresläget i Globen city
- Kösituation vid förskolorna
- Lärare vid skolorna
- Avbruten upphandling avseende handledningstjänster
- Språnget
- Miltonpengar
- Miljömiljarden
- Övrigt

Ärenden som behandlas på sluten del av sammanträdet- utsändes ej

39 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

40 Klagomål mot socialtjänsten i Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning i enskilt ärende. Yttrande till Länsstyrelsen

41 Ansökan om serveringstillstånd vid Söderstadion

42 Ärende enligt föräldrabalken

43 Ärende enligt föräldrabalken

44 Anmälan av protokoll från sociala delegationen

Från sammanträden 2005-06-15, 2005-06-27, 2005-07-14, 2005-08-18
Mötesinformation

Plats Enskede skola, Stockholmsvägen 30, kl. 19.10-21.20

Närvarande

Ordförande
Susanna Brolin (v)

Vice ordförande
Göran Holmström (kd)

Ledamöter
Lars-Åke Henriksson (s) jäv § 22
Anders Hellström (m)
Karin Falk (s)
Birgitta Axén (m)
Arhe Hamednaca (s) jäv § 23
Hans Larsson (fp)
Lennart Pöppel (s)
Peter Backlund (fp)
Jimmy Lindgren (s)
Elin Låby (mp)

Tjänstgörande ersättare
Jan Olof Larsson (s) § § 22-23
Christian Jobrant (m)

Ersättare
Jan Olof Larsson (s) § § 1-21, 24-45, Mervi Mäkinen Andersson (s), Anna Ström (s), Katina Staf (s), Rolf Brattström (v), Jonas Eklund (mp), Anna Lund (m), Kristina Almqvist (m), Helena Nilsson (fp), Lennart Mörner (fp), Claes Karlsson (kd)

Förhindrade att närvara

Ledamot
Björn Holmberg (m)

Ersättare vakant (s).

Personalföreträdare
Jan Röhdin LO, Bo Samuelsson TCO.

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Kristina Goldring, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Karin Aleberg- Lövgren, Marianne Berg- Ekbom, Birgitta Fagerstedt.

Sluten del § § 40-45. Ulla Thorslund, Katharina Norström, Bengt Stenström.

Sekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera Susanna Brolin (v), Göran Holmström (kd)

Tid och plats 2005-09-02, SDF Årstavägen 56 A.

Justerande __________________________________

Justerande ___________________________________

Sekreterare ___________________________________

Paragrafer 1-45 (40-45 sluten del)

Allmänhetens frågestund inleddes kl. 18. 00- ett 15-tal medborgare var närvarande.

Ett tryggt och tillgängligt Gullmarsplan Agneta Giliusson informerade om planerna för Gullmarsplan och samarbetet med Gullmarsplans Företagarförening med flera.

Tre medborgare som skickat in medborgarförslag var närvarande och presenterade de inlämnade förslagen.

Övrig fråga om tillgängligheten på biblioteket i Östberga.

 

§1 Fastställande av dagordning

Med följande tillägg, 4 a, Anmälan av personalföreträdare för LO i nämnden, samt utgår 35, Anmälan av beslut enligt delegationsordningen, fastställdes dagordningen.

§2 Utseende av justerare

Uppdrogs till Susanna Brolin (v ) jämte Göran Holmström (kd) att justera

dagens protokoll.

§3 Anmälan av protokollsjustering

Anmäldes att protokollet från Enskede- Årsta stadsdelsnämnds sammanträde

2005-06-16 justerades den 27 juni.

§4 Anmälan av kommunfullmäktiges beslut för Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Kommunfullmäktiges beslut 2005-06-13, § 18, avsägelse ersättare Selma Imas (s) Enskede-Årsta stadsdelsnämnd. Dnr; 04-002/ 610.

§5 Anmälan av personalföreträdare för LO i stadsdelsnämnden

Kommunal Stockholms län anmäler Jan Röhdin, ordinarie och Annalie Robertsson-Sallin, ersättare för LO-mandatet i stadsdelsnämnden. Dnr; 05-099/ 493

§6 Upprustning av parklek i Enskede Gård

från Madeleine Persson Dnr; 05-320/ 36

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§7 Farthinder på Götaforsvägen

Victor Karlsson Dnr; 05-320/ 374

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara skrivelsen och vidaresända till

trafiknämnden.

§8 Parklek i Årsta samt fler skuggiga lekplatser

från Anna Fredriksson Dnr; 05- 320/ 429

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§9 Reklampelare som skymmer sikten mot Årsta torg

från Iréne Gunnarsson Dnr; 05-320/ 464

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§10 Bättre skötsel av gång och cykelväg vid Årstaviken

från Iréne Gunnarsson Dnr; 05-320/ 469

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att besvara ärendet.


§11 Förbättra kommunikationerna till Östberga

Svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag

från familjen Törngren.

2 Ärendet överlämnas till trafiknämnden.

3 Ärendet överlämnas till SL för kännedom.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 04-020/ 194. Nämnden gav 2004-10-28 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från familjen Törngren, att förbättra kommunikationerna till Östberga, framförallt efter klockan 18.00.

Nämnden har under flera år efterlyst en godtagbar lösning av kollektiva färdmedel för boende i Östberga, senast vid sammanträde 2005-05-19.

Förvaltningen anför att Östbergabornas behov av kommunikationer inte tillgodoses i SL:s förslag till trafikändringar inför 2006, särskilt kvällstid. Östberga är en av de stadsdelar inom stadsdelsområdet som ökar sin befolkning genom de nya bostäder som byggs. Möjligheten att med kommunala kommunikationsmedel enkelt och snabbt ta sig till arbete, skolor och annan service är starkt begränsad.

Förvaltningen föreslår att ärendet överlämnas till trafiknämnden.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag jämte tillägg.


§12 Ökat stöd för unga kvinnor i idrott

Svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag

från Stureby IBF.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-10.

Dnr; 04-020/ 444. Nämnden gav 2004-10-28,, förvaltningen i uppdrag att bereda

ett medborgarförslag från Stureby IBF, att klubben har problem med att få träningstider, kostnad för hallhyra samt att kommunen prioriterar att flickor/ kvinnor håller på med idrott.

Förvaltningen håller med förslagsställaren om att det är viktigt att ungdomar tidigt får ett intresse för rörelse och/ eller idrott. Som exempel kan nämnas att förvaltningens senaste års verksamhetsplaner innehåller särskilda uppdrag som ska resultera i ökat intresse för rörelse/ idrott bland barn och ungdomar.

Skolornas gymnastiksalar utgör en betydelsefull resurs för att tillgodose idrottsrörelsens behov av lokaler för träning och tävling. Förvaltningen kommer att uppmana skolorna att i största möjliga utsträckning upplåta sina gymnastiksalar till idrottsförvaltningens bokningsenhet.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§13 Satsning på parkleken Backen och Stamparken i Östberga

Svar på medborgarförslag

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på medborgarförslag

från Birgitta Skagerfält.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 04-320/ 427. Nämnden gav 2004-10-28 förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag från Birgitta Skagerfält, att en satsning ska ske på parlekarna i området samt att boendes engagemang i Östberga tas till vara.

Förvaltningen anser det viktigt att erbjuda en tilltalande och inspirerande miljö i parklekarna Backen och Stamparken i Östberga. Inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga har nämnden beslutat att satsa 650 tkr på upprustning av parkleksutrustning i båda parkerna och att viss utrustning kommer att renoveras.

Förvaltningen anser att samarbetet med boende i området är av stor betydelse och två gånger per termin arrangeras öppna möten i Östbergaskolan. Syftet med möten är att fånga upp idéer och synpunkter och att informera om vad som är på gång inom stadsdelsförnyelsen.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt till förvaltningens förslag.


§14 Markanvisning för nya bostäder inom del av fastigheten Svedmyra 1:1 invid Stureby sjukhem - remiss

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Föreslagen bebyggelse tillstyrkes under förutsättning att

- bebyggelsen anpassas till befintlig bebyggelse

- bebyggelsens omfattning anpassas så att ianspråktagande av exploaterade grönytor minimeras

- principen om att upprätthålla sammanhängande grönytor för att gynna biologiska spridningsvägar och friluftsliv tillämpas.

2 I övrigt hänvisas till förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till

marknämnden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har begärt nämndens yttrande över markanvisning för bostäder invid Stureby sjukhem.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 05-302/ 410. Inom området vid Stureby sjukhem är inriktningen att den norra sidan ska användas för vanliga bostäder. FB Servicehus AB har i samband med pågående utredning av de tomma husen 23 och 24 studerat möjligheterna att kompletteringsbebygga. En förstudie visar att det går att bygga cirka fem tre- till fyravåningshus med cirka 110 lägenheter.

Förvaltningens planering för hus 23 har kommit långt. Som ersättning för Dalens sjukhem planeras ett modernt äldreboende med 53 lägenheter, samt ett demensboende med 12 platser i hus 02. I denna planering ingår uteplatser för de boende i närhet till hus 23. Förvaltningen är positiv till att nya bostäder byggs inom området. En samordning med det planerade vårdboendet i hus 23 är viktigt för god tillgänglighet och utevistelse för de boende. Vidare bör frågan om grönkompensation, inkluderande förslagets konsekvenser för barn i enlighet med stadens handlingsprogram för barnkonventionen behandlas i fortsatt planering.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag jämte tillägg.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till marknämnden.

§15 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder - remiss

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över resurs-

fördelningssystem för personer med funktionshinder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-12.

Dnr; 05-505/ 363. I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2003

gavs uppdrag om översyn av schablonsystemet av resursfördelningssystemet för omsorg om personer med funktionshinder. Principer för det nya systemet, innehåll och ersättning i de nya ersättningsnivåerna presenteras.

Förvaltningen instämmer att fördelningen av resurser inte ska påverkas av beslut i berörd stadsdelsförvaltning, både när det gäller omfattningen eller val av insats. Det är den enskildes behov som ska vara avgörande för biståndsbesluten. Det är också viktigt att finna kriterier för fördelningen som enkelt kan mätas och utgöra en bra indikation på behovet. Ett centralt kansli föreslås för nivåplacering av personer som har biståndsbedömts av stadsdelsförvaltningen för en viss insats.

Samarbetsformer mellan biståndshandläggare och nivåbedömningskansliet bör vara klarlagda samt en tydlig gränsdragning i arbetsuppgifterna.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Som svar på remissen anföres:

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en

funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering.

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.

Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas.

De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.

Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stadsdelsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verksamhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsarrest måste upphävas.

§16 Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län- svar på motion av Ewa Samuelsson (kd)

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-06-08.

Dnr; 05-504/ 188. Ewa Samuelsson (kd) har i motion till kommunfullmäktige begärt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheten till en databas med olika äldreboenden, samt profiler för att ge en bättre valmöjlighet för de äldre i Stockholm.

Förvaltningen anser att förslaget inte bör genomföras. Motionens förslag kan inte jämföras mellan skola och äldreomsorg eftersom det inom äldreomsorgen inte finns valmöjlighet. Det krävs ett beslut enligt socialtjänstlagen för att få ett äldreboende och hänsyn måste tas till rangordning för boendeformer med privata utförare. Det skulle dessutom krävas ett mycket omfattande datasystem.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Som svar på remissen översändes följande.

Att öka äldres möjligheter att välja boende borde vara ett prioriterat politiskt mål. Den ökade valfriheten att välja hemtjänstutförare uppskattas av många och

har medfört en ökad nöjdhet eftersom möjligheten att påverka sin livssituation är en viktig del av livskvaliteten.

Grundläggande för den framtida äldreomsorgen måste vara att göra fler delaktiga i arbetet. Att tro att kommunala monopol och bristande valfrihet kommer att skapa grogrund för delaktighet och medmänsklighet är naivt. Synsättet att endast det offentliga kan sköta äldreomsorg måste brytas. Samtidigt måste det offentliga åtagandet definieras så att den enskilde vet vilket stöd hon/han kan förvänta sig och vilka möjligheter som finns att göra egna val.

Stockholm stad bör nu gå vidare och vara initiativtagare till en samverkan inom Stockholms län för utarbetande av en databas som anger olika äldreboenden. I denna information skall finnas uppgifter om belägenhet och tydliga kvalitetskriterier, uppnådda mål samt möjlighet att ansöka om boende.

Jämförelsen med gymnasieintagningen är relevant. Detta system fungerar bra, är smidigt och kostnadseffektivt för staden. Den databasen hanterar enbart elevernas olika val av skolor, linjer och inriktningar. Varje gymnasium kan dock länka sin hemsida till databasen och eleven kan således få beslutsunderlag till sina val.

Det är alltså de enskilda skolorna som svarar för informationen om vad som erbjuds. I ett system med valfrihet inom äldreboenden skulle det kunna fungera på samma sätt. Det ligger i de olika vårdgivarnas intresse att informera om sina erbjudanden och eventuella profilering.

För staden skulle det inte vara ”mycket resurskrävande” vilket förvaltningen anger som argument, utan tvärtom en effektiv investering. Samtidigt skulle det förenkla för länets pensionärer att välja omsorgsform och bostadsort som passar dem.


§17 Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra - remiss

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 05-503/ 403. Stadsdelsnämnderna föreslås inrätta tre regiongemensamma Navigatorcentra som ska ge råd och stöd till ungdomar 16-24 år som ej studerar och saknar sysselsättning. Utbildningsnämnden föreslås svara för den centrala samordningen och etableringen av centren samt skapa ett register över 16-19-åringarna.

Förvaltningen föreslår att nämnden avvisar förslaget om Navigatorcentra eftersom stadsdelen själv och/ eller tillsammans med närliggande stadsdelar kan utföra ett bättre arbete med den aktuella målgruppen. Förutsättningen för att stadsdelen ska utföra dessa uppgifter är att ekonomiska förutsättningar lämnas i den omfattning som i det ursprungliga förslaget. När det gäller förslaget om att införa ett centralt register över ungdomar 16-19 år är förvaltningen positiv. Förvaltningen anser att det är viktigt att tydliggöra myndighetsansvar och gränsdragning mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna för ungdomar i olika åldrar.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) avgav följande uttalande.

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås med så kallade Navigatorcentra visar inte på något särskilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas

problem. För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte särskilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livssituation innehar de själva. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiska omhändertagandeperspektiv.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyckligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan.

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.

§18 Motion om redovisning av skolk i högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg – svar på motion från Jan Björklund (fp)

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Motionen avstyrkes.

2 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över redovisning av skolk i högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-10.

Dnr; 05-403/ 272. Jan Björklund (fp) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att skolk ska skrivas in i högstadie- och gymnasieelevernas terminsbetyg. I motionen framförs att det är dags att skärpa synen på skolk och strama upp rutiner och sanktionerna vid omfattande skolk.

Förvaltningen instämmer i att skolorna ska bedriva ett aktivt arbete vad gäller olovlig frånvaro och skolk. Stadsdelens samtliga skolor har rutiner för att fånga upp olovlig frånvaro och skolk. Socialtjänst och skola ska tillsammans utveckla arbetssätt som gör att elever med stor frånvaro upptäcks tidigt och med hjälp av snabba stödinsatser fullföljer sin skolgång. Förvaltningen anser inte att redovisning av skolk i grundskolebetygen skulle vara ett verkningsfullt verktyg att minska densamma.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson (fp), Anders Hellström (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp), Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Motionen tillstyrkes.

2 Därutöver anföres följande.

Skolk och olovlig frånvaro är ett växande problem i kommunens skolor. Elevernas närvaro på lektionerna är avgörande för att nå läroplanens mål. Omfattande skolk leder också till svårigheter för lärarna att bedriva en meningsfull undervisning.

De flesta elever har inte stora sociala problem. De klarar skolan med mer eller mindre goda betyg. Men alltför många skolkar ändå! Det är viktigt att de inte fastnar i attityden att skolk är något som det vuxna samhället accepterar. Dessa elever bryr sig faktiskt om vad som står i terminsbetyget. En notering om den olovliga frånvaron skulle vara en god information om vad eleven behöver förbättra.

För elever med mycket stora problem där skolket bara är en del av problemet behövs naturligtvis även andra åtgärder än noteringar om skolk i termins­betyget. De åtgärder som förvaltningen föreslår i form av stödsamtal, aktiva samtal med föräldrar samt samarbete mellan skolresursteam och socialtjänst är nödvändiga för dessa elever.

En stor grupp elever, slutligen, är de som inte har någon olovlig frånvaro alls – elever som anstränger sig att hålla tider, vara pålitliga och sköta skolan på bästa sätt. Många av dem kämpar hårt för att klara undervisningen och bli godkända. Det är mycket viktigt att vuxenvärlden tydligt visar dem att pålitlighet och delaktighet också är högt värderade egenskaper vid sidan av goda kunskaper i olika ämnen.

På initiativ av folkpartiet infördes 1999 en redovisning av elevernas skolk i gymnasieelevernas betyg. Effekten blev att skolket minskade dramatiskt. När noteringen om olovlig frånvaro avskaffades av den nuvarande majoriteten ökade skolket kraftigt. Noteringen om skolk i betygen har således en avgörande effekt på skolket. Att kräva närvaro i skolan är att träna eleverna inför arbetslivet där olovlig frånvaro inte accepteras.


§19 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder - remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på remissen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över resurs- fördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-12.

Dnr; 05-502/ 362. Stadsledningskontoret föreslår för handläggningen samma fördelningsmodell som 2004 beslutades för ekonomiskt bistånd men i fördelningen av arbetsmarknadsåtgärder föreslås en övergångslösning under 2006.

Förvaltningen tillstyrker förslaget avseende fördelning av medel till arbetsmarknadsåtgärder, då utredningen visat på obefintlig samvariation mellan målgrupp för insatserna och nuvarande fördelningsmodell samt att en utvärdering av modellen ska göras inför 2007. De tveksamheter som uttalats i tidigare remissvar till modellen, kvarstår dock. När det gäller fördelning av medel till handläggningskostnader anser förvaltningen att införandet av modellen kan avvakta till dess fördelningsmodellen för ekonomiskt bistånd utvärderats inför 2007.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) avgav följande uttalande.

Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörjning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslyckades fullständigt.

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder

och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad


§20 Instruktioner för biblioteksråd- redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - remiss

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över instruktioner för biblioteksråd.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 05-009/ 404. Kommunfullmäktige beslöt 24 januari 2005 att ansvaret för stadsdelsbiblioteken tills vidare ska åvila kulturnämnden. Kulturnämnden gavs i uppdrag att ta fram instruktioner för biblioteksråden. Förslaget är att varje stadsdelsnämnd har ett biblioteksråd.

Förvaltningen anser att stadsdelsbiblioteken utgör en viktig del i stadsdelsnämndernas ansvar för lokal kulturverksamhet. Biblioteken har också en viktig roll i nämndernas demokratiuppdrag. Förvaltningen anser att biblioteksråden bör ha ett nära samband till nämndens kulturansvar och dess övriga råd. Enligt förvaltningens uppfattning är de föreslagna instruktionerna allt för detaljerade, formerna för råden bör utformas lokalt utifrån lokala förutsättningar och behov.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamöterna Hans Larsson (fp), Anders Hellström (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp), Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen.

Biblioteksråden bör ej genomföras. Risken är att det blir ytterligare ett politiskt

styrt organ eftersom stadsdelsnämnderna ska utse dem. Därmed riskerar

Biblioteksråden att bli något annat än en medborgarnas kanal som Kulturförvaltningen målar upp.

§21 Gemensam ramavtalsupphandling av hantverkstjänster inom Stockholms stad

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Nämnden deltar i gemensam ramavtalsupphandling för hantverkstjänster.

2 Kungsholmens stadsdelsnämnd ges i uppdrag att godkänna förfrågningsunderlag, infordra anbud och administrera upphandlingen.

3 Stadsdelsdirektören vid Kungsholmens stadsdelsnämnd ges i uppdrag att anta och teckna ramavtal med vinnande anbudsgivare samt att besluta om löpande frågor i ärendet.

4 Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med en redovisning av genomförd upphandling.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-02.

Dnr; 05-105/ 416. Elva stadsdelsnämnder genomförde 2002 en gemensam upphandling avseende hantverkstjänster för smärre ombyggnader, anpassningar och reparationer. Nuvarande avtal löper ut december 2005.

En gemensam upphandling medför uppenbara fördelar för leverantörer såväl som för beställare. Under 2005 kommer nya upphandlingsregler att införas, vilket bland annat innebär att ramavtal kan utnyttjas på annat sätt än idag. Upphandlingen kommer att genomföras enligt LOU och avtalen föreslås gälla 1 maj 2006- 30 april 2009 med möjlighet till ett ¨års förlängning. Förvaltningen föreslår att nämnden deltar i den gemensamma upphandlingen och att Kungsholmens stadsdelsnämnd dministrerar denna.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§22 Ombyggnad av Sturebyskolans kök- genomförandeärende

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Ombyggnaden av Sturebyskolans kök till en kostnad om cirka 21 mnkr tillstyrkes.

2 Nämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott att godkänna ombyggnaden.

3 Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att beställa ombyggnaden.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 03-303/ 510. Ärendet har behandlats i den kommunövergripande referensgruppen för skollokaler i april 2005. Sturebyskolan har ett tillagningskök men en fullvärdig arbets- och livsmedelsmiljö bedöms inte åstadkommas utan att en ombyggnad av köket görs.

Förvaltningen föreslår att Sturebyskolans kök byggs om i enlighet med den utredning som genomförts i samarbete med SISAB. Ombyggnaden beräknas kosta 21 mnkr. Ett ombyggt kök enligt utredningen medför att köket får ny köksmaskinpark. Kostnader för inredning och kringkostnader tillkommer. Målet är att ombyggnaden ska starta under våren / sommaren 2006. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker ombyggnaden och hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§23 Projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i Östberga

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Filmprojekt- I ögat på Östberga godkännes.

2 Elektras bröder- teaterprojekt för ungdomar skolår 9 och äldre godkännes.

3 Extra förstärkning på Östbergaskolans bibliotek godkännes.

4 Upprustning av den yttre miljön i Östberga godkännes.

5 Teaterprojekt avslås.

6 Kommunikationsplan för Stadsdelsförnyelsen i Östberga godkännes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-17.

Dnr; 05-004/ 165. Målet med stadsdelsförnyelsen är att öka medborgarnas delaktighet och engagemang för det egna närsamhället och skapa en långsiktigt positiv utveckling i Stockholms ytterstad. Enskede-Årsta får 1, 8 miljoner kronor per år till och med 2006.

Förvaltningen föreslår insatser som syftar till att förverkliga nämndens lokala mål om att utemiljön i hela stadsdelen ska vara trevlig, ren och funktionell, att attraktiva mötesplatser finns för alla åldrar, att alla ungdomar ska ha tillgång till fritidssysselsättning i Östberga och få ungdomarna att känna engagemang för sin närmiljö. Kostnaden för här föreslagna insatser är 2 705 000 kronor.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§24 Förändring av resursenheten

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens åtgärder till förändrad inriktning av resursenhetens verksamhet

från och med 1 oktober 2005 godkännes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-15.

Dnr; 05-400/ 419. Förvaltningen har i verksamhetsplanen fått i uppdrag att utvärdera resursenheten och se över resursanvändning och inriktning. Resursenhetens uppdrag har varit att ge stöd till skolor och förskolor.

Bristen på samarbete och ett gemensamt synsätt gör det svårt att åstadkomma ett varaktigt resultat av ungdomsarbetet. En gemensam verksamhetssyn hos dem som arbetar med ungdomarna, dvs fältassistenterna, drogsamordnaren, ungdomslotsen, skolresursteamet och fritidsgårdarna, möjligheter att träffas och diskutera verksamheten, gemensam kompetensutveckling och möjligheter att driva utvecklingsfrågor är goda förutsättningar för samarbete och förebyggande arbete.

De öppna förskolorna placeras också i resursenheten.

Förvaltningen föreslår en samlad enhet .

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 Stadsdelsförvaltningens förslag till beslut tillstyrkes utom vad avser den organisatoriska placeringen av de öppna förskolorna.

2 Därutöver anföres följande.

Det är en genomtänkt organisation som föreslås för den organisatoriska placeringen i en gemensam resursenhet för de som arbetar med olika typer av ungdomsverksamhet. En organisation som främjar samsyn inom personalen och

utvecklar gemensamma mål och arbetssätt kommer att förbättra de olika verksamheterna.

Inriktningen på arbetssättet kommer i huvudsak att vara socialt inriktat samt förebyggande och stödjande. Att därför också placera tre av förvaltningens öppna förskolor i samma organisation förefaller märkligt och feltänkt. Effekten av detta kan komma att bli att Öppna förskolan får en socialt uppsökande prägel snarare är att vara ett stöd och ett erbjudande för föräldralediga eller arbetslösa föräldrar. På så sätt skulle arbetet vid de Öppna förskolorna snävas in.

§25 Enkät till 5-åringar som går på förskola och ska börja förskoleklass hösten 2005- anmälan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens redovisning godkännes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-08.

Dnr; 04-402/ 373. Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att årligen i maj

genomföra en enkätundersökning till 5- åringar som går på förskola och ska börja förskoleklass om hur de uppfattar vistelsen på förskolan. 25 % av 5-åringarna

ingår i undersökningen.

Förvaltningens redovisning visar att, generellt sett är de 5-åringar som tillfrågats ännu mer positiva till sin förskolevistelse än barnen i förra årets undersökning. Årets resultat avseende barnens uppfattning om samlingen har markant förbättrats. Förskolorna är idag mer flexibla vad gäller såväl innehåll som när på dagen samlingen läggs. Merparten av alla barnen uppger att de tycker om att gå till förskolan, har kamrater att leka med på förskolan. De anser att de får lära sig många saker och är i stort sett nöjda med det lekmaterial som finns att leka med.

De tillfrågade 5-åringarnas svar används som ett stöd i arbetet med att förbättra rutiner och innehåll i förskolans dagliga arbete.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


 

§26 ”Nämndernas budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården”- anmälan av revisionsrapport

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-06-28.

Dnr; 05-503/ 190. Revisionskontoret har genomfört en granskning av budgetstyrning inom några stadsdelsnämnder.

Förvaltningen anser att revisionsrapporten belyser viktiga faktorer och förutsättningar för en god budgetstyrning, uppföljning och kontroll inom barn- och ungdomsvården. I Enskede-Årsta finns ett organiserat internt arbete med regelbundna ekonomiska uppföljningar i månadsrapporter. Förvaltningen har aktivt arbetat med att utveckla uppföljningsarbete och prognossäkerhet.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§27 Ärende avseende tvivelaktig delegeringssituation inom Enskede- Årsta stadsdelsförvaltning - anmälan av Socialstyrelsens beslut

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2005-08-08 angående ärende avseende tvivelaktig delegeringssituation inom Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning inom Stureby sjukhem. Dnr; 05- 506/ 137. Sjuksköterskor vid Stureby sjukhem anmälde i skrivelse att förvaltningen under hösten och vintern 2004 reducerat antalet sjukskörterskor på grund av ekonomiska skäl. Nämnden har lämnat yttrande till Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen konstaterar bland annat att verksamheten inför nerdragningen av antalet sjuksköterskor genomfört en riskanalys och identifierat åtgärder som måste vidtas för att trygga en god och säker vård. Socialstyrelsen förutsätter att verksamheten fortlöpande följer upp och utvärderar effekterna av förändringarna inom verksamheten så att det finns den personal och den kompetens som verksamheten kräver så att en god och säker vård kan ges. Socialstyrelsen avslutar ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) framlade med instämmande av övriga ledamöter

ett förslag och yrkade bifall därtill.


§28 Kartlägg miljön i förskolor och skolor

- svar på skrivelse från Göran Holmström (kd) Birgitta Axén (m), Anders Hellström (m)

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-18.

Dnr; 05-499/ 123. Nämnden beslöt 2005-02-17 att överlämna en skrivelse från Göran Holmström (kd) för beredning. I skrivelsen begärs en redovisning av

buller vid stadsdelens förskolor samt förslag om åtgärder för att minska dessa.

Förvaltningen har under ett antal år mätt ljudnivåerna i förskolor och skolor. Dessa visar en ogynnsam bullernivå i många förskolor och skolor även om Arbetsmiljöverkets gränsvärde om 85 dB under åtta timmar inte uppnås. Förvaltningen har tillsammans med representanter för Kommunal och Lärarförbundet i flera år aktivt arbetat för att kartlägga och minska bullernivåerna i förskolor. Förvaltningen bedömer att det är viktigt att prioritera konkreta åtgärder för att sänka nivåerna och har en tidsplan för detta.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§29 Övertagandet av den obligatoriska särskolan och FH-verksamheten

- svar på skrivelse från Anders Hellström (m), Kristina Almqvist (m)

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelsen.

2 Ansvarig samordnare på utbildningsförvaltningen bjuds in till ett nämndmöte.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-07-04.

Dnr; 05-403/ 305. Nämnden beslöt i april att överlämna en skrivelse från Anders Hellström (m), Kristina Almqvist (m) för beredning. I skrivelsen begärs en redovisning av effekterna av övertagandet av den obligatoriska särskolan och FH-verksamheten exempelvis poängsättning av elev, schabloner och skolskjuts.

Förvaltningen anser att poängsättningen säkerställs på bästa sätt genom att

bedömningen av elev görs på utbildningsförvaltningen. Beslut om mottagande i särskola eller skola för funktionshindrade samt om elevens behovsgrupp fattas av utbildningsnämnden, på delegation av utbildningssamordnaren för förskola/ grundskola på utbildningsförvaltningen. Vad gäller en plan för varje elevs rätt till en fungerande vardag kommer förvaltningen att noggrant följa elevernas utveckling.

Vid diskussioner med föräldrar om skolplacering informeras föräldrarna om skolan. Kommunen är skyldig att så långt det är möjligt beakta vårdnadshavarens önskemål om viss skola.

Yrkanden

Ledamoten Anders Hellström (m) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag jämte tillägg.

Särskilt uttalande Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m) avgav följande uttalande.

Många anhöriga är oftast föräldrar som sliter hårt i sin vardag med sina funktionshindrade barn. Det är många och svåra situationer som ska lösas varje dag. Det är en mycket utsatt grupp av människor och vardagen och livet måste göras drägligare. Att kunna leva ett så normalt liv som möjligt är många föräldrars dröm. Att hamna i fel behovsgrupp kan bli ytterligare en mardröm för många redan tungt belastade föräldrar. Ett scenario som tyvärr kan bli följden för många familjer som en effekt av det nya system som nu framtvingats av den rödgröna majoriteten.

De uppgifter som ligger till grund för utredningar har inte tagits upp på ett adekvat och sätt vad gäller den funktionshindrade eleven, föräldrar eller anhöriga. Det har sänts ut uppgifter om placering i behovsgrupp utan att tillfråga de som är berörda. Upplysningarna har tagits via gamla arkiv utan att ens veta vad som har hänt den funktionshindrade personen. Eleven kan med tiden ha fått fler handikapp än vad arkiven förtäljer.

Detta påverkar den peng som skolan får. Och i förlängningen påverkar det även skolskjuts om poängsättningen satts högre än den ska. Det innebär att personen i många stycken kan vara bättre på pappret än verkligheten. Påverkan på skolskjuts kan bli att den funktionshindrade eleven anses kunna klara sin transport själv, med kommunala färdmedel eller annat.

Man måste kunna ställa krav på att en utredning föregås av kontakt med skola, den funktionshindrade personen och med anhöriga. Inte minst med värn om den enskilde elevens demokratiska rättigheter. I och med den skolpeng som följer med den funktionshindrade eleven blir lägre så innebär det också att resurserna försämras.

Som en effekt av att besluten om mottagande inom särskolan sker på central nivå även framledes samtidigt som stadsdelsnämnderna nu skall ha ansvar på dessa skolor ser vi att man från nämndens sida bjuder in ansvarig tjänsteman på utbildningsförvaltningen för en redovisning av vad som verkligen gäller med anlednings av vad som anförs ovan samt i skrivelsens olika frågeställningar.

Vi är oroliga för såväl många enskilda individer som för många familjer i sammanhanget. Trots allt riskerar nu denna förändring att innebära vad som endast kan vara det enda syftet: att spara pengar. Och detta på en svag grupp i samhället!


§30 Angående barngrupperna i förskolan

- svar på skrivelse från Anders Hellström (m) respektive skrivelse från Göran Holmström (kd), Claes Karlsson (kd)

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar på skrivelserna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-10.

Dnr; 05-402/ 338 och 389. Nämnden beslöt i juni att överlämna skrivelser från Anders Hellström (m), Göran Holmström (kd), Claes Karlsson (kd) för beredning.

I skrivelserna begärs redovisning av exempelvis barngruppernas storlek per förskoleavdelning och bedömning av när minskning av antalet barn kan göras.

Förvaltningen anför att förskoleavdelningarna till 75 % uppfyller riktlinjerna för antalet barn i förskolegrupperna. Barngrupperna har minskats i Östberga och Dalen.

I det fortsatta arbetet är Årsta prioriterat. Arbetet med att minska barngrupperna fortsätter enligt beslut i verksamhetsplanen och ska vara slutfört vid 2006 års utgång. Förvaltningen har för avsikt att fortlöpande redovisa statistik kvartalsvis.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v), ledamöterna Lars-Åke Henriksson (s), Elin Låby (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamoten Anders Hellström (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), Hans Larsson (fp) framlade ett annat förslag och yrkade bifall därtill.

Propositionsordning

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Susanna Brolins (v) med flera yrkande.

Reservation Ledamöterna Anders Hellström (m), Birgitta Axén (m), tjänstgörande ersättaren Christian Jobrant (m), vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Hans Larsson (fp), Peter Backlund (fp) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag enligt följande.

1 I huvudsak bifalles förvaltningens förslag.

2 Därutöver anföres.

Den av förvaltningen utdelade PM på nämnden 16/ 6 åskådliggjorde flera saker i ärendet. Vi emotser löpande information framöver i enlighet med vad som anförs i den första punkten i vår skrivelse. Däremot är det ur politisk synpunkt mer bekymmersamt med förskoleplanens riktlinjer om vallöftets uppfyllande till att gälla med utgången av 2006. Trots allt har (s) utfäst ett löfte om att det skall vara

avklarat under mandatperioden vilken formellt sträcker sig till utgången av 2006 men i realiteten fram till valdagen samma år. Att återigen höra ledande företrädare för nämnda parti komma med undanflykter med hänvisning till icke uppfyllda vallöften är inget vi ser fram mot. Trots allt har vi hittills under mandatperioden fått se och höra hur ett flertal löften bryts eller undanförklaras av ansvariga politiker i majoriteten.

§31 Månadsrapport juni och juli 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för juni och juli 2005 godkännes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-10.

Dnr; 05-103/ 181. Den ekonomiska utvecklingen fortsätter peka på budgetbalans 2005. Utvecklingen inom äldreomsorgen, Årstaskolan samt vuxenstöd visar dock på ett något sämre resultat varför vissa korrigeringar måste göras i dessa verksamheter. Därutöver kommer samtliga centrala och gemensamma anslag att

ses över.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§32 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Fullmakt för stadsjuristen Roland Strömgren samt vice stadsjuristerna Catharina Gyllencreutz och Agneta Widerståhl att var för sig såsom ombud företräda Stockholms kommun inom nämndens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i rättegångsbalken 12 kap 14 § första stycket.

Ombud äger dessutom att på nämndens vägnar uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna annan i sitt ställe samt i övrigt vid alla de tillfällen, då Stockholms kommuns rätt inom nämndens förvaltningsområde kan vara ifråga, densamma iakttaga och bevaka.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-11.

Dnr; 05-003/ 470. Stadsledningskontoret har hemställt om en förnyad rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning att användas i domstolar, juridiska avdelningen har stadsdelsförvaltningens uppdrag att föra talan.

Begäran föranleds av att fullmakten bör uppdateras då personella förändringar har ägt rum inom avdelningen.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§33 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), till tjänstemän inom socialtjänstnämnden

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Socialinspektörer / socialsekreterare vid socialjouren ; Maja- Stina Ahlsén, Roland Carlsén, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Britt- Louise Gustavsson, Stefan Heinebäck, Anita Habel, Elisabeth Larsson, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Inga- Lill Renhorn Källgren, Maria Mistander, Elikristin Norberg, Maj- Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Inger Vallin, Yvonne Wahlbeck, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka och Ulla- Maija Yrjänä.

Placeringsenheten; Bo Svensson, Svante Wallin och Magnus Nilsson.

1 Delegation gives till ovannämnda socialinspektörer/ socialsekreterare vid socialjouren att begära polishandräckning enligt LVM 45 § 1 o 2 st. inom nämndens eget ansvarsområde.

2 Förordnande gives till ovan nämnda personer vid socialjouren och placeringsenheten att begära polishandräckning enligt LVU 43 § 1 st. 2 p. inom nämndens eget ansvarsområde.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-11.

Dnr; 05-003/ 470. Socialtjänstnämnden svarar from 1 januari 1999 för stadens jourverksamhet inom individ- och familjeomsorg.

Stadsdelsnämnden beslutar inom nämndens eget ansvarsområde om förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och delegation enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) till tjänstemän inom socialtjänstförvaltningens olika enheter. Tjänstemän anställda inom socialtjänstförvaltningen har ändrats och ett nytt beslut bör fattas av stadsdelsnämnden för dess eget verksamhetsområde.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.


§34 Balanslista avseende uppdrag från Enskede- Årsta stadsdelsnämnd

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-17.

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående uppdrag, skrivelser och frågor.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

§35 Anmälan av protokoll från lokala råd m.m.

Anmäldes sammanträdesprotokoll från lokala handikapprådet 2005-06-09.

§36 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll m.m.

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll m.m., bilaga § 36.

Förvaltningen fick i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§37 Stadsdelsdirektörens information

Ulla Thorslund informerade

- PM, hyresläget i Globen city

- Kösituation vid förskolorna

- Lärare vid skolorna

- Avbruten upphandling av gemensam upphandling av upphandlingstjänster

- Språnget- genom delaktighet utveckla äldreomsorgen

- Information om projekt i stadsdelen avseende Miltonpengar

- Information om projekt sökta från Miljömiljarden

- Kort information om kolloverksamheten- förvaltningen återkommer

- Inbjudan till Arbetsforum sydost den 13 september

- Inbjudan till Bränninge korttidsverksamhet den 31 augusti

- Information om resursfördelning i staden den 12 oktober

- Arbetsmiljöverket besöker Årstavägen 56 A den 2 september

- Östbergadagen genomförs den 27 augusti

- Årstadagen genomförs den 10 september 2005

- Årstabron invigs den 28 augusti

- Hälsans Stig i Östberga invigs den 29 september.

§38 Information om Språnget- att genom delaktighet utveckla det framtida äldreomsorgsuppdraget

Ordföranden Susanna Brolin (v) informerade om att Enskede-Årsta stadsdelsnämnd beviljats medel för att genomföra ett projekt för att genom delaktighet utveckla det framtida äldreomsorgsuppdraget. Projektledare är Ingrid Friberg. Dnr; 05-504/ 466

Stadsdelsnämnden beslutade att information om Språnget lämnas vid möten med gruppledarna.

§39 Nämndens frågor

Frågor som ställdes:

- Information om lagen om offentlig upphandling LOU

- Beredskap inför tuberkulos

- Dålig lukt i Årstaskogen

- Beredskap inför spelmissbruk

- Klotter på plank vid Nynäsvägen- Enskedevägen

- Inventering av stadsdelens parklekar

§40 Gemensam upphandling av platser vid sommargårdar (kollo) för samtliga stadsdelsnämnder i Stockholms stad

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Nämnden deltar i upphandlingen av platser vid sommargårdar (kollo)

sommaren 2006 med möjlighet till förlängning sommaren 2007.

2 Nämnden godkänner förfrågningsunderlaget.

3 Nämnden uppdrar till stadsdelsdirektören i Rinkeby stadsdelsförvaltning

att anta utförare samt teckna och vårda avtalen för nämndens räkning.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-16.

Dnr; 05-105/ 418. Stadsdelsnämnderna har ansvar för att barn och ungdomar erbjuds kollo under sommarlovet. Sedan 2000 har kollo upphandlats av stadsdelsnämnderna och privata utförare har via avtal utfört verksamheten. Avtalstiden löper ut 2005.

Inför 2006 är en ny policy fullt ut inarbetad i förfrågningsunderlaget. I korthet innebär det att åldrar, perioder och inriktning har förändrats. Traditionell kollo ska vara mer dominerande del i verksamheten, åldrarna blir 9-16 år och perioderna 7-19 dagar.

Förvaltningen föreslår att nämnden deltar i upphandlingen för sommargårdar.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§41 Yttrande till länsstyrelsen i Stockholms län i enskilt ärende

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

Tjänsteutlåtandet åberopas som remissvar till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande i enskilt ärende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-07-08. Dnr; 05-502/ 413. Anmälan gäller handläggning av ett enskilt ärende enligt socialtjänstlagen. Förvaltningen redogör för hur ärendet har handlagts. Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet överlämnas som svar.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§42 Remiss i ärende om alkoholservering på Söderstadion

Enskede- Årsta stadsdelsnämnds beslut

1 Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och spritdrycker till

slutna sällskap vid Söderstadions södra läkaradel från

klockan 12.00 till kl. 00.00, tillstyrkes.

2 Ansökan om tillstånd att servera vin, starköl och spritdrycker till

slutna sällskap i anslutning till norra entréerna på Söderstadion från

klockan 12.00 till kl. 00.00, avstyrkes.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2005-08-11. Dnr; 05-309/ 455. Nämnden ska yttra sig över ansökan om tillstånd att servera alkoholhaltiga drycker. Ansökan gäller tillstånd för slutna sällskap på Söderstadion vid tre olika platser.

Förvaltningen har förutom internt även samrått med närpolisområde Globen i frågan. Förvaltningen föreslår att ansökan avseende VIP-gäster och sponsorer tillstyrkes samt att ansökan för personer med säsongskort avstyrkes.

Yrkanden

Ordföranden Susanna Brolin (v) föreslog med instämmande av övriga ledamöter

att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.