Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2008-09-11

Sammanträde 2008-09-11

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

6 Förstudie om spårburen kollektivtrafik i Stockholm nordost - samråd. Svar på remiss (A+Tk+Sbk+Mf)

7 Exploateringskontorets miljökompetens och miljöarbete. Skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp) (A)

8 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion (2008:22) av Ann-Margarethe Livh m fl (v) (A)

9 Anmälan av protokoll 8/2008 från nämndens handikappråd

10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (M&V)*

11 Förskottering av arvode för tvångsförvaltning av tomträtterna till fastigheterna Finnskogen 3 och Nipfjället 14 i Traneberg (M&V) Bromma

12 Markanvisning för bostäder invid Ålgrytevägen inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till FR Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB (Y) Skärholmen

13 Ny park inom stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen (Y) Hägersten-Liljeholmen

14 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för butiksändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Avokadon) i Enskedefältet med Lidl Sverige AB (Y) Enskede-Årsta-Vantör

15 Fråga rörande användning av trä från tropiska regnskogar. Skrivelse från Lotten von Hoffsten (v) (HS)

16 Detaljplan för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 m m i Ulvsunda samt markanvisning till Seniorgården AB. Remiss. Bordlades den 21 augusti 2008 nr 19 (Y) Bromma

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockeby till Fastighets AB Vinbärssnäckan. Bordlades den 21 augusti 2008 nr 21 (Y) Bromma

18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus. Bordlades den 12 juni 2008 nr 25 och den 21 augusti 2008 nr 36 (Y) Spånga-Tensta

19 Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB. Bordlades den 21 augusti 2008 nr 38 (I) Norrmalm

20 Wasted Space - Samarbetsavtal med People Owned AB (I)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (152 kb)

§1 Justering

Beslut

Exploateringsnämnden utsåg vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) att tillsammans med ordföranden Joakim Larsson (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 25 september 2008.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelse för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till exploateringsnämnden enligt följande:

1. Stöd cyklopen – för ett Stockholm av fri kultur, från Lotten von Hofsten (v).

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till exploateringskontoret för beredning.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till exploateringsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 2 september 2008 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 september 2008.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2008-010-00195

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2008.

§5 Tertialrapport 2/2008

DnrE2008-111-00727

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden godkänner tertialrapport 2/2008 och överlämnar denna till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handlingar

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 augusti 2008.

- Komplettering från den 9 september 2008 till bilaga i tjänsteutlåtandet är delad på dagens sammanträde.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till tertialrapport 2 överlämnas till kommunstyrelsen.
 2. Därutöver anförs följande:

Det är mycket oroande, givet de rådande omständigheterna med högre inflation och högre räntor, samt stagnerande bostadspriser, att inga åtgärder har vidtagits för att bibehålla en hög byggnadstakt i Stockholm. Bostäderna behövs om Stockholm skall kunna växa. Det behövs också balans i bostadsbyggnationen, det är viktigt att bygga allsidigt och se till att även produktionen av hyresrätter är fortsatt hög.

Vi socialdemokrater har svårare att acceptera den politiken som förs nu när det gäller markanvisningspolicyn. Vi har svårt att se nyttan i att marken konsekvent säljs till exploatören. I synnerhet är det svårt när marken dessutom säljs till priser som är under marktaxeringsvärdet. Vi motsätter oss också beslutet att befintliga bostadsrättsföreningar får friköpa tomten. Resultatet blir ju därmed att viktiga intäkter uteblir framöver. Givetvis måste det vara så att de gångerna staden säljer mark så skall detta ske till marknadsmässiga priser. Men vi kan inte acceptera att staden fattar beslut att alltid och i varje sälja marken.

Ekonomisk hushållning är viktigt för varje nämnd och styrelse i staden. Men att därtill hela tiden rikta sig till att sänka skatten är alldeles för kategoriskt. Alla nämnder bör väl i första hand rikta sig mot att verksamheterna är av god kvalitet. Givetvis misstänker vi att majoritetens kategoriska försäljningar av stadens och därmed stockholmarnas egendom är ett sätt möjliggöra vidare skattesänkningar.

Vi menar att den uppföljning som görs inte har någon relevans eller säger någonting om verkligheten, eftersom indikatorerna alltid definieras så att de ska uppfyllas. Det bästa exemplet är målet om en blandad bebyggelse som uppfylls år efter år – enligt stadens förvaltningar och borgerliga majoritet – trots att det är uppenbart för alla att segregationen och bristen på blandade upplåtelseformer blir tydligare och tydligare för varje år.

Ett annat exempel är målet ”Järva ska förnyas” som anses helt uppfyllt, trots att ingenting har hänt, mer än att staden lyckats skrämma upp alla boende (det är inte osannolikt att de istället söker medborgarskap i Wallenstam).

3) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls delvis.
 2. Därutöver anförs följande:

Tertialrapporten ger inte en rättvisande bild av hur måluppfyllelsen för nämnden är. Miljöpartiet står inte bakom den politik som förts och de målsättningar som satts upp men tycker ändå att det är mycket anmärkningsvärt att mål beskrivs som uppfyllda och får en grön prick trots att det inte stämmer. Det gäller t ex målet om 1000 nya bostäder i city.

Nämnden har även ett mål att det ska byggas blandade boendeformer, vilket också anses uppfyllt. Det stämmer inte då endast en mindre andel av de markanvisningar som ges förra utgörs av hyresrätter och inga studentbostäder t ex. Majoritetens politik innebär att det nästan bara byggs bostadsrätter, vilket går emot målet för nämnden.

Den borgerliga majoriteten saknar helt ambitioner på miljöområdet och har mycket lågt satt miljömål. Trots det är det anmärkningsvärt hur man kan anse de uppsatta målen som uppfyllda. Även revisorerna har konstaterat att det saknas indikatorer på miljöområdet. Det är då svårt att veta om de miljömål som satts upp följts.

Målet att exploateringsnämnden ska verka för att nå hållbar energianvändning i stadsutvecklingsområden anses uppfyllt. Sanningen är att det inte ställs några miljökrav vid nybyggande annat än i Hammarby Sjöstad. Även där är målsättningen när det gäller att minska energiförbrukningen i stort sätt samma som i Boverkets nationella krav och exploateringskontoret har till och med sökt dispens från de reglerna för Henrikdalshamnen. Det är oacceptabelt. Stockholm måste ta fram ett nytt program för miljöanpassat byggande där det finns högt ställda krav på energisnål bebyggelse. Nämnden har ännu inte fått ta del av de miljöambitioner som gäller för Norra Djurgårdsstaden.

Inte heller målet om hållbar användning av mark och vatten vid nyexploatering kan anses uppfyllt då det i praktiken inte sker någon kompensation av förlorad naturvärden. Till största delen utgörs den grönkompensation som sker av upprustning av närliggande parker och lekparker, som eftersats pga. bristande underhåll. Det kan inte ses som kompensation. Det görs inte heller någon analys utifrån hållbar resurshushållning av mark i samband med markanvisningar.

4) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog att nämnden lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§6 Förstudie om spårburen kollektivtrafik i Stockholm nordost – samråd. Svar på remiss

Dnr E2008-330-01179

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorens förslag:

 1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Exploateringskontorets, trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

1. Som svar på remissen anförs följande:

Studien beskriver väl dagens situation och en tänkt inflyttningstakt i Nordostsektorn. Arbetet baseras till största delen på prognoser och planer i RUFS 2001 samt pågående översiktsplanearbete i berörda kommuner. Arbetet med att utarbeta en ny RUFS är nu igång och antagande beräknas ske 2010. Vi anser att det är klokt att avvakta med beslut om alternativ innan ny RUFS är klar.

Miljöpartiet har genom ett beslut i regionen tidigare ansett att

Roslagsbanan bör konverteras till pendeltågstandard och förlängas till Rimbo. Det har varit vårt huvudalternativ tillsammans med införande av ny teknik, spårbilar, som komplement till befintliga system.

SIKA, Statens Institut för Kommunikationsanalys, kom denna vecka ut med tre nya rapporter (2008:04-2008:06) där förslag på en spårbilsring kombinerat med en västlig pendeltågsförbindelse skulle lösa såväl transport-, som klimat- och bullerproblem. Lösningen ska enligt underlaget vara samhällsekonomiskt mycket lönsam och bidra till uppfyllelse av

regeringens tranportpolitiska mål.

Därav anser Miljöpartiet de Gröna att Banverket bör arbeta om underlaget med hänsyn till ovan nämnda faktorer.

3) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Förvaltningens förslag godkänns i huvudsak.
 2. Därutöver anförs följande:

För att bygga en hållbar stad och komma till rätta med klimatproblemen är det fundamentalt med en funktionell och regionstäckande kollektivtrafik. Som framgår i kontorens svar är Stockholms nordöstra delar eftersatta i kollektivtrafikhänseende – det måste förändras. Vänsterpartiet är för en kombinationslösning där man ser till samverkan mellan flera olika trafikslag. Vi har flera egna förslag på lösningar för Stockholm nordost, vi anser att pendeltåg ska byggas från Solna station - Danderyd - Täby - Norrtälje. Konflikten som blir mellan regionala tåg, pendeltåg och den nya nationalarenan måste lösas. Vi menar att de samhällsekonomiska beräkningarna ska utökas med ett klimatperspektiv. Det blir då i stort sett omöjligt att inte satsa på klimatsmarta lösningar – dvs. kollektivtrafik.

Några exempel på förslag:

Utbyggnad tvärbanan: Alvik - Solna Station - Universitetet - Ropsten - Sickla

Utbyggnad tvärbanan: Alvik - Mariehäll - Kista – Akalla

Utbyggnad tunnelbana: Odenplan - Karolinska

Utbyggnad tunnelbana: Hjulsta - Barkaby

Ny tvärbana: Barkarby - Täby C

Nytt pendeltåg: Solna station - Danderyd - Täby C - Norrtälje

Återläggning av spår Kårsta – Rimbo

Dubbelspår på alla Roslagsbanans befintliga linjer

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservationer

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§7 Exploateringskontorets miljökompetens och miljöarbete. Skrivelse från Emilia Hagberg (mp) och Torkel Tigerschiöld (mp)

Dnr E2008-007-01149

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Skrivelsen besvaras med kontorets tjänsteutlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) enligt följande:

Vi ser fram emot att nämnden i oktober får ta del av ärendet om handlingsplan för miljöarbetet. Att detta saknas liksom indikatorer för att uppfylla miljömålen har påpekats av revisorerna.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp) och (v).

§8 Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion (2008:22) av Ann-Margarethe Livh m fl (v)

Dnr E2008-000-01240

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Kommunstyrelsens remiss av motionen besvaras med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut bifalls.

 2. Därutöver anförs följande:

Barns intressen måste vara en självklar del av plan- och exploateringsprocessen. Barnkonsekvensanalyser bör alltid användas vid beslut som påverkar barns miljöer, särskilt angeläget är detta vid planering i anslutning till skol- och förskolefastigheter. Metoder för att tillgodose barns och ungdomars inflytande behöver utvecklas, vilket motionären framhåller. Goda exempel finns dock att utgå ifrån, både svenska och utländska exempel. En rapport, ”Barns tillgång till lekområden” har tagits fram i staden och bör kunna utgöra ett verktyg för framtida planering.

Under föregående mandatperiod kortades planprocessen betydligt och halverades i stort sett. Det finns ingen anledning att per automatik sätta en effektiv förvaltning i motsatsställning till barnperspektivet och i förlängningen FN:s barnkonvention. Barn och ungdomar ska självfallet ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar delta i utformningen av sin hembygd. Det är deras framtida stad vi planerar och vi måste låta dem komma till tals.

3) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Nämnden bifaller motionen.

 2. Därutöver anförs följande:

Barnkonventionen är tydlig när det gäller principer för barns rättigheter och möjligheter till inflytande i takt med ålder och mognad. Trots att Stockholm sedan 1997 har ett handlingsprogram för barnkonventionen använder staden inte detta verktyg. Detta gör att barnens behov ofta inte blir synliga och att barnen inte får ge sina synpunkter mer än i undantagsfall.

När nya bostadsområden planeras, när stadsdelar förtätas eller när skolor och skolgårdar byggs eller när byggnation planeras i anslutning till skolor är det möjligt att låta barn komma till tals. Ofta kan man utgå från en skola, parklek, ungdomsgård, förskola eller annan plats i närheten eller i området och välja den form av deltagande process som passar barnens åldrar.

Om det gäller en enskild skola kan planerna ställas ut i skolan och alla barn kan få möjligheter att lämna in synpunkter. Man kan bilda ett barnråd i en stadsdel som ska förtätas och låta barnen ge synpunkter under hela processen. Det är även viktigt att barns uppfattning om viktiga lek- och naturområden regelbundet inventeras, så att hänsyn kan tas i planeringen. Slutligen kan man genom en barnbilaga i budgeten kontrollera att barns behov när det gäller till exempel fysiskt utrymme eller bullerfri miljö tillgodoses.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§9 Anmälan av protokoll 8/2008 från nämndens handikappråd

Beslut

Exploateringsnämnden godkände anmälan.

Ärendets handling

Protokoll 8/2008 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 10 juni.

§10 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr E2008-551-1330

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

 2. Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

 3. Beslut i ärende justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Ärendets handlingar

- Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 augusti 2008.

- Information om att fastigheten Nysörten 4, dnr E2008-551-01349, utgår ur dagens ärende är delad till nämnden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

1. Kontorets förslag avslås.

2. Därutöver anförs följande:

Det finns ingen anledning för Stockholms stad att sälja ut allmännyttan, inte heller finns det någon anledning för staden att regelmässigt avstå för förköpsrätten vid försäljning av fastigheter. Stadens ägande bör öka, inte minska.

Utförsäljningen av allmännyttan är särskilt allvarligt, alla har inte råd att köpa bostadsrätt, en politik som riskerar att på sikt driva ut folk på gatan är direkt omänsklig och om bostadsrätten blir norm och hyresrätt undantag kommer segregationen att ytterligare accentueras, vilket i sin tur kommer att öka utanförskapet.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

§11 Förskottering av arvode för tvångsförvaltning av tomträtterna till fastigheterna Finnskogen 3 och Nipfjället 14 i Traneberg

Dnr E2007-550-00373, E2007-550-00428

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden beslutar att förskottera 380812 kronor för tvångsförvaltning av tomträtterna till fastigheterna Finnskogen 3 och Nipfjället 14.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 31 juli 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Markanvisning för bostäder invid Ålgrytevägen inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till FR Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB

Dnr E2008-513-00969

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 14 augusti 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder invid Ålgrytevägen inom del av fastigheten Sätra 2:1 till FR Byggmästargruppen AB och Sandellsandberg Fastigheter AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Bolagen.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

§13 Ny park inom stadsutvecklingsområdet Årstadal i Liljeholmen

Dnr E2008-520-01403

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1. Exploateringsnämnden godkänner redovisningen rörande anläggande av ny park inom stadsutvecklingsområdet Årstadal i enlighet med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) enligt följande:

Det är angeläget att en förskola tillskapas i området. Ärendet visar på de problem som uppkommer när exploatering genomförs enbart utifrån kommersiella intressen. Kommunal och kommersiell service, samt ytor för lek och rekreation behövs i alla stadsdelar.

Tyvärr är detta inte någonting som kommer tills stånd om inte kommunen agerar redan innan byggnationen genomförs. Dessa nyttigheter är oundgängliga i ett modernt och väl fungerande samhälle, men får tyvärr inget uttryck i den efterfrågan som styr bostadsproducenternas planering.

§14 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering för butiksändamål inom del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Avokadon) i Enskedefältet med Lidl Sverige KB

Dnr E2008-511-01333

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om överlåtelse av mark samt exploatering mellan Exploateringsnämnden och Lidl Sverige KB avseende del av fastigheten Enskede Gård 1:1 (kv Avokadon) med en försäljningsinkomst om totalt ca 17 mnkr enligt vad som anges i kontorets utlåtande, och ger kontoret i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för marköverlåtelsens fullföljande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar!

Det är också rimligt att kompletteringsbebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse och att staden ställer krav på de byggherrar som uppför fastigheter inom stadens gränser.

3) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till besluts avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Miljöpartiet avstyrkte detaljplan för lågprisbutiken i stadsbyggnadsnämnden med nedanstående motivering och som en följd av det avslås förslaget:

”Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avstyrka detaljplan för fastigheten, samt att därutöver anföra följande. Nämnden avstyrker lokalisering av lågprisbutik till denna plats. Stadsdelsförvaltningen och nämnden, intresseföreningar, miljöförvaltningen och enskilda kloka människors synpunkter bör få gehör. Lokalisering inom verksamhetsområdet norr om

föreslagen plats (Årsta park) borde ha utretts. Den föreslagna placeringen är olämplig ur ett flertal aspekter. Viktiga grönstråkssamband mellan Årstafältet och Hemskogen bryts genom denna placering. Parkeringsplatsen är dessutom överdimensionerad för verksamheten som ska bedrivas.”

4) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

För det första anser vi att mark inom stadens gränser inte ska säljas ut om inte särskilda skäl föreligger. En utförsäljning undandrar framtida stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med våra gemensamma resurser.

För det andra kommer detta bygge att generera ökad biltrafik och fler lastbilstransporter. Detta är inte förenligt med ett uthålligt samhälle och det är därför inte acceptabelt.

För det tredje leder det till ökade kostnader när vägen måste byggas om och de pengarna kan användas bättre.

Om ärendet går igenom tar vi för givet att Lidl Sverige AB följer god sed på svensk arbetsmarknad.

Vi tar också för givet att tillgängligheten till den intilliggande återvinningsstationen inte på något sätt försämras och att busstrafiken i området inte störs.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) med hänvisning till sitt förslag.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttranden

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§15 Fråga rörande användning av trä från tropiska regnskogar. Skrivelse från Lotten von Hoffsten (v)

Dnr E2008-007-01148

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag.

1. Skrivelsen besvaras med kontorets utlåtande.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 21 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Nämnden bifaller skrivelsen.

 2. Kontorets förslag avslås.

 3. Därutöver anförs:

Användningen av tropiska träslag, FSC-märkta eller inte, leder till onödiga och miljöbelastande transporter över hela världen. Det är därför naturligt att staden inte medverkar till att dessa används.

Ska man använda tropiska träslag måste kravet på FSC-märkning anses vara ett minimikrav och vi motsätter oss bestämt formuleringen ”eller likvärdigt” i stadens miljöpolicy. Formuleringen öppnar för tolkningsfrågor på ett sätt som inte är acceptabelt.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

§16 Detaljplan för del av fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 m m i Ulvsunda samt markanvisning till Seniorgården AB. Remiss

Dnr E2008-512-1063

Bordlagt den 21 augusti 2008 nr 19

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s):

 1. Mark anvisas inte i området längs Fältmarskalksvägen.

 2. I övrigt återremitteras ärendet.

 3. Därutöver anförs:

Exploateringsnämnden ser positivt på ett tillskott av seniorbostäder i området. Föreliggande ärende har dock inte tillräckligt beaktat de synpunkter som tidigare framförts vad avser byggnationens omfattning. Förslaget till markanvisning bör därför revideras för att bättre överensstämma med de av exploateringsnämnden och stadsbyggnadsnämnden tidigare anförda synpunkterna, vilka i korthet återges nedan.

I programremissen för fastigheterna Ulvsunda 1:3 och 1:39 anförde exploateringsnämnden den 25 januari 2007 att området kan utvecklas, men att det i sådana fall bör ske med en byggnation som överensstämmer med områdets karaktär och i en mindre omfattning än det som remissen omfattar.

I det ställningstagande som stadsbyggnadsnämnden gjorde den 17 oktober 2007 inför det fortsatta detaljplanearbetet beslutades att endast gå vidare med de två husen belägna vid Lillsjönäsvägen. Stadsbyggnadsnämnden anförde därtill att bebyggelsen, för att säkra tillträdet till parken och koloniträdgårdarna, ska minskas och de två kvarvarande husen centreras samt flyttas närmare vägen. För att parken även i fortsättningen ska vara en grön oas i området bör, enligt nämndens beslut, ingreppen på den befintliga vegetationen vara så sparsamma som möjligt. Vidare krävde stadsbyggnadsnämnden att gestaltningen av husen ska anpassas bättre till den omgivande bebyggelsen. Som exempel pekade nämnden på det för några år sedan uppförda huset i korsningen Smedjevägen/Ulvsundavägen som enligt nämndens uppfattning på ett bra sätt smälter in i områdets nuvarande karaktär.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 12 juni 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Exploateringsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till nydetaljplan inom del av fastigheternaUlvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 m.m. i Ulvsunda, S-Dp 2005- 21443-54.

2. Nämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Ulvsunda 1:3 och förlänger tidigare given markanvisning för bostadsändamål inom fastigheterna Ulvsunda 1:3 och Ulvsunda 1:39 till Seniorgården AB samt ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställde sig bakom gemensamt förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

De negativa aspekterna överväger stort och därför bör planarbetet avbrytas. Den föreslagna byggnationen innebär ett oacceptabelt intrång i ett värdefullt naturområde. Dessutom tas i förslaget en fin lekplats i anspråk.

Vi oroas av det tilltagande planerandet på grönmark. Gröna ytor är en ändlig resurs i staden och skall inte ses som en exploateringsreserv. Den enklaste vägen tycks tyvärr alltid vara att ta natur- och parkmark i anspråk. Den grönmark som tas i anspråk måste kompenseras endera kvantitativt eller kvalitativt i närområdet och hur detta skulle kunna ske är en gåta. Denna exploatering av värdefull naturmark i kanten av Lillsjön bör inte genomföras. Här trivs idag bl.a. näktergal och häger.

Området används flitigt för närrekreation, men även människor som inte bor i närområdet, tar sig till Lillsjöområdet för att njuta av naturen, fiska, ha picknick, jogga och promenera, mm. Det är stadsbor av alla åldrar, inkomstnivåer och ursprung som möts kring Lillsjön. Även med tanke på planerade förtätningsprojekt och stora bebyggelseprojekt i omnejden är det oerhört viktigt att värna detta rekreationsområde som därutöver utgör en mycket viktig del i ett historiskt och vackert kulturlandskap. Belastningen av närsalter mm på Lillsjön måste minimeras, sjön är hårt ansträngd redan idag.

I åratal har människor och föreningar engagerat sig i bevarandet av Lillsjöområdet. Nämnden anser att vi ska lyssna på våra medborgare, stadsdelsnämnden som tydligt avslagit ärendet.

3) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Förslaget avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Den föreslagna byggnationen innebär fortfarande ett oacceptabelt intrång i ett mycket värdefullt och känsligt naturområde. Förslaget avslås därför.

För övrigt anser vi att mark inom stadens gränser inte ska säljas ut om inte särskilda skäl föreligger. En utförsäljning undandrar framtida stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med våra gemensamma resurser.

Vi anser dessutom att det finns alldeles tillräckligt många bostadsrätter och ska det byggas vill vi ha allmännyttiga hyresrätter. Bostaden är en rättighet, inte något som ska vara förbehållet de rika.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s).

Reservationer

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttrande

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 i Nockeby till Fastighets AB Vinbärssnäckan

Dnr M2006-513-01209

Bordlagt den 21 augusti 2008 nr 21

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom fastigheten Åkeshov 1:1 till Fastighets AB Vinbärssnäckan och godkänner upprättat förslag till markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 9 maj 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Därutöver anförs följande:

Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar!

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och nämnden beslutade att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Planering av nya bostäder måste göras med utgångspunkten att klimatutsläppen och övrig miljöpåverkan skall begränsas. De nya bostäderna i förslaget placeras i ett område med bristfällig kollektivtrafik, vilket riskerar leda till att bilen blir ett viktigt transportmedel och därmed ökade utsläpp. Dessutom innebär det intrång i grönstruktur, som inte är motiverat med tanke på hur få bostäder som tillskapas.

Nybyggnation bär koncentreras till stadens utvecklingsområden och på platser med god kollektivtrafiksförsörjning. På närliggande Bromma flygplats skulle många nya bostäder kunna skapas.

3) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att mark inom stadens gränser inte ska säljas ut om inte särskilda skäl föreligger. En utförsäljning undandrar framtida stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med våra gemensamma resurser.

Vi anser dessutom att det finns alldeles tillräckligt många bostadsrätter och ska det byggas vill vi ha allmännyttiga hyresrätter. Bostaden är en rättighet, inte något som ska vara förbehållet de rika.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet och reserverade sig, med hänvisning till sitt förslag, i den del av beslutet som upptog att återremittera ärendet eller att fatta beslut på dagens sammanträde.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) enligt följande:

Ett tillskott av bostäder för äldre invånare i detta område är välkommet. Likaså är det positivt att kalkylen för stadens del är tillfredsställande. Emellertid vill vi inför den fortsatta processen understryka betydelsen av ett lämpligt avstånd till omgivande villabebyggelse, vilket alltid bör beaktas vid uppförande av flerbostadshus i områden med denna karaktär. Det är också väsentligt att föreslagen exploatering till karaktär och omfattning harmonierar med omgivningens egenskaper i övrigt.”

Ersättaryttranden

Ersättaren Christer Mellstrand (c) instämmer i särskilt uttalande från (m) och (fp).

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§18 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 invid Antons Backe i Solhem till Byggnads AB Abacus

Dnr E2007-513-02125

Bordlagt den 12 juni 2008 nr 25 och den 21 augusti 2008 nr 36

Protokollsutdrag

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp):

 1. Exploateringsnämnden avslår ärendet.

 2. Därutöver anförs:

Stockholm växer kraftigt och förväntas fortsätta att göra så för överskådlig tid. Staden har därför ett ansvar att möjliggöra byggnation av bostäder för att kunna möta den efterfrågan som finns att bosätta sig i Stockholm, liksom ett ansvar att se till att staden växer på ett ansvarsfullt sätt. Stadens expansion ska ske på ett sätt som tillvaratar och förstärker Stockholms positiva egenskaper. Detta inkluderar ett beaktande av de kvaliteter som finns i grönområden. I det här fallet anser vi att det gröna stråket mellan befintlig bebyggelse och Sörgårdsvägen utgör ett mervärde för området och vill därför inte anvisa området för bostadsbebyggelse.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 16 maj 2008. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Solhem 16:1 till Byggnads AB Abacus och ger kontoret i uppdrag att teckna bifogat markanvisningsavtal.

 2. Nämnden hemställer hos Stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att återkomma med ett markanvisningsförslag i enlighet med nedanstående.

 3. Därutöver anförs följande:

Med det nuvarande förslaget till beslut visar den borgerliga majoriteten att de är motståndare till en blandad bebyggelse och i praktiken inte bryr sig om att eftersträva integrerade bostadsområden och en mångfald av upplåtelseformer. Det här är ett av de få områden där det för mångfaldens skull kan vara motiverat att bygga bostadsrätter.

Marken bör dessutom upplåtas med tomträtt. Mark inom stadens gränser skall inte säljas om inte särskilda skäl föreligger. Genom att sälja ut våra gemensamma tillgångar genomför den nuvarande borgerliga majoriteten en allt snabbare privatisering av Stockholm. Något som undandrar framtida Stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med gemensamma resurser. Visst kan försäljning av mark vara del av en god förvaltning, men den ska då vara motiverad av något annat än enbart viljan att sälja. En sådan politik, som vill privatisera av ideologiska skäl, innebär oftast att man slumpar bort innevånarnas gemensamma tillgångar. En aktiv fastighetsförvaltning innehåller dessutom både köp och försäljningar, inte enbart försäljningar!

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och nämnden beslutade att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp) föreslog: (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Förslaget innebär ett alltför stort intrång i naturmark för att motivera enbart 16 lägenheter. Då området ligger nära pendeltågsstationen skulle det kunna vara en tänkbar plats för bostäder om fler nya bostäder kommit tillstånd, efter som det skulle innebära ett bättre markutnyttjande. Enligt kontorets egen bedömning är en högre exploateringsgrad inte möjlig och därför bör projektet avslås.

3) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.
 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att mark inom stadens gränser inte ska säljas ut om inte särskilda skäl föreligger. En utförsäljning undandrar framtida stockholmare intäkter och innebär en misshushållning med våra gemensamma resurser.

Vi anser dessutom att det finns alldeles tillräckligt många bostadsrätter och ska det byggas vill vi ha allmännyttiga hyresrätter. Bostaden är en rättighet, inte något som ska vara förbehållet de rika.

Om man ändå väljer att bygga här, vilket vi är positiva till under förutsättning att marken kvarstår i stadens ägo och bostäderna blir hyresrätter, inte bostadsrätter, så tror vi att ett parkeringstal på 1,0 per lägenhet är onödigt högt, med tanke på det kollektivtrafiknära läget, och föreslår istället 0,7.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt förslag av ordföranden Joakim Larsson m fl (m) och ledamoten Gulan Avci (fp):

Reservationer

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet och reserverade sig, med hänvisning till sitt förslag, i den del av beslutet som upptog att återremittera ärendet eller fatta beslut på dagens sammanträde.

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttranden

Ersättaren Christer Mellstrand (c) instämmer i beslutet från (m) och (fp).

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§19 Markanvisning för kommersiellt ändamål under och på Odenplan till Centrum Terre AB

Dnr E2008-513-01390

Bordlagt den 21 augusti 2008 nr 38

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

 1. Exploateringsnämnden anvisar utrymme under och ovan mark vid Odenplan inom fastigheten Vasastaden 2:99 för kommersiellt ändamål till Centrum Terre AB.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänste utlåtande i rubricerat ärende från den 11 augusti 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Ledamoten Emilia Hagberg (mp) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Kontoret får i uppdrag att genomföra ett rådslag om Odenplans utformning.

 3. Därutöver anförs följande:

Det är en förbättring att galleriaplanerna minskat i omfattning jämfört med tidigare planer, men fortfarande kvarstår en rad problem. För det första kvarstår kritiken att en stor galleria riskerar att inverka negativt på den handel som finns idag i området och behovet av fler gallerior kan starkt ifrågasättas. Inriktningen att bygga handelsplatser under jord är också en principiell fråga som vi ställer oss mycket tveksamma till. En utveckling av Odenplans torgyta med t ex caféer är positivt, men förslaget innebär förslaget att stora delar av torget tas i anspråk, vilket minskar det offentliga rummet.

Galleriaplanerna på Odenplan har engagerat många människor och väckt protester. Innan markanvisning ges bör det genomföras ett rådslag om utformning på och under Odenplan. Stadsdelsnämnden måste också få yttra sig i frågan innan exploateringsnämnden tar ställning.

3) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi vill inte ha någon galleria vid Odenplan. Den behövs inte och den hotar de små butikernas överlevnad. Placeringen under jord är inte heller lyckad, det är en usel miljö både för dem som arbetar där och för dem som besöker affärerna. Bygget som sådant skadar också miljön. Vi vill stoppa varje icke nödvändig byggnation som innebär slöseri med jordens resurser.

Om man trots allt bygger är det av största vikt att staden i samband med detta ekonomiskt riskabla projekt försäkrar sig om att alla eventuella extra kostnader som kan uppstå läggs på exploatören, företaget som bygger, inte på staden. Våra barn och våra gamla ska inte agera riskkapitalister åt privata företag.

För övrigt vill vi påpeka att byggnationerna vid Odenplan måste ses som en helhet och att det är anmärkningsvärt att man här planerar för en mindre, nerbantad galleria, samtidigt som man planerar för passager till omkringliggande fastigheter och i en av dessa omkringliggande fastigheter – Läkarhuset – planerar för ytterligare en galleria,

Vi tror nog att man i slutändan kommer att uppleva dessa två gallerior med passager emellan som en enda, stor galleria, och att de som går med på denna i teorin nerbantade galleria nog i slutändan kommer att känna sig tämligen grundlurade.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservationer

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) med hänvisning till sitt förslag.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Ersättaryttranden

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i förslaget från (mp).

§20 Wasted Space – Samarbetsavtal med People Owned AB

Dnr E2008-000-01469

Beslut

Exploateringsnämnden beslutade enligt kontorets förslag:

Exploateringsnämnden godkänner föreliggande samarbetsavtal med People Owned AB.

Ärendets handling

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 september 2008.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp), ledamoten Emilia Hagberg (mp) och tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) föreslog återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras.

 2. Kontoret får i uppdrag att i samverkan med berörda förvaltningar tydliggöra stadens syn på medborgarnas roll i den fysiska planeringen.

 3. Därutöver anförs följande:

John Higson är en driven projektledare och kreatör. Vi är generellt positiva till det anslag som Wasted Space säger sig arbeta utifrån i det avtal och tjänsteutlåtande som föreligger.

Det framstår dock som motsägelsefullt att staden å ena sidan lägger ner sina egna medborgarkontor, förbjuder lokala politiker att yttra sig om eller arbeta med frågor som rör fysisk planering och begraver lokala medborgarinitiativ med hänvisning till den kommunala förvaltningsorganisationens hierarkier.

Därefter tar man istället skattemedel och betalar ett aktiebolag för att föra samtal med föreningar och medborgare kring utvecklingen av den fysiska miljön.

Vi önskar att kontoret förtydligar hur Wasted Spaces- projektet kommer att påverka kommunens planeringsprocess och dess verksamhet i övrigt. Det nya anslag som nu aviseras kommer att öka kraven på kommunen i övrigt, och även rörande andra planeringsärenden än de som blir aktuella genom Wasted Spaces hemsida.

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och nämnden beslutade att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Härefter framlades följande förslag till beslut:

1) Ordföranden Joakim Larsson m fl (m), ledamoten Gulan Avci (fp) och ledamoten Emilia Hagberg (mp) ställde sig bakom förvaltningens förslag. (se beslutet)

2) Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) föreslog följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi gillar närdemokrati, och att låta människorna som bor i en stadsdelsnämnd utforma förslagen på vad och var man ska bygga är naturligtvis bra. Vi kallar det omvänd planprocess, det är vår idé och vi beklagar djupt att majoriteten inte vill använda sig av omvänd planprocess.

Det här förslaget innebär dock att People Owned AB får 250 000 kr för att via nätet lokalisera mark att bygga på, meningen är sen att staden och företaget gemensam ska identifiera upp till fyra platser att samtidigt lovar staden att verka för att bolaget ska få hyra/nyttja/köpa den mark som identifieras som intressant.

Om det här förslaget går igenom betalar staden en kvarts miljon för att lägga ut den omvända planprocessen på entreprenad, samtidigt som man ger det företag som ska genomföra planprocessen förtur vid eventuell försäljning av marken.

Omröstning

Ordföranden ställde de framlagda förslagen mot varandra och nämnden beslutade enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen m fl (s) deltog inte i beslutet och reserverade sig, med hänvisning till sitt förslag, i den del av beslutet som upptog att återremittera ärendet eller fatta beslut på dagens sammanträde.

Tjänstgörande ersättaren Lotten von Hofsten (v) med hänvisning till sitt förslag.

Särskilda uttalanden

Ledamoten Emilia Hagberg (mp) enligt följande:

Vi är positiva till att utveckla nya metoder för människor att framföra sina synpunkter och idéer kring utformningen av Stockholm. Pilotprojektet Wasted Space kan vara en del av detta.

Det är viktigt att detta inte på något sätt minskar sätt stadsdelsnämndernas roll och ansvar för närmiljö och att utveckla medborgardialogen och lokaldemokratin. Möjligheterna till medborgarinflytande måste ökas och demokratisering av planprocessen genom omvänd planprocess är ett sätt. Stadsdelsnämnderna måste också ha kvar sin roll som viktig remissinstans för detaljplaner.

Ersättaryttranden

Ersättaren Torkel Tigerschiöld (mp) instämmer i särskilt uttalande från (mp).

§21 Avslutning

Ordföranden Joakim Larsson (m) gratulerade ersättaren Maria Östberg Svanelind (s) som firar jämn bemärkelsedag i nära anslutning till dagens sammanträde.

Därefter avlutade vice ordföranden Mirja Räihä Järvinen (s) med att tacka ordföranden Joakim Larsson (m) å nämndens och kontorets vägnar för hans tid i exploateringsnämnden.

Ordföranden Joakim Larsson tackade nämnden och kontoret för gott samarbete.