Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2011-10-20

Sammanträde 2011-10-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2011 (A)

7 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm - Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft. Svar på remiss (A) *

8 Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43). Svar på remiss (A) *

9 Skrivelse om att utreda hur klimatförändringens miljöeffekter påverkar behovet av åtgärder på kort och lång sikt för Stockholms stad p g a stigande havsyta. Svar på remiss (A)

10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Primula Byggnads AB (PU) Bromma

11 Markanvisning för byggvaruhus inom del av fastigheten Riksby 1:3 till Aktiebolaget Karl Ekesiöö samt upphörande och avflyttning från tomträtten Masugnen 1 i Ulvsunda Industriområde (PU) Bromma

12 Avtal mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme om nyttjande av vattenområden för nedläggning av ledningar för fjärrkyla inom fastigheterna Gamla Stan 1:34 samt Skeppsholmen 1:5 på Normalm (PU) Norrmalm

13 Projekt "Södermalms hjärta" för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut (PU + Tk + Sbk + Fsk +Idf + Socialf + Kulturf + Södermalms stdf) Södermalm

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet etapp 1, till AB Svenska Bostäder, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Einar Mattsson Projekt AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Byggnads AB Abacus och Järntorget Bostad AB, Maxera Bostad AB, Ikano Bostad AB, HSB Bostad AB, NCC Boende AB, Ebab AB och Negroni Management AB samt Veidekke Bostad AB (PU)

15 Markanvisning för bostäder inom del av Farsta 2:1 vid Fagersjövägen i Hökarängen till Mecon Bygg AB (PU) Farsta

16 Markanvisning för bostäder invid Sätra Gård i Sätra till NCC Boende AB, Region Stockholm (PU) Skärholmen

17 Markanvisning för bostäder invid kv Konduktören i Mälarhöjden och Bredäng till NCC Boende AB, Region Stockholm (PU) Hägersten-Liljeholmen

18 Inbjudan till samråd, förstudie till Spårväg Syd. Svar på remiss (PU) Skärholmen, Älvsjö och Hägersten-Liljeholmen

19 Markanvisning för hyresrätter, studentbostäder och lokaler inom fastigheten Ängsbotten 6 i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, till Primula AB och till Wallenstam AB (SP) Östermalm

20 Genomförandeavtal avseende kontorsbyggnad inom Vasastaden 1:19, Hagastaden (SP) Norrmalm

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (134 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Exploateringsnämnden utser Jan Tigerström (M) att tillsamman med tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 25 oktober 2011.

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

Inga inkomna skrivelser för beredning och ingeninformation från kontoret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till exploateringsnämnden enligt förteckningar från den
11 oktober 2011 och den 20 oktober 2011 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

Dnr E2011-010-00078

Beslut

Exploateringsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 28 september 2011.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll

Protokoll nr 8/2011 från stadsbyggnadsnämndens och exploateringsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 30 augusti 2011 anmäls.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2011

Dnr E2011-112-00338

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Förslag till handlingsprogram Kunskapsregion Stockholm - Att tillgodose behovet av högutbildad arbetskraft. Svar på remiss

Dnr E2011-000-01024

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden besvarar Stockholms läns landstings remiss av förslaget till handlingsprogram, med exploateringskontorets tjänste­utlåtande.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 4 oktober 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann- Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att som förslag till svar anföra:

I arbetet med att göra Stockholm till en attraktiv och kunskapsintensiv region behövs alla goda krafter. Exploateringsnämnden är för sin del beredd att bidra med sin kunskap till att utbudet av studentbostäder i regionen ökar, en fråga som är högt prioriterad i nämndens egen verksamhet.

3) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Att förslaget till remissvar återremitteras till kontoret och anför följande:

En samordning av studentbostadsfrågan på länsnivå är viktig. En arbetsgrupp som ser frågan ur ett större perspektiv än på kommunnivå är därför nödvändig. Detta utesluter inte att man jobbar för att få fram fler studentbostäder genom att, som föreslås i kontorets förslag till remissvar, påverka regeringen till att undanröja och mildra hinder för att bygga studentbostäder.

Kommunen måste mer aktivt engagera sig i dessa frågor. Nu bestäms antalet studentbostäder i praktiken av intresset hos byggherrar och förvaltare. Därför har byggandet av studentbostäder varit minimalt under senare år. Kommunen har stora möjligheter att påverka hur många studentbostäder som byggs i samband med markanvisningar och detaljplaner.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP) och Johan Hedins (C) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§8 Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43). Svar på remiss

Dnr E2011-313-01248

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Kommunstyrelsens remiss av motion (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (S) besvaras med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordförande Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut samt

Att bifalla motionen.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets remissvar

Att lämna följande svar på remiss

Fler och fler är de stockholmare som förstår det fiffiga med att cykla i den här sta´n. Det är hög tid att staden uppmuntrar detta miljösmarta färdsätt och ser till att aktivt arbeta för att minska privatbilismen, till förmån för gång, cykel-och kollektivtrafik.

Den borgerliga alliansen i Stadshuset pratar och pratar om att nu minsann ska vi genomföra den nya cykelplanen, men inget händer, och på fler och fler ställen skapar den ökade mängden cyklister otrygghet och konflikter med gångtrafikanter.

Det är helt oacceptabelt!

Farliga områden ska definieras och åtgärdas så att cykeltrafiken blir fysiskt skild från både fotgängare och bilar, exempelvis genom nivåseparering.

Cykelplan 2006 innehåller flera förslag på utbyggnad av cykelbanor och vi vill genomföra den snarast!

Det är viktigt att cykelbanenätet binds samman både i inner- och ytterstaden och det kommer att krävas samarbete med grannkommuner för att åstadkomma detta.

Det krävs också ett kraftigt förbättrat snö- och halkunderhåll på cykelbanorna.

Om Stockholm ska växa i den takt som förutspås, är det nödvändigt att tänka bort privatbil som färdmedel. Förutom att vi inte ens idag klarar EU:s miljökvalitetsnormer, så finns det helt enkelt inte tillräckligt många kvadratmeter i staden för att få plats med en person i varje bil. Vi får inte vara främmande för att ta utrymme från biltrafik till förmån för cykling.

För att ytterligare uppmuntra cyklandet bör antalet cykelparkeringar öka, framförallt vid centrala kollektivtrafikpunkter. De ska vara gratis, säkra och välskötta.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) enligt följande:

I och med stadens budget för 2012 satsar majoriteten i Stockholm en miljard kronor på att bygga den kommande cykelplanens cykelbanor, stråk och andra lösningar. Ett arbete som ska genomföras under perioden fram till 2018. Dessutom inrättas en cykelstrategisk funktion direkt under kommunstyrelsen vars funktion ska vara att leda stadens cykelarbete. Majoriteten i Stockholms stad tar således cykelfrågan på största allvar även om det inte sker på det sätt som motionären önskar.

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) enligt följande:

Det är positivt att det finns en samsyn mellan alla partier i Stockholms stadshus att en satsning på cyklisterna är nödvändig. Vi har förstått det som att den moderatledda Alliansen ämnar avsätta en miljard fram 2018 satsning på cyklister. Detta verkar dock inte vara konkretiserat vad gäller startår för satsningen. Miljöpartiet svävar inte på målet utan satsar 150 miljoner kronor per år, något som framgår av vår budget.

Den nya cykelplanen som tas fram måste ha höga ambitioner och se till att de oskyddade trafikanterna får en trygg transportväg. Färre ställen där cyklisterna möter bilar måste till, och att man ska kunna cykla utan att råka ut för att cykelvägarna försvinner i tomma intet.

Parkeringsplatser för cyklarna är självklart en nödvändig del av investeringen i cykeltrafik. En utökad satsning på cyklister ska möjliggöras bl.a. genom att bilarna får släppa till utrymme.

§9 Skrivelse om att utreda hur klimatförändringens miljöeffekter påverkar behovet av åtgärder på kort och lång sikt för Stockholms stad p g a stigande havsyta. Svar på remiss

Dnr E2011-000-01249

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Kommunstyrelsens remiss av skrivelsen besvaras med exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 27 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann- Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Avslå kontorets förslag till beslut

Föreslå att kontoret begär att kommunstyrelsen snarast begär att SMHI gör en bedömning av risken för att havsytan stiger med 1,5 och 2, 0 m till år 2100 baserade på det senaste årets vetenskapliga rön inklusive den rapport som Arktiska Rådets arbetsgrupp tagit fram.

Samt därutöver anföra följande:

Det är viktigare än någonsin att vi nu tar de allt tätare larmen som kommer på allvar. Havsytans nivåhöjning styrs nästan uteslutande av den takt med vilken isen på Grönland smälter. Kunskapen om de processer som styr denna avsmältning är otillräcklig och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Det är därför helt nödvändigt att staden gör en förnyad bedömning av de allra senaste vetenskapliga rönen så att väl underbyggda beslut rörande i första hand Slussen kan tas så snart som möjligt samtidigt som en övergripande strategi kan utarbetas för hur havsnivåhöjningen ska hanteras långsiktigt.

Vi måste allvarligt analysera hur vi långsiktigt ska hantera havsytans höjning i hela regionen.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) enligt följande:

Det råder osäkerhet vilka konsekvenserna blir för Stockholm av klimatförändringarna. Hur mycket kommer havsnivån att stiga? Hur mycket kan "motverkas" genom landhöjningen (strandförskjutningen)? Hur stor är översvämningsrisken i Mälarområdet på grund av den kraftigt ökade nederbörden under vinterhalvåret (ca 40 procent mer nederbörd)? Klarar den nu projekterade Slussen att avvattna den ökande mängden vatten från Mälaren? Mälaren har ett stort avrinningsområde vilket innebär att förändringar i nederbördsmängderna får stora konsekvenser för Mälarens vattennivå.

Vid riskanalyser ("risk managment") ska man alltid utgå från det värsta scenariot. Det förefaller som inte har skett i tillräcklig grad vid projekteringen av nya Slussen. Länsstyrelsen har ännu inte kommit med någon analys av vad som kan hända vid de extrema klimaförändringar som många forskare varnar för.

Den ökande mängden vatten som skall avvattnas genom Slussen blir inte mindre genom landhöjningen. Konsekvenserna av en stigande havsnivå (Saltsjön) kan däremot till del motverkas av landhöjningen.

§10 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Blackeberg till Primula Byggnads AB

Dnr E2011-513-01039

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Grimsta 1:5 till Primula Byggnads AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet samt att träffa tilläggsavtal till tomträttsavtal för Närkingen 5 med bolaget.

2 Exploateringsnämnden hemställer hos stadsbyggnadsnämnden om ändrad detaljplan för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och Ann- Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Att återremittera kontorets förslag till beslut samt

att därutöver anföra

Av ärendet framgår inte tillräckligt tydligt om den föreslagna markanvisningen över huvud taget är möjlig. Vår bedömning är att de föreslagna husen inte får plats och att de sannolikt kommer att förstöra andra värdefulla värden i området. Innan vi kan fatta beslut i frågan vill vi ha se ett underlag med tydliga ritningar och en tydlig beskrivning av hur de förslagna byggnaderna påverkar befintlig bebyggelse och som tydligt visar att exploateringen medverkar till att stärka Blackebergs centrum som vitalt kommersiellt och kulturellt centrum för stadsdelen.

3) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Exploateringsnämnden beslutar återremittera ärendet.

Vid eventuella fysiska förändringar i stadsdelar som en gång i tiden planerats utifrån en medveten planeringsideologi av hög klass så måste planeringen och gestaltningen av en förtätning vara av hög arkitektonisk kvalitet. Så är inte fallet i föreliggande ärende. Det föreslagna niovåningshuset (i sydöster) avses placeras bara några meter från befintliga låga bostadshus. En sådan stadsbyggnad rimmar illa mot de hållbarhetskriterier som finns i det kommande Arkitekturprogrammet.

Förtätningar kan utveckla äldre stadsdelar om det sker utifrån medveten kvalitet i samhällsplaneringen där även den sociala och ekologiska hållbarheten beaktas. Det andra höghuset kan med viss tvekan accepteras men hela planeringen måste göras om. Det är dock fullt möjligt med en kreativ och kvalitetsmedveten planering att de ca 55 lägenheterna ändå kan förverkligas.

Projektets fysiska utformning och kvantitet har styrts av en parkeringsnorm (en p-plats per lägenhet). Den nya bebyggelsen ligger i mycket bra kollektivtrafikläge vilket inte motiverar denna parkeringsnorm. Vi anser att parkeringsnormen ska vara högst 0,5. När det gäller grönytan ska den kompenseras fullt ut, med motsvarande ekologiska funktioner.

Om bebyggelsen ändå blir av på den av kontoret föreslagna platsen är det viktigt att det genomgående ska vara en energianvändning minst motsvarande den som gäller för passivhus.

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) finner där efter att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och Ann-Margarethe Livhs (V) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

§11 Markanvisning för byggvaruhus inom del av fastigheten Riksby 1:3 i Bällsta till Aktiebolaget Karl Ekesiöö samt upphörande och avflyttning från tomträtten Masugnen 1 i Ulvsunda Industriområde

Dnr E2011-513-01453

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för byggvaruhus inom del av fastigheten Riksby 1:3 till Aktiebolaget Karl Ekesiöö och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal samt fortsätta med utredning av förutsättningarna för detta.

2 Exploateringsnämnden beslutar om upphörande och avflyttning från tomträtten Masugnen 1 i Ulvsunda Industriområde och ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i utlåtandet.

3 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 26 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) enligt följande:

Ekesiöös byggvaruhandel tvingas flytta på grund av att fastigheten ska ianspråktas för bostadsbebyggelse. Fastigheten är belägen på gränsen till de områden som är olämpliga att bebygga med bostäder på grund av kraftigt flygbuller. Dessutom är området exponerat för cancerogena avgaser från flyget. Vi ifrågasätter lämpligheten, att ifrågavarande fastighet bebyggs med permanentboende. Den lämpligaste markanvändningen är därför den nuvarande.

Den plats som anvisats Ekesiöö i Bällsta är åkermark/grönmark (starkt förorenad på grund av flyget) och ligger i hörnet av den hårt trafikerade Bällstavägen och Gamla Bromstensvägen. Bromstensvägen är avstängd för all genomfartstrafik och för tung trafik på grund av vibrationer som allvarligt skadar husen i Bällsta. Det betyder att all trafik måste trafikera Bällstavägen. Ur trafikteknisk synpunkt är den anvisade platsen minde lämplig. Lämpligare lokalisering av byggvaruhandeln kan vara Bromma Blocks där finns gott om parkeringsplatser och handelsplatsen saknar en byggvaruhandeln sedan Coop la ner sin bygghandel för flera år sedan.

Om bebyggelsen ändå blir av på den av kontoret föreslagna platsen är det viktigt att det genomgående ska vara en energianvändning minst motsvarande den som gäller för passivhus. Gröna ytor ska kompenseras fullt ut.

§12 Avtal mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme om nyttjande av vattenområden för nedläggning av ledningar för fjärrkyla inom fastigheterna Gamla Stan 1:34 samt Skeppsholmen 1:5 på Normalm

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar att ärendet utgår.

§13 Projekt ”Södermalms hjärta” för Medborgarplatsen med kringliggande områden. Gemensamt utredningsbeslut

Dnr E2011-000-01433

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner utredning i enlighet med kontorens gemensamma tjänsteutlåtande, tillika projektdirektiv.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets, trafikkontorets, stadsbyggnadskontorets, fastighetskontorets, Södermalms stadsdelsförvaltnings, socialförvaltningens, kulturförvaltningens och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 30 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) föreslår (se beslutet).

2) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden tillstyrker förslaget med följande tillägg:

Det är viktigt att det inte blir någon mer bebyggelse på Medborgarplatsen. Däremot behövs det plantering av träd och anläggande av annan grönska. Något mer intrång i Fatbursparken får inte ske.

Cykelparkeringar och fler cykelbanor behövs i området.

Slussen bör kopplas samman med pendeltågsstationen vid Södra station. Detta kan ske genom att den gamla tågtunneln används som gångtunnel utrustad med rullband. Den gamla tågtunnelns västra öppning ligger omedelbart söder om kvarteret Fatbursträsket. Detta skapar en genare gångväg för de som byter mellan pendeltågen vid Södra station och övrig kollektivtrafik vid Slussen, samt bidrar till ett ökat folkliv genom Fatbursparken.

Belysningen ska ses över. Biltrafiken på Götgatan måste minska och gågatedelen ska förlängas. Området upplevs av många som otryggt på kvällar och nätter. Det finns ett samband med narkotika, överdriven utskänkning och krogvåld. Här krävs åtgärder,

Avgaserna från garage och biltunnel måste begränsas till ett minimum.

Fler arbetsplatser ska inte prioriteras i området – bostäder är viktigare. Energianvändningen måste generellt minskas i området. Värme, ventilation och kylning i Medborgarhuset måste förbättras samtidigt som energianvändningen minskas.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C), tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelinds m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livhs (V) förslag.

Reservation

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 i stadsutvecklingsområdet Årstafältet etapp 1, till AB Svenska Bostäder, Stockholms Kooperativa Bostadsförening, Einar Mattsson Projekt AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB, Byggnads AB Abacus och Järntorget Bostad AB, Maxera Bostad AB, Ikano Bostad AB, HSB Bostad AB, NCC Boende AB, Ebab AB och Negroni Management AB samt Veidekke Bostad AB

Dnr E2011-513-01221

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till AB Svenska Bostäder.

2 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Stockholms Kooperativa Bostadsförening.

3 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Einar Mattsson Projekt AB.

4 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Byggnadsfirman Erik Wallin AB.

5 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Byggnads AB Abacus och Järntorget AB.

6 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Maxera Bostad AB.

7 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Ikano Bostad AB.

8 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till HSB Bostad AB.

9 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till NCC Boende AB.

10 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Ebab AB och Negroni Management AB.

11 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Veidekke Bostad AB.

12 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att träffa avtal enligt förslag i tjänsteutlåtandet.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 23 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår följande:

1 Att återremittera frågan om att anvisa mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Veidekke Bostad AB; markanvisningen ska avse flerbostadshus.

2 Att återremittera frågan om att anvisa mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1:1 till Einar Mattsson Projekt AB; den del som inte är belägen på tidigare Årstalänken ska utgå.

3 Att återremittera frågan om att anvisa mark för bostadsändamål inom fastigheten Årsta 1.1 till AB Svenska Bostäder; den del som inte är belägen på tidigare Årstalänken ska utgå.

4 Bostädernas energianvändning ska vara högst 45-55 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. Parkeringsnormen ska vara 0, 2 per lägenhet. All grönyta som tas i anspråk ska ersättas med ny grönyta med likvärdig ekologisk funktion.

Avslå övriga markanvisningar inom Årsta1:1.

Årstafältet är en unik naturresurs för stockholmarnas rekreation, idrott och naturupplevelser. Detta stora, centralt belägna grönområde var länge avskuret av motorleder från omgivande stadsdelar, men sedan Årstalänkens trafik flyttades till Södra länken har Söderorts största gärde blivit mer tillgängligt och mycket attraktivt som rekreationsområde. Årstafältet har dessutom stor kulturhistorisk betydelse som gammalt odlingslandskap med ett välbevarat avsnitt av den medeltida Göta landsväg.

Enligt flera tidigare beslut i politisk enighet ska Årstafältet förädlas till en levande, ekologisk landskapspark. Planeringen för landskapsparken har gjorts i en mångårig process i nära samverkan mellan staden och boende främst i Årsta, Enskede och Östberga. Vissa delar av landskapsparken har redan genomförts – bland annat en dagvattendamm, det nya koloniområdet och en rekonstruerad stenvalvsbro som för Göta landsväg över bäckravinen mitt på fältet – men mycket återstår. Vi vill återuppta arbetet med att färdigställa Årstafältet till en viktig och attraktiv landskapspark i en levande och expansiv del av Stockholm.

Landskapsparken ska anläggas i huvudsak enligt gällande detaljplan.

Miljöpartiet anser att det finns möjlighet att bygga ett stort antal bostäder runt Årstafältet, i första hand på redan exploaterad mark. I detta ärende vill vi ge exploateringskontoret i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag till markanvisningar på tidigare Årstalänken. Ett förslag till 450 lägenheter var färdigt för beslut redan 2006 och bör kunna vidareutvecklas. I detta centrala och mycket attraktiva läge ska marken utnyttjas optimalt, med flerbostadshus.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår följande:

1 Att återremittera den del av ärendet som rör Årstalänken och uppdra åt kontoret att återkomma med ett förslag till markupplåtelse där bebyggelsen inte tar delar av närliggande grönmark i anspråk.

2 Att i övrigt avslå markanvisningen

3 Att därutöver anföra

Årsta och Östberga har förtätats kraftigt under de senaste åren och det finns flera möjligheter till väl planerad bebyggelse i området. Vi är till exempel positiva till byggandet av lägenheter på tidigare Årstalänken . Vi ser också möjligheter till bebyggelse på ICA:s lagerfastighet och anser att staden ska verka för att även resten av partihallsområdet öster om Åbyvägen ersätts med kvartersbebyggelse. Vi ser gärna att Huddingevägen förbi fältet grävs ner eller överdäckas för att göra landskapsparken tillgängligare för fler människor och ge möjligheter att bygga fler bostäder som förlängning av bebyggelsen i Årstastråket och på Årstalänken, men en förtätning av bostadsområdena runt Årstafältet kräver tillgång till parker och grönområden i närområdet och förutsätter att arbetet med att färdigställa fältet till en viktig och attraktiv landskapspark fortsätter.

Årstafältet är en unik naturresurs för stockholmarnas rekreation och naturupplevelser. Det är också viktigt att Årsta och Östberga knyts samman av en attraktiv landskapspark som kommer att bli en viktig och unik park för det ökande antalet invånare i Södra Stockholm

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslagen att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer övriga förslag mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelinds m.fl. (S) förslag.

Reservation

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss och sitt förslag till beslut.

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss och sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) enligt följande:

Stockholmsregionen lider av stor bostadsbrist. Enligt Stockholm handelskammare saknades 2010 ungefär 75000 lägenheter i regionen. Samtidigt ökar regionen med ungefär 100 personer om dagen. Det är två SL-bussar om dagen. Alla prognoser pekar på att utvecklingen kommer att fortsätta. Det är därför både positivt och alldeles nödvändigt att staden förbereder för bostäder på Årstafältet. Det är samtidigt viktigt att staden tar vara på de gröna kvaliteterna på Årstafältet så att området också fortsättningsvis kan vara ett område för fritid och rekreation för de boende i Årsta och Östberga. Årstafältet ska upplevas som en stor park med aktiviteter och verksamheter som leder människor från Årsta och Östberga till fältet. Det är viktigt att entréerna till Årstafältet blir vackra, inbjudande och av hög arkitektonisk kvalitet.

Utöver en generell bostadsbrist finns i Stockholm en stor brist hyreslägenheter. Det är därför viktigt att staden planerar för att det byggs hyresrätter. Hyresrätten är otroligt viktig för att skapa inte bara en sund bostadsmarknad där alla får plats, utan också en sund och flexibel arbetsmarknad. Därför ska minst hälften av de lägenheter som byggs vara hyresrätter, vilket innebär en ökning i förhållande till nuvarande förslag.

I Stockholmsregionen finns idag cirka 80000 studenter, men bara 12000 studentbostäder. I kombination med att det råder en stor brist på små prisvärda hyreslägenheter samtidigt som befolkningstillväxten i länet är enorm skapar det en ekvation som är svår att få ihop. I Stockholms är väntetiden nu 20 månader i den längsta studentbostadskön och enligt Stockholms akademiska forum är Stockholms bostadsmarknad en flaskhals som riskerar skapa en situation där studenter och forskare väljer bort Stockholm som studieort. I det här läget är det positivt att staden väljer att markanvisa för studentbostäder på Årstafältet. Erfarenheten har dock visat oss att det relativt ofta i de fall då staden markanvisar för studentbostäder inte blir studentbostäder i slutändan. Därför är det viktigt att det redan i detaljplanen skrivs in att fastigheterna ska bli studentbostäder.

I januari 2011 kom Länsstyrelsen i Stockholms län med rapporten ”Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län – för dagens och framtidens klimat”, där bland annat Årstafältet pekas ut som ett riskområde. Innan projekteringen av bostäder kan gå vidare är det av yttersta vikt markunderlaget analyseras och om det behövs åtgärdas. Det är vidare viktigt att det tidigt klargörs vem som ska stå för kostnaderna ifall markunderlaget är i behov av stora arbeten innan det kan bebyggas.

Vi ser ett behov av att integrera planeringen av Årstafältets bebyggelse med kringliggande områden och struktur. På sikt bör Huddingevägen sänkas/däckas över och bostäder byggas ovanpå så att Östberga och Årsta knyts ihop även på östra sidan samtidigt som det blir fler bostäder. Vi anser inte att någon bostadsbyggnation kan bli aktuell väster om Åbyvägen eftersom vi vill att det även i framtiden ska finnas utrymme för näringsliv och livsmedelsdistribution inom Stockholms stads gränser. Årsta är en stadsdel där många nya bostäder planeras. Det gör det ännu angelägnare att parken kan genomföras och att Årstaskogen kan bli naturreservat och värnas i framtiden. Slutligen behöver rugbyn en lösning för den förlorade spel- och träningsytan.

§15 Markanvisning för bostäder inom del av Farsta 2:1 vid Fagersjövägen i Hökarängen till Mecon Bygg AB

Dnr E2010-513-00716

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Mecon Bygg AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i kontorets tjänsteutlåtande.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 21 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) föreslår (se beslutet).

2) Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann- Margarethe Livh (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut samt

Att uppdra åt kontoret att återkomma med förslag till markanvisning med högre exploateringsnivå-

Förslaget till markanvisning vid Fagersjövägen i Hökarängen är i huvudsak bra men vi vill se en högre exploatering och därför bör de föreslagna radhusen ersättas av flerfamiljshus.

3) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Exploateringsnämnden avslår kontorets förslag och anför följande:

Det är oerhört viktigt att det byggs bostäder i Stockholm då staden har bostadsunderskott. Dock anser vi att kontorets förslag innebär att alltför mycket grönyta tas i anspråk. Staden bör i stället satsa på att bygga på redan hårdgjorda ytor och framförallt minska antalet parkeringsplatser till förmån för fler bostäder.

Om bebyggelsen ändå blir av ska energianvändningen vara högst 45-55 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. Parkeringsnormen ska vara 0,3. I övrigt ska byggnationen anpassas efter ”Stockholms stads program för miljöanpassat byggande”.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP) och Johan Hedins (C) förslag.

Reservation

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§16 Markanvisning för bostäder invid Sätra Gård i Sätra till NCC Boende AB

Dnr E2011-513-01475

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten
Sätra 2:1 till NCC Boende AB och ger kontoret i uppdrag att träffa
avtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 27 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C) och tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Exploateringsnämnden återremitterar ärendet och ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag där det tydliggörs hur den ianspråktagna grönytan ska kompenseras, alternativt hittar en redan hårdgjord yta att bygga på. Parkeringsnormen ska vara max 0,3 och inte minst 0,3 som föreslås i kontorets förslag. Energianvändningen ska vara högst 45-55 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. I övrigt ska byggnationen anpassas efter ”Stockholms stads program för miljöanpassat byggande”.

3) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Att återremittera ärendet

Att inhämta synpunkter från berörd stadsdelsnämnd

Att, om stadsdelsnämnden är positiv till bebyggelse, ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag som innebär uppförande av hyresrätter med tomträtt

Att därutöver anföra

Drygt 360000 personer står i stadens bostadskö och efterfrågar hyresrätter med rimliga hyror. Staden bör tillgodose stockholmarnas behov och öka antalet markanvisningar för uppförande av hyresrätter.

Det är olyckligt när stadens planering styrs av om privata företag kommer in med en ansökan om markanvisning på en speciell mark. Byggandet blir ryckigt och motsvarar inte de behov som Stockholmarna har. Istället bör staden göra långsiktiga områdesplaneringar där stadsdelarnas behov av bostäder, offentlig service, parker, grönområden, mm ingår i planeringen. Självfallet ska stadsdelsnämndernas ledamöter och invånarna vara delaktiga i planeringen

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) finner därefter att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C) och tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelinds m.fl. (S) förslag.

Reservation

Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) enligt följande:

När ny bebyggelse planeras i stadsdelar som präglas av enhetlig bebyggelse grupperad med stora mellanliggande avstånd måste den tillkommande bebyggelsen bidra till att skapa nya samband och stadsmässiga kvaliteter. Den illustration som bifogats ärendet saknar efter vad vi kan bedöma sådana egenskaper. I detaljplaneprocessen bör därför förslaget utvecklas både med hänsyn till hur det upplevs av nuvarande boende, och med tanke på en fortsatt utveckling av området.

§17 Markanvisning för bostäder invid kv Konduktören i Mälarhöjden och Bredäng till NCC Boende AB

Dnr E2011-513-01476

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostadsändamål inom fastigheten
Sätra 2:1 till NCC Boende AB och ger kontoret i uppdrag att träffa
avtal enligt förslag i utlåtandet.

2 Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden ändrar detaljplanen för området.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 27 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP), Johan Hedin (C), tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Ann-Margarethe Livh (V) föreslår att ärendet återremitteras enligt följande:

Att återremittera ärendet

Att inhämta synpunkter från berörd stadsdelsnämnd

Att, om stadsdelsnämnden är positiv till bebyggelse , ge kontoret i uppdrag att återkomma med ett förslag som innebär uppförande av hyresrätter med tomträtt

Att därutöver anföra

Drygt 360000 personer står i stadens bostadskö och efterfrågar hyresrätter med rimliga hyror. Staden bör tillgodose Stockholmarnas behov och öka antalet markanvisningar för uppförande av hyresrätter.

Det är olyckligt när stadens planering styrs av om privata företag kommer in med en ansökan om markanvisning på en speciell mark. Byggandet blir ryckigt och motsvarar inte de behov som Stockholmarna har. Istället bör staden göra långsiktiga områdesplaneringar där stadsdelarnas behov av bostäder, offentlig service, parker, grönområden, mm ingår i planeringen. Självfallet ska stadsdelsnämndernas ledamöter och invånarna vara delaktiga i planeringen

Beslutsgång i delen om återremiss

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Beslutsgång

Tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) finner därefter att nämnden beslutar enligt Jan Tigerströms m.fl. (M), Daniel Forslunds (FP), Johan Hedins (C), tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelinds m.fl. (S) och Gabrielle Gjerswolds m.fl. (MP) förslag.

Reservation

Ann-Margarethe Livh (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag om återremiss.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) enligt följande:

När ny bebyggelse planeras i stadsdelar som präglas av enhetlig bebyggelse grupperad med stora mellanliggande avstånd måste den tillkommande bebyggelsen bidra till att skapa nya samband och stadsmässiga kvaliteter. Den illustration som bifogats ärendet saknar efter vad vi kan bedöma sådana egenskaper. I detaljplaneprocessen bör därför förslaget utvecklas både med hänsyn till hur det upplevs av nuvarande boende, och med tanke på en fortsatt utveckling av området.

§18 Inbjudan till samråd, förstudie till Spårväg Syd. Svar på remiss

Dnr E2011-330-01410

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 29 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Maria Östberg Svanelind (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jan Tigerström m.fl. (M), Daniel Forslund (FP) och Johan Hedin (C) enligt följande:

Det är positivt att SL aktivt utreder förstärkningar av tvärgående förbindelser i staden och angränsande kommuner, då Stockholms kollektivtrafiksystem idag präglas av radiala förbindelser. Tvärgående förbindelser har i sammanhanget goda möjligheter att avlasta delar av det centrala kollektivtrafiksystemet och förbättra kommunikationerna i Söderort.

Stockholms södra delar samt Södertörn som helhet är beroende av en väl fungerande kollektivtrafik. Det behövs för att skapa goda möjligheter till resande mellan regionens alla delar men också för att skapa bärighet i området som sådant. Genom att binda samman Stockholms södra delar med tvärförbindelser möjliggör man nya resemönster men också underlag för boende och företagande i en del av Stockholm som behöver både delar.

SL:s förstudie kommer fram till att det i dagsläget inte finns ett samhällsekonomiskt lönsamt resandeunderlag för att bygga Spårväg Syd och det är självklart att de i sin prioritering av olika projekt måste ta hänsyn till den samhällsekonomiska nyttan. Vi är dock oroliga för att SL:s prioriteringar är alltför snäva. Berörda kommuner, inklusive Stockholm, bör därför vara tydliga i planeringen av kommande bebyggelse så att den görs i anslutning till en blivande spårväg så att den samhällsekonomiska nyttan ökar och därmed blir mer försvarbar. För att bereda marken för en förväntad resandeökning i takt med att området utvecklas och i avvaktan på en utbyggnad av Spårväg Syd bör SL omgående utreda förstärkt busstrafik längs den aktuella sträckan.

Spårväg Syd skulle betyda mycket för utvecklingen för Stockholms södra delar samt berörda kommuner på Södertörn. I dag pendlar många från länets södra delar för att arbeta i länets norra. En bättre utbyggd tvärgående kollektivtrafik skulle möjliggöra för affärsutveckling och därmed även för befolkningsökning. Två fenomen som förutsätter och är beroende av varandra.

Det är vår förhoppning att SL, tillsammans med andra berörda parter, tar hela söderorts framtida utveckling i beaktande i den fortsatta utredningen av behovet av bättre tvärförbindelser i området. I takt med att bebyggelsen ökar kommer också behovet att goda kommunikationer att öka. Flera tvärförbindelser är en viktig beståndsdel i Söderorts utveckling.

Särskilt uttalande lämnas av tjänstgörande ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) enligt följande:

Det behövs bättre tvärförbindelser för att öka sammanhållningen i södra Stockholm, och för att öka kollektivtrafikandelen av resandet. Spårväg syds samhällsekonomiska lönsamhet kommer inte bara av antalet resenärer som beräknas resa med den nya spårvägen, utan också av dynamiska effekter som att stadsdelar med få arbetstillfällen knyts ihop med stadsdelar med arbetstillfällen och utbildningsplatser. Om alla kommuner längs sträckan bygger fler bostäder längs den nya spårvägen kommer också antalet nya resenärer att öka. Det är en utveckling vi kan driva på, både genom exploateringsnämndens egna beslut, och genom samverkan med Stockholms län landsting och närliggande kommuner. Socialdemokraterna vill att planerna för Spårväg syd snarast genoförs, och de södra delarna av Stockholm utvecklas enligt planeringsdokumentet Vision söderort.

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Planeringen av ny, kapacitetsstark spårtrafik i stockholmsområdet släpar efter.

Det är bra att det har gjorts en förstudie för Spårväg Syd och att allmänheten bjuds in till samråd.

Miljöpartiet de gröna anser att Spårväg Syd ska prioriteras och byggas så snart det är praktiskt möjligt. Det gör att spårreservatet ska vara kvar.

Anläggning av spår tar lång tid och i avvaktan på att Spårväg Syd blir färdig bör en satsning snarast göra på busstrafik nära den föreslagna spårsträckan. Det kan också vara ett tillfälle att, i avvaktan på spår, pröva trafik med kapacitetstarka bussar (Buss Rapid Transer, BRT). BRT-bussar kommer att behövas på fler ställen i stockholmsregionen.

I den fortsatta planeringen av Spårväg Syd är det viktigt att barriäreffekterna blir så små som möjligt.

§19 Markanvisning för hyresrätter, studentbostäder och lokaler inom fastigheten Ängsbotten 6 i Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen, till Primula AB och till Wallenstam AB

Dnr E2011-513-01473

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden anvisar mark för bostäder och lokaler inom fastigheten Ängsbotten 6 till Primula Byggnads AB och ger kontoret i uppgift att träffa markanvisningsavtal.

2 Exploateringsnämnden anvisar mark för studentbostäder inom fastigheten Ängsbotten 6 till Wallenstam AB och ger kontoret i uppgift att träffa markanvisningsavtal.

3 Exploateringsnämnden ger kontoret i uppdrag att markanvisa ca 60 lägenheter i bostadsrättsform genom anbudsinfordran.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande från den 30 september 2011.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Maria Östberg Svanelind (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Större delen av det aktuella området borde ha upplåtits till ett eller flera allmännyttiga bostadsföretag.

Det är viktigt att studentbostäderna blir hyreslägenheter och att hyran hålls på en nivå som är rimlig för studerande som endast har studiemedel inkomstkälla.

Eftersom Norra Djurgården med omnejd ska bli ett miljö- och klimatföredöme ska det vara en energianvändning minst motsvarande den som gäller för passivhus.

För parkering ska en norm på 0,3 tillämpas, för studentbostäderna 0,1.

§20 Genomförandeavtal avseende kontorsbyggnad inom Vasastaden 1:19, Hagastaden

Dnr E2011-511-01477

Beslut

Exploateringsnämnden beslutar enligt exploateringskontorets förslag:

1 Exploateringsnämnden godkänner genomförandeavtal med NCC avseende kontorsbyggnad inom Vasastaden 1:19, Hagastaden.

Handlingar i ärendet

Exploateringskontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Tjänstgörande ordförande Maria Östberg Svanelind (S) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Gabrielle Gjerswold m.fl. (MP) enligt följande:

Energianvändningen i kontorsbyggnaden ska vara högst 45-55 kWh/kvm/år exklusive hushållsel. Man bör även se över hur många garageplatser som är nödvändiga. Kontorsbyggnaden kommer att ligga i ett kollektivtrafiktätt område. De flesta som arbetar inom området borde därför kunna ta sig till arbetet via kollektivtrafik eller cykel. Endast garageplatser som är nödvändiga ur tillgänglighetssynpunkt anser vi behövs. I övrigt ska byggnationen anpassas efter ”Stockholms stads program för miljöanpassat byggande”.