Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-11-25

Sammanträde 2010-11-25

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, sammanträdesrummet Lars-Magnus, plan 9

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag om att förbättra miljön för förskolebarnen på Svandammsgården

Beslutsärenden

3 Svar på medborgarförslag till förbättring kring badet vid Trekanten

4 Svar på medborgarförslag om värdeförvaringsskåp på utomhusbadet vid Trekanten

6 Förlängning av avtal med ISS Facility Services AB gällande kost till äldreomsorgen

Dnr 447-2009-104 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Remissärenden

7 Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare - motion från (V)

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 422-2010-1.5.1 Omedelbar justering

8 Bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fyll den med kultur - motion från (MP)

9 Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen - motion från (S)

10 Serveringstillstånd för Restaurang Våg

Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden
Dnr 494-2010-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

11 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

12 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Förteckning över inkomna skrivelser

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport oktober, dnr 97-2010-1.2.1
Balanslista över skrivelser
Skickas till nämnden och ledningsgruppen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Slutet sammanträde

17 Upphandling av drift av Aspuddsparken

Dnr 397-2010-2.2.2 Omedelbar justering

21 Nedläggning av faderskapsärende

22 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och ledamoten Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 1 december 2010.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 28 oktober justerades
3 november 2010.

Dagordningen godkändes.

____________________

§2 Medborgarförslag om att förbättra miljön för förskolebarnen på Svandammsgården

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 27 september 2010.

Dnr 465-2010-1.2.4

______________________

§3 Svar på medborgarförslag till förbättring kring badet vid Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag med önskemål om att cykelvägen vid badplatsen vid Trekanten leds runt badet och att nuvarande gångyta ersätts med gräs alternativt sand. Problemet med korsande gång- och cykeltrafik har varit känt av förvaltningen i många år och frågan har tagits upp med trafikkontoret där förvaltningen föreslagit en omledning av gång- och cykelvägen. För närvarande finns inga beslut om åtgärder eller tidplan på när det kan genomföras men frågan kommer även fortsättningsvis att bevakas av förvaltningen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 oktober 2010.

Dnr 366-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande,

”Problemet med korsande gång och cykeltrafik vid Trekantens badplats har funnit under flera år. Förvaltningens svar på medborgarförslaget visar en vilja till att hitta en lösning men innehåller dock ingen tidsplan för detta. Vi önskar därför att förvaltningen snarast lägger fram ett förslag till hur man inför badsäsongen 2011 kan säkerställa en trygg och säker badplats vid Trekanten.”

______________________

§4 Svar på medborgarförslag om värdeförvaringsskåp på utomhusbadet vid Trekanten

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnds godkänner tjänsteutlåtandet som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om värdeförvarings-skåp på utomhusbadet vid Trekanten. I medborgarförslaget framförs att värdeförvaringsskåp vid badet skulle öka möjligheterna att använda sjön Trekanten för motionssimning. I ett obevakat läge som utomhusbadet vid Trekanten anser förvaltningen dock att det är mindre lämpligt att inrätta värdeförvaringsskåp.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 oktober 2010.

Dnr 334-2010-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§5 Nya hundrastgårdar i Vinterviken och Västertorp

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd inrättar två nya hundrastgårdar, en i Vinterviken och en i Västertorp.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått önskemål om hundrastgårdar i Vinterviken och Västertorp samt synpunkter på okopplade hundar i Vinterviken.

Förvaltningen föreslår två lägen för nya hundrastgårdar vilka redovisas på bifogade kartor, en i Vinterviken och en i Västertorp. Rastgårdarna utrustas med staket, papperskorgar samt soffa med bord.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 oktober 2010.

Dnr 495-2010-3.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§6 Förlängning av avtal med ISS Facility Services AB gällande kost till äldreomsorgen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med ISS Facility Services AB, organisationsnummer 556410-3280, gällande drift av restaurang på Fruängsgårdens servicehus samt tillagning och leverans av kost till vård- och omsorgsboenden förlängs från och med 16 augusti 2011 till och med 15 augusti 2012.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd är ISS Facility Services AB entreprenör gällande kost till äldreomsorgen. Tillagningsköket finns på Fruängsgården. Avtalstiden är från och med 1 december 2008 till och med 15 augusti 2010 med möjlig förlängning 1 + 1 år. Den första förlängningsperioden pågår nu.

Förvaltningen föreslår att avtalet gällande drift av restaurang på Fruängsgårdens servicehus samt tillagning av kost för leverans till vård- och omsorgsboenden förlängs den sista gång avtalet medger, till och med 15 augusti 2012.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 november 2010.

Dnr 447-2009-104

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§7 Främjande av ökad källsortering för hemtjänstmottagare. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

I en motion föreslår Margareta Johansson (V) och Ann-Margarethe Livh (V) åtgärder för att öka möjligheterna för dem som har hjälp av hemtjänsten att källsortera. Förvaltningen anser att källsortering bör ingå i hemtjänstens uppdrag, så långt det är möjligt. Hemtjänstens personal källsorterar idag i den mån det går. En förutsättning är att det finns möjlighet till källsortering i fastigheten där brukaren bor eller stationer i direkt anslutning till fastigheten. När det gäller äldreboende arbetar förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren Micasa för att skapa möjligheter för källsortering som svarar upp mot stadens miljömål för en hållbar livsmiljö i Stockholm.

Förvaltningen avser att under nästa år inbjuda verksamheterna till informationsmöten om stadens miljömål och miljöarbetet i stadsdelen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 3 november 2010.

Dnr 422-2010-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§8 Bevara den gamla brandstationen i Midsommarkransen och fyll den med kultur. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion föreslår Ylva Wahlström (MP), Mats Berglund (MP) och Stefan Nilsson (MP) vikten av att den gamla brandstationen bevaras utifrån det kulturella riksintresset. Miljöpartiet motsätter sig en rivning av brandstationen och anser att det finns olika alternativ hur den kan drivas.

Förvaltningen hänvisar till exploateringsnämndens särskilda uttalande om vikten av att sträva efter att förena utvecklingen av området med de kulturhistoriska värdena och anser därmed att frågan är uppmärksammad och bevakad i det fortsatta planarbetet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 november 2010.

Dnr 317-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag. Forts. nästa sida

”Att stödja motionen

Att ärendet lyftes från exploateringsnämnden

Därutöver anföra följande:

s

Nu krävs de att ärendet lyftes från exploateringsnämnden, för att kunna förverkliga till exempel ett kulturhus i den gamla brandstationen. Nu vet vi att stadsdelsförvaltningen inte kan stödja oss vidare, utan vår förhoppning är att kultur- eller idrottsnämnden är beredda att hitta intressenter som vill driva denna tilltänkta verksamhet.

I förslaget till beslut hänvisas till Exploateringsnämndens uttalande från den 21 januari 2010, om att förena utvecklingen av området med de kulturhistoriska värdena. Man skulle då kunna anse att frågan är uppmärksammad och bevakad i det fortsatta planarbetet. Vi gör inte samma bedömning. Vi ser istället att kulturella inslag och annan service till boende i ett område som en självklar del av en positiv utveckling.

I ett utkast till ändrad detaljplan för området, eller om det endast var en idéskiss över möjlig exploatering, vi fått ta del av har inte den aktuella byggnaden funnits med. En rivning är således vad som förväntas, så om vi ska rädda brandstationen måste ärendet i nuläget lämnas från exploateringsnämnden, om sökandet efter en intressent ska vara relevant.

I tjänsteutlåtandet konstateras slutligen att förvaltningen inte äger fastigheter eller driver kulturverksamheter på det sätt som efterfrågas i motionen. Det är inte heller relevant i sammanhanget. Frågan att ta ställning till är om det kan ligga i stadsdelens intresse att brandstationsbyggnaden bevaras och används till exempel som ett lokalt kulturhus. Svaret på den frågan måste vara ja, speciellt då även de lokala representanterna för alliansen stödjer tanken på att bevara brandstationen.

Det har inte heller visats att ett bevarande skulle ha allvarligt negativa konsekvenser för stadsdelen. Förvisso innebär ett bevarande att just denna mark inte kan användas för exempelvis byggande av nya bostäder, en negativ effekt som dock uppvägs av andra positiva effekter som sammantaget väger tyngre.

Via pensionärsrådets protokoll ser vi att rådet stödjer motionen med önskemål om aktivt föreningsliv.”

______________________

§9 Upprustning av amfiteater på Hägerstensåsen. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

I en motion framför Malte Sigemalm (S) att amfiteatern på Hägerstensåsen är i dåligt skick och bör upprustas samt att upprustning bör ske i samarbete med Parkteatern.

Förvaltningen föreslår att amfiteatern behåller samma standard som i dag och underhålls fortlöpande utifrån dagens nivå. En upprustning med fast scen, belysning m.m. ryms inte inom förvaltningens investeringsbudget. Frågan om en upprustning kan däremot finnas med som ett önskemål i eventuella framtida diskussioner om lokal kultur.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 4 oktober 2010.

Dnr 318-2010-1.5.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S), Ylva Wahlström (MP) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att stödja motionen och därutöver anföra följande:

Vi instämmer i motionärens uppfattning att det unika med denna amfiteater gör den särskilt värdefull att bevara. I takt med att befolkningen ökar i området finns också ett större underlag för kulturella aktiviteter såsom att besöka teatern.

Vi anser det självklart att staden tar ansvar för en större upprustning av amfiteatern än vad förvaltningen föreslår. Detta tillsammans med att området runt i kring rensas från sly och övrigt tror vi kommer att leda till ett mycket större nyttjande av teatern likaså att kulturen i ännu högre grad sätts i fokus.

Via pensionärsrådets protokoll ser vi även att rådet stödjer denna motion.”

______________________

§10 Serveringstillstånd för Restaurang Våg. Yttrande till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Masigir Catering & Festvån AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid Restaurang Våg mellan kl 11:00 och 01:00 samt vid verksamhetens uteservering mellan kl 11:00 och 01:00.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått en ansökan på remiss gällande alkoholservering vid Restaurang Våg, Årstaängsvägen 21 i Marievik. Ansökan avser tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten med serveringstid kl 11.00 – 01.00 samt vid verksamhetens uteservering mellan kl 11.00 – 01.00.

Förvaltningen har inget att invända mot att meddela Masigir Catering & Festvån AB serveringstillstånd för Restaurang Våg den angivna tiden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 9 november 2010.

Dnr 494-2010-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

______________________

§11 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 23 november 2010.

______________________

§12 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet 18 november 2010.

______________________

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 16 november 2010.

______________________

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger skrivelsen
till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelse anmäldes till stadsdelsnämnden:

Skyddade cykelställ vid T-banan i Mälarhöjden

(rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 26 oktober 2010, dnr 474-2010-1.2.3
Översänt till trafikkontoret

______________________

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2010-2.6

______________________

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om överinskrivningar inom förskolan

Ledamoten Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde en skrivelse med
begäran om redovisning av hur eventuella överinskrivningar såg
ut 1 november 2010 på stadsdelens förskolor.

Dnr 522-2010-4.1

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

______________________

Gymnastiksalen på Axelsbergs servicehus

Johan Faxér (MP) frågade om skrivelsen besvarats som inlämnades från SPF Mälarhöjden vid medborgarmötet 25 januari 2010, med protester på flytt av gymnastiksal. Abit Dundar (FP) informerade att skrivelsen besvarats och att svaret anmälts till nämnd.
Dnr 40-2010-1.2.3, dnr 61-2010-1.2.3

Ekar

Johan Faxér (MP) frågade om en medborgare fått svar på sina frågor om varför eken vid Blommensbergsskolan huggs ned och om kapning av grenar på ekallén mellan Stenkilsgatan och Instrumentvägen, i samband med byggnationer. Abit Dundar (FP) informerade att han besvarat frågan och Maria Mannerholm informerade att förvaltningen också kommer att besvara den.

______________________

Stadsdelsdirektörens information

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för oktober 2010. Dnr 97-2010-1.2.1

Snöupplag

Trafikkontoret har på uppdrag av kommunfullmäktige tagit fram platser för snöupplag. Förvaltningen har fått en förfrågan om vilka platser vi förordar. I vårt svar har vi inte tagit med gräsytan i Vinterviken som det fanns synpunkter på att den användes som snöupplag under den gångna vintern. Ärendet tas upp i Trafiknämnden i december.

Förskolan Grågåsen

SISAB har gjort undersökningar av inomhusklimatet på Grågåsens förskola med anledning av förhöjd sjukfrånvaro hos medarbetarna. Undersökningen visade mögelpåväxt i såväl krypgrund som väggar. Verksamheten behöver flyttas så snart som möjligt och förskolan ersättas med en ny byggnad. Planering pågår för att sätta upp tillfälliga paviljonger i anslutning till Aspuddens IP. Verksamheten beräknas kunna flytta dit i mars 2011. Planering pågår samtidigt inför byggandet av en ny permanent förskola på Grågåsens tomt, som verksamheten kan återflytta till när denna är färdigställd. Den nya förskolan planeras omfatta fler avdelningar än gamla Grågåsen för att svara mot det ökande behovet av förskoleplatser i området.

Balanslistan

Fråga besvarades från Carita Stenbacka Tenezakis (V) ställd vid sammanträdet 16 september 2010 om att en skrivelse smed begäran om redovisning av biståndsbedömda insatser saknades på balanslistan. Skrivelsen lämnades till förvaltningen för beredning 15 oktober 2008 och besvarades vid nämndsammanträdet 17 december 2009. Eftersom samtliga skrivelser från 2008 och 2009 är avslutade har inte de tagits med på årets balanslista. Dnr 144-2008-000

Rapporter som anmäldes för kännedom

- Resultat från vattenprovtagning vid Stockholms strandbad 2010. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 25 oktober 2010

- Trafikbuller på skolgårdar - redovisning av rapport
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 25 oktober 2010

- Aktiv avtalsförvaltning inom hemtjänst?
Revisionsrapport 6/2010

- Stockholm – stad för alla…utom hörselskadade
Rapport från Hörselskadades förening

________________

§17 Upphandling av drift av Aspuddsparken

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av Aspuddens parklek med djurinriktning.

3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, till exempel förtydligande av förfrågningsunderlag.

4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har sedan 1 oktober 2005 ett avtal med Djur & Kul i Stockholm AB gällande entreprenaddrift av Aspuddens parklek med djurinriktning. Nuvarande avtal innehåller möjlighet till förlängning på samma villkor med ett år i taget, men en sammanlagd avtalstid får inte överstiga sex år. Denna förlängning pågår till och med
30 september 2011 och är den sista som avtalet medger. En ny upphandling behöver därför göras.

I detta ärende presenteras förslag till förfrågningsunderlag. Avtalstiden föreslås från 1 oktober 2011 till 30 september 2014 med möjlighet till förlängning i två år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 8 november 2010.

Dnr 397-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP), ledamöterna Lars Svärd m.fl. (M) och Ylva Wahlström (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Ledamöterna Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Driften av Aspuddens parklek ska återgå i kommunal regi.”

______________________

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 2 november
och 17 november 2010.

__________________________