Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-08-31

Sammanträde 2017-08-31

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19, Hässelby gård, Cronqvistsalen

1 Utseende av protokolljusterare och tid för justering

Medborgarförslag

3:a Hundrastgård i Riddersvik.

3:b Restaurering av önskeeken, del av Grimsta 1:2 Hässelby strand, vid Sparrisbacken.

Beslutsärenden

4 Månadsrapport juli 2017 - ekonomi och verksamhet.

4:a Fyllnadsval till stadsdelsnämndens sociala delegation

5 Tillfällig stängning av ett våningsplan på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende.

6 Uppsägning av hyreskontrakt för lokal avseende Containerråttan daglig verksamhet samt flytt av verksamheten

7 Ny förskola Abiskovägen 8. ÄRENDET UTGÅR Ersätts av 7A (Anmälan om förändrade förutsättningar för utbyte av befintlig förskola på Abiskovägen 8)

7:a Ny förskola kv Ritväven, Abiskovägen 8. Anmälan om förändrade förutsättningar för utbyte av befintlig förskola.

8 Ny förskola Ivarkärrsvägen 119.

9 Servicebostäder, Riddersvik, inriktningsbeslut.

10 Verksamhetschef enligt hälso-och sjukvårdslagen vid Koppargårdens vård-och omsorgsboende.

11 Verksamhetschef enligt hälso-och sjukvårdslagen vid Skolörtens vård-och omsorgsboende.

12 System för internkontroll.

13 Uppföljning av Sjöberga gård vård- och omsorgsboende som drivs i privat regi.

14 Uppföljning av Safirens äldreboende som drivs i enskild regi.

15 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi - Shanar vård och omsorg AB.

17 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. Remiss från kommunstyrelsen, socialroteln, dnr 150-2129/2016

19 Motion om skärpta krav för jour- och familjehemsplaceringar.

20 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform.

21 Motion om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-491-2017 angående motion från (M)

Anmälningar och Redovisningar

22 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2 2017.

24 Anmälan av socialförvaltningens årsrapport för personligt ombud 2016. UTGÅR

25 Anmälan av förskole undersökningen 2017.

26 Anmälan av uppföljning av stadens lex Sarah rapportering.

27 Anmälan av rapport om socialtjänstens kontakt med vuxna m missbruksproblem under oktober 2016.

28 Svar på skrivelse Uppföljning av den rödgrönrosa majoritetens arbete för att öka antalet företag och arbeten i stadsdelen. Svar på skrivelse från (L).

29 Svar på skrivelse Bevara djuren och den fina verksamheten på parkleken Gulsippan. Svar på skrivelse från (L).

30 Protokoll från lokala Pensionärsrådet.

31 Protokoll från Rådet för funktionshinderfrågor.

32 Uppdragslista.

33 Inkomna handlingar (utdrag ur diarium).

34 Förvaltningschefens information.

Slutna delen - Sekretess

36 Anmälan protokoll från Sociala delegationen. Tillgängligt på sammanträdet

37 Beslut från Riksdagens ombudsmän (JO) om handläggning av en begäran om att få ta del av fotografier och filmer.

38 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg.

39 Meddelande om tillsyn och begäran om handlingar (från IVO).

40 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a§ FB

41 Nedläggning av faderskapsutredning.

42 Nedläggning av faderskapsutredning.

43 Nedläggning av faderskapsutredning.

44 Nedläggning av faderskapsutredning.

45 Nedläggning av faderskapsutredning

46 Yttrande till IVO i enskilt ärende (HSL).

47 Anmälan Lex Sarah i enskilt driven verksamhet inom äldreomsorgen

48 Upphandling nattpatrull inom hemtjänsten. Del 1

49 Upphandling nattpatrull inom hemtjänsten. Del 2

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3:a Hundrastgård i Riddersvik Svar på medborgarförslag

§3:b Restaurering av önskeeken, del av Grimsta 1:2 i Hässelby Strand, vid Sparrisbacken Svar på medborgarförslag

§4 Månadsrapport juli 2017 ­ ekonomi och verksamhet

§4:a Fyllnadsval till stadsdelsnämndens sociala delegation

§5 Tillfällig stängning av ett våningsplan på Hässelgårdens vård- och omsorgsboende

§6 Uppsägning av hyreskontrakt för lokal avseende Containerråttan daglig verksamhet samt flytt av verksamheten

§7 Ny förskola, kv Ritväven Abiskovägen 8, Vällingby. Inriktningsbeslut

§7:a Ny förskola kv Ritväven, Abiskovägen 8. (Anmälan om förändrade förutsättningar för utbyte av befintlig förskola på Abiskovägen 8)

§8 Ny förskola, kvarter Pajazzo, Ivarkärrsvägen 119, Vällingby, inriktningsbeslut

§9 Servicebostäder Riddersvik, inriktningsbeslut

§10 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Koppargårdens vård ­ och omsorgsboende

§11 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen vid Skolörtens vård- och omsorgsboende

§13 Uppföljning av Sjöberga gård som drivs i enskild regi

§14 Uppföljning av Safirens äldreboende som drivs i enskild regi

§15 Uppföljning av hemtjänst som drivs i enskild regi ­ Shanar vård och omsorg AB

§17 Revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd Remiss från kommunstyrelsen, socialroteln, dnr 150-2129/2016

§19 Motion om skärpta krav för jour ­ och familjehemsplaceringar

§20 Motion (2017:21) om en stadsdelsnämndsreform

§21 Motion om att säkerställa en effektiv och god läkemedelshantering inom hemtjänsten.

§22 Anmälan av rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2017

§24 Anmälan av socialförvaltningens årsrapport för personligt ombud 2016 Dnr 1.2.1-287-2017

§25 Anmälan av förskoleundersökningen 2017

§26 Anmälan av uppföljning av stadens Lex Sarah rapportering

§27 Anmälan av rapport om socialtjänstens kontakt med vuxna med missbruksproblem under oktober 2016

§28 Svar på skrivelse Uppföljning av den rödgrönrosa majoritetens arbete för att öka antalet företag och arbeten i stadsdelen Svar på skrivelse från (L)

§29 Svar på skrivelse Bevara djuren och den fina verksamheten på parkleken Gulsippan.

§31 Anmälan protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§32 Anmälan stadsdelsnämndens uppdragslista

§33 Anmälan inkomna handlingar

§34 Förvaltningschefens information