Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 och ÖMS 2050 - samverkan och planering i Östra Mellansverige. Svar på remiss (A)

7 Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17). Anmälan av svar på remiss (M&V)

8 Förvärv av fastigheten Atlas 6 i Gamla Stan från Stockholms Stift (M&V)

9 Mer flyg och bostäder - den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (N/2016/0270f2/TIF). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

10 Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende ny 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

11 Fler bostäder i Tensta-Rinkeby. Motion (2016:16) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

12 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för tillbyggnad av kontorslokal inom fastigheten Galtåsen 3 i Traneberg med Ergonomidesign fastighets AB (PU)

13 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar. Motion (2016:29) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

14 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

15 Markanvisningstävlingar på lägsta hyran. Motion (2016:4) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

16 Ny park längs med Årstaviken. Motion (2016:23) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU + Sbk)

17 Södra Skanstull. Reviderat utredningsbeslut nr 2 (PU)

18 Nyttjanderätt för Stokab rörande optisk fiberkabel inom fastigheten Juno 2 (PU)

19 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. i projektet Gyllene Ratten i Fruängen (PU)

20 Markanvisning för bostäder och förskola vid kv. Klubbacken i Mälarhöjden till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut (PU)

21 Nytt samråd om mark- och sjökabelförläggning mellan Beckomberga och Bredäng - enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (nätkoncession). Anmälan av svar på remiss (PU)

22 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut (PU)

23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder (PU)

24 Projekt Beckomberga etapp I, II och III, Krillans Krog samt Storseglet. Byte av säkerhet för överenskommelse om exploatering (PU)

25 Avtal om nyttjande av stadens tunnlar samt markförläggningsavtal för stads- och fordonsgasledningar i allmän platsmark och annan av staden ägd mark inom Stockholms kommun. Förberedelse inför avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till Fortum Värme AB (PU + Tk)

26 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Antwerpen 2 till SISAB (SP)

27 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden (SP + Mf + Sbk + Östermalms stdf + Tk + Stockholms Hamn AB + Stockholm Vatten AB)

28 Markanvisning för idrottsändamål inom del av fastigheten Marieberg 1:26 i Marieberg till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU)

Dnr: E2016-00015

Bordlagt den 9 juni 2016, pkt 14
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Riksbyggen ekonomisk förening och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut (PU)

Dnr: E2014-02460

Bordlagt den 9 juni 2016, pkt 20, i den del som avser markanvisning till Wallenstam AB

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§6 Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 och ÖMS 2050 ­ samverkan och planering i Östra Mellansverige. Svar på remiss, Dnr E2016-01321

§7 Otillåtna bosättningar (Ds 2016:17). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-02062

§8 Förvärv av fastigheten Atlas 6 i Gamla Stan från Stockholms Stift, Dnr E2016-02265

§9 Mer flyg och bostäder ­ den statlige samordnaren av flygkapacitet och bostäder i Stockholmsområdet (N/2016/02702/TIF). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-1829

§10 Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken avseende ny 400 kV elnätsförbindelse Örby-Snösätra. Anmälan av svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-01774

§11 Fler bostäder i Tensta-Rinkeby. Motion (2016:16) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-00984

§12 Överenskommelse om exploatering med tomträtt för tillbyggnad av kontorslokal inom fastigheten Galtåsen 3 i Traneberg med Ergonomidesign fastighets AB, Dnr E2016-00878

§13 En mer levande stadsmiljö under Stockholms broar. Motion (2016:29) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-01721

§14 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-01526

§15 Markanvisningstävlingar på lägsta hyran. Motion (2016:4) från Joakim Larsson (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-00980

§16 Ny park längs med Årstaviken. Motion (2016:23) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-01062

§17 Södra Skanstull. Reviderat utredningsbeslut nr 2, Dnr E2014-02032

§18 Nyttjanderätt för Stokab rörande optisk fiberkabel inom fastigheten Juno 2, Dnr E2016-01358

§19 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder m.m. i projektet Gyllene Ratten i Fruängen, Dnr E2016-01869

§20 Markanvisning för bostäder och förskola vid kv. Klubbacken i Mälarhöjden till Primula Byggnads AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01868

§21 Nytt samråd om mark- och sjökabelförläggning mellan Beckomberga och Bredäng ­ enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (nätkoncession). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-01707

§22 Bostäder m.m. inom fastigheterna Djursätra 1, Djursätra 2 samt del av Sätra 2:1 i Sätra. Reviderat genomförandebeslut, Dnr E2016-02075

§23 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Fagersjö till AB Familjebostäder, Dnr E2015-02459

§24 Projekt Beckomberga etapp I, II och III, Krillans Krog samt Storseglet. Byte av säkerhet för överenskommelse om exploatering, Dnr E2016-02182

§25 Avtal om nyttjande av stadens tunnlar samt markförläggningsavtal för stads- och fordonsgasledningar i allmän platsmark och annan av staden ägd mark inom Stockholms kommun. Förberedelse inför avyttring av Gasnätet Stockholm AB och Stockholm Gas AB, dotterbolag till Fortum Värme AB samägt med Stockholms stad, Dnr E2016-02587

§26 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Antwerpen 2 till SISAB, Dnr E2016-02142

§27 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden, Dnr E2016-01322

§28 Markanvisning för idrottsändamål inom del av fastigheten Marieberg 1:26 i Marieberg till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2016-00015, Bordlagt den 9 juni 2016, pkt 14

§29 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Aspudden 2:1 i Aspudden till Riksbyggen ekonomisk förening och Wallenstam AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2014-02460, Bordlagt den 9 juni 2016, pkt 20, i den del som avser markanvisning till Wallenstam AB