Din position: Hem > Stockholms stad > Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-05-15

Sammanträde 2018-05-15

Datum
Klockan
19:00
Plats
Astrakangatan 19

1 Utseende av protokollsjusterare och tid för justering

2 Godkännande av dagordning

3 Medborgarförslag om parkeringar vid Grimsta idrottsplats

4 Medborgarförslag om gym för äldre och ökade öppettider för växthuset

6 Ny förskola i Smedshagen - inriktningsbeslut

7 Ny förskola i Riddersvik - inriktningsbeslut

7:a Ny förskola på Snårvindevägen - kompletterande genomförandebeslut

8 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

9 Uppdatering av delegationsordning

Dnr 1.1-387-2018 Remisser och yttranden

10 Remiss av förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice

11 Remiss angående Motion (2017:68) om att starta konceptet Trygg stad

Dnr 1.5.1-480-2017 Anmälningar och Redovisningar

12 Anmälan av PM om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och

13 Uppdragslista

14 Medarbetarenkäten för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

15 Rapportering till inspektionen för vård och omsorg av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2018

16 Uppföljning av Olivia hemtjänst som drivs i privat regi

17 Uppföljning av Jessys hemtjänst i Vällingby västerort som drivs i privat regi

18 Uppföljning av Jessys hemtjänst i Söderort som drivs i privat regi

19 Svar på skrivelse angående näringslivsrådet

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

22 Anmälan av nya, registrerade ärenden (utdrag ur diarium)

23 Förvaltningschefen informerar

24 Övriga frågor

HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA 5: 2018 Kallelse Hässelby torg 20-22, 165 55 Hässelby. Telefon 08-50804000. Fax 08-50804099 hasselby@hasselby.stockholm.se www.stockholm.se/hasselby-vallingby HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA 5: 2018 Kallelse (2018-05-11) 1(3) Hässelby torg 20-22, 165 55 Hässelby. Telefon 08-50804000. Fax 08-50804099 hasselby@hasselby.stockholm.se ww.stockholm.se/hasselby-vallingby

§1 Protokollsjusterare och tid för justering

§2 Godkännande av dagordning

§3 Medborgarförslag om parkeringar vid Grimsta idrottsplats Svar på medborgarförslag

§4 Medborgarförslag om gym för äldre och ökade öppettider för växthuset Svar på medborgarförslag

§5 Tertialrapport 1/2018 för Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

§6 Ny förskola i Smedshagen, Hässelby Inriktningsbeslut

§7 Ny förskola i Riddersvik, Hässelby Inriktningsbeslut

§7:a Ny förskola i kvarter Snödroppen, Snårvindevägen, Hässelby Kompletterande genomförandebeslut

§8 Delegation enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§9 Delegation för ärenden som rör dataskyddsförordningen

§10 Remiss av förslag till reviderade riktlinjer gällande ledsagning och ledsagarservice Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/585

§11 Remiss om motion (2017:68) om att starta konceptet trygg stad Remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1781-2017

§12 Anmälan av PM om mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper ­ utveckling av producentansvaren

§14 Redovisning av medarbetarenkäten 2018

§15 Anmälan av rapportering till inspektionen för vård och omsorg (IVO) av ej verkställda beslut Enligt SoL och LSS, kvartal 1, 2018

§16 Uppföljning av Olivia hemtjänst som drivs i privat regi

§17 Uppföljning av Jessys hemtjänst, Vällingby Västerort som drivs i privat regi

§18 Uppföljning av Jessys hemtjänst Söderort som drivs i privat regi

§19 Näringslivsrådet Svar på skrivelse från Helen Jäderlund Eckardt (L)

§20 Protokoll från stadsdelsnämndens pensionärsråd

§21 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§22 Anmälan av nya, registrerade handlingar (utdrag ur diarium)

§23 Stadsdelsdirektör Denise Melin informerar bland annat om följande: