Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-08-25

Sammanträde 2016-08-25

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3 Skateboardramp på flera ställen.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport juli 2016 - ekonomi och verksamhet.

5 Uppföljning av Shanar vård och omsorg AB - hemtjänst som driv i enskild regi.

6 Uppföljning av AB Big Care hemservice som drivs i enskild regi.

7 Uppföljning av Attendo Bättringsvägen som drivs i enskild regi.

8 Tillsynsplan för tobaks- och folkölsförsäljning 2016

Remisser och yttranden

9 Biblioteksplan 2016-2020. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 646/2016.

10 Ändring av mandatperioder, sammansättning mm och ändring av instruktionför kommunstyrelsens och stadsdelsnämndernas pensionärsråd. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 101-671/2016.

11 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19).´ Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-694/2016.

12 Nyanlända och asylsökande i Stockholm stad. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-694/2016.

13 Delrapport från Äldreboendeutredningen. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-1056/2016.

14 Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet ellerriskerar att bli hemlösa. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-1057/2016.

15 Motion (2016:17) om Food Bikes. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-227/2016.

16 Motion (20:27) om att låta stadens alla fastighetsägare anslutasig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-358/2016.

17 Motion (2016:28) om samverkan mellan skola och socialtjänst. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-360/2016.

18 Motion (2016:40) om ansvarsöverföring för ensamkommande barn. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-598/2016.

Anmälningar och redovisningar

19 Uppföljning av stadens lex-Sarah-rapportering 2015.

20 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS- kvartal 2:2016.

21 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

22 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

23 Uppdragslista.

24 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

25 Förvaltningschefens information.

Slutna delen

27 Anmälan protokoll från Sociala delegationen.

28 Skolörtens servicehus - Information om anmälan enligt Lex Sarah.

29 Vällingby hemtjänst - anmälan om påtaglig risk för ett missförhållande enligt Lex Sarah

30 Överflyttning av vårdnad - särskilt förordnad vårdnadshavare

31 Överflyttning av vårdnad - särskilt förordnad vårdnadshavare

32 Överflyttning av vårdnad - särskilt förordnad vårdnadshavare

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag ­ Skateboardramp på flera ställen Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport juli 2016 - ekonomi och verksamhet

§5 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi ­ Shanar vård och omsorg AB

§6 Uppföljning av hemtjänst samt avlösar- och ledsagarservice inom LSS som drivs i enskild regi, AB Big Care

§7 Uppföljning av Attendo Bättringsvägen 7 som drivs i enskild regi

§8 Tillsynsplan för tobaks- och folkölsförsäljning 2016

§9 Svar på remiss om Biblioteksplan 2016-2020 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 646/2016

§10 Ändring av mandatperioder, sammansättning m.m och ändring av instruktion för kommunstyrelsens pensionärsråd och stadsdelsnämndens pensionärsråd.

§11 Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19) Remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-694/2016

§12 Nyanlända och asylsökande i Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 156-607/2016

§13 Delrapport om Äldreboendeutredningen Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-1056/2016

§14 Äldre personer med eller utan missbruk som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlösa Remiss från kommunstyrelsen, dnr 152-1057/2016

§15 Motion (2016:17) om Food Bikes Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-227/2016

§16 Motion (2016:27) om att låta stadens alla fastighetsägare ansluta sig till stadens 24-timmarsgaranti mot klotter Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-358/2016

§17 Motion (2016:28) om samverkan mellan skola och socialtjänst Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-360/2016

§18 Motion (2016:40) om ansvarsfördelning för ensamkommande barn Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-598/2016

§19 Anmälan av socialförvaltningens och äldreförvaltningens uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2015

§20 Anmälan av rapportering till Inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS-kvartal 2:2016

§21 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§22 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§24 Anmälan inkomna handlingar

§25 Förvaltningschefens information