Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2018-05-24

Sammanträde 2018-05-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, nr 3/2018

7 Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Anmälan av svar på remiss (A)

8 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB (PU) Kungsholmens stdf

9 Markanvisning för skola och förskolor inom fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl. i Vårberg till Skolfastigheter i Stockholm AB (PU) Skärholmens stdf

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till AB Borätt och markanvisning för skol- och förskoleändamål inom fastigheterna Samsö 1 och del av Farsta 2:1 i Farsta till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Inriktningsbeslut (PU) Farsta stdf

11 Ge Stockholm en riktig arkitekturpolicy. Motion (2017:67) av Björn Ljung (L). Svar på remiss (SP)

12 Tidig markreservation för mindre arena inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till KFUK-KFUM Central IF Svar på skrivelse om idrottshall i Hagastaden från Abit Dundar (L) (SP)

13 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Antwerpen 2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm till Curahill Projekt AB och Curahill Fastigheter AB och Franshill Förvaltning AB (SP)

14 Rivning av byggnader samt markanvisning för restaurang och konferenslokaler till Parks and Resorts Scandinavia AB inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 och Djurgården 1:15 på Östermalm (SP)

15 Är dispens för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på remiss (M&T)

16 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss (M&T)

17 Förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (M&T)

18 Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall. Anmälan av svar på remiss (M&T)

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2, Flygledaren 3 samt del av Luftskeppet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck till Green Park S27 AB (PU) Skarpnäcks stdf

Dnr: E2018-00817

Bordlagt den 19 april 2018, pkt 19
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Ändring i reglemente för exploateringsnämnden. Anmälan av svar på remiss (FL)

21 Promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper - utveckling av producentansvar, KS 2018/504. Anmälan av svar på remiss (PU)

22 Anmälan av samrådsyttrande över detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. i Solna. Svar på remiss från Solna Stad (PU)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2018-00025

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2018-00160

§7 Lån och garantier för fler bostäder (SOU 2017:108). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01316

§8 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB, Dnr E2018-01287

§9 Markanvisning för skola och förskolor inom fastigheten Skärholmen 2:1 m.fl. i Vårberg till Skolfastigheter i Stockholm AB, Dnr E2016-00471

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta till AB Borätt och markanvisning för skol- och förskoleändamål inom fastigheterna Samsö 1 och del av Farsta 2:1 i Farsta till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03823

§11 Ge Stockholm en riktig arkitekturpolicy. Motion (2017:67) av Björn Ljung (L). Svar på remiss, Dnr E2018-00689

§12 Tidig markreservation för mindre arena inom del av fastigheten Vasastaden 1:16 i Hagastaden, Norrmalm, till KFUK-KFUM Central IF Svar på skrivelse om idrottshall i Hagastaden från Abit Dundar (L), Dnr E2018-01340, E2017-04652

§13 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Antwerpen 2 i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm till Curahill Projekt AB och Curahill Fastigheter AB och Franshill Förvaltning AB, Dnr E2018-00742

§14 Rivning av byggnader samt markanvisning för restaurang och konferenslokaler till Parks and Resorts Scandinavia AB inom fastigheterna Skeppsholmsviken 9 och Djurgården 1:15 på Östermalm, Dnr E2018-01606

§15 Är dispens för boendeparkering förenlig med ett växande Stockholm? Svar på remiss, Dnr E2018-00782

§16 Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00476

§17 Förslag till Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00764

§18 Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-00920

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning av fastigheterna Horisonten 3, Fallskärmen 2, Flygledaren 3 samt del av Luftskeppet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäck till Green Park S27 AB, Dnr E2018-00817 Bordlagt den 19 april 2018, pkt 19

§20 Ändring i reglemente för exploateringsnämnden. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01234

§21 Promemoria om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvar, KS 2018/504. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2018-01185

§22 Anmälan av samrådsyttrande över detaljplan för kv. Krukmakaren m.fl. i Solna. Svar på remiss från Solna Stad, Dnr E2018-01763