Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2015-03-24

Sammanträde 2015-03-24

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Motion om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm. Remissvar.

6 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015-2016. Remissvar.

7 Boverkets rapport 2015:2 - Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt. Remissvar.

8 Utomhusbad på Järvafältet. Utredningsbeslut.

9 Upprustning av Kristinebergs IP. Utredningsbeslut.

11 Godkännande av hyresavtal för Stadsbiblioteket i fastigheten Spelbomskan 16. Godkännande av hyresavtal.

12 Avyttring genom fastighetsreglering av fastigheten Kvarnberget 1. Inriktningsbeslut.

13 Förvärv av tio bostadsrätter för serviceboende i bostadsrättsföreningen Etaget kvarteret Paradiset 19 och 21 på Kungsholmen. Genomförandebeslut.

Dnr: 4.4.2-131/2015

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Fastighetsnämnden

14 Förvaltningschefen informerar

15 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret Dnr 1.7-001/2015

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr 1.1.2-003/2015

§5 Motion om Österleden som miljöprojekt genom att kraftigt minska biltrafiken i Stockholm. Remissvar Dnr 1.6-056/2015

§6 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015-2016. Remissvar Dnr 1.6-105/2015

§7 Boverkets rapport 2015:2 - Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt. Remissvar Dnr 1.6-120/2015

§8 Utomhusbad på Järvafältet. Utredningsbeslut Dnr 4.2-066/2015

§9 Upprustning av Kristinebergs IP. Utredningsbeslut. Dnr 4.3-126/2015

§11 Godkännande av hyresavtal för Stadsbiblioteket i fastigheten Spelbomskan 16. Godkännande av hyresavtal Dnr 3.1-­125/2015

§12 Avyttring genom fastighetsreglering av fastigheten Kvarnberget 1. Inriktningsbeslut Dnr 4.4.1-­123/2015

§13 Förvärv av tio bostadsrätter för serviceboende i bostadsrättsföreningen Etaget kvarteret Paradiset 19 och 21 på Kungsholmen. Genomförandebeslut Dnr 4.4.2-­131/2015

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Beslut/Protokollsutdrag
protut13.pdf (267 kb)

§14 Förvaltningschefen informerar

§15 Frågor för beredning och övrig information