Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2013-04-16

Sammanträde 2013-04-16

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Yttrande till justitieombudsmannen (JO) avseende fastighetskontorets handläggning av en begäran om handlingsutlämnande

5 Tjänstgörande chef vid fastighetsdirektörens frånvaro

6 Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016. Svar på remiss

7 Framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken. Svar på skrivelse

9 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål. Inriktningsbeslut (Expl)

10 Inriktningsbeslut avseende lokaler i Nya tekniska nämndhuset (Expl, Sbk, Tk, Mf)

11 Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut

12 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Reviderat genomförandebeslut (Idf)

Dnr 4.2.1-139/2013, Dnr 4.2.1-140/2013
Sekretess enligt kap 19 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

13 Rapport från förvaltningschefen

14 Frågor för beredning och övrig information

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker tisdagen den 23 april 2013 i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 3 april 2013 och den 16 april 2013 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-046/2013

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret för tiden 2013-01-31 - 2013-03-18.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 27 mars 2013.

§4 Yttrande till justitieombudsmannen (JO) avseende fastighetskontorets handläggning av en begäran om handlingsutlämnande

Dnr 2.1.1-104/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som sitt yttrande till JO.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Offentlighetsprincipen är en oumbärlig del av den svenska demokratin och regleras följaktligen i grundlagen. Det är mycket allvarligt att en begäran om utlämnande av allmän handling inte har blivit tillgodosedd på ett korrekt sätt. Vi förutsätter att de åtgärder som Fastighetskontoret vidtaget följs upp regelbundet så att något liknande inte inträffar igen.

§5 Tjänstgörande chef vid fastighetsdirektörens frånvaro

Dnr 1.4-138/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att vid fastighetsdirektörens frånvaro träder i första hand fastighetschefen, i andra hand chefen för utvecklingsavdelningen och i tredje hand chefen för projektavdelningen in som ställföreträdande fastighetsdirektör. Skulle dessa tre chefer vara frånvarande kan fastighetsdirektören utse annan anställd som ställföreträdande fastighetsdirektör.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 21 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014-2016. Svar på remiss

Dnr 1.6-141/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen ”Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga, program för barn- och ungdomskultur 2014- 2016”.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 4 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Fastighetskontoret äger och förvaltar flera av de byggnader som nämns för utveckling av barnverksamhet och precis så som förvaltningen beskriver kommer lokalernas lämplighet utifrån ett barn och funktionsnedsattas perspektiv att genomlysas och åtgärdas.

Vi tycker att det är mycket bra att staden har ett program för barn- och ungdomskultur och att detta ska gälla i många av stadens nämnder. Målsättningarna är bra och det är viktigt att relatera till FN:s barnkonvention, som staden i budgeten ålägger nämnderna att följa.

Beträffande ungdomskulturen finns i det nuvarande dokumentet en tydlig målkonflikt mellan stadens 0-tolerans mot graffiti och Kultur i ögonhöjd. Denna konflikt är borta i och med att skrivningarna om ’Kultur av barn och unga med uttryck som ingen vuxen styr över’ nu föreslås ersättas med ’Barn och ungdom har inflytande över och delaktighet i sitt eget kulturliv’. Vi föredrar den nuvarande skrivningen, som ger unga möjligheter att själva välja sina konstnärliga uttryck.

En annan aspekt är de hyror fastighetskontoret debiterar de som arrangerar kultur inom stadens fastighetsbestånd. Vid ökade hyreskostnader, så som sker nu, krävs ökade anslag till kulturanordnarna för att klara av att även fortsättningsvis kunna hyra lokalerna. I dag betalar också den som hyr lokalens energikostnad, det förutsätter att fastighetskontoret ges resurser till maximal energieffektivisering för att minska både klimatpåverkan på lång sikt som hyreskostnad på kort sikt

§7 Framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken. Svar på skrivelse

Dnr 1.6-009/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till Södermalms stadsdelsnämnd överlämna fastighetskontorets tjänsteutlåtande som svar på Södermalms stadsdelsnämnds beslut om framtaget programförslag för Lilla Blecktornsparken.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 20 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut.

Att därutöver anföra:

Minigolfbanan i Lilla Blecktornsparken är mycket uppskattad och fyller en viktig social funktion. Ambitionen måste därför vara att genomföra en upprustning av parken med utgångspunkten att minigolfbanan ska vara kvar i Lilla Blecktornsparken. En flyttning skulle vara mycket kostsam och skulle i praktiken riskera verksamhetens fortlevnad. Kontoret bör därför utarbeta ett nytt förslag som innebär en bibehållen minigolfbana men i övrigt innebär en upprustning i linje med det utsända programförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

En viktig uppgift för Fastighetsnämnden är att vara behjälplig i stadsdelsnämndernas utvecklingsarbete vad det kommer till lokaler. Det sker både genom att tillhandahålla sakkompetens i planeringsstadiet och i rollen som genomförare av beslut.

Det är därför nödvändigt att tydliga beslut fattas såväl kring utredningsuppdrag och genomförandebeställningar som kring hur kostnader för eventuella projekt ska fördelas. Då det inte är helt klarlagt i detta ärende vilket uppdrag och vilken finansiering som avses från stadsdelsnämndens sida, är det viktigt att Fastighetskontoret aktivt söker kontakt med Södermalms stadsdelsförvaltning för att kunna vara behjälplig med eventuella vidare fakta- och kostnadsunderlag som Stadsdelsnämnden är i behov av.

§8 Underlag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016.

Dnr 1.3-160/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets förslag till underlag till budget för 2014 samt beräkningar för 2015 och 2016 samt överlämnar ärendet till kommunstyrelsen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till underlag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016.

Att fastställa ett underlag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016 utarbetat efter Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige.

Att därutöver anföra:

Miljömässig hållbarhet

Det är bra att viktiga reformer genomförs för att underlätta en förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet som är långsiktigt hållbar rent ekonomiskt. Både Stockholms medborgare och kommande generationer förtjänar dock även en förvaltning som garanterar miljömässig hållbarhet och som sätter långsiktig samhällsutveckling framför ekonomisk kortsiktighet.

De satsningar som pekas ut inför 2016 är viktiga och nödvändiga. En viktig sådan satsning är miljöklassningar av byggnader. Miljöpartiet anser dock att dessa satsningar får begränsad effekt om dessa inte även kopplas till en åtgärds/energieffektiviseringsprogram. Att energiprogrammet - som i år avslutas - inte utvecklas är ett bevis på att miljöfrågorna inte på allvar prioriteras av den politiska ledningen. Vi vill ändå framhålla att kontoret har påbörjat flera insatser som är mycket lovvärda, men att det fortfarande saknas resurser för att ta ett helhetsgrepp och skala upp miljö- och energiprojekten ordentligt. Miljöpartiet avsätter i vår budget 100 miljoner om året för att ge kontoret de resurser som krävs för att på allvar prioritera hållbarhetsfrågorna.

Miljöpartiet vill arbeta både lokalt, nationellt och globalt för att göra det långsiktigt hållbara till att också vara kortsiktigt lönsamt. Det är nödvändigt att Stockholm tar ett grönt ledarskap och driver på utvecklingen, även när det inte är kortsiktigt ekonomiskt lönsamt.

Fastighetskontorets arbete bör heller inte begränsas till att enbart handla om att minska energianvändningen. Lika viktigt är att öka produktionen av förnybar energi. Därför vill vi exempelvis utveckla avfallshanteringen i stadens fastigheter och inrätta omfattande system för källsortering och insamling av organiskt avfall för tillverkning av biogas. I kontorets förslag till underlag skrivs det om att minska kostnaderna för energianvändning. Miljöpartiet skriver om att effektivisera och att införa förnybara energisystem för en lokalt och globalt långsiktigt hållbar framtid.

Stadens grönområden

Idag säljs Stockholms lantbruks- och skogsegendomar ut. Ekologiska bondgårdar som skulle kunna användas pedagogiskt säljs ut och blir ofta privata sommarställen. Stora natur- och kulturvärden förloras för alltid. Stockholm bör ta ett initiativ till samverkan kring friluftsfrågor och naturturism med kommuner i Stockholms län. Det behövs också nya initiativ för att värna den biologiska mångfalden och säkra medborgarnas framtida tillgång till grönområden.

Långsiktig lönsamhet

Det tycks rimligt att fastigheter med låg lönsamhet prioriteras vid framtagande av försäljningslistan, men samtidigt finns det risk att perspektivet blir för snävt och kortsiktigt. Fastighetsnämnden har ett ansvar att inte bara se rena ekonomiska värden, utan också sociala och ekologiska - framför allt ur ett långsiktigt perspektiv.

Att fastigheter som staden förvaltar kännetecknas av omsorg och är väl underhållna tycker vi är tillfredsställande. Vi önskar också att de kännetecknas av god energieffektivisering och tillgänglighet.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att kontoret reviderar sitt underlag till budget efter Vänsterpartiets budget 2013

Att därutöver anföra

I texten beskrivs problemen med underhåll på fastighetsbeståndet. Nu avser man att till 2014 utreda hur man ska få ned underhållsskulden. Det är bra att få en överblick. Men problemet är i grunden att den borgerliga majoriteten inte finansierar underhållet. Vi upplever att majoriteten nu gömmer sig bakom en ny utredning istället för att ta tag i problemet. Kontorets skriver att de avsatta pengarna inte kommer att räcka, då fördjupas bara underhållsskulden med liggande budget. Det är dags att sluta bygga upp en underhållsskuld och istället finansiera den.

Hade Vänsterpartiet haft makten hade vi utvecklat stadens strategiska ägande för att skapa den stad som vi vill leva i. Vi behöver ett ägande för att stimulera det demokratiska deltagandet. Detta gör vi genom att ta fram möteslokaler inom varje stadsdel och på så sätt ge mötesfriheten de grundförutsättningar som den behöver. Dessa lokaler ska vara tillgängliga och möjliga att ha samråd i.

Fastighetsnämnden bör även inventera de fastigheter man har för att försäkra sig om att de fastigheter som är ämnade för kultur också används på detta sätt. De kulturhistoriska fastigheter som staden förvaltar ska rustas upp och fyllas med innehåll som gör att en så bred allmänhet som möjligt kan disponera och besöka lokalerna.

Det fastighetsbestånd vi har ska energieffektiviseras och klimatanpassas enligt våra övergripande mål, stadens ambition bör vara att leda den utvecklingen. Genom vårt ägande ska vi möjliggöra för sport och fritidsverksamheter i Stockholm och investera i idrottsplaner, idrottshallar och de offentlig ägda inomhus- och utomhusbaden.

Vi ska också behålla industrimark och köpa och bli aktiva fastighetsägare, om det behövs, för att stimulera fler arbetstillfällen där dessa är få. Dessutom ska fastighetskontoret verka för att stadens arbetsplatser flyttar utanför tullarna. Vänsterpartiet kräver stopp för all utförsäljning av mark utanför staden tills dess att man utrett stadens strategiska intresse av ägandet. Att sälja av ideologiska anledningar är inte seriöst. Staden ska ha en plan med allt sitt ägande. Stadens fastigheter som hyrs ut till staden själv, till kulturliv eller föreningsliv ska styras av självkostnadsprinciper eller subventioneras när detta är motiverat.

Staden ska ha en plan med allt sitt ägande. Stadens fastigheter som hyrs ut till staden själv, till kulturliv eller föreningsliv ska styras av självkostnadsprinciper eller subventioneras när detta är motiverat.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Underlag till budget för 2014 och inriktning för 2015 och 2016 visar på en strategisk och offensiv plan för fastighetsnämndens verksamhet. Verksamheten ska inriktas på aktiv fastighetsförvaltning, att vara en god värd och skapa mervärden för stockholmarna. Det är betydande att budgeten är stabil och präglad av långsiktigt ansvarstagande. Påbörjade ambitiösa satsningar under 2013 kommer att utvecklas systematiskt under kommande år. Särskilt glädjande är att miljöarbetet vidmaktshålls och utvidgas genom fortsatta satsningar på bland annat miljöcertifiering och driftoptimering. Det är viktigt för att staden i allmänhet och fastighetsnämnden i synnerhet ska fortsätta vara ett föredöme i miljöarbetet.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Inför budget 2014 är det av yttersta vikt att fastighetskontoret för nämnden redovisar inte bara underhållsplan för de kommande åren, utan även underhållsbehovet i hela fastighetsbeståndet. För att staden ska kunna vara en långsiktig fastighetsförvaltare behövs ett helhetsgrepp. Fastighetskontoret ska undersöka möjligheterna till en hyresmodell som skulle göra att investeringar i stadens fastigheter skulle få en mildare effekt för den aktuella fastigheten. Till underlag för budget 2014 ska följande uppdrag tas i särskilt beaktande. Fastighetsnämnden ska ges möjlighet att:

- Tillsammans med berörda nämnder och bolag utarbeta en ny fastighetsstrategi för försäljning, förvärv och förvaltning, enligt nedan.

- Tillsammans med exploateringsnämnden identifiera lämpliga platser för moderna industrier i Stockholm, samt verka för att målet om fler arbetsplatser i Söderort ska uppnås.

- Införa en redovisning av elkostnaderna i de fall dessa ingår i hyran för att skapa förståelse för och incitament att sänka energiförbrukningen.

- Verka för en levande stadsmiljö i hela staden, enligt nedan.

- Undersöka möjligheten att utvidga stadens verksamhet med pilot- och demonstrationslokaler för innovationsdrivna företag.

- Se över stadens hyressättningspolitik för kontor och kommersiella lokaler, i syfta att öka lokaluthyrningen samt införa en mer långsiktig och transparent hyressättning utan chockhöjningar.

- Tillsammans med kultur- och idrottsnämnderna se över stadens hyressättningspolitik för idrotts- och kulturanläggningar i relation till bidrag för att främja kultur- och idrottsliv, så att den främjar ett rikt kultur- och idrottsliv.

- Tillsammans med kulturnämnden verka för att staden påbörjar arbetet med ett nytt stadsbibliotek.

Genom en aktiv fastighetspolitik kan staden inte bara se till att det finns tillräckligt med bostäder av hög standard i alla delar av Stockholm utan också gynna vår näringspolitik, vårt kulturliv och hälsan hos stadens invånare. Genom energieffektiviseringar av stadens fastigheter och genom att ha höga miljökrav för nybyggnation kan staden gå före i utvecklandet av Stockholm till en grön och hållbar stad. Med en sådan linje i fastighetspolitiken skapar vi en stad som står stark inte bara idag utan i framtiden.

Stadens fastigheter är grunden till en mängd av de verksamheter som förekommer i Stockholm. En smart fastighetspolitik kan innebära stora miljövinster för Stockholm. En smart fastighetspolitik skapar förutsättningar för stockholmarnas hälsa och välmående, genom idrotts- och kulturfastigheterna. En smart fastighetspolitik kan skapa förutsättningar för ett välmående näringsliv och ett skapande klimat.

Ny kurs i Stockholms fastighetspolitik

De senaste årens fastighetspolitik har präglats av stora utförsäljningar. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostäder har sålts av dogmatiska och ideologiska skäl. Nu betalar stadens verksamheter och Stockholms invånare priset för detta. Det har sålts ut så många hus, så mycket mark och så många lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad i allt för många fall lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice, vilket under det gångna året vid flera tillfällen lett till att staden fått köpa nya fastigheter. Det är förvisso rimligt att förvärva fastigheter i de fall staden behöver fastigheter, men det är kortsiktigt och dyrt att sälja för mycket för att sedan få återförvärva. Det är dyr politik och den drabbar alla skattebetalare och stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Det kan ibland betyda att fastigheter bör säljas och i andra fall att de bör köpas, och det betyder inte minst att staden ska vara en långsiktig och god förvaltare av de fastigheter staden äger och ansvarar för. Stadens fastighetsinnehav är en resurs, en resurs vi kan använda för att skapa möjligheter för ett levande småföretagande, för ett rikt kulturliv och för stockholmarnas idrottande.

Från 2006 har kostnaderna för planerat underhåll av stadens fastigheter, per kvadratmeter, mer än halverats. Som följd av de nedskärningarna är många av stadens fastigheter i dåligt skick. Det används dels som skäl till försäljningar och det har bidragit till att flera fastigheter nu är i behov av stora och dyra renoveringar. Att sänka värdet på en fastighet för att sedan sälja den till ett lägre pris än motsvarande fastighet i gott skick är kapitalförstöring. Underlåtet underhåll som resulterar i stora, kostsamma renoveringar är också en form av kapitalförstöring. Det är exempel på en oansvarig hantering av stadens kapital, och det är del i ett slöseri vi sett nog av i Stockholm. När flera idrottshallar i samma område är måste genomgå stora renoveringar under en kort period resulterar det dessutom i att möjligheterna till idrott och hälsa i Stockholm försämras, detta i ett Stockholm där hallbristen redan är ett faktum.

En fastighetspolitik för fler jobb

Gröna industrijobb i Stockholm

De senaste tio åren har flera av Stockholms industriområden naggats i kanten eller helt flyttat. Det har inneburit att arbetsplatser har försvunnit från staden samt att förutsättningarna för industriell tillverkning har försämrats. Vi vet att svensk industri är viktig för Sveriges ekonomi och för sysselsättningen. Vi blir allt mer medvetna om vikten industrin kommer att spela för en grön omställning. Stockholm ska vara en stad som spelar roll när Europa ställer om. För att det ska vara möjligt måste Stockholm ha de rätta förutsättningarna för modern och grön industri. Det sker spännande forskning i Stockholm. IVL Swedish eniviromental research institute har helt unika lokaler i Sjöstadsverket, som gör att forskare från hela världen väljer att forska på vattenrening och biogasrötning här i Stockholm. Men trots att det finns forskning här blir det få nya patent, och det är inte här de produkter som sedan ska ut på marknaden tillverkas.

Som en del i stadens större strategi för jobb och utveckling ska staden ge livsmedelsindustrin i Stockholm tydliga och långsiktiga förutsättningar för den fortsatta verksamheten. För många stockholmare är det allt viktigare med närproducerad mat som fraktats på det miljömässigt bästa sättet. Vi ser att Årsta partihallar med Västberga har den potentialen, med närhet till kommunikationer såväl som till stadskärnan. Staden ska under året utreda möjligheterna att flytta livsmedelindustrin till Årsta partihallar med Västberga. Det alternativet ska ställas mot det redan utredda alternativet i Larsboda.

Vi tror att Stockholm som kunskaps- och tillväxtregion skulle tjäna på att fler av de potentiella gröna industrijobben hamnade här. Vi tror att det är möjligt, men då krävs att staden identifierar möjliga platser. Exploateringsnämnden och fastighetsnämnden deltar i arbetet.

Ett kreativt företagsklimat i Stockholm

För att Stockholm ska stå konkurrenskraftigt också imorgon måste staden ha en tydlig strategi för innovation och kreativitet. Vi vet exempelvis att många innovationsdrivna företag har ett behov av att få visa upp innovationer, innan de kommer ut på den reguljära marknaden. Här kan staden genom sin fastighetspolitik vara ett stöd. Staden ska under året undersöka intresset för och förutsättningarna för fler pilot- och demonstrationsanläggningar i stadens regi. Om möjligt ska staden förvärva eller bygga om existerande anläggningar för att kunna fungera som pilot- eller demonstrationsanläggningar. Demonstrationsanläggningar är viktiga för att locka utländska besökare och investerare, men också för att behålla utvecklingen i Stockholm. De kan skapa mötesplatser för näring och forskning, men också fungera som en viktig språngbräda för nyare företag.

Ett levande handelsliv i Stockholm Ett av skälen till att så många trivs i Stockholm eller vill flytta hit är mångfalden av affärer, butiker och tjänsteföretag. Stockholmare är olika, har olika behov och tycker om olika saker. Vi gläds åt att få det nyaste, men blir också frustrerade om kaféet, skomakeriet eller cykelhandlaren som alltid funnits i närområdet helt plötsligt tvingas lägga ner. Särskilt om nedläggningarna inte beror på att vi har ändrat åsikt eller smak, utan för att en stor privat fastighetsägare eller ett offentligt bolag sett en möjlighet att ytterligare öka sina marginaler.

Därför måste det finnas utrymme för både modernitet och tradition. Till skillnad från många andra storstäder runt om i Europa har Stockholms innerstad inte förlorat så stora marknadsandelar till externhandel i form av stora köpcenter. Den småskaliga handel i innerstan och i en del av våra ytterstadscentrum är viktiga trivselfaktorer, som skapar liv, rörelse och trivsel. Småbutiker och torghandel är inte bara bra för de enskilda näringsidkarna, de gör Stockholm t revligare att vistas i.

Vi menar att staden måste vårda sina relationer till småföretagen. Det handlar inte minst om hyressättningspolitiken Vi ska inte subventionera enskilda näringsidkare, men när hyror däremot sätts så att skyltfönster hellre får gapa tomma än att hyrorna justeras kan man ifrågasätta det marknadsmässiga i det hela. Stockholm behöver en hyressättningspolitik som utgår från den verklighet som många av våra småföretag lever i. Även förutsägbarheten och långsiktigheten i hyresvillkoren måste bli betydligt bättre. Vi vet att förutsägbarhet och transparens är viktiga faktorer när näringsidkare väljer Stockholm. Inte minst små, egen och familjeföretag har stora behov av att kunna förutse kostnader. Det kan vara avgörande för om en person väljer att låta sin dröm om ett bageri på Söder bli verklighet. Det måste införas en mer långsiktig hyressättning så att det inte förekommer plötsliga chockhöjningar. Enskilda företagares möjlighet att hävda sin rätt mot det offentliga och begära omprövningar av hyressättningar behöver stärkas. På det sättet främjar vi företagandet i alla dess former, vilket är en nyckel till att bekämpa arbetslöshet och stärka skatteintäkter. Om Stockholm ska fortsätta vara den stad vi alla uppskattar så mycket, har vi inte råd med en näringspolitik som bara fungerar för de största aktörerna.

En fastighetspolitik för möten mellan människor

Fastighetsnämnden spelar en viktig roll i att skapa en levande stadsmiljö i hela staden. Stockholm ska upplevas som en trygg stad och ingen stockholmare ska vara rädd att gå ut en kväll ensam. Idag känner många stockholmare sig inte alltid trygga i våra gemensamma miljöer, det gäller inte minst Stockholms kvinnor. Trots att män i Stockholm löper större risk för våld i offentliga miljöer är kvinnor mer rädda för våld i offentliga miljöer. Som ett reslutat av det undviker kvinnor oftare att vistas i vissa områden vissa tider. Trygghet i våra offentliga miljöer handlar om något så grundläggande som vem som tar och tillåts ta plats i våra gemensamma rum, på våra gator och torg, i offentliga byggnader och anläggningar och på våra spontanidrottsplatser.

Som torgförvaltare och fastighetsägare vid flera av stadens torg ansvarar nämnden för att i samarbete med andra berörda aktörer se till att Stockholm har attraktiva och levande mötesplatser. Det handlar om att se till att det finns ett levande butiksliv, fungerande saluhallar och att det är rent och snyggt. Det handlar också om att understödja en utveckling som gör att våra offentliga mötesplatser är multifunktionella.

I Berlin har kommunen i sitt arbete med det de kallar gender mainstreaming konstaterat att synlighet, eller upplevd synlighet, är en viktig faktor. En väg med byggnader där fönster är vända mot vägen upplevs som tryggare än en gata med fastigheter med fönstertomma väggar vända mot vägen. Områden med fastigheter som har husväggar utan fönster ger en större känsla av otrygghet än områden med fastigheter med många fönster åt alla håll. Områden som innehåller både bostäder, arbetsplatser och gärna caféliv och handel fylls av liv dagtid såväl som kvällstid. Områden med tät bebyggelse, blandade funktioner, liv och rörelse upplevs som tryggare. Det gäller kvarter, gator och grönområden, men det gäller också torg. Synlighet och aktivitet på en plats främjar den upplevda tryggheten på platsen. Våra parker, torg och grönområden, precis som våra kvarter, tjänar på att vara multifunktionella och de bör planeras för att främja möten mellan människor som är på platsen av olika skäl. En sådan utveckling ska främjas av fastighetsnämnden, i egenskap av torgförvaltare och fastighetsägare.

En hållbar fastighetspolitik

Energieffektiviseringen av stadens fastigheter släpar efter och nämnden når inte de mål om energieffektiviseringar som man själv satt upp. Med den teknik som idag finns tillgänglig och med den kunskap vi besitter finns det inget försvar för att inte minska energiförbrukningen i stadens fastigheter. En framtidsinriktad fastighetspolitik är att gå i framkant för energieffektiviseringen och utmana med modern teknologi. Vi tror att stockholmarna vill göra hållbara val och ser det som en del i fastighetsnämndens praktiska arbete att möjliggöra sådan val. En del i det arbetet innebär att fastighetsnämnden ska införa en redovisning av elkostnaderna i de fall dessa ingår i hyran. Det blir ett sätt att se effekterna av den egna verksamheten, vilket skapar incitament att sänka energiförbrukningen.

Staden ska utarbeta en ny förvärvspolicy, med skärpta energikrav. När staden förvärvar nya fastigheter ska de antingen redan klassas som energieffektiva, eller så ska en renovering för att energieffektivisera fastigheten genast genomföras. När fastighetsnämnden fattar beslut om förvärv av fastighet ska fastighetens energiklass framgå, och i de fall fastigheten måste renoveras ska beslut om renovering och kostnad för renovering ingå i samma ärende. Den nya förvärvspolicyn är ett steg i att successivt energiomställa stadens fastigheter.

En fastighetspolitik för mer motion för fler

Sedan 2011 sorterar stadens idrottsfastigheter, simhallar och bollplaner under fastighetsnämnden vilket ställer krav. Tillsammans med idrottsnämnden och andra berörda nämnder ska fastighetsnämnden planera för flera investeringar av nya anläggningar och arbeta med ett långsiktigt underhållsarbete för ett idrottsliv i världsklass.

Drygt var tionde fyraåriga flicka i Stockholms län lider av övervikt eller fetma. I socialt utsatta områden är siffrorna ännu högre, visar en ny rapport. Totalt var 13,5 procent av de fyraåriga flickorna i länet överviktiga eller feta 2010. Samma siffra för pojkarna var 9,1 procent. Simkunnigheten bland Stockholms ungdomar är låg, och i flera stadsdelar under 70 %. I de den stadsdelen där simkunnigheten är som högst, Östermalm, ligger den ändå bara på 85 %. Det är oroväckande siffror.

Vi vet att idrottande är viktigt inte bara för de enskilda stockholmarnas fysiska och psykiska hälsa, utan också för exempelvis våra förutsättningar att prestera på jobb och i skola. Det har direkt påverkan på vår livslängd. Den enorma kostnad det innebär för kommun och landsting i längden att ha en inaktiv befolkning syns inte i idrottsnämndens treårsbudget men kommer i slutändan riskera att bli dyrt för såväl individen som staden och landstinget. Det mervärde det ger Stockholm att fler stockholmare stärks fysiskt och socialt av en ökad möjlighet att idrotta syns inte heller under en mandatperiod, men på sikt bygger det Stockholm starkt.

Det ska vara fastighetsnämndens och idrottsnämndens uppgift att tillhandahålla anläggningar och erbjuda verksamhet till lägsta möjliga kostnad för att göra fysisk aktivitet så tillgänglig som möjligt för stockholmarna. Det gäller när vi talar om simhallar och bollsport, och det gäller också när vi talar om den starkt kvinnodominerade ridsporten. Om lagar och regler framtvingar en utveckling där hyresnivåerna måste sättas marknadsmässigt måste detta på olika sätt kompenseras så att det inte slutar med att stockholmarna ska betala priser för att nyttja stadens anläggningar som kraftigt minskar efterfrågan. Det här är en av alla de insatser staden måste göra för att nå det långsiktiga målet att alla Stockholmare år 2030 utövar idrott och motion utifrån sina önskemål och förutsättningar.

Under de kommande tre åren vill vi öka investeringstakten när det gäller nya anläggningar. I vårt program för ökad rörelse ingår att omvandla fler grusplaner till konstgräs, fler anläggningar för spontanidrott och skolelever, nya utomhusgym samt en multisportanläggning. Underhållet av befintliga anläggningar är dessutom akut. Med en ökad investeringsram för drift och underhåll vill vi säkerställa att Stockholm blir Sveriges främsta idrottsstad i verkligheten

En fastighetspolitik för kreativitet, kunskap och kultur

Stockholms växande befolkning behöver inte bara bostäder och arbetsplatser. I takt med att stockholmarna blir fler ökar också behoven av både fler och större lokaler för kulturverksamhet. Ett av de projekt som under kommande år ska prioriteras är ett nytt stadsbibliotek. Stadsbiblioteket är i behov av nya och ändamålsenliga lokaler. I samarbete med kulturnämnden ska fastighetsnämnden verka för att staden påbörjar arbetet med ett nytt stadsbibliotek.

§9 Utveckling av del av Arenan 9 (Söderstadion) för lokalisering av Tekniska nämndhuset Söderstaden samt bostäder. Inriktningsbeslut

Utveckling av Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) för bostadsändamål. Inriktningsbeslut
Dnr 5.2-170/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens och bolagets gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna inriktningen att förvärva del av fastigheten Arenan 9 (Söderstadion) i syfte att bygga ett nya Tekniska nämndhuset Söderstaden, samt föreslå kommunfullmäktige att godkänna inriktningen.

2 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna att projektering och planering påbörjas av Tekniska nämndhuset Söderstaden på del av fastigheten Arenan 9, till en utredningsutgift om 60 mnkr, fram till ett genomförandebeslut, samt föreslå att kommunfullmäktige godkänner utredningsutgiften.

3 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att upprätta samarbetsavtal med SGA Fastigheter AB, rörande utveckling av ett Tekniskt nämndhus Söderstaden och transaktion av fastigheten del av Arenan 9.

4 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna inriktningen att, tillsammans med exploateringsnämnden, utreda förutsättningarna för utveckling av fastigheterna Klamparen 7 och 11 (Tekniska nämndhuset Kungsholmen) samt därmed sammanhängande försäljning, till en utredningsutgift om 5 mnkr, fram till genomförandebeslut samt föreslå att kommunfullmäktige godkänner inriktningen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets, exploateringskontorets och Stockholm Globe Arena Fastigheter AB:s gemensamma tjänsteutlåtande från den 4 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att delvis godkänna tjänsteutlåtandet punkt 1-6 samt punkt 7

Att uppdra fastighetsnämnden att i första hand utreda möjligheterna att bygga om det befintliga huset till studentlägenheter

Samt att anföra följande:

Vi instämmer i kontorets bild i att Tekniska nämndhuset Kungsholmen inte längre är lämplig för den nuvarande användningen och att förvaltningarna skulle behöva hitta en annan byggnad för att kunna utveckla sitt arbetssätt. Detta innebär dock inte att byggnaden i sig skulle vara dålig, även om användningen har gjort att den inte möter gatan på ett optimalt sätt. Med förhållandevis små åtgärder skulle det vara möjligt att behålla det som är vackert och hållbart och samtidigt få ett helt annat förhållande till staden, särskilt mot Fleminggatan och mot vattensidan.

Det befintliga tekniska nämndhuset håller hög arkitektonisk- och teknisk kvalitet. Det är rimligt att anta att det på grund av sina mått och sin inre logistik är svårt att helt omvandla till bostäder.

Staden genom fastighetsnämnden borde dock noggrant se över och utreda möjligheterna att, i första hand bygga om huset till studentlägenheter. Staden genom fastighetsnämnden bör i även se över möjligheterna att helt eller delvis bygga om det befintliga huset till nya kontors- och/eller hotelländamål.

Det finns skäl att vara kritisk till den utvärdering som gjorts av de befintliga fastigheterna Klamparen 7 och 11. I rapporten ”Beslutsunderlag Tekniska Nämndhuset – en ekonomisk jämförelse av olika alternativ” är det främst en ekonomisk jämförelse som har gjorts mellan de olika alternativen. De miljömässiga vinsterna med att bevara och förvalta fastigheten för nya ändamål har ej på samma sätt utvärderats. Vi anser att det är av stor vikt att Tekniska nämndhuset på Kungsholmen inte rivs ur ett resursbevarande- och byggnadshistoriskt perspektiv.

Det nya Tekniska nämndhuset Söderstaden planeras för att vara klimatneutralt, kretsloppsanpassat och en förebild för urbant hållbart byggande. På samma sätt bör fastigheterna Klamparen 7 och 11 bli föregångare i hur byggda strukturer återanvänds och nyttjas på ett hållbart sätt.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Delvis bifalla förvaltningens förslag.

2 Inte låsa sig vid att Tekniska nämndhusets verksamhet placeras i Söderstaden.

3 Göra en ordentlig analys av hur många besökare de olika förvaltningarna har eller andra skäl till varför de måste ligga centralt.

4 Titta på möjligheterna att exempelvis anlägga ett gemensamt medborgarkontor för den publika verksamheten, så att övrig verksamhet istället kan placeras i våra ytterförorter.

5 Utreda möjligheten till att lägga delar av den publika verksamheten i anslutning till våra befintliga stadsdelskontor/nämnder.

6 Att i första hand utreda möjligheterna att utreda hur det kan vara möjligt att göra om bostäder i befintligt hus och inte riva för att bygga nytt.

7 Att undersöka hur man kan framställa billiga hyresrätter på Klamparen 7 och 11.

8 Att undersöka hur dessa billiga hyresrätter på bästa sätt kan förvaltas inom staden.

9 Därutöver anföra

Vänsterpartiet välkomnar att den borgerliga majoriteten inser att staden själv är en avgörande motor i förortsutvecklingen och nu ansluter sig till det förslag att flytta ut myndighetskontor som vi la fram i 10-punktsprogrammet ”Förorten ska leva – 10 punkter för Stockholms småföretagare och förortscentrum”(2010). Vi har också i motionen ”Levande förortscentrum” argumenterat för nödvändigheten av en strategisk plan för att rädda förortscentrumen och utveckla förorterna, där ett viktigt förslag var att flytta ut förvaltningar.

Förvaltningskontor i förorterna ger staden en synlighet och närvaro som är mycket angelägen för de boende. Dessutom ökar kundunderlaget för näringsidkarna och stadsdelarna blir mer levande med en mix av bostäder, arbetsplatser och service. Även underlaget för allmänna kommunikationer och tvärförbindelser förbättras och intresset från andra aktörer att etablera sig i förorterna gynnas. Bilden av förorterna som sovstäder utmanas vilket gynnar hela staden.

Utflyttningen av förvaltningar måste gå hand i hand med det övriga arbetet för att utveckla förorterna. Det behövs därför en genomtänkt strategi där staden ställer utvecklingspengar till förfogande och att varje förortscentrum tar fram en utvecklingsplan i bred lokal samverkan. Om vi ska kunna bygga en ekologiskt hållbar storstad som möter klimathotet på det smartaste sättet, så måste kulturinstitutioner, idrottsplatser och hallar, myndigheter, affärer och andra typer av arbetsplatser fördelas jämnare och inte koncentreras till vissa delar av staden.

I vissa förorter med stor omflyttning eller där köpkraften är låg kan det bästa vara att staden äger förortscentrumen. Kommunala bolag med lägenheter i stadsdelen kan äga centrumet gemensamt alternativt att det största kommunala bolaget blir ägare. Då får vi ett tydligt samband mellan behovet av att utveckla centrumet och att de boende tillförsäkras god service. Bostadsområdet får ett tydligt mervärde.

Att Tekniska Nämndhusen nu flyttar från Kungsholmen är välkomnande. Området från Kungsholmen in mot centrum har såpass stor andel kontor att folklivet avtar dramatiskt på kvällstid. Att kontoret har som ambition att byggas om Tekniska Nämndhusen till bostäder är väldigt positivt.

Vänsterpartiet vill i första hand att kontoret ska utreda hur man kan bevara det befintliga huset och göra bostäder av det. Kontoret tar inte i beaktande den klimatskuld som ett nybygge etablerar. Det är önskvärt att göra det.

Det finns ett stort behov av billiga hyresrätter och därför vill vi att kontoret ska utreda möjligheter för detta och utreda hur bostäderna på bästa sätt förvaltas inom staden. Vi prövar även gärna olika modeller för att nå bästa miljöhänseende, ett högt exploateringstal, ett stort antal lägenheter, samt minskade kostnader.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§10 Inriktningsbeslut avseende lokaler i Nya tekniska nämndhuset

Dnr 5.2-164/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna inriktningsförslag avseende inhyrning av nya lokaler i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

2 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att ta fram underlag för genomförandebeslut avseende inhyrning av nya lokaler i enlighet med vad som redovisas i ärendet.

3 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsens ekonomiutskott för vidare beredning.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, trafikkontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 27 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Avslå förslaget samt därutöver anföra

Med anledning av de krav på utredning av en flytt av verksamheten i Tekniska nämndhuset som vi framfört i ärendet ”Utvecklingen av del av Arenan 9 (Söderstaden)” anser vi att det är ologiskt att redan nu fatta ett inriktningsbeslut (om att godkänna inriktningsförslag) avseende inhyrning i nya lokaler i Söderstaden. Vi föreslår att man väntar med detta till ärendet är ordentligt utrett, bland annat genom att analysera förvaltningarnas antal besökare och dess utåtriktade aktiviteter.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Peter Jönsson m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Utvecklingen av Tekniska nämndhuset till moderna bostäder genom rivning och nybyggnation är positiv. Kungsholmen är en av de stadsdelar i Stockholm där hyresrättsbristen är allra störst. Därför bör de nya bostäderna vara hyresrätter och studentbostäder.

§11 Inhyrning från Akademiska hus av Campus Konradsberg. Genomförandebeslut

Dnr 2.1.1-163/2013

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra inhyrning av lokaler på Campus Konradsberg av Akademiska Hus till en sammanlagd årshyra om 60,8 mnkr för vidare uthyrning till stadens egna verksamheter för utbildnings- och idrottsändamål.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi ser positivt på ambitionen att säkerställa en långsiktig skolverksamhet på Campus Konradsberg med staden som huvudman. Vi ser stora behov av att använda fastigheterna till gymnasieskola, grundskola och förskola, med företräde för kommunalt drivna verksamheter.

§12 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-139/2012, 4.2.1-140/2013

Sekretess enligt kap 19 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Stockholms stads fastighetsnämnd

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna en höjning av investeringsutgiften till 22,7 mnkr för anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årsta IP.

2 Fastighetsnämnden beslutar att finansieringen av den överskjutande investeringsutgiften om 6,7 mnkr i förhållande till nuvarande projektbudget redovisas i samband med teritialrapport 1.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§13 Rapport från förvaltningschefen

Tillförordnande förvaltningschefen Pontus Werlinder informerar om att

- En ny avdelningschef, Carina Jonsson har börjat vid kontoret.

- Månadsrapporten är utskickad via mail och ligger på bordet.

§14 Frågor för beredning och övrig information

Inga frågor för beredning eller övrig information.