Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-03-20

Sammanträde 2007-03-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 14/2006

6 Underlag för miljöbedömning m.m. för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Svar på remiss från trafikkontoret*

7 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1:1 för JB Delikatesser AB. Slutrapport

8 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1:1 för Stockholms Butikskött Försäljning AB. Lägesrapport 2

9 Anmälan om överförande av Gärdets sjukhem, fastigheten Rio 8, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

10 Bjälklagsrenovering Hötorgshallen, etapp 3. Slutrapport

11 Bjälklagsrenovering Hötorgshallen, etapp 4. Genomförandebeslut

12 Överföring av fastigheten Kampementet 4, Kampementsgatan 2 på Östermalm, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

13 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden samt försäljning av parkeringsgarage till Stockholms Stads Parkerings AB. Genomförandebeslut

14 Överlåtelse av fastigheten Skansen 22 vid Sergels Torg från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

15 Förvärv av bostadsrätter på Östermalm. Genomförandebeslut*

16 Överföring av fastigheten Stöthyveln 3, Getfotsvägen 11 i Gubbängen till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

17 Fordonstekniskt center vid Kungens Kurva. Slutrapport

18 Installation av ångpannor i hus 13, Slakthusområdet. Slutrapport

19 Försäljning av fastigheten Sågen 19. Genomförandebeslut

20 Försäljning av jordbruk. Inriktningsbeslut

21 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Thomas Persson (m)
Bengt Sandberg (s)
Håkan Wahlén (s)
Karin Wanngård (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m)
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m), tjänstgörande
Sten-Åke Larsson (m)
Helene Lilja (s)
Camilla Lindberg (m), från § 18
Nicklas Nilsson (s)
Björn Nyström (kd)
Asi Rebbati (fp)
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och Anita Granlund. Vidare tjänstemannen från kontoret: Mikael Forkner. Personalrepresentanter: Charlie Magnusson (SKTF). Från miljö- och fastighetsroteln borgarrådssekreteraren Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att

tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 3 april 2007 i Stadshuset.

Från fastighetsnämndens protokoll av den 15 februari 2007 ska ersättaren Sten-Åke Larsson (m) antecknas som närvarande.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 7 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighetsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-12-012007-03-05.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 14/2006

Dnr FS2005/109/543

Fastighetskontoret hade den 1 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 14/2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§5 Underlag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010

Dnr FS2006/120/116

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att få ianspråkta 20 mnkr av tidigare års resultat för underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 till kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära att få ianspråkta 20 mnkr av tidigare års resultat för underhållsåtgärder i fastighetsbeståndet.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna förslaget till underlag till budget för 2008 och inriktning för 2009 och 2010 till kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det framställda yrkandet.

§6 Underlag för miljöbedömning m.m. för snöhantering och snöbortforsling i Stockholm. Svar på remiss från trafikkontoret

Dnr FS2006/106/638

Fastighetskontoret hade den 8 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera ärendet omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera ärendet omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det framställda yrkandet.

§7 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1:1 för JB Delikatesser AB. Slutrapport

Dnr FS2005/201/768

Fastighetskontoret hade den 28 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande slutrapport gällande ombyggnad lokaler för JB Delikatesser AB i hus 33, fastigheten Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1:1 för Stockholms Butikskött Försäljning AB. Lägesrapport 2

Dnr FS2006/201/40

Fastighetskontoret hade den 28 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet för Stockholms Butikskött Försäljning AB i hus 40, på fastigheten Johanneshov 1:1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Anmälan om överförande av Gärdets sjukhem, fastigheten Rio 8, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/900/39

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan om överförande av byggnaden Gärdets sjukhem, inom fastigheten Rio 8 till Micasa Fastigheter i Stockholm AB till ett pris av ca 173 mnkr.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Bjälklagsrenovering Hötorgshallen, etapp 3. Slutrapport

Dnr FS2005/201/928

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande renovering av bjälklaget mellan Hötorgshallen och garaget samt upprustning av köttkylen inom fastigheten Beridarebanan 10.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Bjälklagsrenovering Hötorgshallen, etapp 4. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/201/928

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att upphandla och genomföra etapp 4 av renoveringen av bjälklaget mellan Hötorgshallen och garaget. Kostnaden bedöms till ca 4,4 mnkr inklusive projektering.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Överföring av fastigheten Kampementet 4, Kampementsgatan 2 på Östermalm, till Micasa Fastigheter i Stockholm AB. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/113

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna överförandet av fastigheten Kampementet 4 på Östermalm från fastighetsnämnden till Micasa Fastigheter AB till ett pris av ca 113 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om ett godkännande av överföringen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Överföring av Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad från exploateringsnämnden till fastighetsnämnden samt försäljning av parkeringsgarage till Stockholms Stads Parkerings AB. Genomförandebeslut

Dnr E2007-500-00311
Dnr FS2007/206/88

Fastighetskontoret och exploateringskontoret hade den 20 februari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden godkänner försäljning av fastigheten Vågskvalpet 4, innehållande parkeringsgarage i två våningar under Sjöstadshallen till Stockholms Stads Parkerings AB för 34 mnkr.
 1. Exploateringsnämnden och fastighetsnämnden uppdrar åt kontoren att från exploateringskontoret till fastighetskontoret värdeöverföra fastigheterna Vågskvalpet 2 och 3 inrymmande idrottshall respektive friskvårdsanläggning 2007-04-01 för 84 mnkr.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Överlåtelse av fastigheten Skansen 22 vid Sergels Torg från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/111

Fastighetskontoret hade den 1 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att överföra fastigheten Skansen 22 vid Sergels Torg till exploateringsnämnden.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Förvärv av bostadsrätter på Östermalm. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/69

Fastighetskontoret hade den 26 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bostadsrättslägenheter på Carl Akrells Gata, fastigheten Svea Artilleri inom Östermalm.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§16 Överföring av fastigheten Stöthyveln 3, Getfotsvägen 11 i Gubbängen till exploateringsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/106

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att överföra fastigheten Stöthyveln 3 i Gubbängen till exploateringsnämnden.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Fordonstekniskt center vid Kungens Kurva. Slutrapport

Dnr FS2005/906/781

Fastighetskontoret hade den 5 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande försäljning av fastigheten Polygonen 1 vid Kungens Kurva till Kilenkrysset AB för uppförande av ett fordonstekniskt center.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Installation av ångpannor i hus 13, Slakthusområdet. Slutrapport

Dnr FS2005/203/141

Fastighetskontoret hade den 8 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande installation av ångpannor i hus 13 Slakthusområdet samt rivning av den gamla ångpannecentralen.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Försäljning av fastigheten Sågen 19. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/131/444

Fastighetskontoret hade den 5 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljningen av fastigheten Sågen 19 till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen av fastigheten Sågen 19 till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr hos kommunfullmäktige.

Yrkande om bordläggning

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård (s) och ledamoten Åke Mezán (v) att bordlägga ärendet.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till bordläggningsyrkandet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå bordläggningsyrkandet.

Omröstning begärdes.

Propositionsordning

Omröstning genomfördes enligt följande föreslagna och godkända omröstningsproposition. Den, som vill avslå bordläggningsyrkandet, röstar nej. Den, som inte vill det, röstar ja. Vinner nej har nämnden beslutat avslå bordläggnings-yrkandet.

Omröstning utföll med sju nej och sex ja enligt nedan.

Ja Nej

Martin Michel (mp) Ulla Hamilton (m)

Karin Wanngård (s) Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Bengt Sandberg (s) Britt-Mari Lagerqvist (m), tjänstgörande

Katrin Nyström (s) Johan Bohman (m)

Håkan Wahlén (s) Thomas Persson (m)

Åke Mezán (v) Anna Wersäll (m)

Björn Ljung (fp)

Beslut avseende yrkande om bordläggning

Fastighetsnämnden hade sålunda beslutat att avslå det av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) muntliga bordläggningsyrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem gemensamt muntliga bordläggnings-yrkandet.

Yrkande i sakfrågan

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljningen av fastigheten Sågen 19 till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen av fastigheten Sågen 19 till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr hos kommunfullmäktige.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§20 Försäljning av jordbruk. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/66

Bordl FN 2007-02-15

Fastighetskontoret hade den 9 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna inriktning för försäljning av stadens jordbruk i andra kommuner.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Ulla Hamilton (m) upptog först yrkandet av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) framställda förslaget att återremittera ärendet, bilaga D1.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till yrkandet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå det av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) framställda återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda återremissyrkandet.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ersättaren Björn Nyström (kd) gemensamt framställda yrkandet, d.v.s. att förvaltningens förslag till beslut antas med förändringen att jordbruket Åva Gård erbjuds nuvarande arrendator för köp, men om denna avvisar erbjudandet, inte försäljes på marknaden. Förvaltningen får istället i uppdrag att, i ett sådant läge, utreda frågan vidare samt underställa den fortsatta hanteringen av gården fastighetsnämnden för beslut, att förvaltningen uppmanas att noggrant undersöka respektive kommuns intresse för att utöva sin förköpsrätt innan arrendator kontaktas för diskussioner och att i övrigt anföra följande:

Detta är ett inriktningsbeslut. Stockholms stad äger, genom fastighetsnämnden, 24.300 hektar mark i andra kommuner än Stockholm. Detta ärende för försäljning omfattar drygt 4.000 hektar. Nämnden kommer att få ta ställning till varje enskild försäljning som överskrider beloppet 3 mnkr. Om försäljningssumman överskrider 20 mnkr så kommer ärendet att behandlas av kommunfullmäktige. Mycket talar för att den process som nu inleds kommer att pågå en stor del av mandatperioden.

Sverige har en lagstiftning som medger kommunen förköpsrätt vid fastighets-försäljningar. Det är viktigt att förvaltningen informerar sig om respektive kommuns inställning till att utöva sin förköpsrätt innan kontakt tas med arrendatorerna för att inleda diskussioner om försäljningen. Denna information bör också återrapporteras till nämnden.

Den borgerliga majoritetens inriktning för marken är att ha en öppen inställning till försäljning samt att sälja sådan mark som inte är av strategisk betydelse för staden. Att äga och förvalta jordbruksmark tillhör inte stadens huvudsakliga uppdrag. Därför beslutar den borgerliga majoriteten, i och med detta ärende, att respektive arrendator ska erbjudas möjlighet att köpa den gård de nu arrenderar.

Om arrendatorn inte vill eller har möjlighet att köpa jordbruket, kommer det att säljas på den öppna marknaden. Arrendatorn har då lagligt besittningsskydd i enlighet med arrendelagstiftningen . Även permanentboende hyresgäster som berörs av försäljningen har besittningsskydd enligt hyreslagstiftningen.

Två av jordbruken kommer att hanteras i särskild ordning. Jordbruken Ågesta och Åva kommer båda erbjudas respektive arrendator att köpa, men om arrendatorn avvisar erbjudandet kommer jordbruken inte att, i dagsläget, säljas på den öppna marknaden. Den borgerliga majoriteten och förvaltningen har bedömt att den fortsatta hanteringen av dessa områden i så fall behöver utredas vidare innan beslut fattas. Nämnden kommer, i ett sådant läge, få upp till beslut huruvida staden bör fortsätta äga dessa områden, om de bör säljas eller om det eventuellt finns ytterligare alternativ.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt det av dem framställda yrkandet.

§21 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad rapporterade om:

 • Fastighetsmässan i Cannes som besöktes av förvaltningschefen den 13-16 mars 2007.
 • Nämndkonferensen den 23 mars 2007 på Hässelby Slott.
 • Utbildningen för nämnden efter sammanträdet den 20 mars 2007.

§22 Övriga frågor

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till fastighetsnämnden enligt följande:

1. Ge nämnden information om vilka egendomar som är aktuella för försäljning m.m. av vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Karin Wanngård m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v), bilaga E.