Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-04-14

Sammanträde 2011-04-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen på bottenvåningen

Tema Förskoleportalen
Mötet inleds med att förvaltningen informerar om förskoleportalen. Läs mer...

Medborgarna är välkomna att ställa frågor till politikerna om nämndens verksamheter. Frågestunden håller på som längst till kl. 19:00.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarförslag strandparken i Ekensberg - trädäck längs Mörtviksstranden

Beslutsärenden

3 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

4 Ny lokal för Västberga ungdomgård och Steget framåt

5 Slutrapport om projektet Barn i svåra vårdnadsstrider

6 Stadens insatser för långvarigt arbetslösa med ekonomiskt bistånd

7 Fyllnadsval till handikapprådet

9 Samverkan med lokala näringslivet för ekonomiskt stöd till att skaffa fler papperskorgar

Svar på skrivelse från (FP) och (M)
Dnr 135-2010-1.2.5

10 Naturisbanor och slängkälke

Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)
Dnr 565-2010-3.2

Anmälningsärenden

12 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

13 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

17 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över inkomna skrivelser
Månadsrapport för mars 2011, dnr 76-2011-1.2.1
Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

18 Gemensam upphandling av missbruksvård för Stockholms stad

Dnr 133-2011-2.2.1 Omedelbar justering

19 Gemensam upphandling av system för automatiserad nyckelhantering (nyckelfri hemtjänst)

Dnr 117-2011-2.2.1 Omedelbar justering

22 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende

23 Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 20 april 2011.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 17 mars justerades
23 mars 2011.

Dagordningen godkändes.

_________________

§2 Medborgarförslag strandparken i Ekensberg - trädäck längs Mörtviksstranden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

Ärendet

Inlämnat medborgarförslag 14 mars 2011.

Dnr 131-2011-1.2.4

_________________

§3 Underlag för budget 2012 med inriktning 2013 och 2014

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till underlag till budget för 2012 och inriktning för 2013 och 2014.

2. Nämnden överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förvaltningens förslag utgår från stadens övergripande inriktningsmål och Vision 2030. Utvecklingen av ekonomin, tillgången på arbetskraft samt medborgarnas efterfrågan på de tjänster som stadsdelsnämnden tillhandahåller är de viktigaste faktorerna för utvecklingen av verksamheterna. Nettokostnaderna har ökat med 7,9 mnkr från bokslut 2010 till verksamhetsplan 2011. Ökningen beror i huvudsak på att bokslutet för 2010 redovisade ett överskott. Till plan för 2012 och 2013 minskar nettokostnaderna med 1,8 mnkr respektive 0,7 mnkr. Planen för 2014 är oförändrad jämfört med 2013.

För att kunna uppfylla målen för verksamheterna inom av kommunfullmäktige beslutad ekonomisk plan krävs besparings- och effektiviseringsåtgärder om ca 30 till 40 mnkr per år under planperioden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 mars 2011.

Dnr 130-2011-1.1

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§4 Ny lokal för Västberga ungdomgård och Steget framåt

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att teckna hyresavtal med Lincotimotejen AB för lokaler till Västberga ungdomsgård och Steget Framåt.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en ny lokal hyrs för Västberga ungdomsgård och Steget Framåt. Lokalen är belägen på Tellusborgsvägen, i samma fastighet som Glasade Gången. Båda verksamheterna får genom denna flytt lokaler som är anpassade för verksamheternas behov.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 29 mars 2011.

Dnr 159-2011-2.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§5 Slutrapport om projektet Barn i svåra vårdnadsstrider

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner rapporten och översänder den till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Ärendet

Förvaltningen har avslutat ett treårigt projekt om stöd till barn i svåra vårdnadsstrider. I projektet har två metoder prövats i syfte att mildra konflikterna mellan föräldrarna och minska påfrestningarna för barnen, som innebär att socialtjänsten samverkar med tingsrätten om att hjälpa föräldrar att hitta samförståndslösningar i frågor om vårdnad, boende och umgänge samt att en särskild koordinator tillsätts med uppgift att få dom eller avtal om umgänge med mera att fungera i praktiken. Metoderna kommer att fortsätta användas i förvaltningens ordinarie arbete med målgruppen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 mars 2011.

Dnr 158-2009-504

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är värdefullt att detta projekt har genomförts och att erfarenheter från det nu är en del av det ordinarie arbetet. För att nå de svårast drabbade behöver man söka andra vägar. Många par har annan problematik än just konflikten kring barnen, vilket tas upp i rapporten. I dessa fall är det extra viktigt att processen är effektiv, för alla parter. Konflikten riskerar annars att fördjupas.

Miljöpartiet driver nu i sin rikspolitik att när en vårdnadstvist är ett faktum ska barnen ha ett eget ombud som kan säkerställa barnets bästa. Vi anser även att det är av stor vikt att man lyfter bort de interimistiska domarna som förlänger och försvårar vårdnadstvister. Ingen mår bra av att en process pågår länge. Det är en sista utväg att starta en vårdnadstvist. Ofta kan och bör socialtjänsten förebygga genom avtal och då kan dessa olika metoder vara till hjälp, för alla berörda parter.

Detta med ett eget ombud för barnet eller barnen i huvudförhand-lingen är något som diskuteras utifrån vår svenska modell, då vi till exempel har ett eget barnombud vid omhändertagande av barn och unga (LVU). Metoden Konflikt och försoning mister sitt barnfokus då det inte är en barnpsykolog som kopplas in, utan personal via familjerätten, som inte har samma utbildning och erfarenhet, som leder detta försoningsarbete. Dessutom bör man säkerställa att det inte finns andra svårare problem som ligger med i konflikten. Hur hanterar man barnavårdsutredningar som löper parallellt?

Man behöver också säkerställa att ingen felbedöms utifrån sin upprördhet i konflikten. Det kan bero på kulturella mönster, funktionshinder eller ren förtvivlan över att allt gått så totalt snett.

Vi är tacksamma för att man söker nya vägar att fokusera på barns bästa i vårdnadstvister, så att barnkonventionen kan förverkligas.”

_________________

§6 Stadens insatser för långvarigt arbetslösa med <BR>ekonomiskt bistånd <BR>Yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänste­utlåtande och översänder det som sitt yttrande till Stadsrevisionen.

Ärendet

Stadens revisorer har låtit genomföra en granskning av insatserna för långvarigt arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Revisorerna anser att förvaltningens arbete med mål­gruppen i huvudsak är tillfredsställande, men menar att arbetsplanerna och dokumentationen kring dem behöver bli bättre.

Förvaltningen avser att göra en egen granskning av arbetsplanerna för att se vad som kan förbättras. Förvaltningen framhåller även vikten av förbättrade resurser till Jobbtorg Resurs, som har för få platser för att tillgodose behoven av stöd i den stora grupp som får ekonomiskt bistånd av socialmedicinska skäl.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 mars 2011.

Dnr 113-2011-1.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Visst är det bra att förvaltningen gör en egen granskning av arbetsplanerna för att se vad som kan förbättras. Men faktum kvarstår att antalet arbetstillfällen fortfarande är för litet jämfört med antalet personer i arbetsför ålder. Enligt Arbetsförmedlingens i Stockholms län statistik har 1 miljon människor i Stockholms län ett jobb att gå till medan 300 000 inte har det.

I gruppen långtidsarbetslösa möts de som arbetat länge, blivit uppsagda, gått igenom A-kassan och nu hamnat i aktivitetsstöd i olika former med den stora gruppen ungdomar som inte ens fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetslösheten är ett växande samhällsproblem och gruppen unga som nu riskerar att hamna permanent utanför arbetsmarknaden kommer bli en social bomb om några år. Än så länge finns det ingen anledning för allianspartierna att klappa sig för bröstet.

Den stora arbetslösheten är ett gigantiskt resursslöseri med erfarenhet och kunskap som man måste börja ta på allvar.”

_________________

§7 Fyllnadsval till handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd utser Anders Nordmark, HSO Stockholms stad, till ledamot i handikapprådet.

Ärendet

Handikapp­föreningarnas samarbets­organ i Stockholms stad (HSO) har
nominerat Anders Nordmark till ledamot i stadsdelsnämndens handikappråd. Nomi­neringen gäller fyllnadsval till en av de platser som HSO disponerar i handikapprådet. Ett ytterligare fyllnadsval kan bli aktuellt senare till den plats som är vikt för Synskadades Riksförbund (SRF).

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 21 mars 2011.

Dnr 555-2010-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§8 Uppdatering av delegationsordning för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

2. Stadsdelsnämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Enligt kommunallagen ska beslut som fattas med stöd av delegation anmälas till nämnden. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd fastställde delegationsordningen i juni 2007. Den har därefter uppdaterats vid behov, senast i oktober 2010. I detta ärende har delegationsordningen bland annat förtydligats gällande beslut som socialjouren och hemlöshetsjouren ska kunna fatta i stadsdels-nämndens ställe utanför kontorstid.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 mars 2011.

Dnr 105-2011-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§9 Samverkan med lokala näringslivet för ekonomiskt stöd till att skaffa fler papperskorgar. Svar på skrivelse från (FP) och (M)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Folkpartiet och Moderaterna önskar i en skrivelse att förvaltningen undersöker förutsättningar att i samverkan med det lokala näringslivet verka för att fler papperskorgar kan sättas upp med ekonomiskt stöd från näringslivet.

Stadsdelsförvaltningen arbetar kontinuerligt med stadens och stadsdelens mål att staden ska upplevas som en ren och vacker stad. Antalet papperskorgar och större så kallade säckställningar utökas fortlöpande vartefter behov uppstår som en del av det ordinarie arbetet. Som ett komplement till detta föreslår förvaltningen att pröva låta näringslivet sponsra inköp av ytterligare papperskorgar.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 mars 2011.

Dnr 135-2010-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§10 Naturisbanor och slängkälke. Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet önskar i en skrivelse att förvaltningen undersöker möjligheterna att spola naturis på plan yta i Svandammsparken, att montera slängkälke på reseterande plan yta i Enbacken och att spola naturis på grusbelagd idrottsplats i Fruängen.

Stadsdelsförvaltningen ser ingen möjlighet att spola en naturisbana i Svandammsparken då lämpligt underlag saknas. I kommande upprustning av Svandammsparken kan en naturisbana planeras in om önskemål inkommer vid samråd. Förvaltningen har tillsvidare börjat spola upp den lilla grusplanen vid Vantörsvägen öster om idrottsförvaltningens bollplan till naturisbana. Slängkälkar uppfyller inte dagens krav och normer beträffande säkerhet och kommer att avvecklas, eftersom en eventuell olycka kan få allvarliga konsekvenser.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 25 mars 2011.

Dnr 565-2010-3.2

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot förslaget till förmån för eget förslag.

”1. Att acceptera förvaltningens utlåtande som svar på skrivelsen.

2. Att i övrigt anföra:

Det är bra att det finns planering för en naturisbana i samband med upprustningen av Svandammsparken. Vi har dock svårt att inte se fler möjligheter till naturisbanor för barn och ungdom. Barns och ungas intressen har alltför ofta få stått tillbaka för andra användningar av parker och grönområden – till exempel upplag av giftiga snömassor.

Eftersom vi är teknikpositiva och tror på att forskning och framsteg leder till allt säkrare fordon med mera ser vi inte heller några hinder för att säkra slängkälkar och andra lekredskap kommer att bli naturliga inslag under vintersäsongerna i framtidens Hägersten-Liljeholmen.”

_________________

§11 Plansamråd om förslag till detaljplan för Timotejen 17 i Midsommarkransen. Yttrande till stadsbyggnadskontoret

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder tjänsteutlåtandet som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen justeras omedelbart

Ärendet

Plansamråd för Timotejen 17 i Midsommarkransen har inkommit till stadsdelsnämnden för synpunkter. Planens syfte är att möjliggöra två nya bostadshus med totalt ca 185 lägenheter i bostadsrätter, inom och bredvid fastigheten Timotejen 17 i Midsommarkransen. Planen innehåller även en förskola med fyra avdelningar. Mot E4:an kommer bebyggelsen, med planerad glasfasad, att utgöra ett nytt inslag i stadsbilden längs E4:an.

Förvaltningen ser positivt på förslaget till de nya bostäderna men anser att möjligheterna att sänka bostadshuset på Timotejen 17 med en våning bör ses över. Förvaltningen anser också att trappan som bostadsrättsföreningen anordnat på parkmark, intill nordvästra gaveln på Timotejen 23, regleras i detaljplanen till kvartersmark.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 30 mars 2011.

Dnr 99-2011-1.5.3

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S), ledamöterna Johan Faxér m.fl. (MP) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att som svar på remissen uttala att stadsdelsnämnden inte tillstyrker den föreslagna planen för bebyggelse och därutöver anföra

Vi instämmer i flera av de synpunkter som framförts till oss politiker av ett stort antal boende i Timotejen 23. Bland annat att A-huset i förslaget är placerat alldeles för nära det befintliga bostadshuset vilket innebär att gårdsytan blir för liten för den stora mängden hushåll. Likaså kommer höjden på hus A innebära mycket begränsat solljus på gården.

Vår uppfattning är också att förslaget till nya bostadshus på fastigheten Timotejen 17 är inte är framtaget med hänsyn till helheten för området. Man har inte inväntat förslag och idéer på hur resterande ännu inte exploaterad mark ska bebyggas. Därför tycker vi inte att man ska tillstyrka detta, utan föreslår att markägaren till Timotejen 17 pratar ihop sig med markägaren av fastigheten där det hus som i det här ändrade förslaget föreslås byggas på Timotejen 17 planerades in på det ursprungliga förslaget. Markägarna bör tillsammans presentera en gemensam plan som ger ett bättre område som helhet. Det skulle vara till fördel för alla, inklusive framtida boende i det hus som finns i det aktuella förslaget.

Vi förstår den frustration som många av de omkringboende ger uttryck för när förutsättningarna för deras boende förändras radikalt. Förslaget till nya bostadshus på Timotejen 17 illustrerar tydligt problemen som uppstår av att den politiska majoriteten i Stadshuset inte vill ta helhetsgrepp om stadsplaneringen i Stockholms bostads-områden, utan istället låter byggföretag och markägare pressa ut mesta möjliga exploatering, det vill säga största möjliga ekonomiska vinning, på varje liten markplätt de lyckats komma över.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vår stadsdel växer och det är roligt att många medborgare får möjligheter att bosätta sig här. Enligt planerna för Telefonplan kommer de tre kvarteren vid Telefonfabriken, Tvålflingan och Timotejen att bebyggas. I och med det kommer området att öka med cirka 2 000 nya bostäder.

Nämnden anser att det är viktigt att man beaktar de synpunkter som framkommit i ärendet och vill understryka vikten av att byggnationen på Timotejen 17 inte blir för hög så att det allvarligt påverkar boendekvalitén för de närboende till det aktuella projektet. Därför bör man överväga att sänka byggnaden närmast befintlig bebyggelse och samtidigt höja huset närmast E4 för att skapa ett effektivt bullerskydd. I övrigt ser nämnden positiv på förslaget.”

_________________

§12 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 12 april 2011.

_________________

§13 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 5 april 2011.

_________________

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att vidta de åtgärder som kan
föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Synpunkter på tilldelningsbeslut i upphandling
Inkom 14 mars 2011, dnr 139-2011-1.2.3
Förvaltningens svar daterat 4 april 2011 biläggs.

Synskadeperspektiv på tillgänglighetsarbetet i Stockholm
Från SRF Stockholms stad 29 mars 2011, dnr 158-2011-1.2.5

Förslag om bibliotek i Västertorp
(rubricerat som medborgarförslag)
Från Ulrika Persson, inkom 4 april 2011, dnr 167-2011-5
Översänt till kulturförvaltningen

Protester mot planerad utformning av byggnation av bostadshus i
anslutning till Radiusbacken
(Plansamråd om förslag till detaljplan för Timotejen 17 i Midsommarkransen)
Inkomna 4-11 april 2011, dnr 170-2011-1.2.3
Översänt till stadsbyggnadskontoret

_________________

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 2-2011-1.1

_________________

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse för beredning om matlådor till barnfamiljer

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse om i vilken utsträckning förvaltningen beviljar matlådor till barnfamiljer. Dnr 191-2011-6

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse för beredning om avslag på ansökan om servicehus

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse med önskemål om redovisning av antalet personer som fått avslag på ansökan om boende på servicehus de senaste 12 månaderna. Dnr 201-2011-7

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

________________________

Skrivelse om försäljning av fastigheten Hägersten 2:5

Vice ordföranden Eva Fagerhem m.fl. (S) och ledamoten Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde en skrivelse om att fastighetsnämnden den 15 mars 2011 beslutat att sälja del av fastigheten Hägersten 2:5. På fastighetens mark ligger bland annat Eolshälls 4-H gård. Stadsdelsnämnden föreslogs ställa sig bakom skrivelsen och ge fastighetskontoret i uppdrag att utveckla fastigheten för ungdoms-, idrotts- och föreningsverksamhet i stället för att avyttra den. Dnr 200-2011-5

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle avslå förslaget.

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd avslår förslaget från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att överlämna skrivelsen till fastighetskontoret.

________________________

Skrivelse om biblioteket i Axelsberg

På initiativ från ordföranden Abit Dundar (FP) uppdrog Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd åt förvaltningen att tillskriva kulturnämnden om att få svar på hur biblioteksfrågan i Axelsberg ska lösas.

_____________________________

Stadsdelsdirektörens information

Utdelade trycksaker

Maria Mannerholm uppmärksammade nämnden om broschyren ”Söderort 2030 – framtidsvisionen blir verklighet” samt boken ”Kommunal vardagsjuridik för förtroendevalda” som delats ut.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget, månadsrapport för mars 2011, dnr 76-2011-1.2.1

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden. Samtliga skrivelser som inkom 2010 är besvarade.

Rapporter som anmäldes i pärm för kännedom

- Delrapport från projekt Barnfrid, beslut i socialnämnden
24 mars 2011

- Lägesrapport över arbetet mot felaktiga utbetalningar
och bidragsbrott, beslut i socialnämnden 24 mars 2011

- Kartläggning av socialtjänstens kontakter under oktober 2010 med vuxna med missbruksproblem, beslut i socialnämnden 24 mars

- Delrapport från projekt ”Unga vuxna i hemlöshet”
Beslut i socialnämnden 24 mars 2011

- Äldreombudsmannens årsrapport från verksamhetsår 2010
Beslut i äldrenämnden 22 mars – handlingarna finns även på INSYN – Äldrenämnden

- Granskningsrapport av korttidsvård för äldre i stadsdelarna
Beslut i äldrenämnden 22 mars – handlingarna finns även på INSYN – Äldrenämnden

_________________

§22 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 6 april 2011.

_________________