Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-05-28

Sammanträde 2020-05-28

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Besqab och AB Familjebostäder (Kransbindarvägen) (PU) Hägersten-Liljeholmens sdf

8 Tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB avseende Sjövik 5, del 2 (kajen) i Liljeholmen (PU) Hägersten-Liljeholmens sdf

9 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2020-02-20, § 24, om markanvisning för kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Diamantsliparen till Skanska Sverige AB (PU) Älvsjö sdf

10 Markanvisning för kontor inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Småa AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

11 Ändringar efter granskning av järnvägsplan för utbyggd depå i Högdalen. Anmälan av svar på remiss (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

12 Markanvisning för idrottsändamål, tennishall, inom fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm, till Hellas Tennis AB (SP)

13 Laglighetsprövning av Exploateringsnämndens beslut2020-02-20, § 33, om tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark på Ladugårdsgärdet, Östermalm inom fastigheten Ordonnansen 5 med Aros Ordonnansen Gärdet ekonomisk förening (SP)

14 Projekt Slussen, ny reglering av Mälaren, skadereglering avseende jordbruksmark. Förlikningsavtal och fortsatt hantering (SP)

15 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kontorsändamål inom del av Vasastaden 1:16, blivande kvarter Forskaren i Hagastaden, Vasastaden, med Vectura Forskaren AB (SP)

16 Om sopsugsanläggning på Djurgården. Motion från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss (SP)

17 Östlig förbindelse – Precisering av riksintresse kommunikation. Anmälan av svar på remiss (SP Slk Tk Sbk Stockholms Hamn AB)

18 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Anmälan om svar på remiss (MoT)

19 Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall. Svar på remiss (MoT)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Besqab och AB Familjebostäder

§8 Tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB avseende Sjövik 5, del 2 (kajen) i Liljeholmen

§9 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2020-02-20, § 24, om markanvisning för kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Diamantsliparen till Skanska Sverige AB

§10 Markanvisning för kontor inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Småa AB

§11 Ändringar efter granskning av järnvägsplan för utbyggd depå i Högdalen. Anmälan av svar på remiss

§12 Markanvisning för idrottsändamål, tennishall, inom fastigheten Södermalm 5:2 på Södermalm, till Hellas Tennis AB

§13 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2020-02-20, § 33, om tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark på Ladugårdsgärdet, Östermalm inom fastigheten Ordonnansen 5 med Aros Ordonnansen Gärdet ekonomisk förening

§14 Projekt Slussen, ny reglering av Mälaren, skadereglering avseende jordbruksmark. Förlikningsavtal och fortsatt hantering

§15 Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark för kontorsändamål inom del av Vasastaden 1:16, blivande kvarter Forskaren i Hagastaden, Vasastaden, med Vectura Forskaren AB

§16 Om sopsugsanläggning på Djurgården. Motion från Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss

§17 Östlig förbindelse – Precisering av riksintresse kommunikation. Anmälan av svar på remiss

§18 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energimätning i byggnader. Anmälan om svar på remiss

§19 Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall och förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall. Svar på remiss