Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2006-09-26

Sammanträde 2006-09-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Välkommen!
Läs mer...
Kersti Py Börjeson
Ordförande

Förhinder anmäls till nämndens sekreterare Bo Olsson
Tfn: 08-508 26 740, Fax: 508 28 382
E-post: bo.olsson@idrott.stockholm.se

1 Ärenden med personalrepresentation

2 Fastställande av dagordning

3 Anmälan av justerat protokoll

4 Justering av dagens protokoll

Anmälningsärenden

6 Ordning och reda på våra anläggningar- svar på skrivelse av Caroline Siverudd Lundbom (fp), Patrick Krassén (fp), Olle Hagberg (fp) och Diana Wallhager (fp)

8 Yttrande över skrivelse om ekonomiskt stöd till riksidrottsmuseet

9 Svar på remiss om redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglemente

10 Svar på remiss om policy för upphandling och konkurrensutsättning

11 Förvärv av sim- och idrottshallen med kringliggande mark på del av fastigheten Beckomberga 1:1

12 Idrottens Hus för funktionshindrade - förslag till inriktning

13 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.

14 Redovisning och förslag till riktlinjer för brukarmedverkan och brukarinflytande

15 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna grusplan vid Bandhagens skolas bollplan

17 Förslag på svar på Rinkeby stadsdelsnämnds skrivelse om att inte använda material som Kemikalieinspektionen varnar för i rapporten om konstgräs.

Ärenden utan personalrepresentation

18 Skarpnäcksfältet, tilldelningsbeslut avseende utförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Omedelbar justering
(Sekretessärende)

19 Information och övriga frågor

Mötesinformation

Justerat 2006-10-04
Kersti Py Börjeson
Bo Olsson, Sekreterare
Leif Kroon

Ledamöter:
Kersti Py Börjeson (s) ordförande
Leif Kroon (kd) vice ordförande
Carin Jahn (s)
Manlio Palocci (s)
Maria Hannäs (v)
Peter Nilsson (mp) fr.o.m § 195
Billy Östh (m)
Johanna Westin Sjö (m)
Caroline Silverudd Lundbom (fp)
Olle Hagberg (fp)

Ersättare:
Gadha Makdesi-Elias (s) tjänstgörande
Fredrik Grönstedt (m)
Patrick Krassén (fp)
Diana Wallhager (fp)
Tina Ekelund (kd) tjänstgörande t.o.m. § 194

Personalrepresentanter
Thomas Wiklund (SKTF)
Elvy Löfvenberg (SACO)

Tjänstemän:
Kjell Olofsson biträdande förvaltningschef, Lennart Andreasson avdelningschef, Anders Berlin avdelningschef, Ulf Carlsson avdelningschef, Stefan Jansson avdelningschef, Åke Roxberger avdelningschef, Per Johansson förenings- och bokningsbyrån samt Bo Olsson nämndsekreterare.

Stadsbyggnads- och fritidsroteln:
Jan Amneus, biträdande borgarrådssekreterare

§188 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt att fastställa dagordningen enligt förvaltningens förslag

§189 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt godkänna anmälan av protokoll nr 7/2006 från nämndens sammanträde 2006-08-22, som justerats 2006-09-05

§190 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Kersti Py Börjeson (s) och vice ordförande Leif Kroon (kd) utsågs att justera dagens protokoll

§191 Röstgranskning

Ledamoten Rolf Pettersson (s), ersättarna Lars-Erik Esbjörnsson (s), Louise Modig Hall (s), Janne Järvinen (s), Jennie Åkerlind (s), Mehdi Oguzsoy (v), och Jakob Pawlack (m) hade förhinder att närvara vid sammanträdet.

För Rolf Pettersson (s) tjänstgjorde Gadha Makdesi Elias (s).

§192 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden lägger anmälningarna till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2006-08-11 – 2006-09-13.

b) Inbjudan till föreningsutskottets sammanträden

c) Inbjudan till Årets stora etikseminarium 2006


§193 Ordning och reda på våra anläggningar - svar på skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom (fp), Patrick Krassén (fp), Olle Hagberg (fp) och Diana Wallhager (fp)

Dnr: 017/228/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-10. Ärendet bordlades vid nämndens sammanträde 2006-08-22.

Vid idrottsnämndens sammanträde den 21 mars överlämnades en skrivelse av Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp). Skrivelsen pekar på vissa förbättringar som bör göras för att öka trivseln och tryggheten i stadens idrottsanläggningar. Det handlar exempelvis om ordningsfrågor, städning, respekt för andra människor och personalens tillgänglighet. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att förvaltningen:

- Tar fram ”Ordningsregler” för samtliga anläggningar som är enkla, tydliga och på flera språk för hur man uppträder, vilka regler som gäller på resp. anläggning.

- Ser över hur befintlig personal kan bli mer synlig på våra anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens svar på skrivelsen.

Förslag till beslut

Caroline Silverudd Lundbom (fp) föreslår bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§194 Tertialrapport 2 och delårsbokslut per 31 augusti 2006

Dnr: 101/804/05

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Föreliggande redovisning godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

 2. Hemställa hos kommunstyrelsen om utökad driftbudget om 0,3 mkr för drift av bassängbadet vid Stora Sköndal år 2006 och 0,5 mkr år 2007.

 1. Hemställa hos kommunstyrelsen om utökad investeringsram om 15 mkr för upprustning av Hägerstensåsens bollplan i samband med bostadsexploatering.

 1. Att tills vidare senarelägga upprustningen av Aspuddens IP på grund av fördyringar inom andra projekt och därmed ändra kommunfullmäktiges genomförandebeslut avseende anläggning av konstgräsplaner.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-15.

Prognosen för driftbudgeten visar ett nettoöverskott om 7,6 mkr exklusive resultatenheten. Överskottet beror i huvudsak på ofördelade medel för drift av Skanstullshallen och Hässelbyhallen samt resterande medel för satsning på simhallarna som ingår i budget 2006. Beräknat underskott inom utomhusidrotten täcks i huvudsak av beräknat överskott för simhallarnas entréintäkter och för fastighetsunderhållet täcks ett beräknat underskott av ofördelade medel.

De senaste årens utveckling med ökade besök i simhallarna fortsätter. Hittills i år uppgår antalet besök i simhallarna till 2 miljoner, en ökning med drygt 100 000 eller 5,6 % jämfört med motsvarande period 2005.

För investeringsverksamheten redovisas ett beräknat överskott om 115,8 mkr netto, varav 79,8 mkr avser utgifter och 36,0 mkr inkomster. Överskottet orsakas främst av förskjutningar avseende af Chapman, Sätra ridanläggning samt flera av exploateringsprojekten som tillfördes budgeten 2006.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) lämnade ärendet utan eget ställningstagande

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§195 Yttrande över skrivelse om ekonomiskt stöd till riksidrottsmuseet

Dnr: 017/569/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-07.

Stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Kersti Py Börjeson har i skrivelse (Dnr 328-3256/06) den 5 september 2006 till kommunstyrelsen föreslagit att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda hur ett ekonomiskt startbidrag lämpligast kan doneras till Riksidrottsmuseet.

Riksidrottsmuseet kommer våren 2007 att öppnas i Stockholm i anslutning till Tekniska museet. Regeringen har avsatt 10 miljoner kronor årligen för att driva museet. Museet kommer att ha historiskas utställningar men också spegla idrottens roll i samhällsutvecklingen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar på skrivelse från stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Kersti Py Börjeson (s) om ekonomiskt stöd till riksidrottsmuseet

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§196 Svar på remiss om redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglemente

Dnr: 015/463/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Lämna ärendet utan eget ställningstagande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-08.

Förvaltningen har mottagit en remiss om förändringar i stadens reglementen. Förslaget innebär att samtliga för alla nämnder gemensamma bestämmelser samlas i ett övergripande reglemente. Idrottsnämndens specifika reglemente föreslås oförändrat. Idrottsförvaltningen föreslår en förändrad formulering i den allmänna delen samt några tillägg och förtydliganden i idrottsnämndens specifika reglemente, bland annat om fastställande av taxor och anordnande av friskvård.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Som yttrande över remiss om redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen, överlämna tjänsteutlåtandet till KF/KS kansli.

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) med instämmande av ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt lämna ärendet utan eget ställningstagande

§197 Svar på remiss om policy för upphandling och konkurrensutsättning

Dnr: 015/469/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Lämna ärendet utan eget ställningstagande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-14.

På uppdrag av kommunstyrelsen har stadsledningskontoret utarbetat förslag till två policys för staden, ett för upphandling och ett för konkurrensutsättning. Förvaltningen, som länge har efterlyst en stadscentral vägledning i vissa hithörande frågeställningar, delar stadsledningskontorets förslag på de flesta områden. I några fall, främst vad gäller sociala krav i upphandlingar, anför dock förvaltningen vissa invändningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande som remissvar till kommunstyrelsen och stadsledningskontoret angående policy för upphandling och konkurrensutsättning.

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) med instämmande av ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt lämna ärendet utan eget ställningstagande

§198 Förvärv av sim- och idrottshallen med kringliggande mark på del av fastigheten Beckomberga 1:1

Dnr: 411/586/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. För sin del godkänna förvärvet av Beckomberga sim- och idrottshall, del av Beckomberga 1:1, och hemställa hos kommunfullmäktige att år 2006 få ta i anspråk 15 mnkr som avsatts i nämndens budget för planeringsprojekt. 13mnkr avser förvärvet och 2 mnkr avser underhållsåtgärder

Ärendet

Idrottsförvaltningen och markkontoret redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat
2006-08-28.

Markkontoret har på uppdrag av idrottsnämnden tillsammans med idrottsförvaltningen förhandlat med Stockholms läns landsting genom dess bolag Locum AB om förvärv av del av fastigheten Beckomberga 1:1 varav inbegrips Beckomberga sim- och idrottshall med kringliggande mark for 13 miljoner kronor. Genom förvärvet kan idrottsnämnden hyra ut sim- och idrottshallen till Stockholms Handikappidrottsförbund, som kommer att driva anläggningen, som ett idrottens hus för handikappidrotten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§199 Idrottens Hus för funktionshindrade - förslag till inriktning

Dnr: 322/595/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Återremitera ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-08-22.

Staden har i beslut i kommunfullmäktige och genom verksamhetsplaner för idrottsnämnden uttryckt en ambition att skapa ett Idrottens Hus för handikappidrotten i Stockholmsområdet.

Detta har inordnats i stadens ambition att göra Stockholm till en tillgängligare stad för funktionshindrade, förbättra tillgängligheten till stadens alla idrottsanläggningar och därmed skapa en allmän inkludering för de funktionshindrade som idrottar.

Ett idrottens hus för handikappidrotten har av Stockholms Handikappidrottsförbund setts som en möjlighet att skapa ett utbildnings- och utvecklingscentrum för handikappidrotten, och även skapa en mötesplats för funktionshindrade att våga ta ett första steg in i en idrottsförening.

Projektet Idrottens Hus har prövats under den senaste femårsperioden och har ändrat karaktär och plats under perioden. Den lösning som nu föreslås innebär att staden köper en sim- och idrottshall av landstinget, nämligen idrottsanläggningen vid Bromma sjukhus, tidigare Beckomberga sjukhus.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreslagen inriktning av ett Idrottens Hus och ge förvaltningen i uppdrag att skriva avtal med Stockholms Handikappidrottsförbund utifrån redovisat program

 2. Lämna ett bidrag till Stockholms Handikappidrottsförbund om 350 tkr per år under avtalsperioden

 3. Hemställa hos kommunfullmäktige om utökad budgetram om dels årligen 2 190 tkr för täckande av ökade driftkostnader, och dels 650 tkr för år 1 för täckande av ökad kapitalkostnad

 4. I övrigt godkänna förvaltningens redovisning

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd) yrkar återremiss av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt återremitera ärendet

§200 Förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.

Dnr: 410/593/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-01.

Vid några av stadens idrottsanläggningar förekommer, i olika omfattning, utskänkning av alkohol. De anläggningar som är mest berörda är Stockholms Stadion, Eriksdalsbadet och Zinkensdamms IP. Vare sig idrottsnämnden eller de tidigare nämnder som ansvarat för stadens idrottsanläggningar har beslutat om vilka principer för alkoholutskänkning som ska tillämpas vid anläggningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande med förslag till principer för utskänkning av alkohol vid stadens idrottsanläggningar.
 2. Överlämna ärendet till socialtjänstnämnden.
 3. Förklara paragrafen omedelbart justerad.·

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§201 Redovisning och förslag till riktlinjer för brukarmedverkan och brukarinflytande

Dnr: 322/592/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Bordlägga ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-01.

I detta tjänsteutlåtande redovisar förvaltningen de synpunkter som återfanns i revisionsrapporten ” Underhåll av idrottsanläggningar samt idrottsföreningars syn på medverkan och inflytande ”. Enligt revisionen saknades rutiner, styrningen behövde förbättras och att alla berörda föreningar inte tillfrågats om deltagande i anläggningsråden.

I idrottsnämndens verksamhetsplan för 2005 beslutades som ett åtagande att föreningar som är verksamma vid idrottsanläggningarna ska erbjudas att delta i respektive anläggnings anläggningsråd.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna förvaltningens redovisning och föreslagna riktlinjer för förvaltningens arbete med brukarmedverkan och brukarinflytande.

Förslag till beslut

Vice ordförande Leif Kroon (kd), Billy Östh m.fl. (m) och Caroline Silverudd Lundbom m.fl. (fp) yrkar bordläggning av ärendet.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt bordlägga ärendet

§202 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna grusplan vid Bandhagens skolas bollplan

Dnr: 412/536/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Återremitera ärendet

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-01.

I samband med bostadsexploatering kommer delar av Y-området för Bandhagens skolas bollplan att bebyggas. På den kvarvarande Y-tomten föreslår nu förvaltningen att det anläggs en regelrätt 7 – manna grusfotbollsplan. Förvaltningen bedömer investeringskostnaden till 1,5 mnkr. Investeringen skall belasta bostadsexploateringen.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar

 1. Godkänna föreliggande redovisning,
 2. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja projekteringsarbetet.

Förslag till beslut

Ordförande Kersti Py Börjeson m.fl. (s), Maria Hannäs (v), Peter Nilsson (mp) föreslår återremiss av ärendet

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt återremitera ärendet

§203 Genomförandebeslut avseende uppförande av tillfällig idrottshall i Lövsta och förslag till driftavtal med Hässelby Hawks

Ärendet utgår från föredragningslistan


§204 Förslag på svar på Rinkeby stadsdelsnämnds skrivelse om att inte använda material som Kemikalieinspektionen varnar för i rapporten om konstgräs.

Dnr: 412/590/06

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt

 1. Som svar på skrivelsen från Rinkeby stadsdelsnämnd om att inte använda material som Kemikalieinspektionen varnar för i rapporten om konstgräs åberopa föreliggande tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-12.

I ett medborgarförslag till Rinkeby stadsdelsnämnd fattade stadsdelsnämnden 2006-07-10 beslut om att inte använda de material som Kemikalieinspektionen varnar för i rapporten ”Konstgräs ur ett kemikaliperspektiv – en lägesrapport” när de planerade konstgräsplanerna, Rinkeby och Knutby bollplaner, i Rinkeby skall anläggas. Stadsdelsnämnden beslutade även att översända ärendet till idrottsnämnden för beredning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

Ärenden utan personalrepresentation

§205 Skarpnäcksfältet, tilldelningsbeslut avseende utförande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan

Dnr: 125/555/06

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslöt

 1. Genom tilldelningsbeslut anta det anbud som lämnats av Sportbyggarna Entreprenad AB (SPENTAB) på 8 695 000 kr exkl. moms för anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Skarpnäcksfältet.

 2. Förklara paragrafen för omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2006-09-18.

Idrottsnämnden fattade 2006-06-13 ett genomförandebeslut om anläggande av en 11-manna konstgräsfotbollsplan på Skarpnäcksfältet. Finansieringen av projektet sker dels med tidigare erhållna exploateringsmedel och dels genom ytterligare medel som enligt genomförandebeslutet får tas i anspråk från det särskilda konstgräsanslaget på 124 mnkr. Den nu aktuella upphandlingen avser etapp 1. Själva konstgräsmattan utförs som en etapp 2 senare som en separat entreprenad.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Förslag till beslut

Ordförande yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslöt enligt förvaltningens förslag till beslut

§206 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Caroline Silverudd Lundbom (fp) framförde synpunkter från flera föreningar att de fått minskade tider i Åsö grundskolas gymnastiksal och att de innebandymål som tidigare funnits i salen nu är borttagna. Förvaltningen svarade att det är ett återkommande problem med att få disponera tider i gymnastiksalar för föreningarnas verksamheter. Förvaltningen kommer att ge en mer utförlig redovisning om situationen till nästa nämnd.

_ _ _