Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-04-06

Sammanträde 2017-04-06

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

Klockan 18.00 informerar kommunpolisen om aktuella frågor i stadsdelsområdet.
Därefter ka Läs mer...n allmänheten ställa frågor till politikerna i stadsdelsnämnden samt har
möjlighet att stanna kvar och lyssna på nämndens sammanträde som börjar klockan 19.00.

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

Medborgarförslag

3:a Skidtunnel.

3:b Polis dygnet runt i förorterna.

3:c Ta bort hundrastområde.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport mars 2017 - ekonomi och verksamhet.

5 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnds underlag för budget 2018 med inriktning för 2019 och 2020.

6 Gemensam organisation för familjerätten vid Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Bromma stadsdelsförvaltning.

7 Uppföljning av Koppargårdens vård- och omsorgsboende som drivs i egen regi.

8 Uppföljning av Olivia hemtjänst som drivs i egen regi.

9 Uppföljning av Finsk hemtjänst som drivs i egen regi.

10 Uppföljning av Hässelgårdens vård - och omsorgsboende som drivs på entreprenad.

11 Fördelning av föreningsbidrag, vårterminen 2017.

Remisser och yttranden

12 Inrättande av demokratiforum

14 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster. Remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden, dnr 2016-16202.

15 Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/1018 (T18). Remiss från kommunstyrelsen, dnr 123-444/2017.

17 Anställning av ordningsvakter för demokratipengar. Svar på skrivelse från (M).

18 Svar på skrivelse från Liberalerna (L). Svar på skrivelse från (L M C).

19 Skrivelse om seniorboendet Hässelgården. Svar på skrivelse från (L M). UTGÅR

20 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i förskolan. Svar på skrivelse från (M L KD C).

21 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

22 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

23 Uppdragslista.

24 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

25 Förvaltningschefens information.

Slutna delen (sekretess) ej öppet för allmänheten

27 Anmälan protokoll från Sociala delegationen.

Tillgängligt på sammanträdet

28 Yttrande till IVO med anledning av ej verkställt beslut - IoF.

29 Anmälan beslut enligt 6, 9 och14 §§ LVU.

30 Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap 8a § FB.

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Skidtunnel Svar på medborgarförslag

§3:b Polis dygnet runt i förorterna Svar på medborgarförslag

§3:c Ta bort hundrastområde Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport mars 2017 - ekonomi och verksamhet

§5 Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

§6 Gemensam organisation för familjerätt vid Hässelby-Vällingby och Bromma stadsdelsförvaltningar

§7 Uppföljning av Koppargården som drivs i egen regi

§8 Uppföljning av Olivia hemtjänst som drivs i enskild regi

§9 Uppföljning av Finsk hemtjänst som drivs i enskild regi

§10 Uppföljning av Hässelgårdens vård- och omsorgsboende som drivs på entreprenad

§11 Fördelning av föreningsbidrag 2017

§12 Inrättande av demokratiforum

§14 Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och relaterade ekosystemtjänster Remiss från miljö- och hälsoskyddsnämnden, dnr 2016-16202

§15 Trafikförändringar i SL-trafiken under 2017-2018 Remiss från kommunstyrelsen, dnr 123-444-2017

§17 Anställning av ordningsvakter för demokratipengar Svar på skrivelse från Bo Arkelsten m.fl.(M)

§18 Svar på skrivelse från Liberalerna (L) avseende delegationsordning

§20 Skrivelse om granskning av rätt till heltid i förskolan Svar på skrivelse från Bo Arkelsten m.fl.

§21 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens Pensionärsråd

§22 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§23 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§24 Anmälan inkomna handlingar

§25 Förvaltningschefens information

§26 Uppföljning av den rödgrönrosa majoritetens arbete för att öka antalet företag och arbeten i stadsdelen Dnr 1.2.1­197-2017