Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-11-22

Sammanträde 2012-11-22

Datum
Klockan
18.00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

Områdesprogram för Aspudden och Midsommarkransen
Linda Palo, områdesansvarig från stadsby Läs mer...ggnadskontoret presenterar områdesprogrammet.

Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Minnestavla över Olle Engkvist i Sannadalsparken

3 Byggnation av förskola/klubbhus vid Axelsbergs bollplan

4 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

5 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan

6 Förlängning av avtal med Attendo Care AB om nattpatrull vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst

7 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorg AB om Åsengårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 548-2012-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förlängning av avtal med Carema Äldreomsorg AB om Fruängsgårdens B-hus, vård- och omsorgsboende

Dnr 549-2012-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Förslag att webbsända nämndens sammanträden

11 Antal medarbetare under 26 år

Svar på skrivelse från (FP), (M) och (C)
Dnr 481-2012-2.3.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Återvinningsstationer - markupplåtelser, bättre tillsyn och inlämning av lågenergilampor

Svar på skrivelse från (MP), (S) och (V)
Dnr 318-2012-1.2.5

13 Förändring av upplåtelseformer och inkomster inom stadsdelsnämndsområdet

Remissärenden

15 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

17 Förbättringar av stadens föreningsmeddelartavlor

18 Ansökan om serveringstillstånd Cafe Bravo, Liljeholmstorget

Dnr 503-2012-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Ansökan om serveringstillstånd Glasade Gången

Dnr 469-2012-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

20 Närmiljövandringar hösten 2012

21 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg

Del 7 - budget- och skuldrådgivning
Dnr 439-2012-1.2.1

22 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Protokollet från 25 oktober skickas och protokollet från 15 november mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

26 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

27 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport oktober 2012
Balanslista över inkomna skrivelser

Slutet sammanträde

28 Upphandling av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 390-2012-2.2.2 Omedelbar justering

29 Upphandling av kontorsservice och posthantering

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 391-2012-2.2.1 Omedelbar justering

30 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

31 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

32 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

33 Nedläggning av faderskapsutredning

34 Nedläggning av faderskapsutredning

35 Nedläggning av faderskapsutredning

36 Nedläggning av faderskapsutredning

37 Sociala delegationens protokoll

Protokoll från 8 november 2012
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (132 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Eva Fagerhem (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 28 november 2012.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 25 oktober 2012 justerades 31 oktober 2012.

Dagordningen godkändes.

_____________

§2 Minnestavla över Olle Engkvist i Sannadalsparken <BR>Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Ett medborgarförlag om att resa en minnestavla över Olle Engkvist i Sannadalsparken har inlämnats. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från trafikkontoret som ansvarar för övergripande policyfrågor rörande parkernas utformning och innehåll.

Trafikkontoret anser dock att namnet Sannadalsparken ska behållas och att Olle Engkvist redan memorerats genom Olle Engkvist väg i Hässelby. Förvaltningen refererar även till ett annat medborgarförslag om namnbyte på Sannadalsparken till Olle Enkvist park som anmäldes till nämnden i november 2011 och avvisades av namnsberedningen på stadsbyggnadskontoret. Mot den bakgrunden föreslår förvaltningen att nämnden avstyrker medborgarförslaget. En lämpligare placering av en minnestavla kunde vara på någon av de fastigheter som byggmästare Olle Engkvist uppfört.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 oktober 2012.

Dnr 214-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
_____________

§3 Byggnation av förskola/klubbhus vid Axelsbergs bollplan<BR>Svar på medborgarförslag

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Mälarhöjdens IK föreslår en kombinerad förskola/fritidsgård och klubbhus vid Axelsbergs bollplan. Klubben kommer att söka olika anläggningsbidrag för att kunna hjälpa till med finansieringen av huset.

Den föreslagna ytan är idag idrottsmark och det krävs en ändring av detaljplanen för att få uppföra en sådan byggnad. En process på minst fyra år innan byggnaden kan stå klar. Förvaltningen ser inte en kombinerad förskola/klubbhus som en i första hand lämplig lösning för förskolans verksamhet. Förvaltningen och representanter från Mälarhöjdens IK har träffats och gemensamt kommit fram till att klubben istället bör arbeta vidare med idrottsförvaltningen om möjligheter att ordna klubbhus och konstgräs genom någon form av delfinansiering, genom till exempel olika bidrag.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 oktober 2012.

Dnr 419-2012-1.2.4

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi utgår från att förvaltningen aktivt stödjer MIK:s ambition att få till stånd en konstgräsplan med tillhörande klubbhus.

Möjligheten att bli en aktiv samarbetspartner i framtiden bör också beaktas.

Med anledning av att det inte kan uteslutas att en etablering av en konstgräsplan med tillhörande klubbhus inte kan komma till stånd under de närmaste åren bör tiden utnyttjas till att utreda förutsättningar för en bred samfinansiering från olika håll.”

_____________

§4 Stadsdelsnämndens sammanträdestider 2013

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd håller sitt första sammanträde 2013: onsdag 2 januari kl. 9:00 för val av social delegation.

2. Stadsdelsnämnden fastställer i övrigt följande sammanträdestider för 2013, samtliga torsdagar kl. 18:00, Telefonvägen 30 i konferensanläggningen en trappa ner:

7 februari, 21 mars, 18 april, 23 maj, 13 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 28 november och 12 december.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen föreslår sammanträdestider för 2013 med utgångspunkt från stadsledningskontorets tidplan för budget- och uppföljningsarbete. Sammanträdena är öppna för allmänheten och inleds kl. 18:00 med en öppen frågestund för allmänheten.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 19 november 2012.

Dnr 519-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§5 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Frösunda LSS AB, organisationsnummer 556509-2482, gällande entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, förlängs från och med

1 oktober 2013 till och med 30 september 2015.

Ärendet

Som ett komplement till den egna verksamheten har nämnden upphandlat entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan. Nuvarande avtal med Frösunda LSS AB gäller för tiden 1 oktober 2010 till och med 30 september 2013 med möjlig förlängning på två år. En förlängning av avtalet föreslås till och med den 30 september 2015.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 31 oktober 2012.

Dnr 4-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att inte förlänga avtalet med Frösunda LSS AB gällande entreprenaddrift av servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan.

Att servicebostäderna Sjöviken och Telefonplan återgår till att drivas i kommunal regi.

Det finns många fördelar med kommunal verksamhet i egen regi, till exempel att den står för långsiktighet och en god omsorg för alla brukare. Vi är kritiska till att en utsatt grupp, i detta fall brukare med funktionsnedsättning, ska riskera att utsättas för störningar och orosmoment av något slag. Kontinuiteten är en viktig kvalitetsfaktor.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande:

”Det går att ifrågasätta om den här verksamheten ska upphandlas, eller om den istället bör drivas i kommunal regi. Om det ska göras en upphandling ska förfrågningsunderlaget ställa krav på att verksamheten ska drivas av en aktör utan vinstsyfte.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§6 Förlängning av avtal med Attendo Care AB om nattpatrull vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner att avtalet med Attendo Care AB, organisationsnummer 556148-5169, gällande utförare av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst, förlängs från och med 1 oktober 2013 till och med
30 september 2014.

Ärendet

Som ett komplement till den egna verksamheten har nämnden upphandlat nattpatrullinsatser till den kommunala hemtjänsten i Hägersten-Liljeholmen. Nuvarande avtal med Attendo Care AB gäller för tiden 1 oktober 2010 till och med 30 september 2012 med möjlig förlängning ett plus ett år. Den första förlängningsperioden pågår. En andra och sista förlängning av avtalet föreslås från och med 1 oktober 2013 till och med 30 september 2014.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 oktober 2012.

Dnr 5-2010-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att inte förlänga avtalet med Attendo Care om nattpatrull vid Hägerstens och Liljeholmens hemtjänst.

Att nattpatrullsinsatser vid Hägersten-Liljeholmens hemtjänst återgår i kommunal regi.

Samt därutöver anföra följande:

Det finns många fördelar med kommunal verksamhet i egen regi, till exempel att den står för långsiktighet och en god omsorg för alla brukare. Man kan i lugn och ro koncentrera sig på förbättringar. Detta blir speciellt viktigt för utsatta grupper.

Om det ska göras en upphandling ska förfrågningsunderlaget ställa krav på att verksamheten ska drivas av en aktör utan vinstsyfte.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Förlängning av avtal med Vingslaget Omsorgs AB om Åsengårdens vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen förlänger avtalet med Vingslaget Omsorgs AB avseende driften av Åsengårdens vård- och omsorgsboende för perioden 1 oktober 2013 till och med den 30 september 2015.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Åsengårdens vård- och omsorgsboende drivs sedan juli 2008 på entreprenad av Vingslaget Omsorgs AB. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning förvaltar och ansvarar för uppföljning av avtalet. De senaste årens verksamhetsuppfölj­ningar har visat att Vingslaget Omsorgs AB uppfyller avtalet i alla dess delar och att de äldre erbjuds en vård och omsorg av god kvalitet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 november 2012.

Dnr 548-2012-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Kjell Marténg reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att föreslå kommunstyrelsen att inte förlänga avtalet med Vingslaget Omsorgs AB om driften av Åsengårdens vård- och omsorgsboende.

Vi ställer oss negativa till fortsatt centralupphandling av vård- och omsorgsboenden och därmed även till förlängning av ingångna avtal. Privatiseringen har redan drivits mycket långt i staden. Om konkurrensutsättningen genomförs fullt ut kommer de kommunala utförarna att vara mycket få, och de äldres frihet att välja kommunal utförare vara minimal. Konkurrensutsättningen ökar även personalomsättningen vilket försämrar kontinuiteten för de äldre.”

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) anmälde ett särskilt uttalande:

”Det går att ifrågasätta om den här verksamheten ska upphandlas, eller om den istället bör drivas i kommunal regi. Om det ska göras en upphandling ska förfrågningsunderlaget ställa krav på att verksamheten ska drivas av en aktör utan vinstsyfte.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§8 Förlängning av avtal med Carema Äldreomsorg AB om<BR>Fruängsgårdens B-hus, vård- och omsorgsboende

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen förlänger avtalet med Carema Äldreomsorg AB avseende driften av Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende
hus B, Ängsgården och Lingården för perioden 1 oktober 2013 till och med 30 september 2015.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende hus B, drivs sedan juli 2008 på entreprenad av Carema Äldreomsorg AB.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning förvaltar och ansvarar för uppföljning av avtalet. De senaste årens verksamhetsuppföljningar har visat att Carema Äldreomsorg AB uppfyller avtalet i alla dess delar och att de äldre erbjuds en vård och omsorg av god kvalitet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 6 november 2012.

Dnr 549-2012-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att förslå kommunstyrelsen att inte förlänga avtalet med Carema Äldreomsorg AB avseende driften av Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende hus B, Ängsgården och Lingården

Att låta verksamheten återgå i kommunal regi.

Samt därutöver anföra:

Tyvärr är den centrala tanken idag att verksamheter för äldre ska kosta mindre. Då har de stora organisationerna lättare att lyckas. Troligen minskar mångfalden bland utförare genom förfarandet, vilket detta skapar onödig oro i våra socialverksamheter.

Om det ska göras en upphandling ska förfrågningsunderlaget ställa krav på att verksamheten ska drivas av en aktör utan vinstsyfte.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§9 Uppdatering av delegationsordningen

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd delegerar samtliga beslut av ärenden som anges i den bilagda delegationsordningen till förvaltningschef enligt 6 kap. 33 § kommunallagen.

  2. Nämnden ger förvaltningschefen rätt att vidaredelegera ärendena till lägst den nivå som finns angiven i delegationsordningens kolumn ”Delegat”.

  3. Beslut som delegeras ska anmälas i den ordning som anges i kolumnen ”Kommentar” i delegationsordningen.

Ärendet

Delegationsordningen behöver uppdateras med anledning av beslut i kommunfullmäktige att viss hantering av andrahandsuthyrning till brukare ska överföras från stadsdelsförvaltningarna till serviceförvaltningen. Förvaltningen föreslår även vissa ändringar i delegationsordningen inom beställarenheten äldre.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 november 2012.

Dnr 173-2012-1.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Det är inte ovanligt att när det fattas pengar i en verksamhet så blir man mindre generös med insatser. Vi kan därför känna en oro inför det förslag till förändring av delegationen för biståndsbedömare som förvaltningen föreslår i detta ärende. Framför allt gäller oron den delen som handlar om att flytta beslut om boende för äldre från ’biståndsbedömarna i samråd med chef’ till enbart biträdande enhetschef. Vår oro handlar då om hur de eventuella besparingar som denna förändring kan föra med sig kan komma att påverka de äldres ansökningar om boende samt även arbetsmiljön för personalen.”

_____________

§10 Förslag att webbsända nämndens sammanträden

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd avvaktar med att webbsända nämndmötena.

Ärendet

Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att granska Norrmalm stadsdelsförvaltnings utvärdering av försöket att webbsända stadsdelsnämndens sammanträden och återkomma med ett förslag till beslut. Utvärderingen visar på tveksamheter till att webbsända nämndmötena och förvaltningen föreslår därför att nämnden avvaktar med att webbsända dem till dess att erfarenheter finns i större omfattning.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 november 2012.

Dnr 203-2012-1.6

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Johan Faxér m.fl. (MP), Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att fortsätta utreda olika lösningar för att webbsända nämndens sammanträden, och återkomma till nämnden med ett nytt förslag till beslut.

I förvaltningens tjänsteutlåtande nämns olika tänkbara nackdelar med att webbsända sammanträden. Antalet tittare skulle troligen bli lågt. Det tror vi också att det skulle vara, till en början. Men på sikt kan webbsändningar visa sig vara ett utmärkt sätt att sprida kännedom om nämnden och dess uppgift. Sammanträdena skulle kunna bli längre. Vi tror tvärtom att sammanträdena skulle kunna bli effektivare och mer intressanta. Ledamöterna skulle troligen behöva uttrycka sig mer koncist och precist. Långa sammanträden kan förövrigt motverkas enkelt genom att begränsa talartiden.

Den öppna frågestunden med mera kan mycket riktigt inte sändas. Det har inte heller varit vårt förslag. Vi har från början varit tydliga med att det är nämndens sammanträden som ska sändas. Därmed faller också argumenten rörande problem med upphovsrätten till material som visas.

Vad gäller arkivering är det rimligen så att en sparad webbsändning skulle kunna gallras efter det att protokoll från det aktuella sammanträdet justerats. Av tjänsteutlåtandet framgår dock inte om någon arkivarie konsulterats rörande denna fråga.

Kostnader på över hundratusen kronor per år nämns. Vi tror att billigare lösningar finns. Särskilt efter att ha fått förevisat för oss av en tekniker hur man på fem minuter, med hjälp av fria program och gratistjänster, kan ordna en enklare webbsändning. Nämndens webbsändningar skulle naturligtvis ha något högre kvalitetskrav, samt behöva uppfylla olika tillgänglighetskrav, men så dyrt som över hundratusen kronor per år bör det inte bli.

Därför anser vi att olika lösningar för att webbsända nämndens sammanträden ska utredas vidare.”

_____________

§11 Antal medarbetare under 26 år<BR>Svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Folkpartiet, Moderaterna och Centerpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning med uppdrag att redovisa hur mycket förvaltningen sparat på den sänkta arbetsgivareavgiften för ungdomar under 26 år. I ärendet framgår att Förvaltningen har haft en kostnadsminskning med ca 6 miljoner kronor under perioden januari till och med september 2012. En prognos för hela året redovisar ca 8 miljoner kronor lägre kostnader för arbetsgivareavgift.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 oktober 2012.

Dnr 481-2012-2.3.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Den borgerliga majoriteten har begärt en redovisning av hur mycket pengar förvaltningen sparat på den borgerliga regeringens subvention av arbetsgivaravgifterna för ungdomar under 26 år. Då förvaltningen har anställda under 26 år visar redovisningen inte helt oväntat att subventionen ger en kostnadsminskning - prognostiserat ca 8 miljoner kronor sett över hela året. Säkerligen ett välkommet tillskott i förvaltningens budget, men frågan återstår om det är bra politik.

Ger denna riktade subvention verkligen önskad effekt - fler ungdomar i arbete - eller blir den ett sätt att dölja faktiska behov och täcka upp ekonomin på andra områden?

Det är svårt att bedöma effekterna utan att ha klarhet i omständigheterna. Majoritetens skrivelse missar tyvärr att ställa relevanta frågor som skulle kunna komplettera bilden, och göra underlaget användbart att dra slutsatser kring åtgärdens precision.

Borträknat 150 feriearbetande ungdomar har förvaltningen under perioden januari - september haft 574 anställda under 26 år. Det vore bland annat intressant att veta:

- Hur många av de 574 var anställda redan innan subventionen trädde i kraft?

- Har subventionen lett till att någon anställts som annars skulle varit arbetslös?

- Har subventionen varit en faktor som gjort att ungdomar haft företräde framför andra sökande när nya tjänster tillsatts?

- Hade den sammantagna personalstyrkan varit densamma även utan subvention, eller har tillskottet gett möjlighet att öka personaltätheten och således kvaliteten?

Det vore mycket glädjande om det gick att leda i bevis hur subventionen av ungdomars arbetsgivaravgift skulle ge fler i arbete - samtidigt som man får en bättre kvalité i förvaltningens service till medborgarna. Om det däremot visar sig att man oavsett subvention bibehåller en bemanningens och servicens status quo finns anledning att ifrågasätta om modellen är rätt verktyg. Det ställer i så fall också frågor om vilka andra områden pengarna täcker upp för, och om de egentligen borde tilldelats mer resurser redan från början.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§12 Återvinningsstationer – markupplåtelser, bättre tillsyn och inlämning av lågenergilampor. Svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om förpacknings-insamlingens återvinningsstationer – markupplåtelse och bättre tillsyn. Förvaltningen har inhämtat synpunkter från trafikkontoret som ansvarar för upplåtelse av mark för återvinningsstationer och från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), som redovisas i ärendet.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 5 november 2012.

Dnr 318-2012-1.2.5

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vår uppfattning är att det bör finnas fler stationer vilket skulle göra att de som är utan bil lättare skulle nå en station. Dessutom borde fler stationer även medföra mindre nedskräpning. Kraven på FTI borde ökas vad gäller tillsynen av stationerna.

Det borde dessutom vara möjligt för förvaltningen på samma sätt som för medborgarna att tillskriva FTI med aktuella önskemål.”

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tackar till att börja med för det utförliga svaret. Det är bra att förvaltningen har framfört synpunkter kring återvinningsstationernas utformning och skick, samt att förvaltningen har frågan om platser för återvinningsstationer med sig i frågor som rör stadsmiljön. Det är också bra att få veta att trafikkontoret under nästa år kommer att arbeta med att ta fram lösningar på några av de problem vi tagit upp.

På en punkt är vi dock skeptiska, nämligen till påståendet att återvinningsstationerna i stadsdelsområdet fungerar bra generellt sett. Det är inte vår bild av verkligheten. Vi har själva mötts av överfulla kärl med skräp runt omkring, bland annat i Aspudden, i Midsommarkransen och på Hägerstensåsen. Skräpiga återvinningsstationer har också uppmärksammats i lokaltidningarna. ’Underkänt på 19 av 26 platser i västra Söderort’, så löd en rubrik i Mitt i Söderort Liljeholmen den 10 januari i år.

Vi är inte heller övertygade om att stadens alternativ för insamling av lågenergilampor kommer att räcka för att garantera att de flesta uttjänta lampor hamnar rätt.

Det är i sådana här fall som vi lokalpolitiker ska trycka på och visa aktörerna vad vår stadsdel behöver. Vi anser att vår stadsdel behöver fler återvinningsstationer och att tillsynen av dem måste förbättras. Stadsdelens invånare bör också få möjlighet att lämna lågenergilampor i anslutning till återvinningsstationerna.

Sammanfattningsvis finns det, som vi ser det, många frågor att arbeta vidare med. I det fortsatta arbetet är förvaltningens svar på vår skrivelse ett mycket bra underlag.”

_____________

§13 Förändring av upplåtelseformer och inkomster inom stadsdelsnämndsområdet. Svar på skrivelse

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

Ärendet

Förvaltningen har fått en skrivelse för beredning om förändringen av upplåtelseformer och inkomster under det senaste årtiondet inom stadsdelsnämndsområdet. Förvaltningen redovisar i ärendet utdrag ur stadens statistik inom området.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 7 november 2012.

Dnr 424-2012-1.6

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Vi tackar för förvaltningens redogörelse och konstaterar att på tio år har ca 6 000 hyresrätter försvunnit från Hägersten-Liljeholmen. Den största minskningen finner vi i Gröndal och Fruängen där minskningen uppgår till 58 % respektive 65 %. Följden av denna utveckling är en alltmer segregerad stadsdel där våra ungdomar och människor med begränsade ekonomiska resurser får allt svårare att efterfråga de bostäder som erbjuds. Vi lägger ansvaret för denna utveckling på den borgerliga majoriteten i Stockholms stad och deras ideologiskt präglade bostadspolitik, med utförsäljningar av allmännyttan, omvandlingar av hyresrätter till bostadsrätter och det stora byggandet av bostadsrätter, som starkt bidragit till segregationen.

Ett sätt att motverka den ökande segregationen i Stockholm är, förutom att stoppa omvandlingarna av hyresrätter till bostadsrätter, att bygga bostadsområden med blandade upplåtelseformer där människor från alla samhällsklasser kan mötas.”

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) anmälde ett särskilt uttalande.

”Vi tackar för svaret och kan (tyvärr) konstatera att det bekräftar vad vi förmodade; att en icke önskvärd utveckling pågår vad gäller fördelningen mellan olika boendeformer.

Vi antar att den minskade andelen hyreslägenheter inte enbart beror på omvandlingar till bostadsrätter utan också på att de flesta nya bostäder som tillkommer är bostadsrättslägenheter. På ett sätt ger naturligtvis bostadsrätten en möjlighet att utöva inflytande över sitt eget boende, vilket är bra, men vanligare är tyvärr att bostaden ses som en ekonomisk placering, inte som en investering i mer boendedemokrati. Lämpligare vore att boendeformer som till exempel kooperativa hyresrätter gynnades.

Vi vill se en stad med blandade boendeformer där människor från alla samhällets delar kan mötas. Det behövs fler hyreslägenheter, inte färre. De allmännyttiga bostadsbolagen har ett särskilt ansvar för att bostadsmarknaden är så jämlik den nu kan vara. Bostadsbolagen ska också ta ett socialt ansvar. Hur staden byggs är som bekant dessvärre inte något som stadsdelsnämnden har så mycket inflytande över. Därför är det än viktigare att vi i stadsdelsnämnden tar vårt ansvar som remissinstans.

Vad gäller förändringarna av inkomsterna förstärker statistiken bilden av att det skett en social statushöjning, en så kallad gentrifiering. Ökade medelinkomster är naturligtvis inte av ondo i sig, men om de är resultatet av att svagare grupper trängts undan är det ett stort problem.”

_____________

§14 Stadens arbete med FN:s barnkonvention. Yttrande till Stadsrevisionen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som yttrande till Stadsrevisionen.

Ärendet

Stadens revisorer har granskat om staden i sin styrning och uppföljning har beaktat barnkonventionen och den nationella strategin för att stärka barnets rättigheter på ett tillfredsställande sätt. Utifrån granskningen rekommenderar revisorerna att staden ska utarbeta ett övergripande styr­dokument och uppföljningsrutiner som ska säkerställa att barnets rättigheter genomsyrar arbets- och beslutsprocesser i stadens nämnder.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd bedöms ha ett aktivt arbete för att tillvarata och följa upp frågor som rör barnets rättigheter i beslut och åtgärder inom både socialtjänst, förskola och samhälls­planering. Nämndens styrning och uppföljning av barnperspektivet och barnets rättigheter bedöms som i huvudsak tillfredsställande. Förvaltningen återkommer i förslaget till verksamhetsplan för 2013 till hur arbetet kan utvecklas ytterligare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 november 2012.

Dnr 459-2012-1.2.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§15 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialförvaltningen och äldreförvaltningen har utarbetat ett förslag till program för stöd till anhöriga, som vårdar och stödjer en närstående som är långvarit sjuk, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Programmet omfattar anhöriga som vårdar och stödjer personer som är både under och över 65 år.

Förvaltningen ställer sig positiv till programförslaget. Det är viktigt att det finns ett likvärdigt utbud av serviceinsatser i stadsdelsnämnderna. Tillgång till funktion såsom anhörigkonsulent/anhörigstödjare bör förtydligas.

Förvaltningen anser att staden bör erbjuda anhöriga någon form av webbaserat verktyg för råd, stöd, information och som ger möjlighet att nätverka med andra i liknande situation.

I programförslaget saknas dock en stor grupp anhöriga, de som har en närstående som missbrukar alkohol eller narkotika. Det är viktigt att problematiken kring medberoende vad gäller missbruksärenden och behovet av specifik kunskap hos anhörigstödjarna också lyfts fram.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 24 oktober 2012.

Dnr 411-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§16 Revidering av valfrihetssystem för LSS-verksamheter. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Socialförvaltningen har sett över de regler som gäller i verksamheter som berörs av stadens valfrihetssystem för personer som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). De insatser som berörs är bostad med särskild service samt korttidshem för både barn, ungdomar och vuxna samt daglig verksamhet. De ändringar och tillägg som föreslås i regelverket syftar till att valfrihetssystemet ska bli så konkurrensneutralt som möjligt vad gäller priser och andra förutsätt­ningar för utförarna oavsett i vilken regi som verksamheten bedrivs.

Förvaltningen instämmer i förslagen vad gäller bland annat momskompensation och lokalschabloner, men är kritisk framför allt mot det som sägs om matkostnader på daglig verksamhet. På några andra punkter anser förvaltningen att det behövs ytterligare förtydliganden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 15 oktober 2012.

Dnr 483-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§17 Förbättringar av stadens föreningsmeddelartavlor. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och översänder det som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Nämnden har fått en remiss om förbättringar av stadens föreningstavlor. Förvaltningen ser positivt på förslaget om att ta fram en gemensam standard och policy för föreningsmeddelandetavlor. Utarbetandet av detta kan lämpligen uppdras till trafikkontoret, park och stadsmiljö, där stadsträdgårdsmästaren precis startat upp en arbetsgrupp som ska ta fram råd och riktlinjer för stadens informationsskyltar på offentliga platser. Representanter från stadsdelarna kommer att finnas med i arbetsgruppen.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 november 2012.

Dnr 492-2012-1.5.1

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_____________

§18 Ansökan om serveringstillstånd Café Bravo, Liljeholmstorget. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att Jumjum konditori AB kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten vid restaurang Café Bravo enligt ansökan.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering har kommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd att servera starköl och vin till allmänheten med serveringstid klockan 11:00 – 22:00 samt på uteservering samma tid. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd för restaurang Café Bravo enligt ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2012.

Dnr 503-2012-1.5.2

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande:

”Förvaltningen skriver att det i Liljeholmens närområde ligger
15 gymnasieskolor, med sammanlagt 3 700 elever av vilka majoriteten inte har åldern inne för att serveras alkohol. Man beskriver också att torget har frekventa problem med berusade. Café Bravos förhållningssätt är därför mycket viktigt, det vill säga att dess gäster ska serveras under betryggande former och att berusade avvisas. Staden har också ett stort ansvar att följa upp de regler som gäller bland annat vad gäller tillämpningen av den strikta ålderskontrollen.

Vi vill också göra nämnden uppmärksam på att en tätare uppföljning/kontroll kan krävas då handeln med öl mellan ungdom på Liljeholmstorget emellanåt kan vara livlig dagtid, föranledd av täta besök i livsmedelsaffärer som tillhandahåller öl ngt starkare än lättöl.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Ansökan om serveringstillstånd Glasade Gången. Yttrande till socialnämnden

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ställer sig bakom ansökan om tillstånd att servera alkohol till allmänheten för restaurang Glasade Gången.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning ansöker om serveringstillstånd hos socialnämnden för den dagliga verksamheten Glasade Gångens restaurang, Radiusbacken 7 i Midsommarkransen måndag – söndag klockan 11:00 – 16:00. Sökande avser att servera starköl och vin till allmänheten vid förbeställning och bordsservering.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2012.

Dnr 469-2012-1.5.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Kjell Marténg (V) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att inte ställa sig bakom ansökan om tillstånd att servera alkohol till allmänheten för restaurang Glasade Gången.

Samt att därutöver anföra:

Det är förvisso viktigt att visa Glasade Gångens unga brukare hur alkohol kan hanteras på ett mer vuxet sätt och att de kan bibringas en mer måttfull alkoholkultur. Vi är dock inte övertygande om att detta är det bästa sättet att göra det på då alkoholförtäring till lunch inte är något att sträva efter.

I stora delar av affärsvärlden är det heller inte kutym att tillåta alkoholservering vid affärsluncher.

Utöver detta så tycker vi inte att förvaltningens verksamheter ska konkurrera med liknande kommersiella verksamheter på affärsmässiga villkor då detta kan skapa undanträngningseffekter.”

_____________

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Närmiljövandringar hösten 2012

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes närmiljövandringar som genomförts under hösten i Fruängen, Gröndal, Västertorp, Aspudden, Liljeholmen samt en virtuell vid sittande bord och karta. Syftet var att tillsammans med medborgare titta på hur otrygga platser kan bli tryggare.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 22 november 2012.

Dnr 550-2012-1.2.5

_____________

§21 Brukarundersökningar inom avdelningen för social omsorg. Del 7 - budget- och skuldrådgivning

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

Ärendet

Årets brukarundersökning vid budget- och skuldrådgivningen visar att klienterna är mycket nöjda med det bemötande och det stöd som de fått. Andelen som anser att rådgivningen lett till en förändring till det bättre har dock sjunkit från förra året. Trots det ökar enhetens medelbetyg med 0,1 och hamnar på 4,7 på en femgradig skala.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 2 november 2012.

Dnr 439-2012-1.2.1

Särskilt uttalande

Johan Faxér m.fl. (MP) med instämmande av Eva Fagerhem m.fl. (S) och Kjell Marténg (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra att så många är nöjda med budget- och skuldrådgivningen. Det är för oss inte alltför långsökt att dra slutsatsen att detta kan tolkas som att det är en bra verksamhet som ger resultat och som därför borde få komma fler medborgare till del. En förstärkt budget- och skuldrådgivning skulle vara en vinst för hela samhället, inte enbart de närmast berörda medborgarna.”

_____________

§22 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet 20 november 2012.

_____________

§23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av synpunkterna från rådet för funktionshinderfrågor och lägger protokollen till

handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor från 25 oktober och 15 november 2012.

_____________

§24 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet
till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen 13 november 2012.

_____________

§25 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

Förslag om skyltning av gång- och cykelväg vid parken intill Terrängvägen (rubricerat som medborgarförslag)

Inkom 6 november 2012, dnr 551-2012-1.2.3

Översänt till trafikkontoret

Vision om hur brandstationen i Midsommarkransen ska kunna användas som mötesplats och kulturhus i framtiden

Från Nätverket Mötesplats Brandstationen 31 oktober 2012, dnr 183-2012-1.2.3

_____________

§26 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen.

Dnr 17-2012-1.1

_____________

§27 Nämndens och förvaltningens frågor

Skrivelse om riktlinjer inom äldreomsorgen

Johan Faxér m.fl. (MP) överlämnade en skrivelse om tillämpningen av riktlinjerna för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen, och föreslog att nämnden skulle besluta att väcka ett ärende hos kommunfullmäktige i denna fråga. Dnr 583-2012-7

Förslag till beslut

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Kjell Marténg (V) föreslog bifall till förslaget.

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att förslaget skulle avslås.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat att avslå förslaget från Miljöpartiet.

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd avslår förslaget att överlämna skrivelsen från Miljöpartiet till kommunfullmäktige.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S), Johan Faxér m.fl. (MP) och Kjell Marténg (V) reserverade sig till förmån för eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden ska framföra som sin åsikt till kommunfullmäktige att det bör göras en utredning av tillämpningen av stadens riktlinjer för handläggning av ärenden inom äldreomsorgen, samt att det bör göras en översyn av riktlinjerna, i syfte att reda ut om de innehåller regler som är mer restriktiva (eller kan tolkas som mer restriktiva) än vad som följer av SoL och LSS.”

___________________

Verksamhetsbesök

Jessica Jormtun tackade förvaltningen för verksamhetsbesöket på förskolan Gläntan den 15 november.

_________________

Stadsdelsdirektörens information

Förfrågan från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har fått uppdrag av regeringen att genomföra en nationell tillsyn ur ett genusperspektiv under 2013. De områden som är uttagna för inspektion är hemtjänst och tekniskt arbete. I första steget kommer AMV att informera ansvariga politiker och förvaltningsledning. Därefter ska ett antal grupper inom hemtjänst och teknik inspekteras. Det tredje steget är att återkoppla till politiker och ledning om resultatet.

Månadsrapport

Lars Wennberg informerade och besvarade frågor om månadsrapporten för september 2012, dnr 124-2012-1.2.1

Budgetinformation

Maria Mannerholm påminde nämnden om informationen om verksamhetsplan och budget 2013, den 30 november.

Balanslista

Anmäldes balanslista över inkomna skrivelser från nämnden 2012.

Rapporter för kännedom i pärm

Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - resultat från sommaren 2012

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 23 oktober 2012

Lägesrapport om narkotikaprevention bland ungdomar 2011-2012

Socialnämnden 30 oktober 2012

Uppföljning av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Stadsrevisionens rapport nr 8/2012

____________

§28 Upphandling av Fruängens och Aspuddens ungdomsgårdar. Godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget.

  2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen av entreprenaddriften av Fruängens och Aspuddens ungdomsgård.

  3. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, till exempel förtydligande av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.

  4. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Inom Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd finns fyra ungdomsgårdar som samtliga drivs på entreprenad. På Fruängens ungdomsgård finns också en korttidstillsyn enligt LSS för funktionshindrade ungdomar på helger. Därutöver finns ett ungdomscafé som för närvarande drivs i förvaltningens regi.

Avtalstiden för Fruängens ungdomsgård, som drivs av Fruängens ungdomsgård AB, upphör 30 juni 2013 och avtalstiden för Aspudden ungdomsgård, som drivs av Hövdingagården AB, upphör samma datum. Avtalen går inte att förlänga ytterligare och en ny upphandling behöver därför göras. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara
1 juli 2013 till och med 30 juni 2014 med möjlighet till förlängning i ett år. Efter detta år kan avtalet förlängas ett plus ett år. Längsta möjliga avtalstid är till och med den 30 juni 2017.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 november 2012.

Dnr 390-2012-2.2.2

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M) och Hans Tjernström (C) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) med instämmande av Johan Faxér m.fl. (MP) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) och Johan Faxér m.fl. (MP) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att godkänna förvaltningens förslag med följande tillägg:

Att förfrågningsunderlaget ställer krav på att verksamheten ska drivas av en aktör utan vinstsyfte.

Att sociala och etiska krav ska ingå i förfrågningsunderlaget.

Att ILOS:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas.”

_____________

§29 Upphandling av kontorsservice och posthantering. Godkännande av förfrågningsunderlag

Beslut

  1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förfrågningsunderlaget om upphandling av kontorsservice och posthantering.

  2. Stadsdelsdirektören ges i uppdrag att genomföra upphandlingen och att under upphandlingen fatta upphandlingsadministrativa beslut, till exempel förtydligande av förfrågningsunderlag, fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal.
  3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har avtal med ISS Facility Services AB om kontorsservice och posthantering inom nämndens förvaltningslokaler samt hela stadsdelens internpost. Nuvarande avtal upphör 31 juli 2013 och en ny upphandling behöver genomföras. Nytt avtal beräknas kunna tecknas i april 2012 för att börja gälla från och med 1 augusti 2013. Syftet med upphandlingen är att få en väl fungerande kontorsservice på förvaltningskontoret. Avtalstiden i denna upphandling föreslås vara 1 augusti 2013 till och med
den 31 juli 2015, med möjlighet till förlängning i ett plus ett år.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 oktober 2012.

Dnr 391-2012-2.2.1

Förslag till beslut

Abit Dundar m.fl. (FP), Lars Svärd m.fl. (M), Hans Tjernström (C) och Johan Faxér m.fl. (MP) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Eva Fagerhem m.fl. (S) lade fram ett förslag och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Eva Fagerhem m.fl. (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

”Att verksamheten kontorsservice och posthantering återgår i kommunal regi.

Samt därutöver anföra:

Förvaltningens kontorsservice upphandlades första gången 2008. Syftet med upphandlingen var att få en väl fungerande kontorsservice på förvaltningskontoret. Vi efterlyser en utvärdering av hur verksamheten fungerat under den period den varit upphandlad. Vilka har vinsterna varit för verksamheten? Vilka ekonomiska vinster har det gett?”

_____________

§37 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen från 8 november 2012.

_____________