Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
Klock
Plats
Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning, Astrakangatan 19, Hässelby gård

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Förlängning av gång/cykelväg utmed Blomsterkungsvägen. Dnr 1.2.4-596-2013

3:b Öppen förskola i Vita villan i Smedshagen. Dnr 1.2.4-535-2013

3:c Hundrastgård i parken vid Råcksta centrum. Dnr 1.2.4-031-2014

5 Uppföljningar av utförare inom boendestöd, avlösar- och ledsagarservice samt korttidsvistelse enligt LSS. Dnr 1.2.1-010-2014

6 Ny förskola, kv Bokkammaren 7, Maltesholmsvägen 91, Hässelby. Inriktningsbeslut. Dnr 2.6-023-2014

Remisser och yttranden

7 Motion (2013:62) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg.

8 Focus Promenadstaden - uppföljning av översiktsplan för Stockholm.

Anmälningar och Redovisningar

9 Personalsituationen på avdelningen Individ och familj.

Svar på skrivelse från (V). Dnr 2.3-486-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Mätning av utevistelser på stadsdelens vård- och omsorgsboenden.

Svar på skrivelse från (MP). Dnr 7-413-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Ansökningar till vård- och omsorgsboende.

Svar på skrivelse från (MP) och (S). Dnr 7-554-2013 och Dnr 7-483 2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabiliteringssköterska (MAR).

Svar på skrivelse från (V). Dnr 7-342-2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Stadens byggnader i förfallet skick.

14 Svar på skrivelse från (V). Dnr 2.6-552-2013

Skrivelse angående förvaltningens riktlinjer för föreningsbidrag.
Svar på skrivelse från (MP). Dnr 5.4-445--2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

16 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

17 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS- kvartal 4:2013. Dnr 1.2.1-024-2014

18 Redovisning av verksamhet med personligt ombud 2013 samt ansökan om statsbidrag för 2014. Dnr 1.2.6-038-2014

19 Anmälan beslut i delegation - allmänna ärenden. Dnr 1.1-025-2014

21 Uppdragslista. Dnr 1.1.-026-2014

22 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium). Dnr 1.6-027-2014

23 Ansökan om medel, våldsutsatta kvinnor. Dnr 1.2.6-013-2014

24 Förvaltningschefens information.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (256 kb)

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Förlängning av gång- och cykelväg utmed Blomsterkungsvägen Medborgarförslag

§3:b Svar på medborgarförslag om öppen förskola i Vita villan i Smedshagen Medborgarförslag

§3:c Hundrastgård Råcksta Centrum Medborgarförslag

§5 Uppföljningar av utförare inom boendestöd, avlösar- och ledsagarservice samt korttidsvistelse enligt LSS

§6 Ny förskola, kv Bokkammaren 7, Maltesholmsvägen 91, Hässelby Inriktningsbeslut

§7 Motion om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg Remiss från kommunstyrelsen, dnr 1291/2013

§9 Personalsituationen på avdelningen Individ och familj. Svar på skrivelse från Leif Larsson (V)

§10 Mätning av utevistelser på stadsdelens vård- och omsorgsboenden Svar på skrivelse från Lars Jakobsson m fl (MP)

§11 Ansökningar till vård- och omsorgsboende Svar på skrivelse från Lars Jakobsson m fl (MP) och Bengt Roxne m fl (S)

§12 Placering av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabiliteringssköterska (MAR) Svar på skrivelse från Leif Larsson (V)

§13 Stadens byggnader i förfallet skick Svar på skrivelse från Leif Larsson (V)

§14 Skrivelse angående förvaltningens riktlinjer för föreningsbidrag Svar på skrivelse från Lars Jakobsson m fl (MP)

§15 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§16 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§17 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 4:2013

§19 Anmälan beslut i delegation ­ allmänna ärenden år 2013

§21 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§22 Anmälan inkomna handlingar

§23 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld av närstående och våldsutövare

§24 Förvaltningens information

§25 Medborgarnytt i stadsdelen Anmäldes skrivelse den 6 februari 2014 från ledamot Lars Jakobsson m fl (MP) Dnr 1.6-058-2014.

§26 Anpassa förvaltningsbyggnaden vid Hässelby Gårds Torg Anmäldes skrivelse den 6 februari 2014 från vice ordförande Leif Larsson (V) Dnr 2.6-057-2014.