Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-08-30

Sammanträde 2005-08-30

Datum
Klockan
18:00
Plats

Mellan kl 18:00 - 19:00 kan allmänheten ställa frågor till Stadsdelsnämndens förtroendevalda.

3 Protokolljusterare och tid för justering.

4 Förvaltningschefens information

- Förskoleutbyggnad - Lägesrapport

Bordlagt ärende

5 Bättre anpassning och större flexibilitet av skolundervisning och lov – motion från (m).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 322-1656/2005 av motion från (m).
Dnr 400-253-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Återremitterat ärende

6 Demokratifrågor i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd – en lägesrapport.

Nya beslutsärenden

7 ILS-rapport augusti 2005 exkl ekonomiskt bistånd

8 ILS-rapport augusti 2005 – ekonomiskt bistånd

9 Ekeby och Paradsängens gruppbostad – medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet.

Anmälan protokoll från nämndens råd

10 Protokoll från lokala pensionärsrådet.

11 Protokoll från lokala handikapprådet.

14 Nya bostäder vid Råckstavägen/Multrågatan i Råcksta.

16 Effektivare Nord-Sydvästliga förbindelser i Stockholmsområdet.

Remiss från Trafiknämnden, dnr 314-2499/2005.
Remiss från Vägverket, dnr PP20A 2002:1395. Dnr 305-376-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 326-2101/2005.
Dnr 520-363-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsåtgärder.

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 325-1456/2005.
Dnr 510-364-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra (NC).

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 331-2401/2005.
Dnr 400-394-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU 2005:34).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2514/2005.
Dnr 500-398-2005

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Ungdomens hus i Västerort.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 324-1739/2005 av motion från (kd).
Dnr 402-274-2005
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningar och Redovisningar

22 Barn med behov av särskilt stöd – redovisning med anledning av skrivelse från (s), (v) och (mp).

23 Särskilda undervisningsgrupper – redovisning av organisationen.

24 Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - Anmälan beslut från Länsstyrelsen.

25 Råcksta sjukhem - Anmälan beslut från Länsstyrelsen.

26 European New Town Platform – Anmälan av rapport från årsmöte i Holland.

27 Volontärverksamhet Kanada – Anmälan av reserapport.

28 Inkomna handlingar.

29 Uppdragslista.

Mötesinformation

Närvarande

Ordförande                                                Berit Kruse (s)                                     

Vice ordförande                                         Fredrik Wallén (kd)

Ledamöter                                                 Eva Oivio (s)

Erik Guiteréz-Aranda (s)

Bengt Roxne (s)

Örjan Sjögren (s)                

Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v)

Birgitta Wosse (mp)

Catharina Hillerström Vagli (m)

Michael Wiklund (m)

                                                                 Helen Jäderlund Eckardt (fp)

Katariina Güven (fp)             §§ 1-32

 

Tjänstgörande ersättare                              Svante Erlandsson (m)

                                                                 Ingela Gille Rausén (fp)        §§ 33-43

Ersättare                                                    Peter Engberg (s), Tomas Melin (mp), Nils Elfvik (v),
Margareta Åkerblom (m), Eva Aronsson (kd),

Fahri Ölcer (fp), Bogdan Godymirski (m),

Janet Mackegård (s), Kaj Nordquist (s),

Ingrid Carlsson (s).

 

Anmält förhinder                                        Bo Arkelsten (m), Annett Öhman-Karlsson (s).

 

I tjänsten närvarande            Anders Meuller (stadsdelsdirektör), Elisabeth Dérantz,

Sven-Göran Södergren, Birgitta Härröd, Lena Fax, Siw Lideståhl, Mona Thorin, Marja Sandin-Wester, Tom Thorell.

 Personalföreträdare            

(öppna delen)   

 

Tid för justering                                       2005-09-07   

Vid protokollet

 

Peter Forslund

§1 Öppnande av sammanträdet samt utseende av sekreterare

       Ordförande Berit Kruse förklarade sammanträdet öppnat.

       Till sekreterare för dagens sammanträde utsågs Peter Forslund.

      

§2 Godkännande av dagordning.

       Dagordningen godkändes med vissa tillägg och justeringar.

§3 Protokollsjustering och tid för justering.

       Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Berit Kruse utse vice ordförande Fredrik Wallén att justera dagens protokoll.

       Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll skulle ske 2005-09-07.

                     

§4 Förvaltningschefens information

  • Elisabeth Dérantz informerade om den pågående och planerade förskoleutbygg­nad, lärarsituationen, ungdomssituationen under sommaren och åtgärder mot mögel i Hässelbygårsskolan matsal. Skriftliga lägesrapporter delades ut.

  • Siw Lideståhl informerade om planerat samarbete med landstinget kring boende för psykiskt handikappade.

  • Birgitta Härröd informerade om sommararbetande ungdom och studenter, socialbi­dragsutvecklingen, socialtjänstens sommaraktiviteter för barnfamiljer.  

  • Lena  Fax informerade om sommaraktiviteter för personer med funktionshinder, om samverkan mellan medicinskt ansvarig sjuksköterska och länsstyrelse i arbetet med kvalitet och kontroll.

  • Sven-Göran Södergren informerade om tillfälliga och mer varaktiga lokallös­ningar för förskolor.

  • Anders Meuller informerade om att rekryteringen av sommarvikarier inom äldre­omsorgen fungerat väl. Medicinskt ansvarig sjuksköterska ser över sjuk­sköterskebemanningen på Hässelby gårds servicehus/ ädreboende.

§5 Bättre anpassning och större flexibilitet av skolundervisning och lov

Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m), dnr 322-1656/2005

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 6 maj 2005.

       Dnr 400-253-2005.

       Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde den 14 juni 2005, § 20.

       Sammanfattning

Yvonne Fernell-Ingelström (m) har i en motion till kommunstyrelsen föreslagit

att kommunfullmäktige skall besluta:

1 att i stadens skolor införa möjligheten till flexibla sportlov och höst­lov i syfte   att anpassa skolan efter arbetslivets avtal och regler samt att möjliggöra en ök­ning av den totala närvaron för varje elev.

2 att låta varje enskild skola tillsammans med föräldrar avgöra hur dessa  ledighe­ter i varje enskilt fall kan lösas.

Förvaltningens lämnar följande synpunkter

1. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att avvisa motio­nens för­slag att införa flexibla sport och höstlov.

2. Förvaltningen anser att motionens andra förslag redan finns inskrivet i grundsko­leförordning och delegationsförteckning.

______________

                     

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2. att därutöver anföra följande som svar på remissen.


Beslut om när skolterminen börjar, slutar och tider för lovdagar bör inte vara en fråga för politiker och byråkrater, utan bör avgöras på den enskilda skolan. Därmed skapas en möjlighet att inom dagens lagstiftning få en större flexibilitet att anpassa såväl skolstart, terminsavslutning och lovdagar efter lokala förutsätt­ningar och behov.

För att det inom ramen för skolornas beslut skall skapas flexibilitet för föräldrarna bör det vara upp till de enskilda skolorna att kunna besluta om tidsramar för de olika loven. Därmed skulle en skola kunna välja att exempelvis sportlovet skall vara under mars månad och sedan ge föräldrarna möjlighet att själva bestämma vilken av veckorna i mars månad som de vill att deras barn skall vara lediga.

Därutöver bör staden uppvakta regeringen i syfte att ändra skollag och skolför­ordningar så att enskilda skolor får större frihet att själva avgöra den egna skolans lärotider.”

Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

                     

”Skolledningen och lärarkollegiet ska bestämma över undervisning och lovtider i skolan. Under den senaste tiden har skarp kritik riktats mot förslaget om flexibla lov. Bl.a. försvåras lärarnas möjlighet att planera och bedriva vettig undervisning om stora delar av klassen är frånvarande under lektionerna. En annan kritik är det låga intresset från föräldrar, elever och skolpersonal. Motionen bör därför avstyr­kas.”

      

       Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), le­damot Birgitta Wosse (mp) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+fp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§6 Demokratifrågor i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd – en lägesrapport

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 2 juni 2005.

       Dnr 012-345-2005.

       Ärendet återremitterades vid nämndens sammanträde den 6 juni 2005, § 9

       Sammanfattning

Utifrån skrivelser från s, v och mp (januari 2004 och mars 2005) har förvalt­ningen fått i uppdrag att återkomma i en rad demokratifrågor, bland annat kring information till utomnordiska medborgare.

I denna lägesrapport redogörs kortfattat kring de demokratiprojekt som bedrivs och de som planeras. Redogörelsen kan ses som en idélista, vilken efter hand kan utökas med fler projekt eller idéer. I rapporten redogörs också för planerna att förbättra informationen till utomnordiska medborgare.

_______________

BESLUT

1. Stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att alltid inför en större verksamhetsför­ändring genomföra dialog med de som berörs av förändringen (brukare i olika  åldrar anställda, anhöriga, olika råd m.fl.)

  2. Stadsdelsnämnden anför följande

Mycket av förvaltningens arbete som har med demokratifrågor att göra redovi­sas i föreliggande ärendet och är berömvärt. Det har ändå hänt att större föränd­ringar i verksamheten inte föregått med varken information till de berörda eller att en lyhörd dialog har förts.  Exempel på detta finns att hämta inom äldreom­sorgen under de senaste åren.  Det är oerhört viktigt att en lyssnande dialog blir ett självklart arbetssätt för  förvaltningen.

De små och yngre brukarnas tankar och synpunkter måste också få sin givna plats i demokratin. I planeringen av t ex våra bostadsområden vill vi att syn­punkter från alla åldrar samlas in och att berörda i alla åldrar har möjlighet att delta.                                                                                                 

Stadsdelen är i förberedande arbete med ungdomsråd/forum , ett barnråd eller utvecklad metod för att inhämta de små barnens tankar och åsikter vill vi nu att förvaltningen lägger till i demokratiarbetet.

       Reservation

       Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

       Särskilt uttalande

       Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Rapporten är bra och redogörelsen visar på att en hel del positiva saker händer i vår stadsdel när det gäller information och demokrati. Men det kan bli bättre och från moderaternas vill vi påtala vikten av att ge alla invånare den information och hjälp som behövs för att var och en ska ges möjlighet att själv kunna göra sina indi­viduella val. Var och en ska ha möjlighet att själv kunna påverka sin vardag.”

      

       Särskilt uttalande

       Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

Under den förra mandatperioden var Folkpartiet liberalerna med och styrde staden. Vi gav mer makt åt medborgarna själva och mindre makt åt politiker och byråkrater. Allt fler familjer fick bestämma i vilken förskola och skola deras barn skulle gå, äldre och funktionshindrade fick bestämma vilken hemtjänst som skulle anlitas o.s.v.

För oss liberaler är det självklart att de viktigaste valen i livet ska göras av män­niskorna själva. Lika självklart är det att finansieringen av de offentliga tjäns­terna ska ske i huvudsak med skattemedel.

Ingen ska tvingas avstå från att göra ett medvetet val av ekonomiska skäl.

En solidarisk finansiering är en grundbult i ett liberalt samhälle.

Vänstermajoriteten införde en ”demokratiberedning” under kommunstyrelsen i början av mandatperioden. Faktum är att stockholmarnas egenmakt nu minskar. Högre landstings- och kommunalskatt leder till att fler tvingas leva på socialbi­drag. Stopp för avknoppningar leder till att färre anställda kan påverka sitt arbetsliv. Stopp för äldreomsorgspeng leder till att äldre inte får välja sitt eget boende.

Valfrihet och utvecklande av olika typer av pengsystem är en hörnsten i offentlig sektor av hög kvalitet. På detta sätt ökar människornas valfrihet, demokratiska makt och kvalitetsutvecklingen gynnas inom de olika verksamheterna. Resur­serna öronmärks till de viktiga kärnverksamheterna; förskola, skola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Folkpartiet liberalerna vill prioritera kärnverksamheterna i stadsdelarna. Peng­arna ska gå till en bra skola, vård och omsorg. Inte till ökad administration, poli­tikerorganisation och dyra projekt som inte efterfrågas av medborgarna. Resur­serna till de viktiga kärnverksamheterna ska inte kunna användas till att admini­strera helt andra verksamheter.

Stadsdelarna ska ge medborgarna en grundläggande service – inte göra dem till fångar i den egna verksamheten. Idag finns alltför många exempel inom äldreom­sorg, omsorg om funktionshindrade, socialpsykiatri och social omsorg på hur människor nekas service utanför den egna stadsdelen. Med pengsystem ökar val­friheten för den enskilde och förutsättningarna för en förbättrad kvalitet i verk­samheterna.

Folkpartiet liberalerna tog initiativ till de öppna nämndmötena och möjlighet till att lägga medborgarförslag vid stadsdelsnämndernas införande. Detta är viktiga beslut för att öka demokratin. Arbetet med demokratifrågor måste ständigt fortgå. Det är politikernas uppgift att ge ökad makt till människorna, vilket ofta verkar vara motsatt uppfattning hos socialdemokraterna där politiken ofta verkar syfta till minskad valfrihet och mer politikermakt.

                                                                                                                      

Vi är mycket skeptiska till vänstermajoritetens nonchalans att inte låta stockholmarna folkomrösta om trängselskatterna innan dessa införs. Krans­kommuner har folkomröstat med ett massivt motstånd mot dessa skatter. Socialdemokraterna gick mycket tydligt ut innan valet och lovade att träng­selskatter inte skulle införas i Stockholm. I och med detta anser vi att socialdemokraterna inte tar hänsyn till viktiga demokratiska principer.”

       Särskilt uttalande

       Vice ordförande Fredrik Wallén m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

Precis som förvaltningen framför i sitt utlåtande så finns det en hel del att ut­veckla avseende demokratifrågorna i stadsdelen.

Samrådssystem med befolkningen är något som vi tror har stor utvecklingspo­tential. Inte minst vad avser olika webbaserade modeller. Exempelvis medborgar- och föreningspaneler bör testas.

En särskild utmaning, som några egentliga modeller för ännu inte presenterats, är dock att skapa förutsättningar för att medborgarinflytandet ska ge underlag för både krav, påpekanden och lösningar.”

       Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m), ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd) yrkade bifall till förvaltningens för­slag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§7 ILS-rapport augusti 2005 exl ekonomiskt bistånd (Integrerad ledning och styrning)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den18 augusti 2005.

       Dnr 102-431-2005.

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

       Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m.fl. (fp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Fredik Wallén  (kd) anslöt sig till:

”Den allt restriktivare biståndsbedömningen av besparingsskäl gör att det blir allt svårare för äldre, funktionshindrade m.fl. att få det boende och den service, vård och omsorg som de behöver.

Arbetslösheten och socialbidragen fortsätter att öka i Hässelby-Vällingby. Anta­let hushåll med socialbidrag ökar och den genomsnittliga bidragstiden ligger på en högre nivå än för staden som helhet. Det är alarmerande att ungdomsarbets­lösheten är så hög. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa all­varliga problem. Det behövs bl.a. ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en annan arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och ett bättre företagar- och näringslivsklimat.

Det måste finnas tillgång på nog antal äldreboenden av olika nyanser och en bra hemtjänst och en god vård och omsorg för att de äldre ska kunna få en reell val­frihet.

De dementas situation måste särskilt uppmärksammas. Antalet gruppboenden för dementa måste snarast byggas ut för att kunna möta det stora behovet.   
Det får dock inte ske genom att ta bort platser för växelvård/avlastning som så väl behövs.                                                                                                                      

Under den förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsor­gen ut och standarden höjdes. De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldre­boenden som tagits av vänstermajoriteten minskar snabbt beståndet av platser, trots att de äldreäldre ökar i Hässelby-Vällingby. Vi anser att en genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av boenden bland de äldre måste utredas. Det är oacceptabelt att omvandling sker av besparingsskäl. En tydlig stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder måste också tas fram. Riktlinjerna för servicehus behöver också ses över. Mycket tyder nu på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på en restriktivare biståndsbedömning p.g.a. besparingar i stadsdelarna.

Vänstermajoritetens beslutade nya resursfördelningssystem innebär att Hässelby-Vällingby kommer att förlora resurser från skola och verksamhet för barn och ungdomar till andra stadsdelar.

Vänstermajoriteten beslut fr.o.m. 2005 innebär att systemet att fördela medel till stadsdelsnämndernas pedagogiska verksamheter förändrats. Detta medför att även förvaltningens sätt att fördela medlen vidare till förskolor och skolor i stadsdelen förändras.

Rapporten visar också att övertagandet av korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

varit förenat med mycket oklarheter och det är osäkert om stadsdelen får full ersättning. Våra farhågor har också besannats att det nya schabloniserade resursfördelningssystemet för särskolan som beslutats av vänstermajoriteten in­nebär ytterligare besparingar.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärn­verksamheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsument­rådgivning i stadsdelarna, Demokratiberedning, Central konsumentnämnd, kost­nader för införande av trängselskatt m.m. i dagens ekonomiska trängda läge prio­riteras framför satsningar på äldreomsorg, skola och omsorg om funktionshind­rade.                                                                

Genom en fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling m.m. måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola och barnomsorg m.m.”

§8 ILS-rapport augusti 2005 – ekonomiskt bistånd

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 18 augusti 2005.

       Dnr 102-432-2005.

Sammanfattning

Vid stadsdelsnämndens behandling den 14 juni av ILS-rapporten för juni fördes en omfattande diskussion med anledning av svårigheterna att klara budgeten för anslag 2, d.v.s. ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Av det skälet upprättas denna gång föreliggande separata och mer utförliga ILS-rapport avse­ende anslag 2.

_______________

BESLUT

1.   Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett plan med   
      åtgärder enligt nedan och återkomma med den till nämndens oktobernämnd
      2005.

2. Stadsdelsnämnden godkänner i övrigt rapporten och lägger den till
       handlingarna

3. Stadsdelsnämnden anför

En aktivare näringspolitik i Hässelby-Vällingby

Hässelby-Vällingby är på många sätt ett fantastiskt stadsdelsområde. Närheten till Mälaren, friluftsområdena i Grimsta och Lövsta, alla promenadstråk och på många håll en vacker bebyggelse. Det finns mycket att vara stolt över i vårt område.

Den närmaste tiden kommer utvecklingen av både näringsliv och service att förbättras i samband med ombyggnaden av Vällingby Centrum. Förhoppnings­vis drar det till sig både nya företag och nya invånare. Dessutom gynnas vi av en positiv förändring i befolkningssammansättningen.

Fler yngre familjer väntas flytta hit, vilket skapar möjligheter för både bättre service och ökad handel. Denna utveckling skyndas på när den fysiska infra­strukturen byggs ut. Bostadsbyggandet ökar i snabb takt och det finns omfat­tande planer på investeringar i vägar och kollektivtrafik i området.

Det betyder dock inte att allt är bra. Arbetslösheten är för hög. Många männi­skor är i behov av socialbidrag för sin försörjning. Många svenskar med ut­ländsk bakgrund får inte de jobb de är kvalificerade för. Trots att vi är många med olika bakgrund och inkomster är området som helhet delat. Detta kan vi inte acceptera. Full sysselsättning är inte bara ett mål för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet nationellt eller i staden utan också för oss här lokalt i Hässelby-Vällingby.

Även om det finns många arbetsplatser i stadsdelen, räcker jobben med andra ord inte till. I industriområdet Vinsta gapar många kontorslokaler tomma efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet. Och de knappt 1.300 företag som finns i området är uppdelade i nästan 100 branscher, även om företag inom fordon och energi är överrepresenterade. Det saknas en tydlig profil eller identitet för företagen i området.

Ett väl fungerande näringsliv med många företag och företagare är en nödvän­dig förutsättning för hela samhället. Utan ett aktivt och livskraftigt näringsliv finns det vare sig jobb att gå till eller skattepengar till skolan, vården eller om­sorgen.

I Lövsta/Kyrkhamnsområdet finns stora utvecklingsmöjligheter. Områdena ger tillfälle till ett samarbete mellan kultur och näringsliv som bör leda till nya arbets- och praktikplatser i Hässelby-Vällingby.

Kultur och näringsliv är sammanflätade. Kultur vidgar perspektiven och ökar vår skaparkraft – något som också näringslivet har nytta av, inte minst när den globala konkurrensen ständigt ökar. Mer engagerade företagare och löntagare får fram bättre idéer och bidrar till lönsammare företag och bättre organisatio­ner. Även stödet till kulturlivet i stadsdelsområdet är därför ett inslag i en mer aktiv näringspolitik.                                                                                  

Utvecklingen av Lövsta/Kyrkhamnsområdet bör ske i samarbete med föreningslivet, Kyrkhamnsföreningen, näringslivet, stadens nämnder och styrelser och övriga intresserade. Med ett kreativt samarbete kommer nya idéer och förslag att göra området till en attraktiv del av staden.

Vi vill att Hässelby-Vällingby ska utvecklas till en ABC-stadsdel i modern tappning. Här ska man kunna bo, arbeta, mötas och utvecklas. Här ska de

et finnas goda förutsättningar för ett livskraftigt näringsliv och ett sprudlande kulturliv. Hässelby-Vällingby ska vara en levande stadsdel, som vi kan känna stolthet för.                              

· Vi vill att sysselsättningen och antalet arbetsplatser i området ska öka.

· Vi vill att kulturen ska ta en central plats i Hässelby-Vällingbys utveckling.

· Vi vill att servicen i området ska förbättras.

· Vi vill att kreativitet och nyskapande ska stimuleras.

Vi som bor här i Hässelby-Vällingby ska ta vår del av ansvaret för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för vår stadsdel. Därför föreslår vi ytterligare utveckling av strategin för Hässelby-Vällingby enligt följande:

· Utveckla ABC-konceptet. För att Hässelby-Vällingby ska kunna bli en ABC-stadsdel i modern tappning  måste vi utveckla ABC-konceptet. Hur ska en modern drömstadsdel se ut? Vilken typ av företag och arbetsplatser ska vi försöka locka hit? Vi tror att företagen i området behöver samarbeta mer med varandra och utveckla en lokal identitet. Detta måste stödjas och uppmuntras från stadsdelsnämnden, till exempel genom täta kontakter med det lokala näringslivet och med företagarföreningarna. När det lokala när­ingslivet har börjat hitta sin identitet bör det stödjas med medvetna politiska satsningar. Det kan till e exempel handla om att locka hit en viss utbildning, en viss myndighet eller en viss infrastruktur.

· Bättre service. En levande stadsdel består av restauranger, kaféer och affä­rer som håller öppet, även på kvällstid. Vi vill uppmuntra nyetableringar av affärer, restauranger och kaféer. Dessutom är vi positiva till ökad komplet­teringsbebyggelse, som förtätar våra lokala centrum och bidrar till utveck­lad service i närområdet.                                                                                               

· Bättre infrastruktur. För att kunna locka till oss både fler invånare och fler företag måste infrastrukturen förbättras. Det gäller tvärförbindelser till andra förorter och kollektivtrafiken in till Stockholms city.

?

Om vår stadsdel ska bli bättre måste vi samarbeta mer, mellan det lokala när­ingslivet, kulturlivet, föreningslivet och partipolitiken. Hässelby-Vällingby behöver mer av samhörighet.

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet ger därför förvaltningen i uppdrag att intensifiera kontakterna med det lokala näringslivet,  företagarföre­ningarna och det övriga föreningslivet och utarbeta förslag till stimulansåtgär­der och nämndsatsningar, som gynnar nyföretagande och expan­sion inom det lokala näringslivet, som ger Hässelby-Vällingby en attraktiv profil med ut­gångspunkt från våra förutsättningar och som är ägnade att minska arbetslös­heten bland befolkningen och ger invånarna möjligheter att känna stolthet för sitt stadsdelsområde.

      

Reservation

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), Catarina Hillerström Vagli m. fl. (m),

       Helen Jäderlund Eckardt m. fl. (fp)  reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

 

       Särskilt uttalande

      

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m.fl. (fp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m.fl. (m) lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförande Fredik Wallén  (kd) anslöt sig till:

”Den allt restriktivare biståndsbedömningen av besparingsskäl gör att det blir allt svårare för äldre, funktionshindrade m.fl. att få det boende och den service, vård och omsorg som de behöver.

Arbetslösheten och socialbidragen fortsätter att öka i Hässelby-Vällingby. Anta­let hushåll med socialbidrag ökar och den genomsnittliga bidragstiden ligger på en högre nivå än för staden som helhet.                                                        

Det är alarmerande att ungdomsarbets­lösheten är så hög. Kraftfulla åtgärder måste vidtagas för att komma åt dessa all­varliga problem. Det behövs bl.a. ett nytt system för socialbidrag, en bättre skola, en annan arbetsmarknadspolitik, integrationspolitik och ett bättre företagar- och näringslivsklimat.

Vi noterar att förvaltningen lovar återkomma med förklaringar till varför den ge­nomsnittliga bidragstiden är högre här i Hässelby-Vällingby än i övriga staden

Det måste finnas tillgång på nog antal äldreboenden av olika nyanser och en bra hemtjänst och en god vård och omsorg för att de äldre ska kunna få en reell val­frihet.                                                                                                  

De dementas situation måste särskilt uppmärksammas. Antalet gruppboenden
för dementa måste snarast byggas ut för att kunna möta det stora behovet.
Det får dock inte ske genom att ta bort platser för växelvård/avlastning som så väl be­hövs.

Under den förra borgerliga majoriteten byggdes antalet platser inom äldreomsor­gen ut och standarden höjdes. De avvecklings- och omvandlingsbeslut för äldre­boenden som tagits av vänstermajoriteten minskar snabbt beståndet av platser, trots att de äldreäldre ökar i Hässelby-Vällingby. Vi anser att en genomarbetad analys och kartläggning av det faktiska behovet av boenden bland de äldre måste utredas. Det är oacceptabelt att omvandling sker av besparingsskäl. En tydlig stadsgemensam definition av vilken servicenivå som ska råda i seniorbostäder måste också tas fram. Riktlinjerna för servicehus behöver också ses över. Mycket tyder nu på att det överskott av tomma platser som i många fall tillåts motivera en omvandling, i själva verket beror på en restriktivare biståndsbedömning p.g.a. besparingar i stadsdelarna.

Vänstermajoritetens beslutade nya resursfördelningssystem innebär att Hässelby-Vällingby kommer att förlora resurser från skola och verksamhet för barn och ungdomar till andra stadsdelar.

Vänstermajoriteten beslut fr.o.m. 2005 innebär att systemet att fördela medel till stadsdelsnämndernas pedagogiska verksamheter förändrats. Detta medför att även förvaltningens sätt att fördela medlen vidare till förskolor och skolor i stadsdelen förändras.

Rapporten visar också att övertagandet av korttidstillsyn för ungdomar över 12 år

varit förenat med mycket oklarheter och det är osäkert om stadsdelen får full er­sättning. Våra farhågor har också besannats att det nya schabloniserade resurs­fördelningssystemet för särskolan som beslutats av vänstermajoriteten innebär ytterligare besparingar.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärn­verksamheterna urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service.

                                                                                                                           

Det är orimligt att Agenda21-kontor, allmän konsumentrådgivning i stadsdelarna, Demokratiberedning, Central konsumentnämnd, kostnader för införande av trängselskatt m.m. i dagens ekonomiska trängda läge prioriteras framför sats­ningar på äldreomsorg, skola och omsorg om funktionshindrade.

Genom en fungerande uppföljning, tillsyn, kvalitetsutveckling m.m. måste de olika verksamheterna kunna säkerställa en god och säker vård och omsorg, bra skola och barnomsorg m.m.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och
le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), Catarina Hillerström Vagli m. fl. (m) och

       Helen Jäderlund Eckardt m. fl. (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

§9 Ekeby och Paradsängens gruppbostad – medicinskt ansvarig sjuksköterskas uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 11 augusti 2005.

       Dnr 541-433-2005.

       Sammanfattning

Medicinskt ansvarig sjuksköterskas bedömning är att den medicinska säkerheten
på Ekeby och Paradsängens gruppbostad är mycket god. Det samlade intrycket är att den berörda personalen är engagerad och ansvarsfull samt bidrar med god vård och omsorg till verksamheten.

_______________

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner uppföljningen av hälso- och sjukvården på Ekeby och Paradsängens gruppbostad och lägger rapporten till handlingarna.

§10 Anmälan protokoll från Lokala pensionärsrådet

       Anmäldes protokoll från Lokala pensionärsrådets sammanträde

       den 12 augusti 2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§11 Anmälan protokoll från Lokala handikapprådet

       Antecknades att det inte förelåg något justerat protokoll från Lokala handikapp­rådet. Omedelbart justerade paragrafer har genom protokollsutdrag tillförts ärendena under §§ 12 -15.

        

§12 Nya bostäder på Kvarnhagsgatan i Hässelby Gård

Inbjudan till detaljplanesamråd för kv Fogdekammaren 1 m fl i stadsdelen Hässelby Gård, S-Dp 2004-06700-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 juli 2005.

       Dnr 301-315-2005.

       Sammanfattning

Förvaltningen tillstyrker förslaget till nybyggnation av 28 st. hyreslägenheter på Kvarnhagsgatan i Hässelby Gård och anser det positivt att lägenheterna får ett centralt läge med närhet till centrum och allmänna kommunikationer samt till­gång till hiss.

När det gäller förskoleplatser kommer bristen på sådana i Hässelby Strand, Maltesholmsområdet och Hässelby Gård att uppgå till ca 350 st. år 2011.

Efter­som det aktuella planförslaget inte innehåller någon byggrätt för förskola, önskar förvaltningen ersätta den äldre förskola som finns i kv. Blomsterhuset med en ny av samma storlek som de man ska bygga i kvarteret Klisterburken/ Griffeltavlan. Av pedagogiska skäl bör enplanslösning eftersträvas.

___________________

      

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för känne­dom till Marknämnden.

3. Stadsdelsnämnden anför följande

Hässelby-Vällingby är en stadsdel där det byggs många bostäder. Stadsbilden förändras. Både vid förtätningar i mindre skala och större projekt är det viktigt att ta hänsyn till miljön som rör barnens vardag.

I stadsplaneringen och utformningen av denna måste barnens bästa in i struktu­ren i ett tidigt skede.                                                                          
                                                                                                      

Barnkonventionen avser varje enskilt barns rättigheter, inte enbart som en del av ett barnkollektiv eller som en del av sin familj, och den gäller alla individer under 18 år Konventionen om barns rättigheter ska styra stadsplaneringsarbetet  både i stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda instanser.

 

Stadsdelsnämnden menar därmed att i planeringsskedet för bostadsområden skall följande alltid och konsekvent beaktas.

· Barnens behov av lek

· Barnens åsikter om vad som behövs

· Goda möjligheter till lek och rekreation med hänsyn till olika åldrar, från förskoleåldern till tonåringar, tillgängligt för alla

· Resurserna för sport kultur och konst ska fördelas rättvist mellan vuxna och barn

· Funktionshindrade barn ska ha lika stor och lika bra tillgång till nöjen kul­tur och konstnärlig verksamhet som andra barn

· Hänsyn ska tas så att flickor får lika möjligheter som pojkar till idrott, lek och nöjen   

             

       Reservation

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

       Särskilt uttalande

       Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Till vår glädje kan vi se att det byggs en hel del nya bostäder i vårt stadsdels­nämndeområde. Flertalet kommer att byggas som bostadsrätter och en del kom­mer att byggas som hyresrätter.

Och det är väl bra kan man tycka att det blir en blandning i ägandeformen.

Något som vi kan konstatera sker bl a på Skattegårdsvägen och Råckstavägen/Multrågatan.

Dock kan man fråga sig hur pass lämpligt det är att bygga fler hyresrätter på just Kvarnhagsgatan? Vi moderater anser att det är ytterst olyckligt att majoriteten (s+v+mp) inte tagit hänsyn till integrationsaspekten och i detta läge borde man enbart satsat på bostadsrättsproduktion för att få en sund blandning av boende­former.”

       Särskilt uttalande

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Vi vill att hänsyn ska tas till barnen vid ALLA beslut som stadsdelsnämnden tar. Detta är inget nytt ställningstagande. Vi upplever att det sedan länge finns en bred politisk samsyn på att barnkonventionen och barnens rättigheter i övrigt ska vara en naturlig del i beredningen av samtliga ärenden.

Det ger därför ett konstigt intryck när nu s, v och mp lägger ett generellt uttalande om ”hänsyn till barns miljö” just vid ett antal byggremisser. Menar den nuvarande nämndmajoriteten att dom inte tar hänsyn till barnen i sina övriga beslut?” 

       Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens för­slag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

      

       PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§13 Nya bostäder på Skattegårdsvägen i Vällingby.

Inbjudan till detaljplanesamråd för kv Ombudet m fl i stadsdelen Vällingby, S-Dp 2004-12180-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 augusti 2005.

       Dnr 301-326-2005.

       Sammanfattning

Förvaltningen tillstyrker förslaget till byggnation av sex bostadshus om 6-7 våningar med totalt ca 75 bostäder vid Skattegårdsvägen i Vällingby.

Förvaltningen betonar vikten av att parkeringsförsörjningen måste vara helt självständig och ut­formad på ett säkert sätt. Möjligheten att anlägga farthinder vid övergångsställen bör övervägas av trafiksäkerhetsskäl. Sophanteringen har lösts på ett tillfredsstäl­lande sätt. Översiktsplanen anger att planeringsidéer och arkitektur som präglar området skall respekteras vid komplettering. Förvaltningen anser att detta planför­slag väl respekterar riksintresset för kulturmiljövården och principerna för ABC-staden, och att bostäderna får ett läge där de smälter in i den befintliga bebyggelsen utan att belasta den befintliga grönstrukturen på ett negativt sätt. Den skogsbevuxna sluttningen förädlas och gallras i enlighet med Stockholmsstilens grundidé, och skogens funktion som ”grön vägg” mellan bostäderna på Vällingbyhöjden och bo­städerna i planförslaget bibehålls. Som kompensation

för förlusten av grönyta är det angeläget att en lekyta anläggs inom planområdet. Gång- och cykelbanan bör an­läggas på allmän gatumark, och inte på kvartersmark, då förvaltningen har dåliga erfarenheter av hur bl.a. vinterväghållningen sköts när det råder blandade ägoför­hållanden på sådana vägar.

________________

      

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen med förändringen enligt nedan.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detsamma för kännedom till Marknämnden.

3. Stadsdelsnämnden anför följande                                                
                                                                                                  

Planen föreskriver att sex hus ska byggas. Vid besök på platsen kan man snabbt konstatera att det sjätte huset i riktningen Nälsta kommer mycket nära befint­liga radhus. Av det skälet anser vi att planen bör omarbetas så att detta hus stryks och att planen endast omfattar de övriga fem husen. Detta skulle även ge mindre tryck på parkeringsplatser, vilket förvaltningen tar upp i sitt tjänsteut­låtande samtidigt som större skogs- och grönyta finns för barnens aktiviteter.

Hässelby-Vällingby är en stadsdel där det byggs många bostäder. Stadsbilden förändras. Både vid förtätningar i mindre skala och större projekt är det viktigt att ta hänsyn till miljön som rör barnens vardag.
I stadsplaneringen och utformningen av denna måste barnens bästa in i struktu­ren i ett tidigt skede.
Barnkonventionen avser varje enskilt barns rättigheter, inte enbart som en del av ett barnkollektiv eller som en del av sin familj, och den gäller alla individer under 18 år Konventionen om barns rättigheter ska styra stadsplaneringsarbetet  både i stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda instanser.

· Stadsdelsnämnden menar därmed att i planeringsskedet för bostadsområ­den skall följande alltid och konsekvent beaktas.
Barnens behov av lek

· Barnens åsikter om vad som behövs

· Goda möjligheter till lek och rekreation med hänsyn till olika åldrar, från förskoleåldern till tonåringar, tillgängligt för alla

· Resurserna för sport kultur och konst ska fördelas rättvist mellan vuxna och barn

· Funktionshindrade barn ska ha lika stor och lika bra tillgång till nöjen kultur och konstnärlig verksamhet som andra barn

· Hänsyn ska tas så att flickor får lika möjligheter som pojkar till idrott, lek och nöjen   

                                                                                                      

       Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till för­valtningens förslag.                                                                                                         

                                                                                                     

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hän­visning till eget yrkande om remissvar enligt följande:

”Vällingby är en förort som är välkänt för sin planering och också klassat som Riksintresse av Riksantikvarieämbetet. Vi vill betona vikten av att områdets kvali­teter och struktur bevaras för framtiden. Det är viktigt att värna om miljö-, natur- och kulturhistoriska värden. Därför efterfrågar vi en ordentlig miljökonsekvens­analys.

Stockholm behöver fler bostäder. Vi är mycket kritiska till varför det inte byggs fler bostäder i Vällingby Centrum i samband med det stora upprustningsprojektet. Där skulle många fler attraktiva lägenheter med centralt läge kunna erbjudas.”

Reservation

Ledamot Birgitta Wosse (mp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

”Att som svar på remissen avslår stadsdelsnämnden förslaget till byggnation av sex bostadshus om 6-7 våningar med totalt ca 75 bostäder vid Skattegårdsvägen i Vällingby. Miljöpartiet anser att byggnationen kommer att få en negativ effekt på naturmiljön. Staden skall värna om den befintliga grönstrukturen och den biolo­giska mångfalden. Vegetationen bildar en ridå mellan vägen med tät biltrafik och den högre bebyggelsen närmare centrum samt småhusen.

Ur rekreationssynpunkt är grönmarken värdefull för de boende och besökare i om­rådet.”

       Särskilt uttalande

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda utta­lande:                                                                                                  

       ”Vi vill att hänsyn ska tas till barnen vid ALLA beslut som stadsdelsnämnden tar. Detta är inget nytt ställningstagande.                                  

Vi upplever att det sedan länge finns en bred politisk samsyn på att barnkonventionen och barnens rättigheter i övrigt ska vara en naturlig del i beredningen av samtliga ärenden.

Det ger därför ett konstigt intryck när nu s, v och mp lägger ett generellt uttalande om ”hänsyn till barns miljö” just vid ett antal byggremisser. Menar den nuvarande nämndmajoriteten att dom inte tar hänsyn till barnen i sina övriga beslut?” 

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s) och ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.                                                                     

Ledamot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Cahtarina Hillerström Vagli

m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för

(s+v):s förslag.

             

          PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD                                

§14 Nya bostäder vid Råckstavägen/Multrågatan i Råcksta.

Inbjudan till detaljplanesamråd för kv Räknestickan m fl i stadsdelen Råcksta.

S-Dp 2002-17222-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 29 juni 2005.

       Dnr 301-336-2005.

       Sammanfattning

Förvaltningen tillstyrker förslaget till byggnation av ca 275 nya lägenheter vid Råckstavägen/Multrågatan. Lägenheterna får ett centralt läge med närhet till både Råcksta och Vällingby centrum samt allmänna kommunikationer. Husen byggs i 4-5 våningar och får tillgång till hiss. Lägenheterna upplåts som bostadsrätter med beräknad byggstart 2006.

Även den bollplan som idag finns i den södra delen av planområdet kommer till följd av det här förslaget att försvinna. Som ersättning avser man att rusta upp den bollplan som finns i Blackeberg. Förvaltningen anser att det är av största vikt att de bollplaner som försvinner i kv. Räknestickan och kv. Kontot ersätts. Särskilt med hänsyn till det generationsskifte som förväntas ske till följd av nybyggnatio­nen. Eftersom bollplanen i Blackeberg redan idag ersätter flera andra ianspråktagna bollplaner, behövs det både en stor och en mindre bollplan i det här aktuella områ­det.

Bristen på förskoleplatser i Råcksta- Vällingby kommer år 2011 totalt att uppgå till ca 300 platser. Det är därför mycket angeläget att stadsdelen får en utökad byggrätt avseende en ny förskola för ca 60 barn på den tomt på Håsjögränd, där det idag finns en äldre förskola. Av pedagogiska skäl bör den nya förskolan byggas i ett enda våningsplan.

Förvaltningen har också behov av 10 st. 1:or för funktionshindrade i Råcksta, vilka dessutom behöver en 3:a eller 4:a om ca 80 kvm som träffpunkt. Om detta behov kan tillgodoses vid tidigare tidpunkt inom annat kvarter i Råckstaområdet, utgår detta önskemål beträffande kv. Räknestickan.

_________________

                                                                                                                         

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande för kännedom
till Marknämnden.         

3. Stadsdelsnämnden anför följande

Hässelby-Vällingby är en stadsdel där det byggs många bostäder. Stadsbilden förändras. Både vid förtätningar i mindre skala och större projekt är det viktigt att ta hänsyn till miljön som rör barnens vardag.

I stadsplaneringen och utformningen av denna måste barnens bästa in i struktu­ren i ett tidigt skede.

Barnkonventionen avser varje enskilt barns rättigheter, inte enbart som en del av ett barnkollektiv eller som en del av sin familj, och den gäller alla individer under 18 år Konventionen om barns rättigheter ska styra stadsplaneringsarbetet  både i stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda instanser.

 

Stadsdelsnämnden menar därmed att i planeringsskedet för bostadsområden skall följande alltid och konsekvent beaktas.

·  Barnens behov av lek

· Barnens åsikter om vad som behövs

· Goda möjligheter till lek och rekreation med hänsyn till olika åldrar, från förskoleåldern till tonåringar, tillgängligt för alla

· Resurserna för sport kultur och konst ska fördelas rättvist mellan vuxna och barn

· Funktionshindrade barn ska ha lika stor och lika bra tillgång till nöjen kultur och konstnärlig verksamhet som andra barn

· Hänsyn ska tas så att flickor får lika möjligheter som pojkar till idrott, lek och nöjen   

                                                                                      

       Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Cahtarina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

       Särskilt uttalande

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Cahtarina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

” Vi vill att hänsyn ska tas till barnen vid ALLA beslut som stadsdelsnämnden tar. Detta är inget nytt ställningstagande. Vi upplever att det sedan länge finns en bred politisk samsyn på att barnkonventionen och barnens rättigheter i övrigt ska vara en naturlig del i beredningen av samtliga ärenden.

Det ger därför ett konstigt intryck när nu s, v och mp lägger ett generellt uttalande om ”hänsyn till barns miljö” just vid ett antal byggremisser. Menar den nuvarande nämndmajoriteten att dom inte tar hänsyn till barnen i sina övriga beslut?”

       Beslutsgången

       Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

      

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Cahtarina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Ecardt m fl (fp) yrkad bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

        PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§15 Nya bostäder på parkering invid Råcksta sjukhem.

Inbjudan till detaljplanesamråd för kv Vårdhemmet m fl i stadsdelen Råcksta,

S-Dp 2002-17227-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 augusti 2005.

       Dnr 301-361-2005.

       Sammanfattning

Förvaltningen tillstyrker förslaget till byggnation av fem bostadshus om fem till sju våningar med totalt ca 90 lägenheter, belägna vid kv. Vårdhemmet i Råcksta. Lägenheterna blir bostadsrätter, och parkering och sophantering har lösts på ett tillfredsställande sätt. Området har god tillgänglighet för kollektivtrafik. Då flera av Råckstaområdets bollplaner ianspråktas av olika planprojekt, anser förvalt­ningen att de måste ersättas. Lämpligheten att anlägga en bollplan i det före­slagna parkområdet bör därför undersökas.

__________________

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till Stadsbyggnadsnämnden som svar på remissen.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom till Marknämnden.

3. Stadsdelsnämnden anför följande

      Hässelby-Vällingby är en stadsdel där det byggs många bostäder. Stadsbil­den förändras. Både vid förtätningar i mindre skala och större projekt är det viktigt att ta hänsyn till miljön som rör barnens vardag.

      I stadsplaneringen och utformningen av denna måste barnens bästa in i strukturen i ett tidigt skede.

      Barnkonventionen avser varje enskilt barns rättigheter, inte enbart som en del av ett barnkollektiv eller som en del av sin familj, och den gäller alla individer under 18 år.                                                                 
                                                                                                  

Konventionen om barns rättigheter ska styra stadsplaneringsarbetet  både i

stadsdelsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och andra berörda instanser.

 

Stadsdelsnämnden menar därmed att i planeringsskedet för bostadsområden skall följande alltid och konsekvent beaktas.

·  Barnens behov av lek

· Barnens åsikter om vad som behövs

· Goda möjligheter till lek och rekreation med hänsyn till olika åldrar, från förskoleåldern till tonåringar, tillgängligt för alla

· Resurserna för sport kultur och konst ska fördelas rättvist mellan vuxna och barn

· Funktionshindrade barn ska ha lika stor och lika bra tillgång till nöjen kultur och konstnärlig verksamhet som andra barn

· Hänsyn ska tas så att flickor får lika möjligheter som pojkar till idrott, lek och nöjen.    

       Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Cahtarina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

       Särskilt uttalande

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Cahtarina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi vill att hänsyn ska tas till barnen vid ALLA beslut som stadsdelsnämnden tar. Detta är inget nytt ställningstagande. Vi upplever att det sedan länge finns en bred politisk samsyn på att barnkonventionen och barnens rättigheter i övrigt ska vara en naturlig del i beredningen av samtliga ärenden.

Det ger därför ett konstigt intryck när nu s, v och mp lägger ett generellt uttalande om ”hänsyn till barns miljö” just vid ett antal byggremisser. Menar den nuvarande nämndmajoriteten att dom inte tar hänsyn till barnen i sina övriga beslut? 

       Beslutsgången

       Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson Ketzel (v) och ledamot Birgitta Wosse (kd) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

      

       Vice ordförande Fredrik Wallén (kd), ledamot Cahtarina Hillerström Vagli m fl (m) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl  (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

           

       PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

 

§16 Effektivare Nord-Sydvästliga förbindelser i Stockholmsområdet.

Remiss från Trafiknämnden, dnr 314-2499/2005.

Remiss från Vägverket, dnr PP20A 2002:1395.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 10 augusti 2005.

       Dnr 305-376-2005.

       Sammanfattning

Förvaltningen förordar Förbifart Stockholm som det alternativ som bäst lever upp till de syften och mål som Vägverket och riksdagen formulerat inför anläggandet av en nord-sydlig förbindelse genom Stockholmsregionen. Alternativet ger bäst förut­sättningar för möjligheten att kunna färdas genom länet utan att belasta centrala Stockholms vägar, att skapa en förbifart för långdistans trafik, att förbättra fram­komligheten på infartslederna, att skapa en flerkärnig region och att skapa en gemensam arbets- och bostadsmarknad för hela regionen. Vägsträckningen tros vara positiv för den lokala arbetsmarknaden i Hässelby-Vällingby, då Vinsta före­tagsområde ligger i anslutning till trafikplats Bergslagsplan samt då tillgängligheten till och från stadsdelsområdet ökar markant. Omständigheten att Grimsta naturre­servat kommer att inskränkas utgör inget hinder för byggnation, eftersom reser­vatsföreskrifterna innehåller ett förbehåll som prioriterar byggandet av Förbifart Stockholm. I Översiktsplan 1999 kallas reservatet för vägsträckningen Västerleden, och går genom Grimstaskogen.

_________________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden bordlägger ärendet.

§17 Översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktions­hinder.

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 326-2101/2005.     

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 augusti 2005.

       Dnr 520-363-2005.

       Sammanfattning

I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 gavs kommun­styrelsen i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämn­derna göra en översyn av schablonsystemet.

______________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar

1. att i huvudsak överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen

2. att systemet inte får fungera som en ekonomisk budgetreglator för staden  utan att det måste klart slås fast att den centrala nivåbestämningen ska göras med utgångspunkt från människors behov och rättigheter enligt LSS och SOL.

3. att området tillförs ytterligare medel i samband med att systemet genomförs då nu aktuell medelstilldelning icke tillgodoser behoven.

4. att ytterligare belysning görs av hur kvalitetssäkringen sker vid den centrala nivåplaceringen.

5. att speciella medel av anslaget avsätts till socialtjänstnämndens förfogande för att disponeras för insatser för det som det idag utgår full kostnadsersätt­ning för. (stadsdelsövergripande medel)

6. att en delegation tillsätts för det fortsatta arbetet

7. att de rättsliga aspekterna på förfarandet med central nivåbestämning belyses

                                                                                                         

8. Stadsdelsnämnden anför följande

Stadsledningskontoret pekar på vikten av att minska och begränsa de kostnads­drivande inslagen i nuvarande fördelningssystem.

Av översynen framgår att nuvarande system har stora negativa effekter. T.ex. förekommer anmärkningsvärt stora skillnader avseende avlösarservice beträf­fande beviljat antal timmar och andelen med beviljad LSS-insats och som där­utöver beviljats avlösning. Dessutom anges att avlösarservice sannolikt beviljas när annan insats bättre hade svarat mot brukarens behov. Vidare anges att an­nan insats än den beviljade avlösarservicen i verkligheten har utförts.

När det gäller daglig verksamhet  anges  bl a  att internprissättningen innehåller inga eller mycket svaga incitament till resurshushållning.

Beträffande gruppbostäder anges att besluten i stadsdelarna i viss utsträckning har anpassats till systemet och därigenom blivit klart kostnadsdrivande och att det är ovanligt att stadens gruppbostäder utför beviljat antal timmar och att det är vanligare med beslut som ligger precis över nivågränserna än under dessa.

Mot denna bakgrund och vad som i övrigt anförs i remisshandlingarna är det angeläget att ett nytt resursfördelningssystem genomförs. Det nya systemet får dock inte fungera som en ekonomisk budgetregulator för staden utan den cen­trala nivåbestämningen skall göras utifrån människors behov och rättigheter enligt LSS och SOL. Om det centrala kansliet av budgettekniska skäl sänker nivåerna för ersättning innebär detta en ”skruv nedåt” ute i stadsdelarna som ytterst drabbar de enskilda människorna. Risken för detta är stor då eftersom
de medel som stadsdelen idag disponerar inte tillgodoser de aktuella behoven.

Därför måste området tillföras ytterligare medel i samband med att det nya systemet genomförs.

Det framgår ej hur kvalitetssäkringen skall ske vid de centrala besluten, t.ex. hur en person som sondmatas får ett värdigt intagande av födan och inte scha­blonmässig omsorg.

I den högsta nivån inom varje verksamhet ersätts stadsdelen idag med den fak­tiska kostnaden för insatsen. Här rör det sig om brukare med omfattande och särskilt kostsamma insatser. Det rör sig ofta om människor som har svårt att föra sin talan. Idag finns ett ”hopp” i snittkostnaderna mellan nivåerna 14 och 16 om c:a 1,5 miljoner kronor.                                                         

Det rör sig om ett för staden mycket litet antal individer men där kostnaden i det enskilda fallet är mycket hög.

Alla resursfördelningssystem  medför svårigheter att tillgodose denna begrän­sade grupps behov och intressen. Ofta ställs dessa gruppers behov mot andra gruppers behov av insatser.

Den enda lösningen som undanröjer svårigheter därvidlag är att centralt inom ramen för anslaget avdela speciella medel för detta ändamål som disponeras av socialtjänstnämnden

Eftersom det centrala kansliet skall nivåplacera alla insatser torde inga svårig­heter föreligga att avgränsa och tillgodose dessa behov på föreslaget sätt.

Det är också tveksamt om tidsplanen kan hållas. Det kommer att röra sig om
ett stort antal ärenden där det centrala kansliet ska göra nivåbestämningar.

Bara för Hässelby-Vällingbys del rör det sig om c:a 350 LSS-beslut.

Då effekterna av den centrala nivåbestämningen är svår att förutse då innehållet och ersättningen i de nya ersättningsnivåerna kommer att redovisas först senare är det angeläget att en delegation med företrädare för socialtjänstnämnd, stads­delsnämnder och handikappråden tillsätts från början för att följa det fortsatta arbetet med innehållet och ersättningen i de nya ersättningsnivåerna. Även för att senare följa den praxis som kommer att utvecklas genom de centrala nivå­placeringsbesluten.

I utredningen har ej heller de rättsliga frågorna på förfarandet med central nivåbestämning belysts. Detta är nödvändigt att klara ut innan systemet genomförs.

Vad händer t.ex. om man för en enskild person får tre olika nivåplaceringar?

En utav stadsdelen, en annan av det centrala kansliet och en tredje av läns­rätt/kammarrätt? 

       Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl, (m) och vice ordförande Fredrik Wallén (kd)  reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

”Att som svar på remissen anföra:

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt. Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering.

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situ­ation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.

Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas.

De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den en­skilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.

Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stads­delsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verk­samhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdels­arrest måste upphävas.”

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

”Att som svar på remissen anföra:

Staden ska skapa förutsättningar för att ge de funktionshindrade så stor valfrihet som möjligt.

Alla människor skall tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funk­tionsnedsättning skall, så långt det är möjligt ha, samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv samt ha ett arbete att gå till. Alla ska känna sig trygga mot alla former av diskriminering.

Tyvärr finns det stora problem och brister när det gäller funktionshindrades situ­ation. Det gäller tillgänglighet, brist på gruppbostäder, väntetider för hjälpmedel och så vidare. Därför behövs en politisk vilja och strategi för att nå förändring.

Valfriheten skall öka inom omsorgen om funktionshindrade. Kundval har införts inom hemtjänsten och inom ledsagarservice och avlösarservice. Valfrihet även inom de särskilda boendeformerna skall införas.

På vissa områden, inte minst inom de dagliga verksamheterna, innebär förslaget direkta försämringar av den lilla valfrihet som råder i dag. Detta är oacceptabelt.

De funktionshindrade har rätt till likvärdig vård, omsorg och service oavsett var i staden de bor. Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen medverka till att den en­skilde får en meningsfull sysselsättning samt får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Ett problem i stadens egen verksamhet gäller bristerna i samordningen med andra huvudmän.

Ett påtagligt problem för vissa brukare inom socialpsykiatrin gäller den stads­delsarrest de upplever finns när det gäller deras möjlighet att nyttja daglig verk­samhet i andra stadsdelsnämndsområden än där de själva bor. Denna stadsdelsar­rest måste upphävas.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v) och le­damot Birgitta Wosse (mp) lade fram ett gemensamt förslag till beslut och yrkade bifall till detta.                                                                                                  

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.                  

       Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp):s förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§18 Resursfördelningsmodell för handläggning av ekonomiskt bistånd samt arbets­marknadsåtgärder.

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 325-1456/2005.     

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2005.

       Dnr 510-364-2005.

       Sammanfattning

       Förvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till de föreslagna förändringarna. Resursfördelningsmodellen måste dock kompletteras så att stadsdelar som ge­nomgår snabba förändringar av den socio-ekonomiska strukturen genom inflytt­ning/utflyttning och omfattande nyproduktion av bostäder, också snabbt får kompensation i medelstilldelningen avseende ökade kostnader för handläggning och utbetalning av ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder.

________________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande.

      

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörj­ning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslycka­des fullständigt.                                                                                               

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra bor­gerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samar­betet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda pro­jekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoen­det måste också tillåtas och utnyttjas.”

       Särskilt uttalande

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lämnade följande särskilda uttalande:

”Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Socialbidragsberoendet i Stockholm har ökat dramatiskt de senaste åren. Mer än 13000 hushåll är i dag helt eller delvis beroende av socialbidrag för sin försörj­ning. Majoritetens mål att halvera socialbidragsberoendet till år 2004 misslycka­des fullständigt.

Skärholmens stadsdelsnämnd har uppnått mycket goda resultat genom en ökad överföring av resurserna för socialtjänstens handläggning av ekonomiskt bistånd till aktiv jobbcoachning på Jobbcentrum. En liknande resursöverföring i hela sta­den i kombination med införandet av en jobbgaranti är en viktig del i arbetet med att minska socialbidragsberoendet.

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra bor­gerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samar­betet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda pro­jekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoen­det måste också tillåtas och utnyttjas.”

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§19 Stadens uppföljningsansvar för ungdomar 16-19 år samt inrättande av Navigatorcentra (NC).

Remiss från Stadsledningskontoret, dnr 331-2401/2005.     

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2005.

       Dnr 400-394-2005.

       Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning anser det bra att uppföljningsansvaret för de ungdomar som avbryter eller inte påbörjar gymnasiestudier förtydligas. Förvalt­ningen ställer sig positiv till förslaget att inrätta Navigatorcentra. Men det måste bli lätt för ungdomarna att ta sig dit med kollektiva färdmedel. Om verksamheten med Navigatorcentra permanentas efter försöksperiodens slut 2007, bör stadsdelsnämn­derna tilldelas särskilda medel för detta.

________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar och åberopar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande enligt följande:

” 1. Avslå förvaltningens förslag till beslut.

           2. Som svar på remissen anföra följande

I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25 000 och

30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har någon känd sysselsättning.                                               

Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skol­tid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås med så kallade Navigatorcentra visar inte på något sär­skilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem.  För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte sär­skilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omlägg­ning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Förslaget genomsyras av ett socialdemo­kratiskt omhändertagandeperspektiv.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyck­ligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lär­lingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan.

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.”                                                                                                  

Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd)  reserverade sig mot beslutet med hänvis­ning till eget yrkande enligt följande:

”I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstateras att mellan 25 000 och 30 000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har nå­gon känd sysselsättning. Utredningen konstaterar vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte har kunnat fångas upp tidigare under sin skoltid, är ett misslyckande för samhället. Inte minst för skolan.

Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete. Den föreslagna modellen med Navigator­centra är dock märkligt med tanke på den roll stadsdelsnämndernas socialtjänst och ungdomsarbete har.

Navigatorcentra, organiserade i enlighet med förslaget, sammanfaller inte geo­grafiskt med andra samarbetsformer för arbetsverksamhet som vissa stadsdels­nämnder byggt upp. Därtill framgår inte av förslaget vilket verksamhetsinnehåll eller syfte NC skulle ha som inte redan idag kan fullgöras av stadsdelsnämn­derna.

För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte sär­skilda ”Navigatorcentra”. Det krävs en omläggning av den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken. Som exempel bör särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lärlingsutbildning där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda utta­lande:

”I betänkandet Unga utanför (SOU 2003:92) konstaterades att mellan 25.000 och 30.000 unga människor varken studerar, arbetar, aktivt söker arbete eller har nå­gon känd sysselsättning.                                                                                         

Utredningen konstaterade vidare att en stor del av dessa ungdomar inte har klarat grundskolan. Att dessa ungdomar inte kunnat fångas upp tidigare under sin skol­tid, är ett misslyckande för samhället och inte minst skolan. Stockholms stad har ett ansvar för att erbjuda de ungdomar som hamnat utanför en väg tillbaka till skola och arbete.

Den modell som föreslås med så kallade Navigatorcentra visar inte på något sär­skilt tydligt sätt hur detta skulle kunna vara en lösning på ungdomarnas problem.  För att lösa de grundläggande problemen med ungas utanförskap hjälper inte sär­skilda ”Navigatorcentra” eller andra kommunala projekt. Det krävs en omlägg­ning av hela den nuvarande skol- och arbetsmarknadspolitiken.

De ungdomar som befinner sig utan all kontakt med skola, annan utbildning och inte är i arbete eller sysselsatta på annat sätt kan antas leva ett liv som på sikt kommer att medföra att de får problem. Det huvudsakliga ansvaret för deras livs­situation innehar de själva. Förslaget genomsyras av ett socialdemokratiska om­händertagandeperspektiv.

För att bryta utanförskapet krävs en individualiserad skola med höga och tydliga kunskapskrav. Det är inte acceptabelt att var femte elev lämnar grundskolan utan att kunna skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. De elever som har svårt att nå skolans kunskapsmål måste få extra stöd, hjälp och tid, t ex ett extra år i grundskolan. Att alla gymnasieelever ska bli högskolebehöriga är ett olyck­ligt och orimligt mål. I stället borde särskilda yrkesinriktade program skapas för elever som vill börja arbeta direkt efter gymnasiet. Därutöver bör en modern lär­lingsutbildning inrättas där eleverna tillbringar en del av tiden i skolan, en del i arbetslivet.

En nyligen genomförd undersökning visar att elever som genomgått de tvååriga yrkesförberedande utbildningarna klarat sig bättre på arbetsmarknaden än vad vi ser idag i den treåriga gymnasieskolan.

Det krävs också kraftfulla insatser för att bryta bidragsberoendet. Vuxna personer som är fullt arbetsföra har en skyldighet att efter förmåga försöka bidra till sin egen försörjning. Ett passiviserande socialbidragsberoende och kontakter med en socialtjänst - som inte är jobbinriktad - bidrar snarare till att förvärra än att bryta utanförskapet.”                                                                               

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), ledamot Birgitta Wosse (mp) och ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+m):s yrkade om bifall till förvaltningens förslag.

§20 Socialtjänsten och den fria rörligheten (SOU 2005:34).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-2514/2005.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 15 augusti 2005.

       Dnr 500-398-2005.

       Sammanfattning

I det remitterade betänkandet (SOU 2005:34) föreslås begränsning av rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) för medborgare från ett annat EU-land som uppehåller sig i Sverige, dels en kvalificeringsregel som innebär att endast den som vistats i Sverige under en viss tid eller som ägnar sig åt viss aktivitet, såsom arbetstagare och egenföretagare, kan vara berättigad till bistånd.

Förslaget innebär en anpassning till frirörlighetsdirektivet (direktiv 2004/38/EG), som antogs av Europeiska unionens råd den 29 april 2004 och skall vara genomfört i nationell rätt senast den 30 april 2006.

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget i det remitterade betänkandet.

______________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande över remissen från Kommunstyrelsen.

      

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§21 Ungdomens hus i Västerort.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 324-1739/2005 av motion från (kd).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 16 augusti 2005.

       Dnr 102-280-2005.

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar över remissen från Kommunstyrelsen.

       Reservation

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) reserverade sig mot beslutet med hänvis­ning till eget yrkande enligt följande:

”Att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla den aktuella motion.

Att avslå förvaltningens förslag.

Att därutöver anföra:

Motionärens förslag om en undersökning om förutsättningarna för ett ungdomens hus i Västerort är intressant. Inte minst ur perspektivet att vi behöver större förut­sättningar för gränsöverskridande möten mellan ungdomar i olika delar av Västerort. Vi anser inte att förslaget står i något motsatsförhållande till tillräcklig resursfördelning avseende stadsdelens befintliga lokala fritidsutbud.”

Reservation

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om remissvar enligt följande:

Få frågor är lika viktiga som barns och ungdomars välbefinnande. Det är dock så att begränsade resurser gör att de offentliga insatserna måste nagelfaras och genomgå en granskning för att avgöra vilka insatser som bör prioriteras. Det är vår uppfattning att skapandet av ett nytt centralplanerat projekt från stadens sida leder fel.                                                                 

Bättre vore att utveckla redan existerande verksamheter, samt att stärka de delar av det civila samhället som kan fylla en liknande funktion. Det kan i samman­hanget vara passande att påpeka att Fryshuset, trots att det uppbär offentliga sub­ventioner, i grunden är ett initiativ som växt fram underifrån via det civila sam­hället. En motsvarande process tror vi har större förutsättningar att nå varaktigt goda resultat för Västerorts unga.”

Beslutsgången

Ordförande Berit Kruse m fl (s), ledamot Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v),

le­damot Birgitta Wosse (mp) och ledamot Helen Jäderlund Eckardt m fl (fp)
yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Fredrik Wallén (kd) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid majoritet för (s+v+mp+fp):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

PARAGRAFEN BESLÖTS OMEDELBART JUSTERAD

§22 Barn med behov av särskilt stöd

Redovisning med anledning av skrivelse från (s), (v) och (mp).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 15 augusti 2005.

       Dnr 404-434-2005.

       Sammanfattning

       I en skrivelse har nämndens ordförande m fl ställt sex frågor rörande barn i be­hov av särskilt stöd i förskola och skola med särkskild tonvikt på de barn , som har någon form av diagnos. I ärendet redogör förvaltningen för de insatser som görs för att tillgodose dessa barns behov.

______________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

§23 Särskilda undervisningsgrupper

Redovisning av organisationen.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 17 augusti 2005.

       Dnr 401-447-2005.

       Sammanfattning

I samverkan med skolor har upprättats planering för de särskilda undervisnings­grupperna (SU-grupper) inom grundskolan. Målgruppen utgörs av elever, som behöver undervisning i mindre grupp. De 18 grupperna är fördelade på åtta olika grundskolor och omfattar 6-14 elever per grupp.

I ärendet redovisas organisationen och tidsplan samt beskrivs olika slag av grupper (LSI-grupper, grupper för elever med koncentrationssvårigheter, samundervis­ningsgrupper samt utredningsgrupper).

_____________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av de särskilda undervisningsgruppernas organisation.

                                                                                      

§24 Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder

Anmälan beslut från Länsstyrelsen.

Anmäldes beslut från den 14 juni 2005 från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 7011-04-31184, 7011-04-28438 om ”Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder”.

       Dnr 022-389-2005.

                       

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§25 Råcksta sjukhem

Anmälan beslut från Länsstyrelsen.

Anmäldes beslut från den 13 juni 2005 från Länsstyrelsen i Stockholms län, beteckning 7010-2004-081412 om att Länsstyrelsen avslutar tillsynen på Råcksta sjukhem.

       Dnr 022-389-2005.

                       

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Särskilt uttalande

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lämnade följande särskilda uttalande:

”Den kritik som Länsstyrelsen i februari riktade mot Hässelby-Vällingby SDN för brister på Råcksta sjukhem, Lingården och Piongården är mycket allvarliga. Brister i självbestämmande, meningsfull tillvaro, säkerhet, integritet, sekretess etc. Att sedan Länsstyrelsen fick begära in nytt yttrande för att konkreta åtgärder på flera av dessa punkter saknades är än mer allvarligt.”

Ärendets fortsatta behandling

Ledamot Catharina Hillerström Vagli m fl (m) lade fram ett tilläggsyrkande och yrkade bifall till detta.

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att halvårsvis muntligt återrap­portera uppföljning av de åtgärder som vidtagits.

§26 European New Town Platform

Anmälan av rapport från årsmöte i Holland.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 augusti 2005.

       Dnr 002-435-2005.

       Sammanfattning

       Rapport från årsmöte med the European Town Platform i Holland, den 24 juni 2005. Under årsmötet fördjupade nämnden sina europeiska kontakter.

_____________

      

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§27 Kanada

Anmälan av reserapport om volontärverksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 12 augusti 2005.

       Dnr 031-436-2005.

       Sammanfattning

       Rapport från fyra tjänstemäns studieresa till Kanada i maj 2005.

__________________

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

§28 Anmälan förteckning över inkomna handlingar till Hässelby - Vällingby stadsdelsförvaltning samt inkomna medborgarförslag

       Anmäldes förteckning över inkomna handlingar till Hässelby-Vällingby

       stads­delsförvalt­ning samt inkomna medborgarförslag.

       Dnr 013-437-2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§29 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

       Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 30 augusti 2005.

       Dnr 010-438-2005.

 

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§30 Extra nämndsammanträde

Beslöts om extra nämndsammanträde tisdagen den 6 september 2005 klockan 08:15.

§31 Om behovet av att skapa en ombonad centrumanläggning i Hässelby Gård

Berit Kruse m fl (s), Ann-Christine Isaksson-Ketzel (v), Birgitta Wosse (mp) anmälde förslag på skrivelse 30 augusti 2005, från Hässelby-Vällingby stads­delsnämnd till Styrelsen för Centrum Kompaniet med följande lydelse:

”Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har fått möjligheten att vara med i stadens stora Stadsdelsförnyelsesatsning under de senaste 2.5 åren. 

Allt förnyelsearbete utgår ifrån medborgarnas idéer och den vision de själva for­mulerat för området.  I Hässelby-Vällingby har visionen formulerats enligt föl­jande: ”Vi vill ha en stadsdel där alla boende, verksamma och besökare känner trygghet i en attraktiv fysisk, kulturell och social miljö”

Centrum Kompaniet AB har på olika sätt bidragit till Stadsdelsförnyelsens kultu­rella aktiviteter i Hässelby Gård, men att åstadkomma en attraktiv centruman­läggning har inte realiserats än.  Det som vi vill lyfta fram är det klotter som finns på affärernas jalusier, och som bidrar till att skapa otrivsam stämning.  Affärerna fick dessa jalusier finansierade under förra mandatperioden genom den s.k. Ytterstadssatsningen, men då glömde man ta upp frågan om ansvaret för att hålla dem rena från klotter.

När man idag tar upp detta med företagarna menar de att kostnaden för återkom­mande putsning blir för hög.  De hänvisar till bl.a. sina redan höga hyror mm.  Som medborgarrepresentanter vill vi ha en ombonad centrumanläggning och vill att klottret tas bort omgående och regelbundet, så fort det uppstår.  Vi vill att Centrum Kompaniet åtgärdar till synes liten men för oss boende en viktig fråga från sin andel av Stadsdelsförnyelsen.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen för beredning.

§32 Åtgärder mot farlig och störande mopedkörning

Fredrik Wallén (kd) anmäldes skrivelse 30 augusti 2005 med följande lydelse:

”Sommaren 2005 visar på att det välkända problemet med farlig- och ansvarslös mopedkörning accelererar. Inte minst här i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd. Allvarliga olyckor och en rädsla hos (framförallt) äldre och barnfamiljer att fär­das på lokala gång- och cykelbanor är en del av facit från sommarens ”mopedhu­ligansim”.

Vi tror att stadsdelsnämnden behöver koppla ett helhetsgrepp på frågan. Genom egna åtgärder, krav på andra ansvariga förvaltningar i staden samt bred samver­kan måste det gå att skapa förutsättningar för att minska problemet och göra stadsdelen säkrare.

Vi förslår därför:

att stadsdelsnämnden begär att stadens trafikkontor tar fram ett paket med förslag till åtgärder som kan stävja farlig- och ansvarslös mopedkörning i Hässelby-Vällingby. Vi vill se förslag på ny skyltning, separerade gång-, cykel- och mo­pedvägar och även testa olika ändamålsenliga farthinder.

att stadsdelsnämnden, exempelvis inom ramen för det brottsförebyggande rådet, tar fram ett informationsprojekt för ”Säker mopedkörning i Hässelby-Vällingby”. Projektet skulle inrikta sig på information till, framförallt, föräldrar och barn från mellanstadiet och uppåt avseende regelverket för mopeder samt risker med ille­gal och vårdslös körning. Projektet skulle även innefatta en bred samverkan mellan stadsdelsförvaltningen och närpolisen avseende åtgärdsprogram för ung­domar som gör sig skyldiga till förseelser och brott i samband med mopedkör­ning.”

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelsen till förvaltningen förberedning.