Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2007-06-14

Sammanträde 2007-06-14

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2007 (utdelas) (S&E)

6 Revisionsberättelse för 2006 (S&E)*

7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

8 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Katthuvudet 37 (M&V) Södermalm

9 Konsthallen 2 på Djurgården; skrivelse från Christer Mellstrand (c) (I) Östermalm

10 Detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen på Kungsholmen. Remiss av planförslag (I) Kungsholmen

11 Fördjupning av två översiktsplaner – Karolinska och Norra Station. Remiss av planförslag och MKB (I)*Norrmalm

12 Detaljplan för kv Sädesärlan, Östermalm. Remiss (I) Östermalm

13 Avtal om överlåtelse och exploatering av del av fastigheten Akalla 4:1 för utbyggnad av Kista Galleria mot Torsnästorget i Kista (Y) Kista

14 Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss (Y+Tk+Sbk)

15 Avtal med JM AB om markanvisning för bostäder inom fastigheten Hedvig 19 i Solhem samt flytt av tennishall (Y) Spånga-Tensta

16 Detaljplan för del av kv Margretero, Mariehäll. Remiss (Y) Bromma

17 Överenskommelse om köp av del av fastigheten Liljeholmen 1:2 i Liljeholmen med Stockholm Vatten AB (Y) Hägersten–Liljeholmen

18 Exploateringsavtal med Kommanditbolaget Arbetsstolen 3 rörande fastigheten Arbetsstolen 3 m m i Västberga (Y) Hägersten–Liljeholmen

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gröndal 1:1 och Gröndal 1:16, vid Bryggvägen i Gröndal, till Bygg Vesta Bo AB (Y) Hägersten-Liljeholmen

20 Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Startpromemoria och beslut om påbörjad utredning (Y+Sbk) Enskede-Årsta-Vantör

21 Markanvisning för bostäder inom delar av fastigheten Örby 4:1, vid kv Tummaren i Stureby till Veidekke Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

22 Programarbete för utveckling av Gullmarsplan. Remiss (Y) Enskede-Årsta-Vantör

23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Arkivfotot 2, Mikrofilmen 1 och del av Örby 4:1 i Högdalen till Granen Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

24 Markanvisning för bostäder, inom delar av fastigheten Örby 4:1 till Veidekke Bostad AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

25 Ny trafikplats på Tyresövägen vid Skrubba m m, lägesrapport (Y+Tk) Skarpnäck

26 Detaljplan för område vid kv De gamlas vänner i stadsdelen Kärrtorp. Remiss (Y) Skarpnäck

27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till JM Bostad AB (Y) Skarpnäck

28 Markanvisning för att utöka en befintlig förskola inom fastigheten Kärrtorp 1:1 i Kärrtorp till SISAB. Inriktningsbeslut (Y) Skarpnäck

29 Markanvisning för seniorbostäder inom fastigheterna Paternoster 1 och delar av Hammarbyhöjden 1:1, till Seniorgården AB (Y) Skarpnäck

30 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Sandhamn 2 i Farsta till JM Bostad AB (projekt Ågesta Broväg, etapp 2) (Y) Farsta

31 Ändrad grönkompensation vid kv Smådalarö i Farsta (Y) Farsta

32 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av företagsområdena i Stockholms stad (Y+Sbk+SBR+Tk)

33 Startpromemoria för program för detaljplan för området kring Gustavslundsvägen och Vidängsvägen i stadsdelen Alvik (ca 400 lägenheter) (Y+Sbk) Bromma

34 Remiss av motion 2006:34 om snabbare utveckling av smarta energilösningar, av Viviann Gunnarsson (mp) (M&T)*

35 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2008 (M&T)

36 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster (M&T+Tk)

37 Förslag till flytande kallbadhus och hotell i Riddarfjärden Bordlagt 14 maj 2007 nr 14 (I) Kungsholmen

Mötesinformation

Justerat:2007-06-25
Joakim Larsson Mirja Räihä Järvinen

Närvarande:

Ledamöter
Joakim Larsson (m), ordförande
Mirja Räihä Järvinen (s), vice ordförande
Jan Tigerström (m)
Sören Swärd (m)
Carl Viktor Skårman (m)
Emilia Hagberg (mp)
Mustafa Tümtürk (s)
Ann-Margarethe Livh (v)

Ersättare
Göran Kindvall (m) tjänstgörande
Sebastian Carlsson (m) tjänstgörande
Anders Alvebäck (m)
Per Hallberg (m)
Claes Fleming (fp) tjänstgörande
Christer Mellstrand (c)
Torkel Tigerschiöld (mp)
Linda Lindgren (s) tjänstgörande
Margareta Malm (s) tjänstgörande
Bo Holmberg (s)
Lotten von Hoffsten (v)

Tjänstemän
Exploateringsdirektör Krister Schultz och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Stefan Eriksson, Lars Fränne, Ann-Charlotte Nilsson, Gunnar Jensen, Petra Nieto, Eva Olsson och Åsa Wigfeldt samt borgarrådssekreteraren från roteln Thomas Andersson och biträdande borgarrådssekreterare Thord Swedenhammar.

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 28 juni 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till exploateringsnämnden enligt nedan:

1. Stadsplanetävling för att utveckla Norra Stationsområdet till en klimatneutral stadsdel från ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ersättaren Torkel Tiegerschiöld (mp). Dnr E2007-512-01116

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till exploateringskontoret för beredning.

Föregående protokoll

Ersättaren Lotten von Hofsten (v) anmälde en rättelse till protokoll 5/2007 från den 15 maj. I gemensamt förslag till beslut från (mp) och (v) på ärende 24, ska sista ordet i näst sista meningen ändras från tveksamt till felaktigt.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan och uppdrog åt sekreteraren att göra ändringen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 4 juni 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 14 juni 2007.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2007-010-00084

Exploateringskontoret hade den 28 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margrethe Livh (v) enligt bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga A.

§5 Anmälan av ekonomisk uppföljning maj 2007

Dnr E2007-112-00233

Exploateringskontoret hade den 5 juni 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

§6 Revisionsberättelse för 2006

Dnr E2007-130-00857

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att, som yttrande över årsrapport avseende revisionen av marknämndens verksamhet under 2006, till nämndens revisorer (revisorsgrupp 2) överlämna och åberopa utlåtandet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga B.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga B.

§7 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2007-551-00656

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Yrkanden

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga C.

§8 Hyresnämndens beslut att avskriva ärende om tillstånd till förvärv av fastigheten Katthuvudet 37

Dnr M2006-551-01624

Exploateringskontoret hade den 23 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Konsthallen 2 på Djurgården; skrivelse från Christer Mellstrand (c)

Dnr E 2007-530-00752

Exploateringskontoret hade den 23 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar utlåtandet som svar på skrivelsen.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§10 Detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen på Kungsholmen. Remiss av planförslag

Dnr E 2007-512-00917

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 3 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen på Kungsholmen, S-Dp 2003-16067-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan för Kristinebergsmotet (Trafikplats Lindhagensgatan) i stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen på Kungsholmen, S-Dp 2003-16067-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga D1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga D2.

§11 Fördjupning av två översiktsplaner – Karolinska och Norra Station. Remiss av planförslag och MKB

Dnr E2007-512-00900

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 23 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa exploateringskontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) var eniga i de två första beslutssatserna i sina respektive yrkanden i bilaga E2 och bilaga E3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa exploateringskontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga E2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga E3.

§12 Detaljplan för kv Sädesärlan, Östermalm. Remiss

Dnr E2007-512-00647

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden lämnar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Sädesärlan, Östermalm, S-Dp 2006- 01860-54.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden lämnar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kv Sädesärlan, Östermalm, S-Dp 2006- 01860-54.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga F1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga F2.

§13 Avtal om överlåtelse och exploatering av del av fastigheten Akalla 4:1 för utbyggnad av Kista Galleria mot Torsnästorget i Kista. Genomförandebeslut

Dnr E2007-511-00911

Exploateringskontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Exploateringsnämnden godkänner rubricerade förslag till avtal om utbyggnad av Kista Galleria mot Torsnästorget i Kista.

2 Nämnden godkänner genomförandet av en upprustning av Torsnästorget som omfattar investeringsutgifter för staden på 12,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

3 Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att hos stadsbyggnads­kontoret begära ny detaljplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner rubricerade förslag till avtal om utbyggnad av Kista Galleria mot Torsnästorget i Kista.

 2. Nämnden godkänner genomförandet av en upprustning av Torsnästorget som omfattar investeringsutgifter för staden på 12,5 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

 3. Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att hos stadsbyggnads­kontoret begära ny detaljplan.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga G1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga G2.

§14 Vägutredning effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet. Remiss

Dnr E2007-300-00608

Exploateringskontoret m fl hade den 22 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H2.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga H3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga H1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga H2.

§15 Avtal med JM AB om markanvisning för bostäder inom fastigheten Hedvig 19 i Spånga-Tensta samt flytt av tennishall

Dnr M2006-513-01112

Exploateringskontoret hade den 15 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner förslag till avtal om villkoren för omlokalisering av tennishall samt markanvisning till JM AB för bostadsändamål inom fastigheten Hedvig 19 m fl och ger kontoret i uppdrag att träffa sedvanligt markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkande, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner förslag till avtal om villkoren för omlokalisering av tennishall samt markanvisning till JM AB för bostadsändamål inom fastigheten Hedvig 19 m fl och ger kontoret i uppdrag att träffa sedvanligt markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga I.

§16 Detaljplan för del av kv Margretero, Mariehäll. Remiss

Dnr E2007-512-00815

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för kv Margretero i Mariehäll, S-Dp 2005-08325-54.

Yrkande

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för kv Margretero i Mariehäll, S-Dp 2005-08325-54.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga J.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga J.

§17 Överenskommelse om köp av del av fastigheten Liljeholmen 1:2 i Liljeholmen med Stockholm Vatten AB

Dnr M2005-512-00918

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner att överenskommelse om fastighetsreglering tecknas med Stockholm Vatten AB rörande köp av del av fastigheten Liljeholmen 1:2 i Liljeholmen för 5 mnkr.

 2. Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av överenskommelsen.

Yrkanden

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga K.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner att överenskommelse om fastighetsreglering tecknas med Stockholm Vatten AB rörande köp av del av fastigheten Liljeholmen 1:2 i Liljeholmen för 5 mnkr.

 2. Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att teckna de avtal och vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av överenskommelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga K.

§18 Exploateringsavtal med Kommanditbolaget Arbetsstolen 3 rörande fastigheten Arbetsstolen 3 m m i Västberga

Dnr E2007-515-00048

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med Kommanditbolaget Arbetsstolen 3 rörande fastigheten Arbetsstolen 3 m m i Västberga.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner exploateringsavtal med Kommanditbolaget Arbetsstolen 3 rörande fastigheten Arbetsstolen 3 m m i Västberga.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga L.

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Gröndal 1:1 och Gröndal 1:16, vid Bryggvägen i Gröndal, till Bygg Vesta Bo AB

Dnr E2007-513-00930

Exploateringskontoret hade den 16 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Gröndal 1:1 och Gröndal 1:16 till ByggVesta Bo AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Yrkanden

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Gröndal 1:1 och Gröndal 1:16 till ByggVesta Bo AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga M.

§20 Planläggning av Årstafältet i stadsdelarna Årsta, Östberga och Enskedefältet. Startpromemoria och beslut om utredning

Dnr E2007-511-00904

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Jonas Eklund den 12 juni 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredning av förutsättningarna för en ny stadsdel i Årsta.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att gemensamt med stadsbyggnadskontoret anordna ett arkitekt- och stadsbyggnadsuppdrag i enlighet med utlåtandet.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Örby 4:1, vid kv Tummaren i Stureby till Veidekke Bostad AB

Dnr E2007-511-00910

Exploateringskontoret hade den 24 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N3.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Örby 4:1 till Veidekke Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga N3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga N2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga N3.

§22 Programarbete för utveckling av Gullmarsplan. Remiss

Dnr E2007-530-00762

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 25 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden översänder och åberopar kontorets utlåtande till kommun- styrelsen som svar på remissen om programarbete för att utveckla Gullmarsplan.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Arkivfotot 2, Mikrofilmen 1 och del av Örby 4:1 i Högdalen till Granen Bostad AB

Dnr M2006-511-01750

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Arkivfotot 2, Mikrofilmen 1 och del av Örby 4:1 till Granen Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheterna Arkivfotot 2, Mikrofilmen 1 och del av Örby 4:1 till Granen Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga O2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga O2.

§24 Markanvisning för bostäder, inom delar av fastigheten Örby 4:1 till Veidekke Bostad AB

Dnr M2006-513-01657

Exploateringskontoret hade den 15 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom delar av fastigheten Örby 4:1 i Örby till Veidekke bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga P1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom delar av fastigheten Örby 4:1 i Örby till Veidekke bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga P1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga P2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga P2.

§25 Ny trafikplats på Tyresövägen vid Skrubba m m, lägesrapport

Dnr E2007-320-00803

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 15 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs –vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner föreliggande lägesrapport.

 2. Nämnden ger exploateringskontoret i uppdrag att teckna avtal med vägverket om upprättandet av arbetsplan.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

§26 Detaljplan för område vid kv De gamlas vänner i stadsdelen Kärrtorp m m. Remiss

Dnr E2007-512-00659

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 2 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv. De Gamlas vänner i Kärrtorp, S-Dp 2005-08613-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erfordliga avtal.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till detaljplan för område vid kv. De Gamlas vänner i Kärrtorp, S-Dp 2005-08613-54.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna erfordliga avtal.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Q2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Q1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Q2.

§27 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till JM Bostad AB

Dnr E2007-513-00945

Exploateringskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastighetenHammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till JM Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga R2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till JM Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga R1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga R2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga R2.

§28 Markanvisning för att utöka en befintlig förskola inom fastigheten Kärrtorp 1:1 i Kärrtorp till SISAB. Inriktningsbeslut

Dnr E2007-513-00224

Exploateringskontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för att utöka en förskola inom fastigheten Kärrtorp 1:1 till SISAB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§29 Markanvisning för seniorbostäder inom fastigheterna Paternoster 1 och delar av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden till Seniorgården AB

Dnr E2007-513-00288

Exploateringskontoret hade den 14 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för seniorbostäder inom fastigheten Paternoster 1 och delar av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden, till Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för seniorbostäder inom fastigheten Paternoster 1 och delar av Hammarbyhöjden 1:1 i Hammarbyhöjden, till Seniorgården AB och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnads- kontoret.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga S1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga S2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga S2.

§30 Markanvisning för bostäder vid fastigheten Sandhamn 2 i Farsta till JM Bostad AB (projekt Ågesta Broväg, etapp 2)

Dnr E2007-513-00944

Exploateringskontoret hade den 23 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Sandhamn 2 till JM Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga T.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Sandhamn 2 till JM Bostad AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa detaljplan hos stadsbyggnadskontoret.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga T.

§31 Ändrad grönkompensation vid kv Smådalarö i Farsta

Dnr M2005-512-00251

Exploateringskontoret hade den 27 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden godkänner att grönkompensation för bostadsbyggande vid kv Smådalarö blir slyröjning och slåtter av Skönstaholmsfältet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner att grönkompensation för bostadsbyggande vid kv Smådalarö blir slyröjning och slåtter av Skönstaholmsfältet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen mf l (s), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga U.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tiegerschild (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga U.

§32 Förslag till riktlinjer för utvecklingen av företagsområdena i Stockholms stad

Dnr E2007-510-00860

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret m fl hade den 19 april 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för utvecklingen av stadens företagsområden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga V1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna riktlinjerna för utvecklingen av stadens företagsområden.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga V1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga V2.

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga V3.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga V1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga V2.

§33 Startpromemoria för program för detaljplan för området kringGustavslundsvägen och Vidängsvägen i stadsdelen Alvik (ca 400 lägenheter)

Dnr E2007-512-00573

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 24 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Carl-Otto Beckvid den 11 juni 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att i samarbete med stadsbyggnads- kontoret upprätta ett program för område vid Gustavslundsvägen m m i enlighet med utlåtandet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att i samarbete med stadsbyggnads- kontoret upprätta ett program för område vid Gustavslundsvägen m m i enlighet med utlåtandet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga X1.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga X2.

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga X3.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) enligt bilaga X4.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga X1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Christer Mellstrand (c) enligt bilaga X2.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga X4.

§34 Remiss av motion 2006:34 om snabbare utveckling av smarta energilösningar, av Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr E2006-315-03845

Exploateringskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 21 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anser remissen besvarad med utlåtandet.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Yrkanden

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga Y.

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anser remissen besvarad med utlåtandet.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) och ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt gemensamma yrkande i bilaga Y.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld och ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Y.

§35 Upphandling av ramavtal för teknikkonsulter 2008

Dnr E2007-006-00998

Exploateringskontoret hade den 22 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlings- förfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtal.

 2. Nämnden justerar beslutet omedelbart.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§36 Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

Dnr E2007-006-00966

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret samt trafikkontoret hade den 23 maj 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser exploateringsnämnden - enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner för egen del styrdokumentet Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster, Gemensamma upphandlingskrav för Göteborgs Stad, Malmö Stad, Stockholms Stad och Vägverket, samt uppdrar åt kontoret att tillämpa miljökraven i kommande upphandlingar.

 2. Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra smärre revideringar i Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

 3. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa styrdokumentet Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

 4. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt exploateringsnämnden att genomföra smärre revideringar i Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt bilaga Z.

§37 Förslag till flytande kallbadhus och hotell i Riddarfjärden

Dnr E2007-513-00764

Bordlagt 14 maj 2007 nr 14

Protokollsutdrag

Exploateringskontoret hade den 7 maj 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Karla Werner den 11 juni 2007, ordf Kerstin Westerlund Bjurström, Samfundet S:t Erik inkom den 11 juni 2007, Cecilia Westman den 13 juni 2007 samt från Kinna Jonsson den 14 juni 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Exploateringsnämnden anvisar mark och vatten för bad -, hotell- samt restaurangverksamhet inom fastigheterna Kungsholmen 2:8 och Kungsholmen 2:2 till Stockholm Kallbadhus AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvis- ningsavtal.

Yrkanden

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Exploateringsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden anvisar mark och vatten för bad -, hotell- samt restaurangverksamhet inom fastigheterna Kungsholmen 2:8 och Kungsholmen 2:2 till Stockholm Kallbadhus AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvis- ningsavtal.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilagaÅ1

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Ann-Margarethe Livh (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga Å2.

Särskilda uttalanden

Särskilt uttalande gavs av ordförande Joakim Larsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga Å3.

Särskilt uttalande gavs av vice ordförande Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt bilaga Å4.

Ersättaryttranden

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) enligt bilaga Å1.

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt bilaga Å2.

********

Ersättaren Margaretha Malm (s) uppvaktades med blomsterbukett då hon fyllt jämna år tidigare i juni.

Ordföranden Joakim Larsson (m) avslutade sammanträdet med att önska samtliga tjänstemän och politiker en trevlig sommar. Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) önskade ordföranden det samma. Förvaltningschefen Krister Schultz tackade nämnden och önskade trevlig sommar.