Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2008-05-13

Sammanträde 2008-05-13

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Redovisning av förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen

7 Remiss angående motion (2008:5) om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer

8 Tertialrapport per den 30 april 2008.

10 Detaljplaneändring avseende parkmark till idrottsmark i del av parken i Tanto vid Lignafältet.

11 100-årsjubileum av de olympiska spelen i Stockholm 1912

12 Handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011.

13 Idrottens utveckling under 2007 och föreningarnas självfinansieringsgrad.

14 Inriktningsbeslut avseende byggnation av en omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan

15 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan på Älvsjö IP

16 Genomförandebeslut om nybyggnad av Skanstullshallen

17 Reviderat genomförandebeslut för om- & tillbyggnad av Nälstabadet

18 Genomförandebeslut om renovering av tak och byggande av nya fläktrum på Farsta sim- och idrottshall.

19 Rädda hundsporten i Skarpnäck

20 Personuppgiftsombud

21 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

22 Upphandling av tillsyn och skötsel av tekniska installationer

23 Tilldelningsbeslut om anläggning av konstgräsfotbollsplaner och ny ispist mm på Östermalms IP

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsändes senare)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (143 kb)

§74 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§75 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 3/2008 från nämndens sammanträde 2007-04-15 som justerats 2008-04-28.

§76 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (fp) och vice ordförande Jari Visshed (s) utses att justera dagens protokoll.

§77 Röstgranskning

Ledamöterna Anders Hellström (m), Manlio Palocci (s), Else Lundin (mp) och ersättaren Joar Horn (m) har förhinder att närvara.

För Anders Hellström (m) tjänstgör Jakob Pawlak (m), för Manlio Palocci (s) tjänstgör Jennie Åkerlind (s) och för Else Lundin (mp) tjänstgör Axel Nekham (mp).

§78 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lägga anmälningarna till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2008-04-04 - 2008-04-29

b) Protokoll från idrottsnämndens handikappråd nr 2; 2008-02-21

c) Revisorer utsedda i föreningar med lån där staden ingått borgensåtagande


§79 Redovisning av förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen

Dnr: 412/263/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. godkänna förvaltningens redovisning av förstudie/program för anläggande av en skatepark i Högdalen

2. anse skrivelse från Stockholm Suburban Surfers till ledamoten Jari Visshed (s) som besvarad

3. överlämna idrottsnämndens beslut till kommunstyrelsen och exploateringsnämn­den.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-03. Ärendet bordlades vid idrottsnämndens sammanträde 2008-04-15.

Idrottsnämnden fick 2006 kommunfullmäktiges uppdrag att utreda förutsättningarna att anlägga en skatepark i anslutning till Högdalstopparna. Arkitektbyggkonsultfirman Aperto har på för­valtningens uppdrag tagit fram ett program för en skatepark med skatedesign, konstruktion, geoteknisk undersökning samt kostnadskalkyl.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. godkänna det framtagna programmet som en inriktning för skateparken i Högdalstop­pen.
 2. hemställa hos exploateringsnämnden att utifrån det framtagna programmet verkställa pla­nerna på en skatepark i Högdalstoppen.
 3. samt att därutöver anföra

Skateboardåkningen är en relativ ny sport. Det stora genombrottet för skateboarden kom på sjuttiotalet, sedan dess har sporten utvecklats i flera olika riktningar. Bland de största in­riktningarna finns såväl Street, Ramp/Pool och Downhill. Sedan 90-talet har sporten växt och är idag mer etablerar både som tävlingsidrott, spontanidrott och som föreningsidrott. Enligt uppskattningar från Stockholm Suburban Surfers finns idag cirka 5000 organiserade skateåkare och totalt uppskattningsvis 13000 skateåkare i Stockholm. Skateboard är en spontanidrott som har kommit för att stanna. Därmed blir det också naturligt för kommunen att ta sitt ansvar och skapa förutsättningar för utövandet. Högdalstoppen är en utmärkt plats för en skatepark. Programförslaget som nu föreligger skapar goda förutsättningar för en mångsidig och modern skatepark.

Skaten är en idrott som har förmågan att skapa spektakulära evenemang för en stor publik. Inom ramen för Stockholm Visitors Board verksamhet finns det på sikt ett utrymme för att skapa internationella storevenemang inom flera skatediscipliner i Högdalstopparna.

Skateparken bör kunna skötas genom relativt små insatser från idrottsförvaltningens ambu­lerande driftspersonal. Alternativt kan ett skötelseavtal med en skateförening vara en kost­nadseffektiv lösning.

Det är viktigt att både idrottsförvaltning och de aktiva skatearna i den fortsatta utformningen ges möjlighet att komma till tals med sitt expertkunnande. Detta för att skapa en skatepark som både är säker, billig i drift och rolig att åka.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Vi anser att en skatepark skulle vara ett välkommet tillskott i Stockholms breda utbud av högklassiga anläggningar. Det förslag till skatepark som nu presenteras skulle fungera mycket bra för både spontanåkare och tävlingar.

I stadens budget gavs exploateringsnämnden uppdraget att ha ett övergripande ansvar för planeringen av området kring Högdalstopparna. En skatepark var en del av det frilufts- och rekreationsinslag som planerades. Vi hoppas att Högdalstopparna kan komma att bli ett uppskattat område för många medborgare. En skatepark skulle kunna bli en attraktiv del av det området.

Axel Nekham (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Hela området kring Högdalstopparna bör planeras som rekreations- och motionsplats där även andra aktiviteter och annat friluftsliv kan ingå, med beaktande av naturvärdena på top­parna.

§80 Remiss angående motion (2008:5) om fler fritidsgårdar och ungdomscaféer

Dnr:015/193/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

som svar på remissen av skrivelsen om lokala träffpunkter för ungdomar åberopa idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-07

I en skrivelse till kommunstyrelsen den 14 januari 2008 (dnr 324-246/2008) angående lokala träffpunkter för ungdomar har Tomas Rudin (s) och Emma Lindkvist (s) föreslagit:

 • att kommunen öppnar lokala träffpunkter för ungdomar i stadens alla kvartersstadsdelar
 • att kommunen söker samarbete med lokala kaféer i syfte att öppna fler närliggande träff­punkter för ungdomar
 • att kommunen söker samarbete med Fryshuset om att öppna fler liknande verksamheter över staden

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. idrottsnämnden för sin del tillstyrker motionen.

Axel Nekham (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver besluta om att utöka möjligheterna för andra spontana idrottsaktiviteter som dans, skateboard, med flera i anslutning till fritidsgårdar och ungdomscafeer.
 3. att därutöver besluta om att utöka möjligheterna för spontana idrotts-, sport- och fritidsak­tiviteter under lov såsom sommarlovet för stadens barn och ungdomar

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§81 Tertialrapport per den 30 april 2008.

Dnr: 101/528/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

 2. paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-09.

Förvaltningens bedömning är att nämnden, för flertalet mål, kommer att nå målupp­fyllelse eller bidra till att kommunfullmäktiges mål kan uppnås. De avvikel­ser som förvaltningen redovisar gäller kostnader för ekologiska livsmedel, rutiner för att åtgärda klotter samt minskade energi­kostnader.

Under året ska information lämnas till förvaltningens anställda om avknoppning. Något intresse från de anställda att avknoppa sin verksamhet har ännu inte fram­kommit.

Vad gäller klotter ska behövliga redovisningsrutiner säkerställas i syfte att nå en högre grad av måluppfyllelse.

Inom förvaltningen pågår ett arbete för att effektivisera energianvändningen och en energiplan kommer under året att föreläggas nämnden. Stadens mål är att minska energiförbrukningen. Idrottsnämnden bedriver en verksamhet som i sig är energiintensiv, med bl.a. flera stora id­rottsanläggningar som kräver energi för uppvärmning, belysning m.m. Därtill pågår ett plane­ringsarbete för att stockholmarna ska kunna erbjudas fler anläggningar. Det idrottsnämnden kan göra, vilket också sker, för att bidra till stadens samlade mål om att minska energi­kostnaderna, är att bedriva ett energieffektiviseringsarbete såväl inom det befint­liga anläggningsbeståndet som vid planeringen av nya anläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Prognosen godkänns i huvudsak och överlämnas till kommunstyrelsen
 2. samt därutöver anföra följande:

Det är glädjande att nämnden kommer att nå måluppfyllelse för flertalet mål. Att återigen försöka avknoppa verksamheter är dock ingen bra idrottspolitik. Som tertialrapporten visar har det ännu inte framkommit något intresse från de anställda att avknoppa sin verksamhet. Detta är inte förvånande. En majoritet av stadens personal vill att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi och utvärderingar av den tidigare borgerliga majoritetens privatiseringspolitik visar att konkurrensutsättning medför lägre kvalitet och sämre situation för medarbetarna samtidigt som verksamheten inte blir billigare.

Vad gäller de anläggningar som under året varit föremål för upphandling - Forsgrénska ba­det, Högdalens sim- och idrottshall, Västertorps sim- och idrottshall samt Enskede IP - kan vi konstatera att de inkomna anbuden inte kunde konkurrera med förvaltningens referens­budgetar. Att i det läget inte revidera aktivitetsplanen för verksamhetsupphandling 2008 är mycket märkligt.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.


Särskilt uttalande

Axel Nekham (mp) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Idrottsförvaltningen arbetar medvetet med energieffektivisering såväl inom det befintliga anläggningsbeståndet samt vid planeringen av nya anläggningar. Vid planering av nya an­läggningar bör dessa dessutom använda förnyelsebara energikällor, till exempel solceller.

I samband med ny- och ombyggnad av idrottsanläggningar ska möjligheterna att transpor­tera sig med kollektiva tranportmedel till och från anläggningarna alltid beaktas.

Idrottsförvaltningens ambition att göra hela Gubbängsfältet tillgängligt för olika idrotts­verksamheter bör även inkludera andra aktiviteter än fotboll, rugby och handboll för att öka tillgängligheten för stockholmare som utövar andra idrotter och sporter.

§82 Detaljplaneändring avseende parkmark till idrottsmark i del av parken i Tanto vid Lignafältet.

Dnr: 311/492/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. ge förvaltningen i uppdrag att inlämna begäran till stadsbyggnadskontoret om detaljplaneändring avseende parkmark till idrottsmark i del av parken i Tanto vid Lignafältet.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-21.

Svenska Bangolfförbundet ska arrangera Bangolf-VM i Stockholm 2011. För att klara evene­manget behöver befintlig markyta i Tanto för bangolfen utökas och utvecklas. I samband med ansökan om arrangörsskapet inlämnades en särskild skrivelse från Bangolfförbundet till kom­munstyrelsen. Ett antal samrådsmöten har genomförts där Stockholm Visitors Board har delta­git och ställt sig positiva till evenemanget.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§83 100-årsjubileum av de olympiska spelen i Stockholm 1912

Dnr: 412/234/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

godkänna föreslagen inriktning av planeringen för 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar tillsammans med kulturförvaltningen och Stockholms Business Region ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-15

Kommunstyrelsen beslutade den 23 januari 2008 att ge Stadsledningskontoret i uppdrag att påbörja planeringen för 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912.

Därefter har idrottsförvaltningen tillsammans med Stockholm Business Region och kulturför­valtningen påtagit sig beredningsansvar för förslag till inriktning av organisation och planering för 100-årsjubileet 2012.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. samt att därutöver anföra

Det är positivt staden uppmärksammar 100 årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm. Dock borde stadens ambitioner för evenemangsåret 2012 vara högre ställda. Jubileet borde ses som ett tillfälle för staden att satsa offensivt på att utveckla Stockholm som evene­mangsstad. För att få fart på evenemangen i Stockholm krävs samtidigt att resurser avsätts. Och för att få riktigt stora evenemang till Stockholm krävs en statlig uppbackning och ga­ranti.

De olympiska schacktävlingarna är ett exempel på ett evenemang som med tydlig koppling till jubileet och med potential att skapa uppmärksamhet kring Stockholm. Därför bör Stockholm stad tillsammans med Schackförbundet göra sitt yttersta för att få evenemanget till Stockholm.

Axel Nekham (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande: yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. att därutöver besluta följande syfte: "Belysa Stockholm som evenemangs- och idrotts­stad och profilera Stockholm - the Capital of Scandinavia som en miljövänlig evene­mangsstad"
 3. att i målformuleringen tillägga "Sätta idrotten i centrum och dess betydelse för förbätt­rad folkhälsa samt göra ett tydligt ett avstamp för framtiden och arrangera ett stort antal idrotts- och kulturevenemang under 2012"

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§84 Handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011.

Dnr: 330/396/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011.

 2. ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till resepolicy.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-22.

Baserat på Stockholms miljöprogram 2008-2011 har idrottsförvaltningen tagit fram ett förslag till handlingsplan för idrottsnämndens miljöarbete 2008-2011. Handlingsplanen omfattar mil­jöprogrammets sex övergripande målområden, men antalet delmål har begränsats till de som förvaltningen bedömer berör idrottsnämndens verksamhetsområde. Två av delmålen, om energi och buller, har även omformulerats och anpassats till nämndens uppdrag och förutsättningar. Mål­området transporter föranleder förvaltningen att föreslå att en särskild resepolicy tas fram för resor i tjänsten.

Förvaltningen föreslår att en första avstämning och redovisning av arbetet med handlingsplanen lämnas i slutet av 2009. En slutlig redovisning av måluppfyllel­sen redovisas till nämnden vid planperiodens slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Axel Nekham (mp) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. delvis godkänna idrottsförvaltningens förslag till beslut
 2. tillägga följande

Det är en god utgångspunkt att idrottsnämnden antar ett fyraårigt eget miljöprogram för sin verksamhet, det ger kontinuitet i miljöarbetet och kan bidra till stadens miljöprogram under hela perioden 2008-2011. Dock innebär detta att de egna målen från början måste vara tyd­liga då de ska vara styrande under fyra år.


 

Hållbar energianvändning

Ett nytt delmål ska läggas till under målet hållbar energianvändning - alla nybyggnationer ska delvis kunna drivas av förnyelsebar energi, t ex solceller på taken. På gamla anlägg­ningar ska icke förnyelsebar energi successivt bytas ut mot system för förnyelsebar energi.

Stadens idrottsanläggningar ska vara föregångare när det gäller energieffektiv och miljö­vänlig teknik. Idrottsnämndens verksamheter för med sig förhållandevis höga energikostna­der, bland annat för produktion av is och uppvärmning av vatten och luft i simhallar, id­rottsplatser och hallar. Idrottsanläggningar kan vara lämpliga platser för stadens satsningar på alternativ energi. Därför är det vid upphandling av synnerlig vikt att kunskapskrav vad beträffar energieffektiv drift samt kemikalier finns med i den tekniska specifikationen.

Med hänsyn till de begränsade resurserna samt miljön är det av särskild vikt att den utrust­ning som finns vid idrottsförvaltningens anläggningar ar så energisnål som möjligt. Särskild hänsyn ska i så stor utsträckning som möjligt tas till miljöaspekter i allmänhet och energi­konsekvenser i synnerhet när nämnden upphandlar varor och tjänster, vilket på sikt leder till kostnadsbesparingar på grund av energieffektivisering.

Följande indikatorer bör läggas till

- Andel anläggningar med förnyelsebar energi

- Andel nya respektive gamla anläggningar

Giftfria varor och byggnader

Delmålet ska preciseras till "Utsläppen av miljö- och halsoskadliga ämnen från varor och byggnader ska vara noll"

Delmålet ska preciseras till "Andelen ekologiska livsmedel som nämnden köper in uppgår till minst 50 % ".

Delmålet innebär att idrottsförvaltningen ökar andelen inköpta livsmedel som uppfyller EU:s krav för ekologiska produkter till minst 50 %. Vid upphandling av entreprenad av fär­diga måltider ska minst 30 % utgöras av ekologiska livsmedel. Andelen ska öka varje år.

Hållbar användning av mark och vatten

Beskrivande texten till delmålet "Stockholmarna ska ha god tillgång till variationsrika mark- och vatten områden bör utökas med:

"Bevarandet av stockholms gröna kilar är en viktig del i stockholmarnas möjlighet till re­kreation och således ar de viktiga ur ett friskvårds- och folkhälsoperspektiv".

Miljöeffektiv anfallshantering

Delmålet "Andelen farligt avfall som samlas in ökar" är felformulerad. Det ger möjligheten

att andelen farligt avfall tillåts öka, om det som samlas in ska öka. Delmålet bör formuleras om till "Andelen farligt avfall som används ska minska" samt att "Det farliga avfall som

uppstår ska samlas in."

Det är av största vikt att idrottsförvaltningen ser över sina inköp av produkter som riskerar att bli farligt avfall efter användningen for att på så sätt undvika att fartligt avfall uppkom­mer. Alternativa produkter för ändamålen bör studeras.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Axel Nekham (mp) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är ett angeläget arbete att bidra till en bättre miljö. Vårt systematiska miljöprogram för staden och för nämnden tydliggör både översiktliga och nedbrutna mål vilket underlättar genomförande och uppföljning. Inom idrottsnämndens ansvarsområde finns anläggningar som är mycket energikrävande. Vi har satsat och kommer att fortsätta satsa på förnyelse­bara energikällor och en urfasning av olja. När vi renoverar äldre anläggningar finns möj­ligheter att göra stora energieffektiviseringar. Det arbete som redan i dag görs på det områ­det kommer att få goda effekter för nämndens miljöpåverkan på sikt.

Det är glädjande att vi under året beräknas uppnå målet att ha 100 % miljöbilar inom vårt ansvarsområde. Det är också positivt att personalen har utbildats i sparsam körning. Inte ens bränsle som är miljövänligare än bensin ska slösas bort på grund av ovarsam körning. Vi delar förvaltningens uppfattning att en resepolicy kan vara till nytta för verksamhetens transportbehov. Vi ser därför fram mot redovisningen av det uppdraget.

Även idrottsrörelsen har ett ansvar att bidra till en bättre miljö. När det gäller planeringen av nya anläggningar, transporter till och från träningar, tävlingar och matcher, användande av miljövänliga material och produkter samt inte minst bullernivåer kan enskilda föreningar göra mycket för att påverka vardagen för sig själva och andra.

§85 Idrottens utveckling under 2007 och föreningarnas självfinansieringsgrad.

Dnr: 404/489/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

godkänna förvaltningens redovisning.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-15.

Förvaltningen har på eget initiativ tagit fram en redovisning av hur de olika idrotterna utvecklat sina verksamheter mätt utifrån förändringen av storleken på kommunalt och statligt bidrag. Initiativet tangerar också uppdraget från kommunfullmäktige om att idrottsnämnden under året som en KF-aktivitet ska utreda hur föreningarna ska kunna stärka sina intäkter.

Den föreliggande redovisningen i detta tjänsteutlåtande, dels bidragsutvecklingen och idrotter­nas självfinansieringsgrad, utgör en del i en nollägesredovisning av idrotternas/förbundens ekonomiska situation i Stockholm stad år 2007.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§86 Inriktningsbeslut avseende byggnation av en omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan

Dnr: 412/444/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

godkänna föreliggande inriktningsbeslut avseende byggnation av en omklädningsbyggnad på Skarpnäcks bollplan.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-18.

Idrottsområdet för Skarpnäcks bollplan, belägen utmed Kärrtorpsvägen, skall delvis exploateras genom att 15 radhus planeras att uppföras mellan bollplanen och Emilie Högqvists väg. Detta medför att befintlig omklädningsbyggnad måste rivas. I den nya detaljplanen medges upp­förande av en ny omklädningsbyggnad utmed bollplanens nordöstra långsida. I anslutning till omklädningsbyggnaden kommer en mindre parkeringsplats att iordningställas för besökande till bollplanen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§87 Inriktningsbeslut avseende anläggande av en 7-manna konstgräsfotbollsplan

på Älvsjö IP

Dnr: 412/491/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. godkänna inriktningen att anlägga en konstgräsfotbollsplan

2. ge förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga projekteringsarbeten

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-22.

Älvsjö idrottsplats är belägen väster om Älvsjö trafikplats i stadsdelen Älvsjö.

Idrottsplatsen består av en fullstor naturgräsplan, en 11-mannagrusfot­bollsplan, en 7-manna grusfotbollsplan, två naturgräsytor, uppställningsyta och parkeringsytor. En befintlig gräsyta föreslås ersättas med en 7-manna konstgräsfotbollsplan. Konstgräsplanen skall ha spelmått om 60 x 40 meter och med totalmåttet 66 x 42 meter. Konstgräsplanen linje­ras för fotbollsspel. Kompletta gula linjer (enligt gällande anvisningar från Svenska Fotbollför­bundet) för 7-manna fotbollsspel. Linjerna skall vara infällda i konstgräset.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§88 Genomförandebeslut om nybyggnad av Skanstullshallen

Dnr: 121/155/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

1. godkänna för sin del redovisat förslag till uppförande av en ny full­stor idrottshall, Skanstullshallen, till en kostnad om ca 70 Mkr samt förslag till ”Avtal om överlåtelse av byggnad mm på del av tomträtten Nätet 2”.

2. hemställa om kommunfullmäktiges godkännande av projektet och godkännande av köpeavtalet för gymnastikbyggnaden.

3. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att, under förutsättning av kom­munfullmäktiges godkännande, påbörja upphandling av entre­prenader för genomförande och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

4. uppdra åt förvaltningschefen att under förutsättning av kommun­fullmäktiges beslut teckna nödvändiga handlingar för att genomföra köpet av gymnastiksalsbyggnaden.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-24.

Idrottsnämnden fattade den 13 mars 2007 inriktningsbeslut om uppförande av en ny fullstor idrottshall – Skanstullshallen – belägen vid Frans Schartaus gymnasium (tidigare Skanstulls gymnasium) intill Hammarby idrottsplats på Södermalm.

Skanstullshallen är en ersättning för Åsöhallen som har rivits för att ge plats åt ny bebyggelse vid Åsötorget. Skanstullshallen ska dagtid svara mot gymnasie­skolans behov och övrig tid svara mot idrottsrörelsens och föreningslivets behov.


Upphandling kan ske efter beslut i kommunfullmäktige. Om rivning kan påbörjas i november 2008, kan Skanstullshallen preliminärt vara färdigställd till sommaren 2010.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­minering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§89 Reviderat genomförandebeslut för om- & tillbyggnad av Nälstabadet

Dnr: 121/156/07

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. med ändring av beslut den 30 okt 2007 § 163 godkänna redovisat förslag för om- & tillbyggnad av Nälstabadet till en kostnad om ca 20,0 mnkr.

 1. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-22.


Idrottsnämnden fattade den 30 oktober 2007 genomförandebeslut om etapp 1 av­seende upp­rustning av Nälstabadet. Etapp1 omfattade byte av vatten­renings­anläggningen inklusive ny transportväg till maskinutrymmen, utbyte av gaspanna mot fjärrvärme samt ombyggnad av personallokaler. I en senare etapp 2, skulle omklädningsrum för allmänheten ställas i ordning samt tillgänglighets­anpassning utföras. Vid anbuds­tidens slut stod det klart att det inte skulle vara möjligt att genomföra etapp 1 innan badet öppnade sommaren 2008. Idrotts­förvaltningen beslutade då att genomföra samtliga arbeten efter årets säsong, varför detta genom­förande­beslut beskriver samtliga åtgärder i etapp 1 och etapp 2.

Upphandling planeras ske under våren 2008, med byggstart i september 2008 och slutligt fär­digställande i april 2009.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­minering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§90 Genomförandebeslut om renovering av tak och byggande av nya fläktrum på Farsta sim- och idrottshall.

Dnr: 125/495/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. godkänna redovisat förslag om renovering av tak samt byggande av nya fläktrum på Farsta sim- & idrottshall till en kostnad om ca 18,7 mnkr.

 1. ge idrottsförvaltningen i uppdrag att påbörja upphandling av entre­prenader för genomförandet och återkomma med förslag till tilldelnings­beslut.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-29.

Farsta sim- och idrottshall byggdes 1974. Anläggningen har platta tak som är i dåligt skick. Läckage har förekommit och taket är dåligt isolerat. Anläggningens värme- och ventilationssy­stem är i huvudsak från byggåret. Taket behöver renoveras och isoleras och värme- och venti­lationssystem behöver bytas ut. Upphandling planeras ske under maj/juni 2008, med byggstart under sommaren och slutligt färdigställande under tidiga hösten.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. i huvudsak godkänna förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

Vi anser att en anti- diskrimineringsklausul alltid ska finnas med när staden upphandlar. Avsikten är att förmå leverantörer att vidta åtgärder för att förebygga och motverka diskri­minering. Utöver detta bör staden fortsätta det viktiga arbetet med att ställa miljökrav vid upphandlingar. Genom att ställa sociala krav och miljökrav vid stadens upphandlingar kan stadens upphandlingar bli ett kraftfullt redskap för att driva på mot ekologisk hållbarhet och en socialt rättvis utveckling.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) Mehdi Oguzsoy (v) och Axel Nekham (mp)

reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§91 Rädda hundsporten i Skarpnäck

Dnr: 425/219/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

 1. som svar på medborgarförslaget om rädda hundsporten i Skarpnäck överlämna och åberopa redovisat tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-21.

Förvaltningen anlade under 2007 en 11 – manna konstgräsplan och en agilityyta för hundverk­samhet på platsen för före detta hundkapplöpningsbanan. Ytan på agilityytan uppgår till 40 x 40 meter i enlighet med de måttuppgifter som förvaltningen erhållit från den lokala klubben.

Sammanfattningsvis föreslås följande i medborgarförslaget.

· Utökning av agilityytan

· Hundkapplöpningens före detta klubbhus även i fortsättningen används som kurslokal

· Upprustning av rasthägnet bakom klubbhuset

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§92 Personuppgiftsombud

Dnr: 200/490/08

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

entlediga chefen för administrativa avdelningen, Margareta Östrand, såsom person­uppgiftsombud för idrottsnämnden och utse förvaltningschefen Inger Båvner som nytt personuppgiftsombud samt att anmäla detta till Datainspektionen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-21.

I idrottsnämndens/idrottsförvaltningens verksamhet behandlas en mängd personuppgifter, av såväl harmlöst som känsligt slag. Idrottsnämnden är enligt personuppgiftslagen (PUL) person­uppgiftsansvarig för denna behandling. I PUL ges regler, som syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Chefen för administrativa avdelningen, Margareta Östrand, slutar sin anställning vid idrottsför­valtningen 30 april 2008. Hon är personuppgiftsombud för nämnden och måste därför ersättas med ett nytt personuppgiftsombud. Förvaltningen föreslår att förvaltningschefen Inger Båvner utses som nytt personuppgiftsombud.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§93 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Per Johansson, enhetschef för förenings- och fritidsenheten, informerade om de regler som styr bidragen till föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

b) Inger Båvner informerade om följande:

- Justitieombudsmannen, JO, har överlämnat sitt beslut avseende anmälan mot id­rottsnämnden angående handläggning av en begäran om utlämnande av hand­lingar. (Ärendet behandlades av nämnden 2007-06-19). JO skriver i sin be­dömning att förvaltningen inte hanterat utlämnandet av handlingar på ett tillfredsstäl­lande sätt. Förvaltningen kommer att se över rutiner så att hanteringen sker på ett korrekt sätt i framtiden.

- Tingsrätten har meddelat dom i tvist mellan idrottsförvaltningen och Medic Operating Support AB avseende uthyrning av träningsutrustning. Enligt domen skall förvaltningen betala ersättning till företaget samt rättegångskostnader. För­valtningen går nu igenom domen tillsammans med Juridiska avdelningen. Förvaltningen kommer i samråd med juridiska avdelningen ta ställning till om domen skall överklagas eller inte.

- En medarbetarundersökning har genomförts för anställda i staden. Resultatet för id­rottsförvaltningen del är positivt.

c) Carin Jahn frågade om det kommer att vara storbildsvisning eller liknande arrangemang vid Stadion i samband med fotbolls-EM. Anders Berlin svarade att det inte kommer att vara något sådan verksamhet vid förvaltningens anläggningar.

d) Thomas Wiklund, facklig företrädare för SKTF, meddelade att de fackliga organisatio­nerna, i samband med information om kommande ärenden till idrottsnämnden, lämnat ett särskilt yttrande avseende upphandlingen av tillsyn och skötsel av tekniska installa­tioner. Fackens yttrande har också skickats ut till nämnden som bilaga till ärendet om nämnda upphandling.

§94 Ny idrottshall i Hökarängen. Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Idrottsintresset i Stockholm är stort. I takt med att staden både förtätas och växer ökar också behoven av anläggningar för idrott och motion. Varje del av staden har sina förutsättningar att möta efterfrågan från medborgarna.


Det sker också många transporter mellan olika stadsdelar för att främst våra barn och ungdomar ska komma till idrottsanläggningarna. Det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv när man planerar för kommande idrottsinvesteringar. Det är stora belopp som satsas och då gäller det att göra så kloka investeringar som möjligt. Det är exempelvis viktigt att placera anläggningar i bra kommunikationslägen. Det ska ex­empelvis vara lätt för besökare att ta sig till anläggningarna med kollektivtrafik istället för bil.

Vi har kunnat se ett stadigt ökande behov av nya anläggningar i de södra förorterna. Flera idrotter samsas i dag i de tillgängliga hallarna. Vissa hallar står också inför omfattande re­noveringar med längre stängningsperioder som följd. Det får givetvis konsekvenser för de ideella idrottskrafterna i söderort.

Vi i majoriteten vill försöka underlätta tillvaron för idrottslivet och i bästa fall kanske före­komma vissa problem som kan uppstå till följd av utrymmesbristen i våra hallar. Därför ger vi förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för byggande av en idrottshall i Hö­karängen samt vilka behov en sådan skulle fylla.

Ärenden utan personalrepresentation

§95 Upphandling av tillsyn och skötsel av tekniska installationer

Dnr: 125/477/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

ge idrottsförvaltningen i uppdrag att upphandla tillsyn och skötsel av tekniska installationer enligt redovisning i ärendet och återkomma med förslag till tilldelningsbeslut

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-04-25.

Tillsyn och skötsel av tekniska installationer i idrottsnämndens anläggningar sköts sedan 2003 av en extern entreprenör, efter upphandling som genomfördes 2002 och resulterade i en verksamhetsövergång där den tidigare maskinistenheten vid fastighetsavdelningen överfördes till den upphandlade entreprenören, Dalkia Facilites Management AB.

Nuvarande avtal löper ut till årsskiftet 2008/2009 och en ny upphandling ska genomföras. Idrottsförvaltningen föreslår en uppdelning i tre olika entreprenaddelar:

- Tillsyn och skötsel av tekniska installationer i hus

- Tillsyn och skötsel mm av tekniska installationer för kylproduktion för ishallar och isbanor

- Tillsyn och skötsel mm av tekniska installationer för vattenrening och badvatten­process i bad och simhallar.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.


Ajournering av sammanträdet

Vice ordförande Jari Visshet begärde att sammanträdet skulle ajourneras. Idrottsnämnden be­slöt enligt förslaget. Efter en kort tid återupptogs förhandlingarna.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. uppdra till förvaltningen att i samband med upphandlingen lämna ett egenregianbud

Mehdi Oguzsoy (v) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Idrottsnämnden ger inte idrottsförvaltningen i uppdrag att upphandla tillsyn och skötsel av tekniska installationer

samt därutöver anföra följande:

Om beslut fattas att upphandla tillsyn och skötsel av tekniska installationer föreslår vänster­partiet i likhet med Kommunal sektion 46 klubb 6, Saco-föreningen och SKTF sektion 37 att förvaltningen undantar Eriksdalsbadet, Husbybadet, Stadion/Östermalm och Zinkens­damms idrottsplatser. Anledningen är att den tekniska driften vid dessa badanläggningar är komplicerad och krävande både resursmässigt och kompetensmässigt, och det vore därför naturligare att bygga upp en egen organisation som hela tiden finns nära verksamheten.

Stadion/Östermalm och Zinkensdamms idrottsplatser är evenemangsarenor som kräver ex­tra tillsyn och resurser för att möta kraven från bl.a. arrangörer och allmänheten. Dessa an­läggningar tillsammans kan utgöra grund för en egen organisation som dels finns nära verk­samheterna för snabba insatser dels utgör en mer kostnadseffektiv organisation.

Beslutsgång

Efter genomförd beslutsordning beslutar idrottsnämnden enligt förvaltningens förslag till be­slut.

Reservation

Vice ordförande Jari Visshed m.fl. (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§96 Tilldelningsbeslut om anläggning av konstgräsfotbollsplaner och ny ispist mm på Östermalms IP

Dnr: 125/257/08

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

 1. anta genom tilldelningsbeslut det anbud som lämnats av Infrastruktur Väg och Vat­ten AB om 16307144 kronor exkl. moms för anläggning av nya konstgräspla­ner och ny ispist m.m. på Östermalms IP.

 1. förklara paragrafen omedelbart justerad

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisade ett tjänsteutlåtande daterat 2008-05-07.

Östermalms IP har i dag två 11-manna grusplaner och på samma yta vintertid en konstfrusen 400 m isoval för skridskoåkning samt friidrottsytor. Syftet med projektet är att genom anlägg­ning av konstgräs höja kvalitén och öka nyttjandet av fotbollsplanerna samt genom anläggning av ny ispist öka driftsäkerheten och kvalitén på skridskobanan

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

­_ _ _