Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

4 Anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Svar på remiss från stadsledningskontoret *Hemligt

5 Avskrivning av hyresskuld för Stiftelsen Skulpturens Hus och för Stockholm Sculture Trienal i fastigheten Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2, Vinterviken.

7 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen. Svar på remiss

8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6-8/2006.

9 Införande av en databas för registrering av klotter. Svar på motion (2006:2) från Madeleine Sjöstedt (fp) *

10 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Svar på remiss från Stadsledningskontoret

11 Arkiteturskolans framtid. Svar på remiss av motion (2006:14) från Mikael Söderlund (m) och Peter Lundén-Welden (m). *

12 Stockholms stads program för kvinnofrid. Förslag till reviderat program. Svar på remiss från Stadsledningskontoret. *

13 Försäljning av Tyrestareservatet till Naturvårdsverket

14 Koloniverksamhet. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezán (v)

15 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken- Stockholmsdelen. Svar på remiss från Stadsbyggnads-nämnden

16 Rädda Stockholms unika entréer från fastighetsboxarna. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund (m) *

17 Rivning av parkleksbyggnad i fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp.

18 Försäljning av bostadsrätter

19 Ny lokalisering av Fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut.

20 Norrortsleden. Lägesrapport

Bordl FSN 19 juni 2006 § 15
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-10-03
Karin Wanngård Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Lamia Elamri (s)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Mats Rosén (kd)

Ersättare
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Johan Bohman (m)
Mohibul Ezdanikhan (v)
Petra Gardos (m)
Stefan Hansson (s)
Ann Kuylenstierna (fp)
Katarina Larsson (m)
Shrin Nasirpour (s)
Ann Westlund (mp)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Ann-Louise Thörn (kd)
Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Mikael Forkner, Anita Granlund och Jan Lind.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 oktober 2006 i Stadshuset.

§2 Sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-05-22 2006-09-01

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anvisningar för nämnders och styrelsers risk- och ledningsanalyser. Svar på remiss från stadsledningskontoret HEMLIGT

Dnr FS2006/106/328

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets remissvar på ”Anvisningar för nämnder och styrelsers risk- och ledningsanalyser”.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till återremiss.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att återremittera ärendet.

§5 Avskrivning av hyresskuld för Stiftelsen Skulpturens Hus och för Stockholm Sculture Trienal i fastigheten Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2, Vinterviken.

Dnr FS2006/129/494

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att subventionera Stiftelsen Skulpturens Hus och Stockholm Sculture Trienals ekonomiska förening med totalt 680.885 kr avseende hyra för perioden augusti till december månad 2006 under förutsättning att Kommunstyrelsen godkänner justering av avkastningskrav enligt beslutspunkt 2.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att i tertialrapport 2 begära om justering av avkastningskravet motsvarande det belopp som subventionen avser.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§6 Tertialrapport 2/2006.

Dnr FS2006/121/323

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 12 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära tilläggsanslag om 0,7 mnkr avseende subvention av hyres­kostnaden för Stiftelsen Skulpturens hus och Stockholm Sculture Trienal ekonomiska förening.
 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för år 2006.

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för år 2006 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård (s) yrkade att punkt 1 i kontorets tjänsteutlåtandet utgår.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att godkänna tertialrapport 2/2006 med undantag för punkt 1 som utgår, d.v.s,

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för år 2006.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för år 2006 till kommunstyrelsen.

§7 Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen. Svar på remiss

Dnr FS/2005/100/12-5

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att till Kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets remissvar på rapporten ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

§8 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6-8/2006.

Dnr FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 6-8/2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§9 Införande av en databas för registrering av klotter. Svar på motion (2006:2) från Madeleine Sjöstedt (fp)

Dnr FS2006/106/123

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 1 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar besvara remissen med detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

§10 Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Svar på remiss från Stadsledningskontoret

Dnr FS2006/106/412

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att tillstyrka förslagen till policys för upphandling och konkurrensutsättning samt lämna kontorets skrivelse som yttrande över remissen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§11 Arkitekturskolans framtid. Svar på remiss av motion (2006:14) från Mikael Söderlund (m) och Peter Lundén-Welden (m).

Dnr FS2006/106/374

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att besvara remiss av motion från Mikael Söderlund m.fl.(m) och Peter Lundén-Welden (m) om Arkitekturskolans framtid med kontorets tjänsteutlåtande.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v), ledamoten Martin Michel (mp), vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

§12 Stockholms stads program för kvinnofrid. Förslag till reviderat program. Svar på remiss från Stadsledningskontoret.

Dnr FS2006/106/383

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 18 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att besvara remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel yrkade bifall till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna kontorets utlåtande utan eget ställningstagande.

Reservation

Ordföranden Karin Wanngård m.fl. (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt kontorets förslag.

§13 Försäljning av Tyrestareservatet till Naturvårdsverket

Dnr FS2006/206/489

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 24 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna avtal om försäljningen av delar av stadens mark inom Tyrestareservatet till Naturvårdsverket för 8,3 mnkr.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Koloniverksamhet. Svar på skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezán (v)

Dnr FS2005/907/851

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa detta tjänsteutlåtande

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§15 Samrådsförslag till översiktsplan för Nationalstadsparken- Stockholmsdelen. Svar på remiss från Stadsbyggnadsnämnden

Dnr FS2006/106/416

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och tillstyrka förlaget till översiktplan för Nationalstadsparken-Stockholmsdelen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§16 Rädda Stockholms unika entréer från fastighetsboxarna. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund (m)

Dnr FS 2006/106/349

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 7 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att som svar på skrivelsen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera beslutet omgående.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Rivning av parkleksbyggnad i fastigheten Västberga 1:1 i Västertorp.

Dnr FS2006/201/121

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 5 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna rivning av byggnad på fastigheten Västberga 1:1, Personnevägen i Västertorp.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Försäljning av bostadsrätter

Dnr FS2006/206/480

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 september 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna försäljning av bostadsrättslägenheter på Färgargårdstorget 10 (Hamnvakten 10) och Surbrunnsgatan 33 (Surbrunn 9)

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Ny lokalisering av Fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut.

Dnr FS2006/106/294

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 augusti 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsens ekonomiutskott om medgivande om inhyrning och tecknande av hyreskontrakt för fastigheten Pilträdet 12.

 2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att delegera åt Fastighets- och saluhallskontoret att göra erforderliga upphandlingar och att genomföra projektering och ombyggnation av fastigheten Pilträdet 12, samt flytt till fastigheten från Bangårdsposten

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§20 Norrortsleden. Lägesrapport

Bordl FSN 19 juni 2006 § 15

Dnr FS2005/900/310

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 6 juni 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna denna lägesrapport.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Rapport från förvaltningschefen

§22 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.