Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hässelby Slott, Polarrummet, Maltesholmsvägen 1

Klockan 18.00 - 18.20 Information från Jeanette Teigland (direktör Hesselby Slott) om verk Läs mer...samheterna på Hesselby Slott.

Klockan 18.20 - 19.00 Allmänhetens frågestund. Medborgarna är välkomna att ställa frågor och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 A Fast förbindelse i form av cykelbro mellan Hässelby Villastad och Lambarön.

3 B Friskvård för barn och ungdom.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport maj 2013 - ekonomi och verksamhet.

Remisser (Remisserna tidigare utsända)

5 Årsrapport för år 2012.

6 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

7 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy).

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 125-1694/2012.
Dnr 1.5.1-229-2013

8 Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-577/2013.
Dnr 1.5.1-230-2013

9 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd.

10 Motion (2012:25) om kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad - miljödiplomering av båtklubbar.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 303-744/2012.
Dnr 1.5.1-241-2013

11 Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet.

12 Ansökan om alkoholserveringstillstånd Hesselby Slott, Maltesholmsvägen 1.

Remiss från Tillståndsdelegerade, dnr 9.3-05499/2013.
Dnr 1.5.2-288-2013

13 Detaljplan för delar av fastigheten Silvret 3 m fl i stadsdelen Grimsta.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2011-15366-54.
Dnr 1.5.3-260-2013

Anmälningar och Redovisningar

14 Deltagare i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2013.

15 Rapportering av ytterstadssatsningar.

Svar på skrivelse från (MP).
Dnr 1.2.6-245-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Omlokalisering av MAS och MAR.

Svar på skrivelse från (V). Dnr 7-073-2013

17 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

18 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

19 Uppdragslista.

20 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (149 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 19 juni 2013.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 A Fast förbindelse i form av cykelbro mellan Hässelby Villastad och Lambarön

Medborgarförslag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 31 maj 2013.

Dnr 1.2.4-317-2013.

Sammanfattning

”Intressegruppen för Hässelby – Lambaröns långsiktiga kommunikativa lösning” före­slår i sitt medborgarförslag en fast förbindelse i form av en cykelbro mellan Lambarön och Hässelby Villastad och önskar att Stockholms stad utreder samt om möjligt för­verkligar denna långsiktiga kommunikativa lösning. Trafikförvaltningens tidigare ställ­ningstagande i ärendet, är att det låga antalet permanentboende på Lambarön samt det korta avståndet till de närmaste kollektivtrafikförbindelserna inte är tillräckligt för att tillhandahålla en samhällssubventionerad kollektivtrafikservice ända fram till själva ön. Förvaltningens slutledning av detta är, att ärendet är att betrakta som en väghållarfråga alternativt en stadsbyggnadsfråga som det inte åligger Trafikförvalt-ningen att lösa. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden överlämnar med­borgarförslaget till Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt till Trafik- och renhållningsnämnden för handläggning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden samt till Trafik- och renhållningsnämnden för hand­läggning.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), lämnade följande särskilda uttalande:

”Genom att de olika intressenterna i frågan om förbindelse till Lambarön, boende på fasta sidan, Lambaröboende och Båtsällskapet, som alla har ett intresse av att få en så smidig lösning på det existerande problemet med förbindelse till Lambarön, ser vi detta som väldigt intressant och vill att förvaltningar inom staden så snart som möjligt utreder detta och kommer med mer beslutsunderlag i frågan. ”

§3 B Friskvård för barn och ungdom

Medborgarförslag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 30 maj 2013.

Dnr 1.2.4-150-2013.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att stadsdelsförvaltningen ser över behovet av utomhusaktiviteter för barn och ungdom i Hässelby gård. Förvaltningen föreslår att man ser över behoven i samband med den pågående uppdateringen av park-planen. Ett arbete som kommer att färdigställas under 2014. Den pågående boendedia-logen i stadsdelen kommer också bidra till att ge en bild över hur behovet ser ut.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på med­borgarförslaget.

§4 Månadsrapport maj 2013

Ekonomi och verksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 juni 2013.

Dnr 1.2.1-299-2013.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 26,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr i bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytter-ligare åtgärder för att nå budgetbalans. Prognosen baseras på bokföring januari-maj samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de begärda budget-justeringarna i tertialrapport 1 inkluderade. Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten kommer att vara i balans inför år 2014.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport maj 2013 och de föreslagna budgethållningsåtgärderna.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot
Lars Jakobsson m fl (MP) meddelar att de ej deltar i beslutet.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningen prognostiserar i månadsrapport för maj 2013 ett underskott mot budget, efter hänsyn tagen till pågående budgethållningsåtgärder, på 26 mnkr. Detta är en för­bättring jämfört med tertialrapport 1. Det visar att nämndens beslutade budgethållnings­åtgärder ger effekt. Fler åtgärder krävs för att nå en budget i balans och vi noterar att förvaltningen, i enlighet med nämndens tidigare beslut, lämnar ytterligare förslag på åtgärder.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot
Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”I månadsrapport maj finns under åtgärd: Besparing 500.000 kultur och förenings-bidrag. Vi motsätter oss besparing inom denna viktiga verksamhet som redan är kraftigt underbudgeterad”.

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut och C, M och FP:s särskilda uttalande.”

§5 Årsrapport för år 2012

Yttrande till stadsrevisionen, dnr 3504-27/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 27 maj 2013.

Dnr 1.4.-173-2013.

Sammanfattning

Revisorerna anser i sin årsrapport att nämndens bokslut och räkenskaper är rättvisande medan ekonomiska och verksamhetsmässigt resultat för året inte är tillfredsställande i alla delar. Revisorerna ser allvarligt på nämndens bristande styrning och ledning och riktar en kritik i form av en anmärkning i revisionsberättelsen. Nämnden yttrade sig till kommunfullmäktige i mars och instämde då i revisorernas slutsatser och uttalade att man ser allvarligt på den framförda kritiken. De förhållanden som revisorerna påpekat har kommenterats i detta yttrande och i förekommande fall redovisas åtgärder.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på stads­revisionens årsrapport för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) , Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande
Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltnings kommentarer till revisorernas påpekanden anser vi vara relevanta.
Alla typer av effektiviseringar och utvecklingar av verksamheten ser vi som positiva och många aktiviter i denna riktning pågår och planeras.

Vad gäller frågan om budget i balans anser vi dock att Alliansen nu under 3 år totalt misslyckats med att ge stadsdelen nog med resurser. Vi inom oppositionen har budge-terat större resurser. Att man som Alliansen gör, skyller allt på dålig effektivitet inom förvaltningen är att inte se de grundläggande felen i de budgetar som lagts.

Den största delen av underskott finns i äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och stöd till funktionsnedsatta. Dessa områden är i stor omfattning lagreglerade och de bistånd som ges ska följa givna lagar. När antal personer som skall få sina lagliga bistånd överstiger budgeterade antal, uppstår underskott som skall sparas in på andra områden. Inom samtliga nämnda områden har antal oftast överstigit budgeterade antal med underskott som följd.

Finansborgarrådet har på fråga i Kommunfullmäktige och i media sagt att stadsdelarna ska kompenseras för denna typ av underskott vad gäller ekonomiskt bistånd. Men detta löfte har inte hållits.

Vad gäller kostnader har förvaltningens analys visat att 80% av kostnaderna är externa och beror på avtal, 15% är egna kostnader och 5% är kostnader som är utfördelade från staden. Största delen av de externa kostnaderna är inte förhandlingsbara de då löper med fleråriga avtal som ofta har förhandlats av centrala enheter och inte förvaltningen själva. Vad förvaltningen kan göra är att minska antalet tjänster/varor som ska köpas- ofta biståndsrelaterade eller att minska den egna personalen. Vi ser risken att detta innebär fokus på att försvåra biståndsgivning på olika sätt eller att dra ner på servicenivå som det mest effektiva sätten att få bukt på underskottet, vilket riskerar en lägre servicenivå och kanske även att personer inte får lagligt stöd.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vänsterpartiet har vid ett flertal tillfällen bl.a vid tertialrapporteringarna påpekat att vår stadsdel är underbudgeterad i förhållande till de behov som finns i stadsdelen. För att nämnden skall kunna följa och iaktta vad SOL ålägger oss som nämnd krävs en realist­isk budgetering. De underskott som har genererats ligger helt inom den lagstadgade verksamheten. En budget i balans kan inte endast handla om att plus och minus tar ut varandra = noll underskott, utan att nämndens verksamhet håller en hög kvalitet. Att medborgarnas behov och lagstadgade rättigheter blir tillgodosedda är givetvis vår prio­ritet. Om kunniga och engagerade socialsekreterare stannade i vår stadsdel och gavs möjlighet att utveckla arbetsmetoder och professionalitet skulle det vara en betydande faktor för uppnående av balans ekonomi- kvalitet.”

§6 Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-496/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 8 maj 2013.

Dnr 1.5.1-196-2013.

Sammanfattning

Enligt beslut i Kommunfullmäktige har Stockholms stad som långsiktigt mål, att vara fossilbränslefri stad år 2050. I budget för år 2012 fick Miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att ta fram en färdplan som visar hur staden kan bli fossilbränslefri till år 2050. Förvaltningen är positiv till förslaget om Stockholms stads färdplan för ett fossilbränsle-fritt Stockholm 2050 som är en ambitiös genomgång av nuläget med analyser över möj­liga scenarier. Förvaltningen anser att ett viktigt led i genomförandet av färdplanen är att skapa en effektiv, återkommande uppföljning riktad till nyckelaktörer. I det fort-satta arbetet bör konkreta åtgärdsplaner samt metoder för att kunna följa upp målen i färdpla­nen utarbetas. Målen måste följas upp i syfte att skapa engagemang för nya insatser. Åtgärdsarbetet måste följas upp i syfte att inspirera, sprida goda idéer, bidra till samar­beten samt identifiera behov av ytterligare insatser. Ett inledande steg kan därför vara att fastställa en tydlig och hanterlig metod för uppföljning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande

”Förslag till beslut

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att anföra följande.

Förslaget grundar sig på ett beslut i Kommunfullmäktige att Stockholm stad ska vara en fossilbränslefri stad år 2050. Uppdraget är att ta fram en plan hur detta skall kunna ske.

Vi har högre ambition än 2050. Stockholm ska vara världens första fossilbränslefria stad. Historiskt sett har Stockholm tidigare varit ledande i miljöarbetet. Det behövs konkreta förslag och konkreta åtgärder redan nu. De globala utsläppen av koldioxid ökar. Vår livsmiljö på jorden är hotad och det är en fråga om människors överlevnad.

Åtgärderna för att nå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm innebär

1. att byta fossila bränslen till andra energikällor

2. att göra energieffektiviseringar så att behovet av energi minskar.

Förutom att ersätta de fossila bränslena med annan energi bör staden också arbeta med att bygga ut en förnybar energiproduktion som t ex vind, sol och biogas. Därför behövs en central energiverksamhet, som kan arbeta långsiktigt med bland annat detta.

Energieffektiviseringar ska göras inom en rad områden, bland annat inom bostadssek-torn. Där har utförsäljningen av allmännyttan fått ytterligare än konsekvens. Stora bostadsbolag har möjligheter att göra långsiktiga investeringar för att göra energi-effektiviseringar i sitt bestånd, medan små bostadsrättsföreningar inte har den ekono-miska möjligheten.

Kollektivtrafiken bör göras tillgänglig och byggas ut så att fler väljer kollektivtrafiken istället för bilen. Gröna linjen bör uppgraderas inför restaureringen och få tätare trafik. Tvärförbindelser och cykelleder bör byggas ut. Vi vill också ha återkommande uppfölj-ningar av åtgärderna för att kunna ingripa om det visar sig att målet riskerar att inte bli uppfyllt. Det behövs också en samverkan för att tidigt nå målet om ett fossilbränslefritt Stockholm. Både regionalt, lokalt och mellan olika myndigheter, även politiskt block-öveskridande överenskommelser är nödvändiga.

I övrigt vill vi hänvisa till Mikael Magnussons (s) m.fl. förslag till beslut och anförande i Miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12 mars 2013.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag ansluter mig till (V):s skrivning i miljö- och hälsoskyddsnämnden.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ansluter oss till (MP):s skrivning i miljö- och hälsoskyddsnämnden.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m dl (M) och tjänstgörande ersättare Lars-Åke Davidsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.”

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§7 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 125-1694/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 juni 2013.

Dnr 1.5.1-229-2013.

Sammanfattning

För att styra stadens samtliga verksamheter till att sträva efter att främja innovation och ställa krav på samhällsansvar vid upphandling föreslår stadsledningskontoret en revide-ring av stadens upphandlingspolicy. I samband med detta föreslås att stadens riktlinjer om mutor och representation införlivats i policyn. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget. Samtidigt vill förvaltningen lyfta att riktlinjer som belyser olika risker inom innovationsupphandlingar bör tas fram samt hur dessa risker kan minimeras via avtals-skrivning. När det gäller förslaget att samhällsansvar anges som kontraktsvillkor finner förvaltningen det önskvärt att enhetliga krav tas fram från staden centralt.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Remissens intentioner är bra. Att staden, i sina upphandlingar ska driva på att leverantörer offererar innovativa lösningar på stadens behov. En så stor inköpare som Stockholm Stad är, har möjlighet att driva på leverantörer i sina innovationer. Med stora inköpsvolymer kan leverantören lättare räkna hem den utveckling man kan behöva investera i. Om marknaden splittras så att det blir många små inköpare som beställer, kan det bli svårt för leverantörer att våga offerera innovativa lösningar som kräver utveckling. Stockholm Stad har därför ett extra stort samhällsansvar att ställa krav på nya lösningar när upphandlingar görs om.

Förslag på ny upphandlingspolicy baseras på det regelverk som finns i EU, bransch- eller företagsanpassade normer och standarder. Detta gör att staden kan bli bäst i Europa. För att bli bäst i världen kanske man skulle behöva ha en annan ingångsvinkel, men visioner kanske bara är till för skapa drömmar.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag ansluter mig till (V):s skrivning i äldrenämnden.”

§8 Reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-577/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 15 maj 2013.

Dnr 1.5.1-230-2013.

Sammanfattning

Den senaste översynen av riktlinjerna för familjehemsvården gjordes 2009. Efter det har ny lagstiftning införts från 1 januari 2013 i Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och skydd för barn och unga samt Offentlighets- och sekretesslagen. Mot den bakgrunden har för­slag till reviderade riktlinjer tagits fram av Socialförvaltningen. Hässelby Vällingby stadsdelsförvaltning anser att de reviderade riktlinjerna ger en ambitiös bild av hur familjevårdsarbetet ska bedrivas i staden. Förvaltningen ställer sig bakom de föränd-ringar som föreslås i syfte att förstärka barnperspektivet och stärka tillsynen.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ställer oss bakom MP reservation.

MP i Hässelby/Vällingby vill göra följande tillägg, att vårt lagda förslag om uppföljning och redovisning av de placerade barn/ungdomarna och deras boende bör göras konti-nuerligt och redovisas för den politiska nämnd minst en gång per kalenderår så att kvalitetssäkring uppnås. Vidare anser vi att de förbättrade föreslagna riktlinjer medför ökade kostnader varför en resurstilldelning är ett måste om riktlinjer ska bli mer än ord på ett papper. Det ökade resursbehovet förstärks av socialtjänstinspektörernas kritiska synpunkter i rapporten Granskningen av sociala barnavården vid Rinkeby/Kista och Enskede/Årsta /Vantör.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag ansluter mig till (V):s skrivning i socialnämnden.”

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ansluter oss till (S):s skrivning i socialnämnden.”

§9 Reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-576/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 maj 2013.

Dnr 1.5.1-231-2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnden angående remiss av Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd, dnr 325-576/2013. Remisstiden sträcker sig till den 30 juni 2013. Förvaltningen är i huvudsak positiv till de förändringar som föreslås i riktlinjerna utifrån förändringar i lagstiftning, domar och uttalande från JO samt de förbättringsområden som framkommit i social-tjänstinspektörernas rapporter vid granskning av ekonomiskt bistånd.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Jag ansluter mig till (V):s skrivning i socialnämnden.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ansluter oss till (MP):s skrivning i socialnämnden.”

§10 Motion (2012:25) om kontroll och uppföljning av båtuppläggningsplatser inom Stockholms stad – miljödiplomering av båtklubbar

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 303-744/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 maj 2013.

Dnr 1.5.1-241-2013.

Sammanfattning

Malte Sigemalm (S) har i sin motion lyft miljöproblematiken vid båtuppläggnings-platser. Malte Sigemalm hänvisar till en studie framtagen av Institutet för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet. Studien visar att gifthalterna i marken vid dessa verksamheter i Sverige generellt ligger mycket högre än vad gränsvärdena anger.

Förvaltningen är positiv till att motionären lyfter miljöproblematiken med den verksam-het som bedrivs vid stadens båtklubbar. Vidare delar förvaltningen uppfattningen att in­formationsinsatser till verksamheten vid båtklubbar bör prioriteras. Förvaltningen delar emellertid inte förslaget om att staden ska utfärda s.k. ”Green Card” eller ta fram krite­rier för miljödiplomering av båtklubbarnas verksamhet. En miljödiplomering eller en kvalitetssäkring måste göras av en oberoende part.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande:

”Vi yrkade att nämnden ställer sig bakom förslaget i den remitterade motionen.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och tjänstgörande ersättare Lars-Åke Davidsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) och vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§11 Skrivelse (17/4) om att hemlöshetssamordnare i Stockholms stad kan öka kvalitet, snabbhet och effektivitet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-629/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 17 maj 2013.

Dnr 1.5.1-246-2013.

Sammanfattning

För närvarande pågår ett arbete inom Socialförvaltningen med att ta fram en strategi för arbetet med att minska hemlösheten. Stadsdelsförvaltningen anser att man först bör av­vakta resultatet av det arbetet och se vad som föreslås i strategin. Förvaltningen kan se fördelar med någon form av central funktion för samordning av stadsdelarnas lokala handlingsplaner och strategier samt även stöd i metodutveckling.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Eftersom det pågår ett arbete inom Socialförvaltningen med att ta fram en strategi för att minska arbetslösheten förstår vi stadsdelsförvaltningens synpunkt att man bör av­vakta resultatet. Vi föreslår ändå att förvaltningen lyfter fram sitt eget lyckade projekt mot hemlöshet, att det ska få övergå i ordinarie verksamhet och attdet goda exemplet därmed sprids till andra stadsdelar.”

§12 Ansökan om alkoholserveringstillstånd, Hesselby slott, Maltesholmsvägen 1

Remiss från Socialförvaltningen, dnr 9.3-05499/2013

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 22 maj 2013.

Dnr 1.5.2-288-2013.

Sammanfattning

Socialförvaltningens tillståndsenhet i Stockholm stad har till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd överlämnat remiss, rörande ansökan om utökad alkoholserveringstid
för alkohol för Stockholm Meeting Selection AB, Hesselby slott. Ansökt serveringstid i restaurangen och uteserveringen från kl. 11.00 istället för nuvarande tillstånd från
kl.12.00 måndag till söndag, samt för slutet sällskap fram till kl. 03.00 måndag till
söndag istället för nuvarande tillstånd fram till kl.01.00. Förvaltningen föreslår nämnden att tillstyrka ansökan.

BESLUT

Stadsdelsnämnden beslutar att som sitt yttrande till Socialförvaltningens till­ståndsenhet överlämna detta tjänsteutlåtande samt

1. att tillstyrka Stockholm Meeting Selection AB:s ansökan om stadigvarande alkoholserveringstillstånd på Hesselby slott till allmänheten avseende sprit­drycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, från klockan 11.00 till klockan 01.00 alla dagar i veckan i restaurangen och i uteserveringen,

2. att tillstyrka Stockholm Meeting Selection AB:s ansökan om stadigvarande alkoholserveringstillstånd på Hesselby slott till slutet sällskap avseende sprit­drycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker, från klockan 11.00 till klockan 03.00 alla dagar i veckan i restaurangen och i uteserveringen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Detaljplan för del av fastigheten Silvret 3 m fl i stadsdelen Grimsta

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2011-15366-54.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 maj 2013.

Dnr 1.5.3-260-2013.

Sammanfattning

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som innebär att två nya bostadshus uppförs i fyra våningar samt suterrängvåning. Förslaget innehåller 95 lägen­heter. Ett parkeringshus, med ”grönt tak” av sedumväxter, uppförs i två plan.

Förvaltningen är i huvudsak positiv till den föreslagna detaljplanen. Vid samrådsmöte den 28 maj 2013 där stadsdelsförvaltningen närvarade, framkom emellertid att en majo­ritet av de närvarande från allmänheten var negativa till exploateringen. Visionen om att Stockholm år 2050 ska nå målet om att bli fossilbränslefritt innehåller många utma­ningar. Förutom att fossila bränslen måste bytas ut behövs det ett omfattande arbete med att minska energianvändningen inom bl.a. fastighetssektorn. Staden bör redan nu verka för en arkitektur som minskar behovet av energi till uppvärmning och behovet av artifi­ciell komfortkyla inom byggnader. I övrigt bör grönkompensation för ianspråktagen parkmark förläggas till det närliggande Råcksta Träsk och bör i första hand gälla till­gänglighetsanpassning av området.

___________

Vice ordförande Leif Larsson (V), Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) yrkade på återremittering av ärendet.

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och tjänstgörande ersättare Lar-Åke Davidsson (FP) yrkade avslag på (V+S+MP) yrkande om återre­miss.

BESLUT

Stadsdelsnämnden avslår (V+S+MP):s yrkande om återremiss.

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V), Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut enligt följande:

”Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lämnar förvaltningens tjänsteutlåtande till stadsbyggnadsnämnden för information

2. Stadsdelsnämnden föreslår att stadsbyggnadsnämnden omarbetar remissen i enlighet med förslaget i detta dokument för att sedan ge vår stadsdelsnämnd möjlighet att få ta del av ett nytt förslag

3. Stadsdelsnämnden justerar beslutet omedelbart

Vi är för byggande i kollektivtäta områden där boende lätt skall kunna använda kollek-tivtrafiken. Vi menar även att grönområden i största möjliga mån skall sparas och att byggnationer skall göras så att staden förtätas och byggs mer på höjden än på längden . Föreslagen plats kan uppfylla dessa villkor om man planerar om.

Vi föreslår en annan lösning på bostadsbyggandet vid Silvret 3. Med två hus på höjden och om man bygger endast på den befintliga öppna gräsytan kan man behålla lövskogs-dungen och ekskogsbeståndet kan i sin helhet kvarstå. Även döende ekar i upprätt läge är viktiga att bevara. Denna lösning ger också mera mark som kan tas i anspråk av boende och skapa en trevligare utemiljö. Med bullerskydd efter vägen skulle platsen kunna nyttjas ännu mer av de boende utan att störas av trafikbuller.

Garaget bör planeras, ur trafik-och brandfaresynpunkt, under jord. Det är viktigt att vi stöder biologisk mångfald med grönområden som dessa, inte bara för vårt, djur och växters välbefinnande utan också för att träden stabiliserar marken och förhindrar erosion samt är även effektiva på att dämpa buller. Vid alla nybyggen måste vi ta hänsyn till existerande naturvärden samt till närmiljön för de boende.”

Ärendets fortsatta behandling

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Vice ordförande Leif Larsson (V), Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) meddelade att de ej deltar i beslutet.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud ( C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och tjänstgörande ersättare Lars-Åke Davidsson (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi anser det vara bra och viktigt att stadsdelen får nya byggnader med avsevärt bättre energianvändning och bättre möjligheter att förbättra bullernivåerna i fastigheterna.

Det är också bra för stadsdelen att äldre bebyggelse får ett bullerskydd av nya fastig­heter vilket förbättrar miljön för de som redan bor i området.

Enligt RUFS och Vision 2030 ska Vällingby utvecklas till ett stadsområde. Det är där­för bra att man vill bygga fastigheter som kan ge en sådan möjlighet i motsats till punkt-hus som är en gammal teknik som förstärker sovstaden.

Dock saknas det i förslaget att idén om stadskaraktär byggs helt. Vi vill därför peka på behovet av att stadskaraktär tillförs fastigheterna.”

Ersättaryttrande från Fredrik Wallén (KD)

Jag ställer sig bakom nämndens beslut och C, M och FP:s särskilda uttalande.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§14 Deltagare i Stockholm stads kvalitetsutmärkelse 2013

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 21 maj 2013.

Dnr 1.2.1-300-2013.

Sammanfattning

Kvalitetsutmärkelsen är Stockholm stads årliga pris för att uppmärksamma och belöna framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Kvalitetsutmärkelsen bidrar till att upp­muntra och stimulera arbetet med kvalitetsutveckling och samtidigt ge staden möjlighet att lyfta fram goda förebilder. Förvaltningen godkänner att Grimsta förskolor deltar i kvalitetsutmärkelsen 2013 och anmäler detta till stadsdelsnämnden.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§15 Rapportering av ytterstadssatsningar

Skrivelser från (MP).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 29 maj 2013.

Dnr 1.2.6-245-2013.

Dnr 1.2.6-306-2013.

Sammanfattning

Förvaltningen redovisar kontinuerligt och enligt anvisningar, pågående projekt i sam­band med tertialrapport 1 och 2 samt i verksamhetsberättelsen. Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för ansökningar gällande ytterstadsprojekt. Förvaltningen bedömer inte att de förslag till nya ansökningar som lyfts fram i skrivelsen på något tydligt sätt ansluter till stadens riktlinjer eller stadsdelens verksamhetsplan.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivel­serna från (MP).

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi anser oss inte vara nöjda med de svar som förvaltning ger på våra skrivelser

1/ Rapportering- Vi vill ha rapportering till nämnden hur projektpengar använts och hur stor del som betalas av staden och hur stor del av resurserna som betalas av stadsdelsnämnden. Projekten har en total budget där bägge delarna ingår men vi vet inte vem som skall betala vilken del och hur detta belastar stadsdelens ekonomi. Egenfinansiering är för övrigt en av de principer som ska föreligga när projekt definieras enligt gällande principer. Då vore det självklart att rapportering till nämnden också ges.

Det svar som ges är inte svar på vår skrivelse.

2/ Ytterstadssatsningar

Vi är inte överens med förvaltningen om att våra förslag inte kan rymmas inom ytterstadssatsningar. De uppfyller minst lika många kriterier som de projekt som beviljats. Vi ser detta som ytterligare ett exempel på att Alliansen inte är intresserade av att starta ytterstadssatsningar man inte själva har föreslagit. Eller är det kanske så att pengarna redan är slut för ytterstadssatsningar i vår stadsdel?”

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Omlokalisering av MAS och MAR

Skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 23 maj 2013.

Dnr 7-073-2013.

Sammanfattning

Av kommunfullmäktiges budget för 2013 framgår det att medicinskt ansvarig sjukskö­terska, MAS, och medicinskt ansvarig rehabiliterare, MAR, ska organiseras regionvis. Den nya organisationen gäller från och med januari 2013 och stadsdelsförvaltningens MAS och MAR finns sedan dess i Rinkeby-Kista.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivel­sen från (V).

§17 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 3 juni 2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Förelåg inget protokoll då sammanträdet ställts in.

§19 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 13 juni 2013.

Dnr 1.1-301-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Anmälan inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar.

Dnr 1.6-302-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Förskola i Grimsta, Kanngjutargränd

Skrivelse från (V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 11 juni 2013.

Dnr 4-305-2013.

Sammanfattning

För att tillgodose behovet av förskoleplatser i Grimstaområdet har förvaltningen upp­dragit åt SISAB att lämna förutsättningar för uppförande av en förskola inom kvarteret Zinket. Marken förhyres redan idag av SISAB för detta ändamål.

Förvaltningen föreslår att den planerade konceptförskolan byggs enligt gällande beslut då ingen annan mark finns för detta ändamål i området. Angöring till förskolan kommer att samordnas med den befintliga förskolan och skolan. Förvaltningen ser att samverkan kan ske med skolans elever kring skolgårdens och förskolegårdens utformning.

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivel­sen från (V).

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och tjänstgörande ersättare Lars-Åke Davidsson (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande Leif Larsson (V) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lade fram följande förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

”Nämnden beslutar att genomförandebeslut den 2012-12-11 rörande en ny förskola i Grimsta, belägen å Zinket 2, Kanngjutargränd, rivs upp och att förvaltningen återkom­mer med förslag om en alternativ placering.

(Dnr 2.6-390A-2012)

Anledningen är att underlaget för beslutet var vagt och otydligt. Följden av beslutet blev att berörda elever, föräldrar och lärare har protesterat mot att Grimstaskolans skolgårds­yta kommer att reduceras med allvarliga konsekvenser. Elevernas möjligheter till fri lek på en skolgård med varierad terräng begränsas i hög grad. De oroas även av en inplane­rad serviceväg som kan innebära trafikfara om rastande barn och fordon blandas.

Inga av dessa konsekvenser redovisades för oss i nämnden, vilket gjorde att beslutet togs efter en ofullständig redovisning från förvaltningen. Det hänvisas i underlaget att Sisab har ett tillstånd för skolverksamhet men om det är detsamma som ett giltigt bygglov för en så stor byggnad på befintlig skolgård är oklart och verkar otroligt.

Den föreslagna nya förskolan skulle dessutom som konsekvens få en alldeles för liten förskolegård. Trenden att tillåta skolor och förskolor att bedriva pedagogisk verksamhet utan att man tillgodoser den viktiga utemiljön verkar tillta och är en följd av att bin­dande normer saknas. Denna utveckling är skrämmande och visar att i den fysiska pla­neringen får barns behov allt oftare stryka på foten. All tillgänglig forskning visar att såväl barns inlärning som allsidiga utveckling gynnas av men även är beroende av att barn stimuleras att röra sig och leka utomhus i friska luften. För detta krävs tillräckliga ytor och en omsorgsfull planering av utemiljön. Pedagogiska vinster kring utelek och utemiljö är evidensbaserade. Dessutom är folkhäl­soperspektivet ytterst relevant i en tid då många rapporter slår larm om både barns ökande IT-användning och risken för felaktig kosthållning.

Gör om och gör rätt!

Det finns alternativ placering av denna mycket behövda förskola. Titta t ex på grönytan intill Mässingsgränd. Kostnadsskäl får inte avgöra var det optimala läget för en ny förskola i Grimsta visar sig vara.”

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

§22 Regelbundna medborgarmöten - medborgarförslag

Förelåg förslag från ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Bo Arkelsten m fl (M) och tjänstgörande ersättare Lars-Åke Davidsson (FP) angående regelbundna medborgarmöten – medborgarförslag.

Dnr 1.2.4-100A-2013.

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Bengt Roxne m fl (S), och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till (C+M+FP): förslag.

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt med medborgarmöte under hösten 2013. Upplägget ska vara i likhet med det som förslaget beskriver.

2. Stadsdelsnämnden uttalar härutöver:
Närhet och dialog mellan stadsdelsnämndens fritidspolitiker och de boende i
området är både viktig och värdefull.

Inför nämndssammanträden finns numera en frågestund där allmänheten har möjlighet att lyfta frågor och tankar med hela nämnden. Särskilda med­borgarmöten har även ordnats när behov har uppstått. Ibland har dessa varit mycket välbesökta och ibland har intresset varit betydligt mindre.

Medborgarförslaget önskar ytterligare aktiviteter där det ges möjlighet till möten mellan invånare, politiker och förvaltning. Innan vi eventuellt beslu­tar om någon form av regelbundna möten, utöver de frågestunder som redan finns i anslutning nämndsammanträden, vill vi pröva konceptet med ett pi­lotprojekt som kan visa på potentialen med denna typ av möten.

Ersättaryttrande från Fredrik Wallén (KD)

”Jag ställer sig bakom nämndens beslut.”

Anmälan av skrivelser

§23 Aktivitet på Torget

Anmäldes skrivelse den 13 juni 2013 från vice ordförande Leif Larsson (V).

Dnr 5.2-341-2013.

§24 Placering av MAS och MAR

Anmäldes skrivelse den 13 juni 2013 från vice ordförande Leif Larsson (V).

Dnr 7-342-2013.

§25 Förslag till genomlysning varför socialförvaltningen i Hässelby/Vällingby ligger under det genomsnittliga beloppet vad gäller försörjningsstöd som gäller för hela Stockholms stad.

Anmäldes skrivelse den 13 juni 2013 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP)

Dnr 6-343-2013.

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§26 Information

Ordförande Fredrik Bojerud önskade alla, nämnd och förvaltning en riktigt skön och bra sommar och tackade för den gångna terminen.

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund önskade nämnden detsamma och informerade om följande:

Ø Sommarjobb till ungdomar har erbjudits 622 personer.

Ø Många boende kom till boendedialogen i Hässelby gård den 31 maj-1-juli.
Positiv anda och många bra förslag om förbättringar men också många beröm.

Ø Skolavslutningarna i stadsdelen har varit lugna.

Ø De två vinnande förslagen, ”Framtidens buss” och ”Ett nytt centrum” i tävlingen ”Hässelby Framtid” som ägt rum i Smedshagsskolan visades upp.