Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-10-19

Sammanträde 2006-10-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östbergaskolan, Östberga Torg 2-8, matsalen

Britt Widell Orustfjord, drogförebyggare, informerar om Komet- metoder för föräldrastöd.
Läs mer...
Allmänhetens frågestund därefter till klockan 19.00.
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag –anmälan

3 Förlängning av närbusslinje till Stamgatan

Beslutsärenden

4 Kompletteringar i delegationsförteckningen

Remissärenden

5 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Årsta 1:1 och del av kvarteret Rämen i stadsdelen Årsta

6 Policy för upphandling och konkurrensutsättning

7 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010

Anmälningsärenden

8 Månadsrapport september 2006

9 Anmälan av lärotider läsåret 2007/2008 för skolor i Enskede-Årsta

10 Navigatorcentrum Syd- anmälan av projektplan

11 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2005

12 Uppföljning av demokratiinformatörernas arbete i Dalen och Östberga inför valet 2006

13 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

14 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

15 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera (lista - se pärm)

16 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsförteckning (I pärm)

17 Stadsdelsdirektörens information

1 PM Brottsförebyggande rådets arbete
2 PM Rapport över det drogförebyggande tillsynsarbetet 2006
3 PM Information om inflyttning på Tussmötegården
4 Försäkringskassan- kontorstillhörighet för boende i Östberga
5 Postservice i västra Stureby samt del i Gamla Enskede
6 Barnomsorgsgarantin
7 PM Brandlarm inom förskola-skola, äldreomsorg
8 Brandskydd i skola för barn med rörelsehinder (ej specialavdelning)
9 Öppettider Träffpunkt Dalen
10 Övrigt

18 Nämndens frågor

19 Ärenden på sluten del

S 1 Rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut inom socialtjänsten enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen
Dnr 06-599/414

S 2 Anmälan enligt Lex Sarah
Dnr 06-500/522

S 3 Ärende enligt föräldrabalken

S 4 Anmälan av protokoll från sociala delegationen
Mötesinformation

Ledamöter
Tjänstgörande ordförande
Göran Holmström (kd) vice ordf.
Lars-Åke Henriksson (s)
Arhe Hamednaca (s)
Jimmy Lindgren (s)
Lennart Pöppel (s)
Elin Låby (mp)
Anders Hellström (m)
Björn Holmberg (m)
Christian Jobrant (m)
Hans Larsson (fp)
Peter Backlund (fp)

Ersättare
Mervi Mäkinen Andersson (s)
Katina Staf (s)
Linnéa Björnstam (s)
Jonas Eklund (mp)
Anna Lund (m)
Lennart Mörner (fp)
Claes Karlsson (kd)

Tjänstgörande ersättare
Rolf Brattström (v)
Jan Olof Larsson (s)

Tjänstemän
Ulla Thorslund, Leif Fransson, Ingrid Friberg, Kristina Goldring, Katharina Norström, Lena Rabe, Lena Rosdahl, Bengt Stenström, Annie Mägi, Lisbeth Johansson

Personalföreträdare
Bo Samuelsson TCO

Utses att justera
Göran Holmström (kd), Lars-Åke Henriksson (s)

Dag för justering
27 oktober 2006

Sekreterare
Lisbeth Johansson

Paragrafnr 1 - 24

Antal blad 29

Kent Norberg, rektor för Östbergaskolan, presenterade sig.

Allmänhetens frågestund inleddes klockan 18.00 - ett tiotal medborgare var närvarande.

Frågor som framfördes:

Östbergavägen åter öppen för trafik idag, blommor och bänkar vid Östberga Torg samt nedskräpning, panncentralen i Östberga och om fortsatt förtätning är aktuellt. Många frågor ställdes om ett ärende på dagordningen – ny bostadsbebyggelse i Årsta, Årstavägen/ Ämänningevägen/ /Siljansvägen.

Britt Widell Orustfjord och Lotta Malm, resursenheten vid stadsdelsförvaltningen, redogjorde för arbetet med - På rätt kurs- metoder för föräldrastöd.

§2 Val av justerare samt anmälan av föregående protokoll

Mötets ordförande, vice ordföranden Göran Holmström (kd) jämte ledamoten Lars-Åke Henriksson (s) fick i uppdrag att justera dagens protokoll.

Anmäldes att protokollet från nämndens sammanträde 2006-09-21 justerades den 29 september 2006.

§3 Anmälan -medborgarförslag

Förlängning av närbusslinje till Stamgatan från Eva Mathlein

Dnr 06-320/518

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningen får i uppdrag att bereda ärendet.

§4 Kompletteringar i delegationsförteckningen

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

  1. Ny ärendegrupp som tillförs delegationsordningen godkänns.

  2. Nämnden medger att stadsdelsdirektören i sin tur vidaredelegerar beslutanderätten till annan anställd i kommunen.

Ärendet

Den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft- lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ändamålet med lagen är att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.

Lagen gäller i all verksamhet som regleras i skollagen, det vill säga förskoleverksamhet, särskola och vuxenutbildning. Med anledning av lagen finns behov av att komplettera delegationsförteckningen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2006.

Dnr 03-002/165

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Detaljplan för nya bostäder i del av kvarteret Rämen i stadsdelen Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till stadsbyggnadsnämnden.

Ärendet

Stadsbyggnadskontoret har begärt nämndens yttrande över detaljplan för del av kv. Rämen. Planområdet är beläget mellan Årstavägen, Åmänningevägen, Siljansvägen och kvarteret Rämen. Detaljplanen syftar till att bygga ett flerbostadshus med cirka 50 lägenheter. Parkering sker till övervägande del i garage under gården.

Förvaltningen ser det som angeläget att nya bostäder byggs. Förvaltningen anser att utformningen på huset måste anpassas bättre till den befintliga bebyggelsen. Takhöjden på huskroppen längs med Åmänningevägen bör sänkas redan efter den första trappuppgången. Även hörnet på huskroppen i korsningen Årstavägen-Åmänningevägen behöver ses över. Förvaltningen ser positivt till bevarande av den befintliga parkvägen. Dock anser förvaltningen att en större del av parkstråket bör bevaras genom att flytta parkeringsgaraget närmare huskroppen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2006.

Dnr 06-302/566

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Policy för upphandling och konkurrensutsättning

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Som svar på remissen översändes nedanstående till kommunstyrelsen.

Det är anmärkningsvärt att den utgående majoritetens arbete inom området upphandling och konkurrensutsättning, som beslutades om direkt efter valet 2002, först nu lett fram till ett förslag till nya policies. Dessa policies kommer inte att föras till beslut i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige eftersom den nya majoriteten avser att utarbeta en ny upphandlingspolicy och omarbeta konkurrensprogrammet och näringslivsprogrammet.

Det finns inslag i förslagen till policies som medför en nödvändig uppstramning och en fokusering på kostnadseffektivitet och affärsmässighet vid upphandlingar. Att genomföra centrala upphandlingar kan också medföra viktiga kostnadsbesparingar. I många avseenden är därför förslagen väl utformade och stadsdelsförvaltningens synpunkter mycket relevanta. Det är dock viktigt att den nya majoriteten får sätta sin prägel också på upphandlings- och konkurrensfrågorna.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande över förslag till policy för upphandling och konkurrensutsättning.

Förvaltningen stödjer förslaget att renodla policys för upphandling och konkurrensutsättning. Detta innebär att upphandlingsprocessen fokuseras mer på kostnadseffektivitet och goda affärer än enbart juridiska frågor. Förvaltningen har inga invändningar mot vad som sägs i förslagen, utan anser att innehållet är bra och väl avvägda.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2006.

Dnr 06-105/412

Förslag till beslut

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl. (m), Hans Larsson m.fl. (fp) framlade ett förslag till beslut och yrkade bifall därtill.

Ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag.


Beslutsgång

Vice ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med Göran Holmströms (kd) med flera yrkande.

Reservation

Ledamöterna Lars-Åke Henriksson m.fl. (s), Elin Låby (mp), tjänstgörande ersättaren Rolf Brattström (v) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget enligt följande.

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som yttrande till kommunstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§7 Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas som svar till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttande över dokument om samverkan mellan biblioteksverksamheterna och skolan. Samarbetet bör utgå från följande kvalitetsområden: böcker-medier och material, rum för inspiration och lärande samt samverkan.

Förvaltningen stödjer kulturnämndens förslag till samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. De kvalitetsområden som nämns i förslaget har under året behandlats i stadsdelsnämndens biblioteksråd. Bland annat kommer rektorer, förskolechefer och enhetschefer från närliggande bibliotek organisera samverkansformer på olika nivåer mellan respektive organisationer. För att göra respektive verksamhets ansvarsområden tydliga i samarbetet vill förvaltningen understryka att samverkan utformas utifrån respektive organisations uppdrag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 4 oktober 2006.

Dnr 06-009/500

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Månadsrapport september 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Månadsrapport för september 2006 godkännes.

Ärendet

Månadsrapporten för september visar ett överskott om 2 mnkr. Överskottet beror främst på att lokalkostnaderna i samband med utbyggnaden inom förskola inte ökat i den takt som förväntades i budgeten för 2006. Prognosen förutsätter att enheter som uppvisar underskott fortsätter vidta åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 8 oktober 2006.

Dnr 06-103/29

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Anmälan av lärotider läsåret 2007/2008 för skolor i Enskede-Årsta

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan av lärotider för läsåret 2007/2008 läggs till handlingarna.

Ärendet

Stadsdelen har att lokalt fatta beslut om lärotider för skolverksamhet inom nämndens ansvarsområde. Sportlov och påsklov är gemensamma för staden. Utöver sportlov, v 9, och påsklov, v 13, får högst tre lovdagar och fem studiedagar läggas ut.

Ett läsår för grundskolans elever ska omfatta minst 178 skoldagar.

Höstterminen omfattar perioden 21 augusti-20 december 2007 och vårterminen 9 januari-11 juni 2008.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2006.

Dnr 06-403/568

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Navigatorcentrum Syd- anmälan av projektplan

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Stockholms stad deltar sedan 2005 i en statlig försöksverksamhet med så kallade navigatorcentra (NC). Skollagen förtydligar sedan 1 juli 2005 kommunens uppföljningsansvar för icke skolpliktiga ungdomar mellan 16-19 år. Kommunfullmäktige beslutade den 6 februari 2006 att inrätta två NC i Stockholm.

En projektplan har tagits fram av projektledaren för NC Syd i samarbete med styrgruppen, där representanter från de tio södra stadsdelarna ingår. NC Syd ska arbeta uppsökande och erbjuda individuellt utformade insatser som ger en god grund eller bidrar till en framtida etablering på arbetsmarknaden. Verksamheten ska genomsyras av helhetstänkande, betona ungdomars delaktighet och ta fram och prova nya former för samarbete mellan arbetsförmedlingar, socialtjänst, skola, lokala näringslivet med flera.

Lokalerna för NC Syd iordningsställdes i augusti och är belägna på Långholmsgatan 27. I dagsläget finns 168 ungdomar registrerade från stadsdelen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 29 september 2006.

Dnr 06-499/462

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Anders Hellström m.fl.(m), Hans Larsson m.fl. (fp), vice ordföranden Göran Holmström (kd) lämnade följande uttalande.

Vi har tidigare pekat på orimligheten i att det finns tusentals svenskar som varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning. En genomgripande omläggning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken krävs för att komma tillrätta med problematiken. Inte minst med fokus på den politik som vi har förutsatt oss att prioritera med arbetslinjen – fler människor måste erbjudas riktiga arbeten!

Vi har även tidigare uttryckt vår skepsis angående navigatorcentra. I majoritetens budget för 2007 kommer därför det kommunala uppföljningsansvaret, liksom ungdomars sysselsättning i stort, att få en ny inriktning.’

§11 Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2005

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Funktionshinderombudsmannen (FO) avger årligen en rapport med redovisning av årets verksamhet, belysning av brister och redogörelse för förbättringsarbete.

FO har i uppgift att bevaka stadens verksamheter och engagera sig i frågor som berör samtliga typer av funktionsnedsättningar i alla åldrar. Rådgivning har skett via telefonsamtal och per brev. Totalt har 822 telefonsamtal inkommit under 2005. Dessa har i huvudsak handlat om information, utbildning och samarbete. Det inkom 118 brev/ skrivelser från allmänheten som i huvudsak berört myndighetsutövning och tillgänglighet.

FO anser att förbättringar måste ske för att stockholmare med funktionshinder ska få den delaktighet som utlovas i lagstiftning och av stadens handikappolitiska mål.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2006.

Dnr 06-505/496

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Uppföljning av demokratiinformatörernas arbete i Dalen och Östberga inför valet 2006

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 31 maj 2006 om fördelning av medel till samtliga stadsdelsnämnder ur central medelsreserv för särskilda insatser för deltagardemokrati, ökat valdeltagande, jämställdhet och mångfald. Enskede-Årsta stadsdelsnämnd tilldelades 200 000 kronor.

Två demokratiinformatörer anställdes på halvtid tiden 31 juli-22 september 2006. Valdeltagandet i riksdagsvalet ökade med cirka 1,7 procentenheter totalt i Sverige. I stadsdelarna Dalen och Östberga ökade valdeltagandet med 3,6 respektive 5,4 procentenheter. Förvaltningen kan konstatera att informatörerna hade svårt att fånga allmänhetens intresse med sin information. En slutsats i informatörernas muntliga rapportering var att för att nå en bestående förändring av attityder rörande den demokratiska processen och deltagande i samhällslivet krävs ett mer långsiktigt arbete med att knyta kontakter och skapa förtroende.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 oktober 2006.

Dnr 06-004/559

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Göran Holmström (kd), ledamöterna Anders Hellström m.fl.(m), Hans Larsson m.fl. (fp) lämnade följande uttalande.

Det är glädjande att valdeltagandet ökade i valet 2006 såväl i hela landet som Enskede-Årsta helhet och i synnerhet Dalen respektive Östberga. Ett ökat valdeltagande är oerhört angeläget då det leder till ökad delaktighet och förmodligen en större vilja att också medverka och ta del av samhällsinformationen efter valet. Ett ökat valdeltagande legitimerar politiska beslut och skapar förutsättningar för delaktighet och kontakt med offentliga myndigheter och förvaltningar.

Det går dock inte att dra några entydiga slutsatser efter valet 2006. Kommunala informationsinsatser för att höja valdeltagandet kan ha ett värde om de sker genom insatser som riktar sig till alla röstberättigade i ett geografiskt område. Påverkan genom att söka upp och påverka enskilda ska inte ingå i ett offentligt valarbete. Av denna rapport framgår att demokratiinformatörerna i Enskede-Årsta enbart arbetat med metoder som inbegriper alla röstberättigade i dessa två områden.’

§13 Balanslista avseende uppdrag från Enskede-Årsta stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Ärendet

Balanslistan redovisar de uppdrag som nämnden lämnat till förvaltningen och innefattar kvarstående skrivelser, uppdrag och frågor.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Anmälan av protokoll från lokala råd med mera

Biblioteksrådet den 8 juni 2006, lokala handikapprådet den 17 augusti 2006, förskole- skolrådet den 20 september 2006 och stadsdelsnämndens pensionärsråd den 15 september 2006.

§15 Anmälan av inkomna skrivelser, protokoll med mera

Anmäldes inkomna skrivelser, protokoll med mera, bilaga § 15.

Förvaltningen får i uppdrag att vidta åtgärder som föranleds av anmälan.

§16 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsförteckning

Anmäldes följande:

Upplåtelse på offentlig plats perioden 1 april-31 augusti 2006.

§17 Stadsdelsdirektörens information

- PM Brottsförebyggande rådets arbete

- PM Rapport över det drogförebyggande tillsynsarbetet 2006

- PM Information om inflyttning på Tussmötegården

- Försäkringskassan- kontorstillhörighet för boende i Östberga är

Huddinge

- Postservice i västra Stureby samt del i Gamla Enskede. Idag finns inte planer på förändring

- Barnomsorgsgarantin hålls november och december

- PM Brandlarm inom förskola-skola, äldreomsorg

- Brandskydd i skola för barn med rörelsehinder (ej specialavdelning)

- Öppettider Träffpunkt Dalen- måndag, onsdag, torsdag, fredag kvällar och en lördag per månad samt öppet alla lov

- PM Slutrapport Arbetsforum Sydost

- Bengt Stenström, chef individ- och familjeomsorgen, kommer att sluta sin anställning i Stockholms stad vid årsskiftet.

§18 Nämndens frågor

Vice ordföranden Göran Holmström (kd) informerade kort om

Överenskommelsen mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Stockholms stadshus avseende samarbetet mandatperioden 2006-2010, daterad den 16 oktober 2006.

Den politiska plattformen finns att läsa på www.stockholm.se,

Stockholms stads webbplats.

Med anledning av ärendet Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut framlade ledamoten Lars-Åke Henriksson (s) ett förslag till uppdrag- hur arbetar förvaltningen med rekrytering av kontaktpersoner inom socialpsykiatrin.

Förvaltningen återkommer.

§19 Anmäldes skrivelse daterad den 13 oktober 2006 om placering av stadsdelens anslagstavlor. Bland annat finns det exempel på dåligt placerade anslagstavlor som finns där det tidigare funnits busshållplatser, affärer eller något annat som motiverat placeringen. Placeringen ses över och anslagstavlor som bedöms ha dålig placering flyttas till plats där tavlorna lätt kan uppmärksammas av fler personer.

Dnr 06-099/595

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§20 Slå inte samman Vantör och Enskede-Årsta. Anmälan av skrivelse från Lars-Åke Henriksson (s), Rolf Brattström (v), Elin Låby (mp)

Anmäldes skrivelse daterad den 19 oktober 2006 om föreslagen sammanslagning av stadsdelsnämnderna Vantör och Enskede-Årsta

Bland annat anförs att nämnden geografiskt skulle omfatta ett tiotal stadsdelar och sträcka sig från Huddinge i söder och till innerstan i norr och den skulle befolkas av uppemot 80 000 invånare, vilket motsvarar en av Sveriges större kommuner. Det allvarligaste med en sådan utveckling är den demokratiska förlusten.

Dnr 06-099/594

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§21 Rapportering enligt 16 kap 6 f socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL

Rapporteringen gäller äldreomsorg, handikappomsorg och individ- och familjeomsorg

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Förvaltningens tjänsteutlåtande åberopas som svar till länsstyrelsen, stadsledningskontoret och revisionskontoret.

Ärendet

Kommunerna har från 1juli 2006 genom en ändring i socialtjänstlagen skyldighet att till länsstyrelsen, stadens revisionskontor och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera alla avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Nämnden har sex ej verkställda beslut, vilka avser kontaktperson.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2006.

Dnr 06-500/522

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad

§22 Anmälan enligt Lex Sarah

Enskede-Årsta stadsdelsnämnds beslut

Utredningen godkännes och överlämnas till länsstyrelsen.

Ärendet

Länsstyrelsen har i remiss begärt nämndens yttrande i enskilt ärende.

Utredningen gäller även en Lex Sarah inom hemtjänsten.

Förvaltningen redogör för handläggningen i ärendet. Förvaltningen anför att erforderliga åtgärder är vidtagna, utan dröjsmål för att förhindra att missförhållandet fortsätter, efter att berörda parter fått kännedom om händelsen, enligt SOSFS 2000:55, 11.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat den 3 oktober 2006.

Dnr 06-504/575

Beslutsgång