Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-08-29

Sammanträde 2013-08-29

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby Torg

Allmänhetens frågestund klockan 18:00 - 18:45. Medborgarna är välkomna att ställa frågor o Läs mer...ch diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.
Därefter möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

3 A Medborgarförslag

Addera P-platsen Maltesholmsbadet till snöröjningen 2013-2014.
Dnr 1.2.4-105-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 B Strandpromenaden i Hässelby Strand

3 C Skatepark i Hässelby.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport juli 2013 - ekonomi och verksamhet.

5 Lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby Gård.

6 Näringslivsråd.

7 Delegation - Lagändringar vad avser assistansersättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Remisser och yttranden

8 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 325-679/2013.
Dnr 1.5.1-277-2013

9 Järvalyftet 2007 - 2012. En satsning gör skillnad.

10 Riktlinjer för övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad 2013.

Remiss från Kommunstyrelsen, dnr 322-90/2013.
Dnr 1.5.1-319-2013

11 Fri att leka och lära-ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan.

12 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet.

13 Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45).

14 Utställningsförslag Arkitektur Stockholm - en strategi för stadens gestaltning.

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden, dnr 2010-11401-51.
Dnr 1.5.3-363-2013

15 Motion (2013:48) om inventering av förskolebarns möjligheter till utelek.

Anmälningar och Redovisningar

16 Svar på skrivelser angående Kompassen.

Svar på skrivelse från (MP+S+V). Dnr 6-712-2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Skrivelse från (S), (MP) och (V) om Allhuset tillbaka.

Svar på skrivelse från (S+V+MP). Dnr 1.6-70-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

19 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

20 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS- kvartal 2:2013.

21 Uppdragslista.

22 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (173 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

Stadsdelsnämnden beslöt att jämte ordförande Fredrik Bojerud utse vice ordförande

Leif Larsson att justera dagens protokoll.

Tillkännagav ordförande att justering av dagens protokoll ska ske den 4 september 2013.

§2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med vissa justeringar.

§3 Addera P-platsen Maltesholmsbadet till snöröjningen 2013-2014

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 23 augusti 2013.

Dnr 1.2.4-105-2013.

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen sköter vinterväghållning på parkvägar. Förslaget innebär att de vintrar platsen inte behövs som landdepå för snö så skulle parkeringsplatsen kunna snöröjas på måndagar, de dagar Maltesholmsvägen snöröjes. Stadsdelsförvaltningen föreslår att nämnden vidarebefodrar ärendet till Trafik- och renhållningsnämnden för åtgärd. Stadsdelsförvaltningen anser att förslaget är genomförbart de vintrar trafikkontoret inte nyttjar platsen till landdepå för snö. Frågan uppkommer om det är trafikkontoret eller stadsdelsförvaltningen som ska snöröja parkeringsplatser på parkmark.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§3 Skatepark i Hässelby

Medborgarförslag

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 augusti 2013.

Dnr 1.2.4-392-2013.

Sammanfattning

Som komplement till stadsdelens befintliga fotbollsplaner framförs önskemål om en skatepark i Hässelby. Detta för att öka aktivitetsutbudet för ungdomar under dagtid. Stråkets lekplats i Hässelby strand föreslås som lämplig placering. Förvaltningen anser att förslaget behöver utredas och föreslår att nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärendet.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda ärende.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§3 Strandpromenaden i Hässelby strand

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 19 augusti 2013.

Dnr 1.2.4-094-2013.

Sammanfattning

Med anledning av inkommit medborgarförslag rörande strandpromenaden i Hässelby Strand beslöt stadsdelsnämnden att uppdrar åt förvaltningen att se över asfaltsbeläggningen utmed strandpromenaden i Hässelby Strand för beslut om vilka åtgärder som bör utföras under år 2013 samt vidarebefordra de delar som hör till trafikkontoret till dem för vidare hand-läggning. Förvaltningen har träffat förslagsställaren. Asfalteringsarbete är beställt. Uppföljning och besiktning sker efter arbetets färdigställande. Frågan om belysningen vid strandpromenaden har vidarebefordrats till trafikkontoret.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§4 Månadsrapport juli 2013

Ekonomi och verksamhet.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande
den 13 augusti 2013.

Dnr 1.2.1-340-2013.

Sammanfattning

I föreliggande prognos redovisas ett prognostiserat underskott mot budget om 26,0 mnkr efter resultatdispositioner, vilket kan jämföras med 54,3 mnkr i bokslutet 2012. Förvaltningen följer den av nämnden beslutade åtgärdsplanen och arbetar med ytterligare åtgärder för att nå budget-balans. Prognosen baseras på bokföring januari-juli samt beräknade belopp för återstående del av året. I prognosen är de beviljade budgetjusteringarna i tertialrapport 1 inkluderade.

Arbetet med budgethållningsåtgärder genomförs löpande under hela 2013 varför ett underskott beräknas redovisas även under 2013. Förvaltningens bedömning är att budgeten kommer att vara i balans inför år 2014.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport juli 2013.

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Elias Granqvist m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Förvaltningen prognostiserar i månadsrapport för juli 2013 ett underskott mot budget, efter hänsyn tagen till pågående budgethållningsåtgärder, på 26 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tertialrapport 1. Det visar att nämndens beslutade budgethållningsåtgärder har effekt. Fler åtgärder krävs för att nå en budget i balans och vi noterar att förvaltningen, i enlighet med nämndens tidigare beslut, lämnar ytterligare förslag på åtgärder.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), lämnade följande särskilda uttalande:

”Budgetunderskottet är fortfarande betydande men olika sparåtgärder verkar ge resultat i att underskottet minskar och det är positivt. Att förvaltningen ändrar sina arbetsrutiner och arbets-sätt för att bli mer effektiva nämns som en orsak och det tycker vi är bra.

Vad den ökade effektiviteten innebär behöver vi dock få mer information om, så att det

inte bara är kostnadsminskningar i form av mindre personal som skjuter problemen på

framtiden.

Vi kan dock se att orsaker till underskott inom gruppen Stöd till personer med funktionsned-sättning och ekonomiskt bistånd orsakas av kraftig högre antal timmar och personer som beviljats stöd. Under våren har vi bett förvaltningen att analysera de volymrelaterade avvikel-serna mot budgeten och att Alliansen driver frågan om nettokompensation för volymavvikelser gentemot Stadshuset. Om detta gjorts eller inte har vi inte fått någon information om.

Konsekvenser av besparingarna börjar även synas. Kompassens lokaler och öppettider har minskat. Att utifrån en enkät som 20% av besökarna ger relativt höga betyg åt verksamheten, betyder ju inte att merparten dvs 80% tycker det samma.

Att förvaltning redan nu – innan vare sig verksamhetsplan eller budget föreligger- kan kommentera att budgeten kommer att balansera 2014 finner vi märkligt.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut och C, M och FP:s särskilda uttalande.”

§5 Lärandecenter och mötesplats i nytt folkbibliotek i Hässelby Gård

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 16 augusti 2013.

Dnr 1.2.1-176A-2013.

Sammanfattning

I nära samverkan mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Kulturförvaltningen planeras ett lärandecenter och en mötesplats i ett nytt stadsdelsbibliotek i Hässelby Gård. Kulturnämnden och Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ställde sig i april 2013 bakom planen i ett gemensamt inriktningsbeslut. Förvaltningarna föreslår nu att projektet genomförs med de intentioner och den verksamhet som beskrivs i detta tjänsteutlåtande. De bägge förvaltningarna fördelar drifts- och hyreskostnader mellan sig enligt bilagorna 1b och 2. Delar av verksam-heterna startar i provisoriska lokaler efter sommaren 2013. I sin helhet beräknas verksamheten vara igång i ordinarie lokaler vid kommande årsskifte.

BESLUT

BESLUT

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd och Kulturnämnden godkänner förvaltningarnas förslag till genomförandeplan gällande inrättande av lärandecenter och mötesplats i ett nytt bibliotek i Hässelby Gård.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Bibliotek light, nej! Socialtjänst light, ja!

Det förslag som vi har att ta ställning till handlar huvudsakligen om den verksamhet som

ligger inom SOL.Verksamheterna som skisseras där riktar sig till specifika kategorier.

Det är helt ok att utforma socialtjänst i nya former och i samarbete med ett bibliotek.

Det är även i linje med förslag som Vänsterpartiet i Hässelby Vällingby tidigare lagt.

Det tveksamma i föreliggande förslag är att även denna satsning riskerar att falla under projektförbannelsen. Dvs oavsett hur väl detta arbete utfaller för dem som är berörda och hur goda nya arbetsmetoder som än utvecklas, faller allt platt den dag projektpengarna dras tillbaka. Detta har hänt ett antal gånger och ingenting visar att långsiktighet garanteras för denna satsning. Att två av bibliotekarierna avlönas av projektmedel i stället för av kultur-förvaltningen inger farhågor. Balansen i det presenterade förslaget är tveksam, tyngdpunkten tycks ligga inom socialtjänsten. Hässelby behövs ett välutrustat bibliotek, ett bibliotek värt namnet. Följden av många års avsaknad av ett bibliotek innebär ett stort uppdämt behov samt motsvarande förväntningar på "ett riktigt" bibliotek.

Var kulturförvaltningens ambitionsnivå ligger avseende ett biblioteks allsidiga funktioner finns ingenstans angivet. Faktum är att ytan avsatt för biblioteket är ytterst knapp. Den understiger avsevärt tex bibliotekets i Åkermyntan. Förutom den service som lärandecentret skall tillhandahålla skall andra viktiga delar tillgodoses.

En barnavdelning, inbjudande för såväl förskolebarn och deras föräldrar som för skolbarn är ytterst nödvändig i vår stadsdel, med tanke på den ökande segregationen. Böcker och tidningar för olika språkgrupper samt inbjudande läsutrymmen är exempel på vad som behöver ingå. Ett allsidigt litteraturutbud är ett minikrav. Slutsatsen är att denna biblioteksyta inte tillgodoser rimliga krav på Hässelbys nya bibliotek och att en omdisposition av lokalfördelningen bör göras. Vissa av de föreslagna verksamheterna inom SOL bör förläggas någon annanstans som

t ex handläggning av färdtjänst / faderskapsärenden. Föreningslivet och kulturen behöver mötesplatser. Om grupprummen kommer att kunna disponeras kvällstid kan detta fylla ett stort behov. En hög kvalitet på material och estetisk utformning är ett mycket viktigt villkor för att nå målet att "lyfta Hässelby Gård".

Särskilt uttalande

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot

Lars Jakobsson m fl (MP) anslöt sig till enligt följande:

”Stängningen av Allhuset var ett stort svek mot medborgarna i Hässelby. Allhuset hade en bredd och mångfald som var unik. Unga och gamla, alla med olika bakgrund, hade en välkomnande mötesplats att gå till. Det startade som ett projekt, ett processarbete, där engagerade medborgare träffades, bollade idéer och tog fram förslag. Det blev tryggare på torget när Allhuset fanns, klottret minskade, flera träffades över gränserna och kunde känna trygghet. Många vittnade om detta. Nu får vi åter höra hur många är rädda för att gå ut, klottret ökar, gängbråk, stängda affärer, ett torg i förfall.

Vår förvaltning jämte kulturförvaltningen har nu ett förslag att i samma lokal och på samma yta som Allhuset fanns, ska rymmas både ett bibliotek som mötesplats, vägg i vägg med en större lokal för förvaltningen. Mycket ska rymmas inom denna yta. Vi är glada över att vi äntligen får ett bibliotek i Hässelby Gård med omnejd. Det har varit många turer, men vi tycker att det blivit alldeles för litet om det ska vara ett bibliotek värt namnet och också rymma kulturskolans verksamhet och ha plats för läxläsning, SFI studier m.m. Två av de tre biblio-tekarierna är projektanställda vilket skapar osäkerhet. Vart tog caféet vägen, caféet var navet i Allhuset, där det var lätt att träffa andra människor. Var ska föreningarna vara?

Vi är positiva till att det blir utrymme för samhällsinformation i olika former, ett slags minimedborgarhus. Men övriga sociala myndighetsärenden t ex faderskapsärenden?

Hur bidrar det till integration. Är det den betalda hyran som lockar?

Det vore bättre om biblioteket kunde få en större yta och förvaltningsdelen minskade.

Vi vidhåller att det den bästa lösningen vore att Allhuset vara kvar i dessa lokaler och fått utvecklas tillsammans med engagerade medborgare. Biblioteket skulle t ex kunna ha en större lokal i postens gamla lokal i förbindelse med Allhuset, vilket var ett av de tidigare förslagen som inte lyckades bli förverkligat. Det hade också gjort biblioteket mer tillgängligt.

De uppenbara felaktigheterna om verksamheten i Allhuset och som ledde till att stadshus-ledningen sa nej till Allhuset tillskriver vi våra lokala politiker i den borgerliga majoriteten.

I själva verket berodde det på ovilja att lyssna, ta reda på och bry sig om vad medborgarna tycker. Var det inte det ytterstadssatsningen skulle gå ut på – att lyssna på medborgarna. Förhoppningsvis kan det sedan länge efterlängtade biblioteket kännas välkomnande för alla och att det byggs med hög kvalitet – det är våra medborgare värda.”

§6 Näringslivsråd

Ärendet utgår då det inte färdigberetts av förvaltningen.

Dnr 1.2.5-386-2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§7 Delegation – Lagändring vad avser assistansersättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 9 augusti 2013.

Dnr 1.1-387-2013.

Sammanfattning

Från och med den 1 juli 2013 har lagändringar trätt ikraft som avser assistansersättning enligt LSS. Med anledning av lagändringarna fordras beslut om delegation av beslutanderätten i de nya ärendegrupperna.

BESLUT

BESLUT

1. Stadsdelsnämnden uppdrar (delegerar) till förvaltningschefen (stadsdelsdirektören)
att enligt 6 kap 33 § kommunallagen fatta beslut enligt 9 c 1 st 1 p §, 9 c 2 st, 9 d §,
15 § 10 p och 15 § 11 p LSS.

2. Stadsdelsnämnden överlåter enligt 6 kap 37 § kommunallagen åt förvaltningschefen att i
sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen att besluta i stället, avseende de i
punkt 1 nämnda lagparagraferna.

3. Beslutet gäller från och med den 1 juli 2013 och tills vidare.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP), lämnade följande särskilda uttalande till vilket vice ordförnade Leif Larsson (V) anslöt sig till enligt följande:

Vi lycker det är av stor vikt att delegationen av § 9 c 2 st följs upp med en rapporteringsskyldighet till socialdelegerade så att politikerna får kunskap i förvaltningens bedömningar av nedsättning eller indragning av assistansersättning.”

§8 Riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 325-679/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 juli 2013.

Dnr 1.5.1-277-2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnden angående remiss av förslag till riktlinjer för handläggning av ärenden som rör våld i nära relationer. Riktlinjerna utgör ett komplement till stadens program för kvinnofrid under 2012-2014. Förvaltningen anser att riktlinjerna är tydliga och utgör ett bra stöd i handläggning av ärenden.

BESLUT

BESLUT

1 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V), ledamot Beng Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi ansluter oss till (V+S+MP):s skrivning i socialnämndens protokoll 16 april 2013, § 18.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§9 Järvalyftet 2007 – 2012. En satsning gör skillnad

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 336-1280/2012.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 augusti 2013.

Dnr 1.5.1-295-2013.

Sammanfattning

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ställer sig bakom förslaget att stadsledningskontoret får fortsatt ansvar för samordning - internt och externt, uppföljning och utvärdering av stadens samlade arbete med ytterstadsutveckling. Hässelby-Vällingby kommer att ingå i detta arbete och en vision för stadsdelen ska tas fram under hösten 2013.

BESLUT

BESLUT

2 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Tyvärr har Järvalyftet inte minskat segregationen i staden. Den borgerliga politiken efter valet 2006 har gett oss många förlorade år, då förvaltningar och annan samhällsservice har lagts ner på Järva i betydande omfattning. Arbetstillfällen och lokal service har minskat, kunskaps- och bostadssegregationen ökat och arbetslösheten fortsätter att vara mycket högre i ytterstaden.

Det håller inte att toppstyra ytterstadsprojekt från stadshuset utan att förankra besluten i dialog med invånarna samtidigt som den lokala demokratin försvagas. Möjligheterna för invånarna att möta politiker som ansvarar för viktiga frågor har minskat. Det handlar både om att stadsdelsnämndernas geografiska områden har gjorts mycket större och att många frågor har flyttats från stadsdelsnämnderna till facknämnder. Ska staden göra skillnad måste invånarnas inflytande öka och besluten måste flyttas från de stängda sammanträdesrummen i stadshuset till öppna möten i stadsdelarna. Dessutom måste medborgarnas synpunkter tas tillvara och de som berörs få ett reellt inflytande inför beslut som påverkar människors vardag och välfärd.
Då bibliotek och familjecentraler tagits bort t ex, har den centrala makten varit döv för de önskemål de boende gett uttryck för.”

Särskilt uttalande

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Elias Granqvist m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) lämnade följande särskilda uttalande:

Alliansen ställer sig bakom förvaltningens svar på remissen och vill därutöver framföra följande:

Det är positivt att staden satsar på ytterstadsutveckling. Det är också positivt att Hässelby-Vällingby nu också omfattas av ytterstadsutveckling. Något som stadsdelsnämnden önskat en längre tid.

Att stadsledningskontoret även fortsättningsvis ansvarar för intern och extern samordning, uppföljning och utvärdering är klokt. Detta möjliggör att erfarenheter kan spridas mellan olika stadsdelar som ingår i olika ytterstadsprojekt i syfte att minimera upprepning av misslyckade satsningar samt inspiration och tips på lyckade satsningar. Här är uppföljning och utvärdering mycket viktigt och att dessa resultat sprids utanför stadsledningskontoret och berörda områden.

Det är mycket viktigt att de lokala variationerna mellan olika stadsdelar alltid ges utrymme att påverka vilka projekt och insatser som det beslutas om. Både genom medborgardialog och genom att utnyttja stadsdelsnämndernas och deras förvaltningars kompetens kring lokala förhållanden tas tillvara. Dessa aktörer kan med all sannolikhet kunna bidra med betydligt större lokal precision än den särskilda politiska styrgrupp som föreslås avvecklas.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande till vilket ledamot Beng Roxne m fl (S) anslöt sig till enligt följande:

”Att ställa ytterligare resurser till områden som har en utsatt situation med högre arbetslöshet, sämre kommunikationer, serviceutbud och bostadsstandard är rätt politik. Vi anser också att en utvidgning av ursprungsprojektet, till att även omfatta andra områden med liknande problem är rätt. Att Hässelby- Vällingby under de närmaste åren kommer att få ta del av mera ekonomiska resurser är ju positivt men kanske också ett bevis på att stadsdelen under de senaste år har varit kraftigt underfinansierad.

Remissen lyfter fram många saker som har varit lyckade och tar även upp en del problem som har förvärrats. Vad som dock saknas är en beskrivning av hur allmän service i området, som nedlagda bankkontor och offentliga, även av Stockholm Stad drivna, verksamheter har flyttat från Järva, trots Järvalyftet!

Vi saknar även beskrivning av hur de lokala ideérna har tagits hand om. Enligt de uppgifter vi har, finns det en frustration i Järva att lokala beslutsfattare och föreningar har haft svårt att få gehör för de ideer som lagts fram. Alliansen verkar allena tro sig veta vad som behöver göras och endast förslag som tagits fram av dem har fått gehör.

Av de projekt som startat i Hässelby – Vällingby ser vi samma sak. Förslag som inte kommer från Alliansen får inte gehör. Föreningsverksamheter som bedrivits i Järvaandas inriktning har också motarbetats.

För att förbättra projekten som drivs under de olika namnen anser vi att

· Större gehör för lokala initiativ ska ges

· Större andel av budget ska ges till stadsdelen att själva fatta beslut om.”

Ersättaryttrande

Ersättare Fredrik Wallén (KD) lämnade följande ersättaryttrande:

”Jag ställer mig bakom nämndens beslut och C, M och FP:s särskilda uttalande.”

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), ledamot Elias Granqvist m fl (M) och ledamot

Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.”

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§10 Riktlinjer för övergången mellan förskola och skola i Stockholms stad 2013

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-90/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 augusti 2013.

Dnr 1.5.1-319-2013.

Sammanfattning

I Stockholm är det vanligt att de blivande skolbarnen från samma förskola går vidare till flera olika skolor och att skolorna får barn från många förskolor. Detta har lett till behov av över-gripande riktlinjer och lokala handlingsplaner. Enheten för förskolesamordning på utbildnings-förvaltningen har i samarbete med grundskoleavdelningen, stadsdelsförvaltningarna och med representation från de fristående förskolorna tagit fram förslag till riktlinjer. Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget men vill betona vikten av att en mall för dokumentation tas fram för att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn. Vikten av implementeringsarbetet bör betonas för att säkerställa en väl fungerande övergång för barnen mellan förskolan och skolans verksamheter.

BESLUT

BESLUT

3 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

”Vi är oroade över det faktum att kontakten mellan förskolorna och skolorna fungerar så dåligt. Det är självklart viktigt att kontakten förbättras för att verksamheterna ska utvecklas i en god riktning. Ärendet visar på baksidan av valfriheten, vilken medför att barngruppen från en förskola splittras upp på många olika skolor och fritidshem med geografisk spridning.

Det är bra att man har tagit fram riktlinjer och lokala handlingsplaner för att avhjälpa problematiken. Men man behöver agera mer kraftfullt exempelvis genom att ge verksam-heterna resurstillskott för att tillgodose barnens trygghet och för att främja deras fortsatta utveckling och lärande i samband med övergången till skolan och förskoleklassen.

De administrativa rutinerna som föreslås är ambitiösa men riskerar att bli svåra att hinna med på förskolorna om inte resurser kopplas till uppgiften.”

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

Miljöpartiet tror att det i vissa fall kan bli problem om föräldrarna ensamt har ansvaret för att förmedla information om det enskilda barnet till skolan. Vi ser inte problematiken med att denna information också inkluderas i den dokumentation som kommer direkt från förskolan.

Barnet bästa är det vi har för ögonen. Föräldraansvaret för informationen kan av diverse skäl brista och att detta ska drabba barnet finner vi ej ligga i det bästa för barnet.

Att föräldrarna har huvudansvaret att förmedla information kan så förbli men det hindrar inte att denna information finns som backup hos förskolans dokumentation till skolan om varje barn.

Fara vi ser är att de barn där föräldrarna misslyckas med att förse skolan med information om barnet kan leda till att barnets möjligheter att få en bra ingång i skolan försenas och drabbar barnet onödigt hårt, i värsta fall frånta barnet glädjen i att börja skolan och lärandet.

Vad som är bäst för barnet är också bra för oss alla.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§11 Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-959/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 augusti 2013.

Dnr 1.5.1-351-2013.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 19 april 2012 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå åtgärder för hur barns säkerhet i förskolan kan förbättras och säkerställas. Utredningen överlämnar betänkandet Fri att leka och lära – ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan (SOU 2013:26). Förvaltningen ser positivt på ett nationellt rapporteringssystem för olyckor och tillbud i förskolan. Det är angeläget att med hjälp av tillförlitlig statistik stärka det förebyggande arbetet. Vikten av att ta tillvara på de befintliga system som redan finns gällande rapportering av olyckor och tillbud i förskolan bör betonas.

BESLUT

BESLUT

4 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§12 Översyn av ersättningsmodellen för vård- och omsorgsboenden inom valfrihetssystemet

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 327-1046/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 13 augusti 2013.

Dnr 1.5.1-370-2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnden angående remiss av Översyn av ersättningsmodell för vård- och omsorgsboende inom valfrihetssystemet, dnr 327-1046/2013. Remisstiden sträcker sig till den 6 september 2013. Förvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås.

BESLUT

BESLUT

5 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Remissen belyser på många ställen de problem som alltför stor valfrihet ställer på kommunen, individen och de entreprenörer som utför tjänster inom vård och omsorg.

· För många olika nivåer att göra behovsbedömningar på

· Variationen i de beslut som fattas

· Osäkerhet i behovsbeslut innebär man måste ha flexibla – tim- och arbetsvillkor vilket
försvårar att ha fast anställd personal

· Olika ersättningar skapar ekonomisk osäkerhet

Förslaget på lösning enligt remissen blir att ersättningen skall vara lika för alla - oavsett behov då det blir det administrativt enklaste. Detta känns som ett nederlag för den behovsprövade metodiken - att alla bör få sina behov tillfredsställda i vården och blir i stället en seger för byråkratin. Vilket problem är viktigast att lösa undrar vi.

Förändringen kommer att innebära att Hässelby-Vällingby kommer att få lägre ersättning än tidigare, då vår stadsdel har haft den högsta andelen nivå 3 behovsbedömningar. För att säkerställa att inte alltför stora skillnader uppstår hos utförare – kommunala som privata - bör man göra en analys av den nya modellen inom 1-2 år, för att se vilka konsekvenser - positiva som negativa som denna förändring har fått.

Om förändring beslutas måste man även säkerställa att budget för 2014 korrigeras med de effekter förändringen beräknas på i varje stadsdel.”

Särskilt uttalande

Ledamot Beng Roxne m fl (S) lämnade följande särskilda uttalande

”Vi ansluter oss till (S):s skrivning i äldrenämndens protokoll 21maj 2013, § 11.”

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande

”Vi ansluter oss till (S):s skrivning i äldrenämndens protokoll 21maj 2013, § 11.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§13 Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga (SOU 2013:45)

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 001-1061/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande

den 13 augusti 2013.

Dnr 1.5.1-372-2013.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har begärt yttrande från stadsdelsnämnden angående remiss
”Rätt information -kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

(SOU 2013:45)”, dnr 001-1061/2013. Förvaltningen är positiv till de förändringar som föreslås.

BESLUT

BESLUT

6 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Särskilt uttalande

Ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) lämnade följande särskilda uttalande:

”Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

Utredningen skulle ta reda på om det var lämpligt att göra det möjligt för vuxna med nedsatt beslutsförmåga att ingå i sammanhållen journalföring och nationella kvalitetsregister.

Det gäller personer som inte endast tillfälligt saknar förmåga att ta emot information och lämna samtycke.

Det verkar vara en både klok och nödvändig uppgift då patientlagen fått en ofrivillig effekt. Därmed kan man kvalitetssäkra vården även för denna grupp och om man samtidigt kan säkerställa dessa personers integritetsskydd har man uppnått det resultat man förväntat sig.

Man ska lyssna på de anhöriga, vad de tror att patienten hade velat uttrycka. Men närstående har ingen formell rätt att besluta i den enskildes ärende, dock ska informationen de lämnar vara vägledande.

Vi förslår att äldre personer, som ju med större sannolikhet snarare än andra kommer att bli dementa, får, t ex vid besök på vårdcentralen, fylla i ett formulär där man uttrycker sitt sam-tycke till sammanhållen journalföring. Det kan hända att den närstående budbäraren av sjukdomsinformationen också är eller blir dement.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§14 Utställningsförslag Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning

Remiss från stadsbyggnadsnämnden, dnr 2010-11401-51.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 19 juli 2013.

Dnr 1.5.3-363-2013.

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har inbjudit till samråd om utställningsförslag till Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning, ett tematiskt tillägg till Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm.Förvaltningen är i huvudsak positiv till förslaget som är visionärt och helt i linje med Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm. Det omarbetade förslaget är dock än mer övergripande och allmänt hållet än det föregående. Karaktären av visionärt dokument har förstärkts eftersom de tidigare föreslagna riktlinjerna är borttagna, det är i nuläget inte möjligt att genom Arkitektur Stockholm – en strategi för stadens gestaltning få en detaljerad bild av Stockholms framtida utveckling när det gäller stadsbyggandet. Den samlade effekten kan bedömas först i kombination med övriga dokument inom projektet Arkitektur Stockholm. Förvaltningen anser vidare att dokumentet bör kompletteras med bilder som illustrerar goda exempel.

BESLUT

BESLUT

7 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Stadsbyggnadsnämnden.

Särskilt uttalande

Vice ordförande Leif Larsson (V) lämnade följande särskilda uttalande:

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter som svar på remissen. Särskilt påpekandet av de negativa konsekvenserna av en obalans i utbyggnaden av ytterstaden där bostadsbyggandet inte matchas av tillräckliga satsningar på social service.

Fokus måste dock ligga på den kanske viktigaste framtidsfrågan; klimatet. Hur byggande och planering ger minsta möjliga klimatbelastning blir den stora utmaningen att anta. Avgörande villkor är en tillräcklig och tillfredställande utbyggnad av kollektivtrafiken samt att arbets-platser och bostäder planeras så att onödigt resande undviks. I stockholmsområdet bör bygglov villkoras mot kravet på att projekten inte genererar biltrafik. Ett omodernt dinosarieprojekt som Förbifart Stockholm bör helt strykas från kartan.”

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§15 Motion (2013:48) om inventering av förskolans möjlighet till utelek

Remiss från kommunstyrelsen, dnr 321-872/2013.

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 5 augusti 2013.

Dnr 1.5.1-334-2013.

Sammanfattning

Motionen har framtagits av Rana Carlstedt (S) i syfte att få en bättre överblick angående förskolebarns möjligheter till utelek. Stadsledningskontoret ska på uppdrag av kommunfullmäktige kartlägga frågan. Staden växer och förskoleutbyggnaden håller inte samma takt. Ett stort problem är att hitta mark och lokaler för förskoleverksamhet. Detta har lett till att många förskolor håller till i lokaler som inte är anpassade för verksamheten och att möjligheten till utelek ser extremt olika ut. Av förvaltningens 52 förskolor är det två som saknar egna gårdar. Utöver förskolegårdarna har verksamheterna tillgång till närliggande parker och stora grönområden. Förvaltningen framhåller att förskolorna inom stadsdelsområdet är väl försedda när det gäller den pedagogiska utemiljön.

BESLUT

BESLUT

8 Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar på remissen från Kommunstyrelsen.

Reservation

Vice ordförande Leif Larsson (V) reserverade sig mot beslutet enligt följande:

”Det är helt otillfredsställande att det saknas en kommunal standard för gårdsytor för såväl kommunala som för privata förskolor. I den gällande Läroplanen för Förskolan skrivs:

”Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, verksamheten skall kunna ge utrymme för barns egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.”

Läroplanens krav kan ej uppfyllas i de fall förskolor får tillstånd att öppna och driva verk-samhet om inte en pedagogiskt godtagbar gårdsyta finns. I vår stadsdel kan vi peka på skräckexempel på privata förskolor som helt saknar en egen gård. Därmed uppfylls inte på något sätt Lpfs 98s krav på den pedagogiska verksamheten.

Då förskolegården saknas helt eller delvis försvinner samtidigt en stor del av förutsättningarna för samt utvecklingspotentialen för förskolepedagogiken. Stockholm stad följer därmed inte de krav som anges i Läroplan för Förskolan som är antagen av Sveriges Riksdag.

En inventering i linje med motionen är viktig. Bristerna i förskolebarnens uppväxtmiljö måste uppmärksammas för att åtgärdas så att barns rättigheter tillgodoses i enlighet med gällande lagstiftning.”

Reservation

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) reserverade sig mot beslutet med hänvisning till eget yrkande om bifall till den remitterade motionen.

Beslutsgången

Ordförande Fredrik Bojerud (C), Elias Granqvist m fl (M) och ledamot
Helen Jäderlund Eckardt (FP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.”

Vice ordförande Leif Larsson (V) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamot Bengt Roxne m fl (S) och ledamot Lars Jakobsson m fl (FP) yrkade bifall till förslaget i den remitterade motionen.

Ordförande ställde proposition på förslagen och fann därvid bifall till (C+M+FP):s yrkande om bifall till förvaltningens förslag.

Paragrafen beslöts omedelbart justerad

§16 Svar på skrivelser angående Kompassen

Skrivelse från (MP+S+V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 18 juni 2013.

Dnr 6-712-2012, 6-170-2013.

Sammanfattning

Verksamheten vid Kompassen har minskade lokalytor och minskade öppettider jämfört med 2012. Resultatet av den brukarenkät som genomförts i april månad visar att besökarna är nöjda med personalen, lokalerna, läget i stadsdelen samt möjligheten till fika och mat. Dock önskar besökarna fler utflykter och utökade öppettider.

BESLUT

BESLUT

9 Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelserna från (MP+S+V) och (V).

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§17 Svar på skrivelser angående Allhuset tillbaka

Skrivelse från (S+MP+V).

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 14 augusti 2013.

Dnr 1.6-70-2013.

Sammanfattning

Den ansökan om medel för fortsatt drift av Allhuset i Hässelby gård som gjordes beviljades ej av kommunstyrelsen då den ej anslöt till gällande kriterier för ytterstadssatsningen. Däremot har stadsdelen beviljats medel för lärandecenter/mötesplats integrerat i ett nytt bibliotek i Hässelby gård. Verksamheten där kommer att ha en tydlig inriktning mot lärande. Stadsdelsförvaltningen kommer att bedriva rådgivande och stödjande verksamheter i samverkan med Jobbtorg Stockholm. Även Kulturskolan kommer att ha verksamheter i lokalerna.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från (S+MP+V).

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

Anmäldes protokoll från Pensionärsrådets sammanträde den 19 augusti 2013.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

Anmäldes protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, sammanträde den 19 augusti 2013.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Redovisning av ej verkställda beslut, SoL och LSS

Ärendet och stadsdelsförvaltningens förslag finns redovisat i tjänsteutlåtande den 12 augusti 2013.

Dnr 1.2.1-344-2013.

Sammanfattning

Kommunerna har enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg kvartalsvis rapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Skyldigheten gäller även att rapportera avbrott i verkställigheten och återanmäla tidigare anmälda ärenden fram till dess att besluten är verkställda. Rapportering sker även till äldrenämnden och socialnämnden.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

Anmäldes stadsdelsnämndens uppdragslista per den 29 augusti 2013.

Dnr 1.1-345-2013.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§22 Anmälan inkomna handlingar

Anmäldes förteckning över inkomna handlingar.

Dnr 1.6-346-2013.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Anmälan av skrivelser

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§23 Mätning av utevistelser på stadsdelens vård- och omsorgsboenden

Anmäldes skrivelse den 29 augusti 2013 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP)

Dnr 7-413-2013.

§24 Förslag om stadsodling i Hässelby och Vällingby

Anmäldes skrivelse den 29 augusti 2013 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP)

Dnr 3.1-414-2013.

BESLUT

BESLUT

Stadsdelsnämnden överlämnar skrivelserna till förvaltningen för beredning.

§25 Information

Tf stadsdelsdirektör Marie Janemar informerade om följande:

Ø Boendedialog i Grimsta äger rum 6-7 september 2013.

Ø Byggnationen av förskola på Grimstaskolans skolgård löper på så som planerat.

Ø Förvaltningsledningen, polisen och fritiden har träffas regelbundet med anledning av den sociala oron som inträffade tidigare under året.

Ø Inga incidenter har inträffat inom förvaltningens verksamheter under sommaren.