Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2004-04-13

Sammanträde 2004-04-13

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

5 Åtgärder för att minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder.

Remiss av utredning från Stockholms Stadshus AB (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm.

Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg respektive Mats Rosén och Björn Nyström, samtliga (kd).
Återremiss (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2004. (Utdelas) (A)

8 Tillgänglighetsplaner för Stockholms stadsdelsområden (RI)

9 Ny modell för fördelning av resurser för stadsdels-nämndernas stadsmiljöverksamhet.

Remiss från kommun-styrelsen (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2004 (RI)

11 Reparation av Klarabergsviadukten över Vasagatan. Genomförandebeslut (RI)

12 Ändrad detaljplan för fastigheten Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm.

Remiss av planförslag (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3/2004 (RI)

14 Upphandling av årsavtal för markarbeten vid region innerstad (RI)

15 Avsaknad av toaletter vid Lilla Plattan, S:t Eriksgatan /Fleminggatan.

Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Exploateringsavtal avseende östra delen av Hammarby Gård inom Hammarby Sjöstad (RI)

18 Miljöförbättrande åtgärder vid Sergels Torg.

Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Lokalavsättning för källsorteringsanläggningar vid ny- och ombyggnad.

Remiss från kommunstyrelsen (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Samarbete med Fastighetsägarna (f d Fastighetsägare-föreningen).

Skrivelse från Roger Mogert (s) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ändrad detaljplan för kv Lustgården 6 m m i Stadshagen.

Remiss av planförslag (RI)

*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Parkeringsplatser som blir busshållplatser.

Skrivelse från Sten Nordin (m) (RI)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Norr Mälarstrand. Förslag till långsiktig upprustning och förnyelse av kajen mellan Stadshuset och Kungsholmstorg (RI)

25 Trafikplan för Södermalm. Redovisning av uppdrag (RI)

27 Ändrad detaljplan för fastigheten Mariehäll 1:45 i stads-delen Mariehäll.

Remiss av programförslag (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 med Drott Exploaterings AB i Haninge samt exploateringsavtal för kontorsbebyggelse inom fastigheten Pelaren 1 med Globen City Fastigheter inom stadsdelen Johanneshov.

29 Förlängning av Bromma flygplats avtal.

Motion av Jan Björklund m fl (fp), 2004:7 (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Detaljplan för del av kv Tänkespråket m m i stadsdelen Höglandet.

Remiss av planförslag. Inriktningsbeslut (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll vid region ytterstad (RY)

32 Arrendeavtal för badbrygga på fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal (RY)

33 Genomförandegrupp för studentbostäder.

Skrivelse från Roger Mogert (s) (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stockholmsbygg-mästarna. Inriktningsbeslut (RY)

35 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby.

Skrivelse från Gunnar Sandell (s) (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Program för ny väg till Solvalla, del av kv Ryttaren m m, inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta.

Remissvar och inriktningsbeslut (RY)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Markanvisning för bostadsändamål vid Runda vägen i stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder. Inriktnings-beslut (RY)

38 Markanvisning för bostadsbyggande till Småa och Svenska Bostäder norr om Lövstavägen inom Vinsta, Vällingby. Inriktningsbeslut (RY)

39 Överenskommelse med AB Stockholmshem om exploatering och överlåtelse av mark i kv Järsätra och kv Hjälmsätra i Sätra. Genomförandebeslut (RY)

40 Överenskommelse med AB Stockholmshem om exploatering och överlåtelse av mark i kv Harholmen, Skärholmen.

Genomförandebeslut samt kompensation av ianspråktagna grönytor. Återremiss (RY)

41 Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Utredning om tunnelförläggning av genomfartstrafiken (RY)

42 Markanvisningstävling för område vid Kvickentorps-skolan, Farsta (RY)

44 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ändrad tomträttsavgäld för fastigheterna Storö 2, 9, 10 och 21 i Farsta. Hemligt (SV)

45 Ansökan om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32 på Kungsholmen.

Yttrande till hyresnämnden (SV)

*

46 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Katalogen 2 och Årsboken 9 i Abrahamsberg (SV)

47 Svea hovrätts beslut att medge tillstånd till förvärv av fastigheten Nipfjället 7 i Traneberg (SV)

48 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

49 Försäljning av fastigheten Brevik 3:11 i Värmdö kommun (F)

50 Försäljning av del av fastigheterna Näs 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun (F)

51 Stiftelseförordnande och stiftelsestadgar för Egendoms-stiftelsen i Stockholms län. Inriktningsbeslut (F)

52 Tomträttsupplåtelse av del av fastigheten Rio 8 på Ladugårdsgärdet och överlåtelse av befintlig byggnad (F)

53 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Ormen 2 på Södermalm och försäljning av befintlig byggnad (F)

54 Inled arbetet med Österleden.

Skrivelse från Sten Nordin (m) och Ulf Fridebäck (fp) (St)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Tillväxt Stockholm.

Skrivelse från Sten Nordin (m) (St)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Hjorthagen - en ny stadsdel med 3000-5000 nya bostäder.

Avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 7 (RI)

57 Velo-City, internationell cykelkonferens.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 10 (RI)

58 Skylt och symboliskt stråk till Judiska församlingen.

Skrivelse från Stockholms konstråd.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 15 (RI)

59 Ändrad detaljplan för område vid Stora Sköndals väg i stadsdelarna Sköndal och Orhem.

Remiss av program-förslag. Intentionsavtal mellan Stiftelsen Stora Sköndal och staden. Markanvisning till AB Stockholmshem för hyres-rätter och till SMÅA AB för bostadsalternativt äganderätt.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 23 (RY)

60 Detaljplan för Sätra centrums norra delar inom stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 28 (RY)

61 Detaljplan för Sätra centrums södra delar inom stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 29 (RY)

62 Tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Solberga inklusive markanvisningar till AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, NCC AB samt Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 31 (RY)

63 Program Västertorp samt markanvisningar till Stockholmshem, BoStaden, NCC, HEBA och JM.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 33 (RY)

64 Exploateringsavtal med JM AB rörande Långbro fd sjukshusområde, etapp 2 och tilläggsavtal för etapp 1. Genomförandebeslut.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 34 (RY)

65 Trafiksituationen vid Aspsätravägen.

Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd). Återremiss.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 36 (RY)

66 Miljöupprustning av stråket Hjälmarsvägen-Årstavägen-Åmänningevägen i Årsta. Godkännande och genom-förandebeslut för etapp 1.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 37 (RY)

67 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51.

Återremiss samt skrivelse från Stefan Eriksson angående Vagnmuseum vid Albano.
Bordlagt 23 mars 2004 nr 40 (F)

68 Upplåtelse av mark för golfverksamhet i Ekerö kommun och Huddinge kommun.

Bordlagt 23 mars 2004 nr 45 (F)

69 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar, rulltrappor m m. Genomförandebeslut.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 8 och 23 mars 2004 nr 50 (RI)

70 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 (Essinge IP) på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB. Inriktningsbeslut.

Bordlagt 2 mars 2004 nr 10 och 23 mars 2004 nr 51 (RI)

71 Kultur- och industrifastigheten "Macken" (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen.

Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stads-delsnämnd.
Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 23 mars 2004 nr 57 (RY)

72 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och Stockholmshem. Inriktningsbeslut.

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 30 och senast 23 mars 2004 nr 58 (RY)
Mötesinformation

Justerat:
 21 april 2004
 
 Jan Valeskog                                             Sten Nordin
 
 Närvarande:
 
 Ledamöter
 
Jan Valeskog (s), ordförande

Sten Nordin (m), vice ordförande

Hasan Dölek (s)

Ulf Fridebäck (fp)

Berthold Gustavsson (m)

Karin Hanqvist (s)

Margarita Pulido (s)

Mats Rosén (kd)

Ann-Marie Strömberg (v)

Anna Wersäll (m)
 

 Ersättare
 
Helena Bonnier (m)

Claes Fleming (fp), tjänstgörande

Olivia Hasahya (s)

Petter Lindfors (m)

Jimmy Lindgren (s)

Johanna Nilsson (s), tjänstgörande

Björn Nyström (kd)

Åsa Romson (mp), tjänstgörande

Gunnar Sandell (s)

Kajsa Stenfelt (v)
 

 Tjänstemän
 
Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, John Godberg, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Bengt Hjelm, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Torkel Kjellman.
 

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Sten Nordin (m) att tillsammans med ordföranden Jan Valeskog (s) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 27 april 2004 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt

följande:

1. Ordnande av 4 000 fler platser nattetid för boendeparkering i Stockholms innerstad av ordföranden Jan Valeskog (s).

2. Framtida bensinstationer i innerstaden av vice ordföranden Sten Nordin (m).

3. Försöksverksamhet med ny planprocess inom stadsbyggnadsområdet av ledamöterna Ulf Fridebäck (fp) och Martina Lind (fp) samt ersättaren Claes Fleming (fp).

4. Stopp för skogsavverkning i vår nämnds regi av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

5. Anordnande av fler parkeringsplatser på Kungsholmen av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Fråga om feriearbeten vid gatu- och fastighetskontoret

------------------------------------------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) frågade vid förra nämndsammanträdet om feriearbeten vid gatu- och fastighetskontoret. Kontoret hade i anledning härav den 29 mars 2004 avgivit promemoria med information i ärendet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för informationen.

Fråga om miljömässig transport av dagligvaror

--------------------------------------------------------

Avdelningschefen Monica Hildingson vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om miljömässig transport av dagligvaror.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om miljözonsmärkning av bussar

-----------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) vid förra nämndsammanträdet om miljözonsmärkning av bussar.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om trafiksituationen i Hammarby Sjöstad

-----------------------------------------------------------

Ersättaren Petter Lindfors (m) frågade om trafiksituationen i Hammarby Sjöstad i synnerhet på morgontid.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om sandsopning av cykelstråk

--------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av ersättaren Åsa Romson (mp) om tid för sandsopning av cykelstråken.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

Fråga om behandling av Slussenärendet i nämnden

--------------------------------------------------------------

Regionchefen Göran Gahm vid gatu- och fastighetskontoret besvarade fråga av vice ordföranden Sten Nordin (m) och ledamoten Ulf Fridebäck (fp) om behandling av Slussenärendet i nämnden.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 6 april 2004 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 13 april 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt dels godkänna anmälan dels delta i European  Mobility´s  sammankomst den 17 juni 2004 i Paris med två förtroendevalda (1+1) respektive i årskonferensen Public transport & mobility policies in europen large cities  den 25-26 maj 2004 i Budapest med två förtroendevalda (1+1).

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Dnr 2004-010-36

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

       Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Åtgärder för att minska kostnaderna vid nyproduktion av bostäder. Remiss av utredning från Stockholms Stadshus AB

Dnr 2004-720-631

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av koncern-        styrelsens utredning med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Vid sidan av diskussionen kring ett kommunalt byggbolag anser nämnden att de  förslag som finns om att utveckla bostadsbolagens byggherrekompetens är intressanta. Bolagens arbete i syfte att stärka den egna projektlednings- och byggledningsorganisationen, något som skulle omfatta  samordning och ledning av de insatser som erfordras för att säkerställa entreprenadkontraktens krav med avseende på tid, kostnad och kvalitet, kan ge mycket goda resultat.

Syftet - att stärka kompetens, ledning och styrning över egna projekt - är mycket vällovligt. Möjligheten att styra och leda projekt både på bygg- och materielsidan, längre ner i entreprenadledet, synes öka möjligheterna att öka inflytandet över både kostnader och kvalitet, bl a genom möjligheten att dela entreprenader. Nämnden anser att det är viktigt att de erfarenheter som görs kommer hela staden till del i syfte att öka kompetensen i hela staden.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§6 Tillfälligt stopp för 3G-utbyggnaden i Stockholm. Skrivelser från Ewa Samuelsson och Anders Broberg respektive Mats Rosén och Björn Nyström, samtliga (kd). Återremiss

Dnr 2003-410-3507

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar skrivelserna med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 3/2004

Dnr 2004-112-523

En av gatu- och fastighetskontoret den 7 april 2004 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för mars 2004 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§8 Tillgänglighetsplaner för Stockholms stadsdelsområden

Dnr 2004-005-1205

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger redovisad tillgänglighetsplan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga B.

§9 Ny modell för fördelning av resurser för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-000-796

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att tillstyrka principerna i den föreslagna modellen för fördelning av resurser för stadsdelsnämndernas stadsmiljöverksamhet, att avstyrka kontorets förslag till yttrande,

att justera modellen i enlighet med de konkreta förslag som anförs i ärendet om hänsynstagande till förekommande markytor med markvärme i stadsdelsnämnds-områdena och att därutöver anföra följande:

Nuvarande metod att fördela resurser till stadsdelsnämndernas tekniska verksamhet har varit godtycklig och har ej varit rättvisande. En konsekvens har varit att vissa stadsdelsnämnder har haft stora underskott i kostnaderna för skötsel av städning, snöröjning och parker, i förhållande till upprättade avtal, medan andra stadsdelsnämnder haft överskott. Kvalitetsskillnader i skötseln av dessa uppgifter har också varit betydande mellan stadsdelsnämndsområdena vilket bland annat framkommit i olika enkätundersökningar hos de boende.  Stadsdelsnämnder med goda resurser för dessa frågor har fått höga betyg medan stadsdelsnämnder som haft mindre resurser för detta har fått dåliga omdömen. Kvalitetsskillnader har också uppmärksammats på andra sätt. Något som då fått föranleda särskilda åtgärder för att komma till rätta med skevheter i det tidigare resursfördelnings-systemet.

För att åstadkomma en modell som är så rättvisande som möjligt bör de konkreta förslag som finns på ändringar, och som är relevanta, innebära att modellen justeras. Sådana synpunkter bör nu fortlöpande komma in från samtliga berörda nämnder. Den slutliga modell som fastställs bör användas i sin helhet och successivt trappas in i enlighet med övergångsregler som föreslås. Modellen bör utvärderas efter 2-3 år.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§10 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 2/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens handikappråd för den         19 februari 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§11 Reparation av Klarabergsviadukten över Vasagatan. Genomförandebeslut

Dnr 2004-670-979

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra planerad        upphandling och teckna tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

2     Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga D.

§12 Ändrad detaljplan för fastigheten Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-00505

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till        stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ändrad detaljplan för fastigheten        Beridarebanan 13 i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2000-06843-54.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§13 Anmälan av kollektivtrafikutskottets protokoll nr 3/2004

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens kollektivtrafikutskott för den 2 mars 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§14 Upphandling av årsavtal för markarbeten vid region innerstad

Dnr 2004-600-973

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra        upphandlingarna samt ge gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Avsaknad av toaletter vid Lilla Plattan, S:t Eriksgatan/Fleminggatan. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-980-822

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Överenskommelse om exploatering med Wihlborgs avseende detaljplan för Hammarby Gård m m inom Hammarby Sjöstad

Dnr 2003-511-404

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättad överenskommelse om exploatering med det av Wihlborgs Fastigheter helägda dotterbolaget Induco AB avseende detaljplan för Hammarby Gård m m (Dp 2000-04642-54) inom Hammarby Sjöstad.

2 Beslutet i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§18 Miljöförbättrande åtgärder vid Sergels Torg. Skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd)

Dnr 2004-630-785

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Mats Rosén (kd) och Björn Nyström (kd).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§19 Lokalavsättning för källsorteringsanläggningar vid ny- och ombyggnad. Remiss från kommunstyrelsen

Dnr 2004-770-234

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på remissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att i huvudsak godkänna kontorets förslag samt att därutöver anföra följande:

För att möjliggöra ökad grad av källsortering är det viktigt att goda  förutsätt-ningar för detta finns. Både vid nybyggnation och ombyggnation är det därför önskvärt att dessa frågeställningar beaktas. Idag har staden möjligheter att agera  i bygglovsskedet. Då har projekten kommit långt i planeringsprocessen. För fastighetsägaren är det en fördel om det finns en förutsägbarhet i det löpande arbetet och att sådana frågor kommer in så tidigt som möjligt i planeringen. Dessa skäl talar för att en policy om utformning av källsorteringsutrymmen vid ny- och ombyggnad bör tas fram av staden.

 

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga E2.

§20 Samarbete med Fastighetsägarna (f d Fastighetsägareföreningen). Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 2004-700-819

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Ändrad detaljplan för kv Lustgården 6 m m i Stadshagen. Remiss av planförslag

Dnr 2004-512-852

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till        stadsbyggnadsnämnden som svar på förslag till ny detaljplan inom kvarteret Lustgården 6 m m i stadsdelen Stadshagen, S-Dp 2000-02617-54.

2     Beslut i ärendet justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§22 Parkeringsplatser som blir busshållplatser. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2003-007-1262

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Sten Nordin (m).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Sten Nordin (m).

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§23 Norr Mälarstrand. Förslag till långsiktig upprustning och förnyelse av kajen mellan Stadshuset och Kungsholmstorg

Dnr 2003-670-00728

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att godta redovisat programarbete och gå        vidare med fördjupade studier samt utreda hur projektet kan finansieras och hur        kostnaderna ska fördelas mellan Stockholms Hamn och gatu- och fastighetskontoret samt söka intressenter för verksamheter. Möjligheten att förlägga ett parkeringsgarage under kajplanet behöver utredas vidare.

2     Nämnden beslutar att starta detaljprojekteringen för etappen som omfattar utökad turistbussuppställning vid Stadshuset.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt att bordlägga ärendet.

§25 Trafikplan för Södermalm. Redovisning av uppdrag

Dnr 2002-370-428

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av uppdrag och        förslag till åtgärder.

2     Nämnden åberopar och överlämnar utlåtandet som svar på frågan från Katarina-Sofia stadsdelsnämnd angående avstängning av Tjärhovsgatan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§26 Ärende som utgått

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§27 Ändrad detaljplan för fastigheten Mariehäll 1:45 i stadsdelen Mariehäll. Remiss av programförslag. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-512-4207

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

2     Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa för genomförandet erforderliga avtal.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§28 Överenskommelse om exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Enskede Gård 1:1 med Drott Exploaterings AB i Haninge samt exploaterings-avtal för kontorsbebyggelse inom fastigheten Pelaren 1 med Globen City Fastigheter inom stadsdelen Johanneshov.

Genomförandebeslut

Dnr 2001-512-3216

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom        Enskede Gård 1:1 omfattande investeringsutgifter om 12,3 mnkr och        investeringsinkomster om 12,2 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet. Genomförandebeslut.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering mellan gatu- och fastighetsnämnden och Drott Exploaterings AB i Haninge enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

3     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa exploateringsavtal med Globen City        Fastigheter, ägare till fastigheten Pelaren 1, enligt vad som anges i kontorets utlåtande.

4     Nämnden godkänner omläggning av huvudvattenledning för ca 2 mnkr innan        detaljplanen antagits.

5 Nämnden godkänner kontorets redovisning av förslag till grönkompensation som svar på återremiss.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna kontorets förslag till beslut samt att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att genomföra åtgärder i enlighet med BUS-programmet i närområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§29 Förlängning av Bromma flygplats avtal. Motion av Jan Björklund m fl (fp), 2004:7

Dnr 2004-400-00836

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Luftfartsverket och Stockholms stad har ett avtal om Bromma flygplats vilket går ut 31 december 2011. Detta måste innebära det definitiva slutdatumet för Bromma som flygplats. Det är närmare 60 år sedan de första klagomålen om buller och miljöproblem från de kringboende uppmärksammades. Stockholm behöver flyget men en flygplats i Bromma är olämplig vilket konstaterades redan 1945. 

Säkerhetsfrågorna samt buller är de främsta skälen till kravet om nedläggning. I dag sker inflygningen över ett av landets mest tätbebyggda områden, vilket är en stor säkerhetsrisk. Att minimera flygrörelserna över tätbebyggda områden är självklart. Bromma flygplats genererar även stora bullerproblem både inom närområdet och inom en vidare omkrets.

Ansvaret för bostadsförsörjningen är ett annat viktigt strategiskt skäl, där staden som mark­ägare vill nyttja området för bostadsbebyggelse. Genom att frigöra denna mark för bostadsbebyggelse åstadkommes stora möjligheter att fortsätta satsningen för att bygga bort bostadsbristen.

Nämnden och förvaltningen skall, tillsammans med andra berörda nämnder,  under 2005 starta planeringen så att bostadsbyggande på det nuvarande flygfältets mark kan startas omedelbart när nuvarande avtal upphör att gälla 31 december 2011, om möjligt tidigare. Nämnden är särskilt angelägen om att involvera de som bor i nuvarande flygfältets närhet i det fortsatta arbetet.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

§30 Detaljplan för del av kv Tänkespråket m m i stadsdelen Höglandet. Remiss av planförslag. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-794

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till        stadsbyggnadsnämnden som svar på inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för del av kv Tänkespråket m m i stadsdelen Höglandet, S-Dp 2002-12373-54.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa erforderliga avtal för att genomföra        detaljplanen (Inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Staden bör pröva möjligheten att genomföra åtgärder i enlighet med BUS- programmet i närområdet i samband med exploateringen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§31 Upphandling av årsavtal för markarbeten och löpande gatuunderhåll vid region ytterstad

Dnr 2004-600-1230

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar uppdra åt kontoret att genomföra upphandlingen samt ge gatu- och fastighetsdirektören i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§32 Arrendeavtal för badbrygga på fastigheten Gröndal 1:1 i Gröndal

Dnr 2004-410-923

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna arrendeavtal enligt i utlåtandet angivna villkor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§33 Genomförandegrupp för studentbostäder. Skrivelse från Roger Mogert (s)

Dnr 2004-511-813

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§34 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 i Skarpnäck till Stockholmsbyggmästarna. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3805

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten        Skarpnäcks Gård 1:1 samt Skarpnäcks Gård 1:10 till Stockholmsbyggmästarna och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2     Nämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 till Besqab Mark AB och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§35 Hastighetsdämpande åtgärder på Årdalavägen i Örby. Skrivelse från Gunnar Sandell (s)

Dnr 2004-360-817

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§36 Program för ny väg till Solvalla, del av kv Ryttaren m m, inom stadsdelarna Bromsten och Bällsta. Remissvar och inriktningsbeslut

Dnr 2004-512-596

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut) samt teckna erforderliga avtal för genomförandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§37 Markanvisning för bostadsändamål vid Runda vägen i stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-624

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Runda vägen i        stadsdelen Alvik till AB Svenska Bostäder och ger kontoret i uppdrag att träffa        markanvisningsavtal.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§38 Markanvisningar till SMÅA AB och AB Svenska Bostäder norr om Lövstavägen vid Vinsta. Inriktningsbeslut

Dnr 2002-511-3035

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner att markanvisning för bostäder till Abacus AB flyttas från del av Vinsta 5:1, till annan plats norr om Lövstavägen intill Johannelundstoppen, båda inom Vinsta.

2     Nämnden anvisar mark för bostäder i två år till SMÅA AB för uppförande av ca 25 - 30 lägenheter i radhus inom del av Vinsta 5:1,1 intill Lövstavägen nära Rädisvägen i Vinsta.

3     Nämnden anvisar mark för bostäder i två år till Svenska Bostäder för uppförande av flerfamiljshus med 50 hyreslägenheter norr om Lövstavägen intill Johannelundstoppen i Vinsta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§39 Överenskommelse med AB Stockholmshem om exploatering och överlåtelse av mark i kv Järsätra och kv Hjälmsätra i Sätra. Genomförandebeslut

Dnr 2002-512-1010

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförande av exploatering inom kv        Järsätra och kv Hjälmsätra omfattande investeringsutgifter om ca 6,4 mnkr och inkomster från markförsäljning om 7,59 mnkr och ger kontoret i uppdrag att genomföra projektet.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med        AB Stockholmshem avseende bostadsexploatering i kv Järsätra och kv Hjälmsätra.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att godkänna kontorets förslag till beslut och att uppdra åt kontoret att pröva möjligheten att genomföra åtgärder i enlighet med BUS-programmet i närområdet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§40 Överenskommelse med AB Stockholmshem om exploatering och överlåtelse av mark i kv Harholmen, Skärholmen, genomförandebeslut samt kompensation för ianspråktagna grönytor, återremiss

Dnr 2002-512-1212

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen av genomförandet av        exploatering inom kv Harholmen i Skärholmen omfattande investeringsutgifter om ca 3,9 mnkr och inkomster från markförsäljning om 3,725 mnkr.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med        AB Stockholmshem avseende bostadsexploatering i kv Harholmen enligt bilaga 1 till utlåtandet.

3     Nämnden godkänner kompensationsåtgärderna i området för i anspråktagna        grönytor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§41 Nynäsvägen genom Gamla Enskede. Utredning om tunnelförläggning av genomfartstrafiken

Dnr 2004-370-1233

Gatu- och fastighetskontoret samt  stadsbyggnadskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit ett gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner lämnad redovisning.

2 Nämnden godkänner att kontoret genomför fortsatt utredningsarbete som underlag för beslut om miljöupprustning av lokalgaturummen längs Nynäsvägen genom Gamla Enskede.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§42 Markanvisningstävling för område vid Kvickentorpsskolan, Farsta

Dnr  2004-511-1003

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 22 mars 2004 avgivit ett gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra en markanvisningstävling för område vid Kvickentorpsskolan i Farsta.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§43 Markanvisningar för bostäder inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde till NCC, HSB, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Inriktningsbeslut

Dnr 2003-511-2242

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Nätverket för Skärholmens Natur- och Kulturreservat.  I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av kommande arbete med bebyggelse-, trafik- och grönstruktur inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde.

2 Nämnden anvisar mark till Svenska Bostäder AB för hyresrätter 

i stadsmässiga lägen , 65 lägenheter vid Skärholmsvägen i Bredäng och 100 lägenheter vid Vårbergsvägen och Storholmsbackarna i Skärholmen och Vårberg,  i naturnära lägen, 40 lägenheter vid Örnsätrabacken i Sätra, 35 lägenheter vid Sätravarvsvägen i Sätra, 50 lägenheter vid Ekholmsvägen i Skärholmen.

3 Nämnden anvisar mark till Stockholmshem för hyresrätter

       i stadsmässiga lägen , 80 lägenheter vid Skärholmsvägen-Aspsätravägen i Sätra och 75 lägenheter vid Bredängs centrum,

       i naturnära lägen, 50 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng och 50 lägenheter vid Stora  Sällskapets Väg i Bredäng.

4 Nämnden anvisar mark till HSB för bostadsrätter och småhus

       i stadsmässiga lägen, 80 lägenheter vid Skärholmsvägen i Sätra och 75 lägenheter        vid Bredängs centrum,

       i naturnära lägen, 75 lägenheter vid Ålgrytevägen i Bredäng och 35 lägenheter vid        Sätravarvsvägen i Sätra.

5 Nämnden anvisar mark till NCC för bostadsrätter och småhus

       i stadsmässiga lägen, 65 lägenheter vid Skärholmsvägen i Bredäng och

       i naturnära lägen , 50 lägenheter vid Stora Sällskapets Väg i Bredäng, 40 lägenheter vid Örnsätrabacken i Sätra samt 75 lägenheter vid Ekholmsvägen i Skärholmen.

6 Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa markanvisningsavtal för ovannämnda anvisningar.

7 Nämnden godkänner kontorets förslag till lokalisering av ny stall- och ridanläggning till Sätraberg i Sätra.

8 Nämnden godkänner kontorets redovisning av övriga möjliga bebyggelselägen och ger kontoret i uppdrag att snarast återkomma med förslag till markanvisningar av dessa.

9 Nämnden godkänner investeringsutgifter för fortsatt utrednings- och program-arbete inom en ram av 10 mnkr (inriktningsbeslut).

10 Nämnden hemställer att stadsbyggnadsnämnden intensifierar arbetet med naturreservatsbildningen i Sätraskogen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§44 Anmälan av Stockholms tingsrätts dom angående ändrad tomträttsavgäld för fastigheterna Storö 2, 9, 10 och 21 i Farsta

Dnr 2004-413-1235

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut  i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

§45 Ansökan om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32 på Kungsholmen. Yttrande till hyresnämnden

Dnr 2003-781-1001

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att avstyrka Fastighetsbolaget Skutan        kommanditbolags ansökan om tillstånd till förvärv av delar av fastigheten Skutan 32.

2     Nämnden beslutar att omedelbart justera beslut i detta ärende med hänsyn till att        yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 16 april 2004.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§46 Hyresnämndens beslut att avskriva ärenden om tillstånd till förvärv av tomträtterna till fastigheterna Katalogen 2 och Årsboken 9 i Abrahamsberg

Dnr 2002-781-03316 och –03318

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§47 Svea hovrätts beslut att medge tillstånd till förvärv av tomträtten till fastigheten Nipfjället 7 i Traneberg

Dnr 2002-781-01538

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden  beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§48 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Dnr 2004-781-797 m fl

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 april 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2     Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet
       m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej        erfordras.

Beslut i  ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Försäljning av fastigheten Brevik 3:11 i Värmdö kommun

Dnr 2004-785-956

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Brevik 3:11 (Lilla Klippan) i Värmdö kommun.

2     Nämnden förklarar att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Försäljning av del av fastigheterna Näs 2:1 och Hörningsholm 2:44 i Botkyrka kommun

Dnr 2004-785-957

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av del av        fastigheterna Näs 2:1 och Hörningsholm 2:44 (torpet Stjärten m m) i Botkyrka kommun.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§51 Stiftelseförordnande och stiftelsestadgar för Egendomsstiftelsen i Stockholms län. Inriktningsbeslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå.

§52 Tomträttsupplåtelse av del av fastigheten Rio 8 på Ladugårdsgärdet och överlåtelse av befintlig byggnad

Dnr 2004-413-1076

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att till Svenska Bostäder genomföra tomträttsupplåtelse av del av fastigheten Rio 8, inkluderat överlåtelse av på fastighetsdelen befintlig byggnad.

2     Nämnden godkänner att bokfört värde, 37 mnkr, skall utgöra ersättning för befintlig byggnad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§53 Tomträttsupplåtelse av fastigheten Ormen 2 på Södermalm och försäljning av befintliga byggnader

Dnr 2004-413-1077

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att genomföra        tomträttsupplåtelse av fastigheten Ormen 2, inkluderat försäljning av på fastigheten befintliga byggnader.

2     Nämnden godkänner den föreslagna ersättningen, 13,6 mnkr, för befintliga byggnader.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga K.

§54 Inled arbetet med Österleden. Skrivelse från Sten Nordin (m) och Ulf Fridebäck (fp)

Dnr 2002-520-207

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservationer

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m) och Ulf Fridebäck (fp) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) och ledamoten Ulf Fridebäck m fl (fp) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt bilaga L3.

§55 Tillväxt Stockholm. Skrivelse från Sten Nordin (m)

Dnr 2004-000-00614

Gatu- och fastighetskontoret hade den 9 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelse från Sten Nordin (m).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§56 Hjorthagen – en ny stadsdel med 3000-5000 nya bostäder. Avtal avseende omdisponering av Fortums verksamhet

Dnr 2002-511-757

Bordlagt 23 mars 2004 nr 7

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del ramavtalet samt föreslår att        kommun­fullmäktige senast den 1 juli 2004 godkänner avtalet.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för avtalets        genomförande inom ramen för nämndens delgenomförandebeslut.

3 Nämnden beslutar om omedelbar justering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§57 Velo-City, internationell cykelkonferens

Dnr 2002-322-4194

Bordlagt 23 mars 2004 nr 10

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 10 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker ansökan för Velo-City 2007 och hänvisar ärendet till kommunstyrelsen för slutligt beslut.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att hemställa att kommunstyrelsen avgör om staden ska ansöka om att arrangera Velo- City samt att          därutöver anföra följande:

                      När staden sökte värdskapet för Velo-City 2003 var flera delar av staden engagerade i ansökningsförfarandet. Frågan bör därför beredas på ett sätt där alla tidigare erfarenheter tas till vara. Att arrangera Velo-City innebär dessutom ett ekonomiskt risktagande och har påverkan på andra sätt än de rent trafikmässiga. Bilden av Stockholm internationellt påverkas exempelvis. Tidigare erfarenheter visar att det är viktigt med en god kontroll när staden engagerar sig i den här typen av verksamhet. Skulle komunstyrelsen fatta beslut till förmån för en ansökan är gatu- och fastighetsnämnden beredd att stå för genomförandet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

§58 Skylt och symboliskt stråk till Judiska församlingen. Skrivelse från Stockholms konstråd

Dnr 2002-644-1211

Bordlagt 23 mars 2004 nr 15

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att återremittera ärendet samt att därutöver anföra följande:

Nämnden ser positivt på möjligheten att anlägga ett symboliskt visuellt stråk som sammanbinder Raoul Wallenbergs minnesmärke och Förintelsemonumentet. För att hitta en rimlig lösning får kontoret i uppdrag att tillsammans med kultur-förvaltningen och Judiska församlingen utforma ett förslag till lösning.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§59 Ändrad detaljplan för område vid Stora Sköndals väg i stadsdelarna Sköndal och Orhem.

Remiss av programförslag. Intentionsavtal mellan Stiftelsen Stora Sköndal och staden. Markanvisning till AB Stockholmshem för hyresrätter och till SMÅA AB för bostads-/alternativt äganderätt

Dnr 2003-512-3614

Bordlagt 23 mars 2004 nr 23

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 25 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till        stadsbyggnadsnämnden som svar på programremiss till ändrad detaljplan för område vid Stora Sköndals väg i stadsdelarna Sköndal och Orhem, S-Dp 2002-5897-53.

2     Nämnden godkänner intentionsavtal för exploatering mellan Stiftelsen Stora Sköndal och staden.

3     Nämnden anvisar mark för hyresrättslägenheter inom stadens markområde vid Stora Sköndal till Stockholmshem på två år.

4     Nämnden anvisar mark för bostadsrätts-/alt äganderättslägenheter inom stadens markområde vid Stora Sköndal till SMÅA på två år.

5     Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att förorda att man i programarbetet noga klargör konsekvenserna för grönområdet i programområdets sydvästra del eftersom området rymmer naturvärden, att samtal upptas med SL om förutsättningarna att skapa bättre kollektivtrafikförsörjning till området, att planering för en bilpool i området ska prövas samt att all parkering inte byggs ut omedelbart utan mark reserveras så att utbyggnad kan ske vid behov.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga O2.

§60 Detaljplan för Sätra centrum, norra delen, i stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss och genomförandebeslut

Dnr 2003-512-04298

Bordlagt 23 mars 2004 nr 28

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för Sätra centrum, norra delen, i stadsdelen Sätra för främst bostäder.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

3     Nämnden godkänner att kontorets utlåtande utgör genomförandebeslut för projektet samt uppdrar åt kontoret att teckna erforderliga avtal för tomträtts-fastigheterna samt försäljningsavtal med Stockholmshem

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Parkeringsmöjligheterna på Kungssätravägen bör utökas om möjligt. I detta syfte bör möjligheten att överdäcka tunnelbanan prövas.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga P2.

§61 Detaljplan för Sätra centrum, södra delen, i stadsdelen Sätra för främst bostäder. Remiss

Dnr 2003-512-04298

Bordlagt 23 mars 2004 nr 29

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner detaljplanen för Sätra centrum, södra delen, i stadsdelen Sätra för främst bostäder.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar till stadsbyggnadsnämnden på planremissen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut samt att därutöver anföra följande:

Utvecklingen av själva centrumanläggningen bör prövas i ett sammanhang, där upprustning av centrumhallen behandlas samtidigt som frågan om takets vara eller inte vara. Det bör också prövas om den tänkta bebyggelsen på Sätra torg kan utformas på ett sätt som släpper in mer ljus, eller om den kan förskjutas mot Eksätravägen. En överdäckning av tunnelbanan bör också prövas då detta skulle skapa nya möjligheter till utveckling av området som helhet.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga Q2.

§62 Tänkbar mark för bostadsbebyggelse m m i Solberga och markanvisningar till AB Stockholmshem, AB Svenska Bostäder, NCC AB samt Byggmästaren U J Johansson AB. Inriktningsbeslut

Dnr 2004-511-778

Bordlagt 23 mars 2004 nr 31

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen och ger kontoret i uppdrag att fortsätta arbetet med idékatalogens förslag enligt kontorets utlåtande.

2     Nämnden markanvisar på två år områden i anslutning till Beryllen 2, Tigerögat 1, Ovanlädret 1 samt Snabelskon 7 till AB Stockholmshem.

3     Nämnden markanvisar på två år Sylklacken 1 och Skohornet 2 till AB Svenska Bostäder.

4     Nämnden markanvisar på två år Lappjäxan 2 till NCC AB.

5     Nämnden markanvisar på två år Akvamarinen 1 till Byggmästaren U J Johansson AB.

6     Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal för anvisningarna enligt sedvanliga villkor. Inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§63 Startpromemoria för program samt markanvisningar till BoStaden, NCC, Stockholmshem, HEBA och Seniorgården i Västertorp

Dnr 2003-411-02184

Bordlagt 23 mars 2004 nr 33

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark till BoStaden, NCC, Stockholmshem, HEBA och Seniorgården.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§64 Exploateringsavtal med JM AB rörande Långbro fd sjukshusområde, etapp 2 och tilläggsavtal för etapp 1. Genomförandebeslut

Dnr 2003-512-3529

Bordlagt 23 mars 2004 nr 34

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom Långbro f d sjukhusområde, etapp 2, omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och investeringsinkomster om 3,5 mnkr, enligt kontorets utlåtande. Genomförandebeslut.

2     Nämnden godkänner förslag till exploateringsavtal med JM AB rörande etapp 2 inom Långbro f d sjukhusområde.

3     Nämnden godkänner förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB rörande etapp 1 inom Långbro f d sjukhusområde.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner genomförandet av exploatering inom         Långbro f d sjukhusområde, etapp 2, omfattande investeringsutgifter om 9 mnkr och investeringsinkomster om 3,5 mnkr, enligt kontorets utlåtande. Genom-  förandebeslut.

2     Nämnden godkänner förslag till exploateringsavtal med JM AB rörande etapp 2 inom Långbro f d sjukhusområde.

3     Nämnden godkänner förslag till tilläggsavtal till exploateringsavtal med JM AB rörande etapp 1 inom Långbro f d sjukhusområde.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren

Johanna Nilsson (s) enligt bilaga R2.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) även enligt bilaga R3.

§65 Trafiksituationen vid Aspsätravägen. Skrivelse från Skärholmens stadsdelsnämnd, Mikael Nordstedt m fl (kd). Återremiss

Dnr 2003-360-1476

Bordlagt 23 mars 2004 nr 36

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 24 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

2     Nämnden hemställer hos idrottsnämnden att ordna parkering på den i detaljplanen anvisade marken för parkering strax öster om idrottsplatsen.

Yrkanden

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak godkänna kontorets förslag, att uppdra åt gatu- och fastighetskontoret att iordningställa  parkeringsytan öster om Sätra IP i enlighet med kontorets förslag

samt att därutöver anföra följande:

En förutsättning för bygglovsgivningen för friidrottshallen var att staden genom Idrottsförvaltningen ordnade parkering för ytterligare besökande vid större evenemang.  Detta har p g a finansieringsskäl inte kunnat ordnas av Idrotts-förvaltningen. Detta är olyckligt och på grund av bland annat detta parkeras många fordon på Aspsätravägen vilket medför kraftigt försämrade siktför-hållanden och därmed sämre trafiksäkerhet.

Då frågan är angelägen att snarast lösa anser nämnden att undantag får göras avseende den uppgjorda ansvarsfördelningen inom staden. Gatu- och fastighetskontoret får därför i uppdrag att iordningställa parkeringsytan öster om Sätra IP i enlighet med kontorets förslag. Skyltningen i området ska också ses över i syfte att förbättra trafiksäkerheten och så att biltrafikanterna styrs över till de nya p-platserna.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§66 Miljöupprustning av stråket Hjälmarsvägen-Årstavägen-Åmänningevägen i Årsta. Godkännande och genomförandebeslut för etapp 1

Dnr 2003-370-3526

Bordlagt 23 mars 2004 nr 37

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisat programförslag för gatuupprustning längs stråket Hjälmarsvägen-Årstavägen-Åmänningevägen.

2     Nämnden beslutar att etapp 1, Hjälmarsvägen, skall genomföras under åren 2004 – 2005.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Jan Valeskog (s), ledamöterna Hasan Dölek (s), Karin Hanqvist (s), Margarita Pulido (s) och Ann-Marie Strömberg (v) samt tjänstgörande ersättaren

Johanna Nilsson (s) enligt bilaga T.

§67 Inriktning på fortsatt förvaltning av fastigheten Norra Djurgården 1:51. Återremiss samt skrivelser från Stefan Eriksson angående Vagnmuseum vid Albano

Dnr 2004-785-863

Bordlagt 23 mars 2004 nr 40

Gatu- och fastighetskontoret hade den 3 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redogörelsen och förslag på fortsatt hantering på rubricerad återremiss.

2 Nämnden överlämnar redogörelsen som svar på rubricerade skrivelser.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§68 Upplåtelse av mark för golfverksamhet i Ekerö kommun och Huddinge kommun.

Inriktningsbeslut

Dnr 2004-410-773

Bordlagt 23 mars 2004 nr 45

Gatu- och fastighetskontoret hade den 2 mars 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Huvudstadens Golf AB avseende mark på fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun.

2     Nämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Ekerö Golf AB avseende mark på fastigheterna Ekerö-Nibbla 1:1 och 1:2 i Ekerö kommun.

3     Nämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Huddinge Golf Drift AB avseende mark på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1     Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Huvudstadens Golf AB avseende mark på fastigheten Skå-Edeby 4:1 i Ekerö kommun.

2     Nämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Ekerö Golf AB avseende mark på fastigheterna Ekerö-Nibbla 1:1 och 1:2 i Ekerö kommun.

3     Nämnden beslutar att kontoret upptar förhandlingar för upplåtande av mark för golfverksamhet med 25-årig upplåtelsetid till Huddinge Golf Drift AB avseende mark på fastigheten Björksättra 1:3 i Huddinge kommun.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt det av vice ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Ulf Fridebäck m fl (fp) och Mats Rosén (kd) gemensamt framställda yrkandet.

§69 Upphandling av elenergi för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m

Dnr 2004-910-539

Bordlagt 2 mars 2004 nr 8 och 23 mars 2004 nr 50

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och  ger kontoret i uppdrag att genomföra planerad upphandling och teckna avtal i enlighet med kontorets förslag.

2     Nämnden delegerar rätten att beställa elleveranser och teckna avtal för elcertifikat till chefen för region innerstad Göran Gahm, chefen för teknikbyrån vid region innerstad Kurt Kärnsund och belysningsingenjören vid region innerstads drift- och underhållsbyrå Per Gradin.

3     Nämnden godkänner kontorets förslag till strategi för elupphandling och elinköp för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga V.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1     Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och ger kontoret i uppdrag att genomföra planerad upphandling och teckna avtal i enlighet med kontorets förslag.

2     Nämnden delegerar rätten att beställa elleveranser och teckna avtal för elcertifikat till chefen för region innerstad Göran Gahm, chefen för teknikbyrån vid region innerstad Kurt Kärnsund och belysningsingenjören vid region innerstads drift- och underhållsbyrå Per Gradin.

4     Nämnden godkänner kontorets förslag till strategi för elupphandling och elinköp för offentlig belysning, hissar och rulltrappor m m.

Reservation

Tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) enligt det av henne framställda yrkandet.

§70 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 (Essinge IP) på Stora Essingen till Valspråket Förvaltning AB och inriktningsbeslut

Dnr 2003-411-3156

Bordlagt 2 mars 2004 nr 10 och 23 mars 2004 nr 51

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 februari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1     Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder inom del av fastigheten Stora Essingen 1:34 till Valspråket Förvaltning AB.

2     Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3     Nämnden ger kontoret i uppdrag att fortsätta utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§71 Kultur- och industrifastigheten ”Macken” (Konvulvolus 1) i Midsommarkransen. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) samt hemställan från Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 2003-770-4175

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 26 och senast 23 mars 2004 nr 57

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Stig Sandström av den 12 februari 2004 och Göte Dahl av den 23 februari 2004. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen från Ann-Marie Strömberg (v) samt överlämnar det till Liljeholmens stadsdelsnämnd som svar på deras hemställan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§72 Markanvisning för bostadsändamål i stadsdelarna Abrahamsberg och Åkeslund samt del av Olovslund till Veidekke, NCC och AB Stockholmshem Inriktningsbeslut

Dnr 2004-411-934

Bordlagt den 17 februari 2004 nr 30 och senast 23 mars 2004 nr 58

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 januari 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Gustav III:s Väg i stadsdelarna Åkeslund och Olovslund  till AB Stockholmshem och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

2 Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Spannvägen och Plåtslagarvägen  i stadsdelen Åkeslund  till Veidekke och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

3     Nämnden anvisar mark för bostadsändamål vid Kapplandsvägen i stadsdelen Åkeslund  till NCC och ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal.

4     Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga X1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och tjänstgörande ersättaren Åsa Romson (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut, att den tänkta västliga nybygg-nationen i område 16 utgår, att uppdra åt kontoret att utreda förutsättningarna för ytterligare nybyggnation i anslutning till idrottsytorna väster om Tapetserarvägen

samt att därutöver anföra följande:                    

Av miljöskäl bör den tänkta sydliga nybebyggelsen i område 16 utgå. Kontoret bör dock utreda förutsättningarna för att kompensera med nybyggnation i anslutning till idrottsytorna söder om Tapetserarvägen.

Reservation

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Sten Nordin (m), ledamöterna Berthold Gustavsson (m), Anna Wersäll (m), Ulf Fridebäck (fp) och Mats Rosén (kd) samt tjänstgörande ersättaren Claes Fleming (fp) enligt bilaga X2.