Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2009-10-20

Sammanträde 2009-10-20

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset.

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Ökat fokus på tillgänglighetsarbetet, motion (2009:33).

Svar på remissen från kommunstyrelsen
Omedelbar justering
(utsändes senare)

7 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Svar på remissen från kommunstyrelsen
(utsänt)

8 Förbifart Stockholm, yttrande över remiss från stadsbyggnadskontoret.

9 Befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

Omedelbar justering
(utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Upphandling av solarieutrustning. Genomförandebeslut

12 Ekonomiskt stöd till aktiviaden 2010, Ansökan från Stockholms Idrottsförbund.

13 Aktiv utveckling av fotbollsverksamheten i västerort, skrivelse från Spånga IS Fotboll

14 Förslag till sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2010

15 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

16 Kv Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan) ändring av tidigare tilldelningsbeslut, nybyggnad av personal- och förrådslokaler

Sekretess
Omedelbar justering
(utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (125 kb)

§125 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§126 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 6/2009 från nämndens sammanträde 2009-09-15 som justerats 2009-09-28.

§127 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Madeleine Sjöstedt (FP) och vice ordförande Jari Visshed (S) utses att justera dagens protokoll.

§128 Röstgranskning

Ersättarna Daniele Fava (FP), Fredrika Bernadotte (M), Ulrika Jonasson (M) och Åsa Hagelstedt (V) har förhinder att närvara.

§129 Anmälningsärenden

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)

2009-09-04 - 2009-10-07.

b) Handikapprådets protokoll nr. 3, 4 och 5 från 21 april, 5 maj och 2 juni 2009.

c) Riktlinjer om mutor och representation, från stadsledningskontoret

§130 Ökat fokus på tillgänglighetsarbetet, motion (2009:33).

Svar på remissen från kommunstyrelsen

Dnr: 015-887-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-13. I en motion om stadens tillgänglighetsarbete föreslås att stadens nämnder och bo­lagsstyrelser får uppdraget att göra sina lokaler och verksamheter tillgängliga. Vi­dare anser motionärerna att det handikappolitiska programmet behöver revideras samt att det samlade ansvaret för stadens tillgänglighetsarbete läggs på kommun­sty­relsen. Förvaltningen anser att åtgärder för att öka tillgängligheten ska ha fortsatt hög prioritet inom idrottsnämndens ansvarsområde. Fram till och med 2009 har idrotts­nämnden tagit i anspråk närmare 89 mnkr av de medel trafik- och renhållnings­nämn­den till­handahåller för tillgänglighetsskapande åtgärder. Enligt förvaltnin­gens uppfattning stipulerar stadens handikappolitiska program redan att nämnder och styrelser ska eliminera enkelt av­hjälpta hinder i sina lokaler och verk­samheter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Det är väsentligt att fokus på tillgänglighetsarbetet ökar. Men miljöpartiet vill betona att ”tillgänglighet” inte endast definieras som ett sätt att ta sig till, i det här fallet Idrottsförvaltningens, anläggningar, utan även förflyttningar inom dem, och framför allt därifrån i händelse av till exempel brand. Kontinuerlig uppföljning och snabba åtgärder vid

påpekade om missförhållande (som vid Högdalsbadet) måste förbättras.

§131 Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Svar på remissen från kommunstyrelsen

Dnr: 015-880-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen åberopas förvaltningens tjänsteutlåtande

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-02. Idrottsförvaltningen ställer sig positiv till att staden inför rökfri arbetstid i stadens samtliga verksamheter. För id­rottsförvaltningens del kan detta vara genomfört till den 1 maj 2010. Utgångspunkten måste vara att erbjuda stöd och hjälp åt de medarbetare som vill sluta röka och idrottsförvaltningen har redan idag tydliga mål och bedriver ett aktivt arbete för att minska antalet medarbetare som röker.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§132 Förbifart Stockholm, yttrande över remiss från stadsbyggnadskontoret.

Dnr: 311-822-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som svar på remissen hänvisas till idrottsförvaltningens tjänste­utlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-05. Förbifart Stockholms planerade vägsträckning tangerar elva av idrottsnämndens anläggningar, varav tre av dessa kan bli direkt berörda under byggperioden av den nya motorvä­gen. Av dessa är Sätra varv med småbåtshamn och båtuppläggnings-område den anläggning som berörs mest under byggtiden.


För att undvika tillfällig upplägg­ning av bergmassor inom varvsområdet och tung trafik genom Sätra-skogen ser förvalt­ningen det som angeläget att den av Vägverket planerade tillfälliga kajen iordnings­tälls så fort som möjligt så att bortforslingen av bergmassor kan ske med båt.

För de två övriga anläggningarna Vinsta och Kälvesta bollplaner är det i dagsläget ännu inte utrett om dessa blir drabbade under byggtiden av Förbifar­ten.

Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot remissen.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ärendet utan eget ställningstagande

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Else Lundin (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande:

Förbifarten Stockholm ökar miljöbelastningen i regionen och leder till att det blir ännu svårare att nå klimatmålen. Trängsel och trafikproblem löses inte med flera motorvägar. Istället måste biltrafiken och den trängsel den medför, minska genom bättre kollektivtrafik, mer gods på järnväg, sjötransporter, bil- och persontransporter på vattnet och ett utbyggt trängselavgiftssystem.

Förbifart Stockholm kommer att leda till en utglesad stadsstruktur och motverka stadens arbete att bygga en tät stad. Leden gynnar glesa bostadsområden längre från regioncentrum där bilpendling varje dag är det vanliga transportsättet. Detta skapar resmönster som motverkar såväl Sveriges internationella klimatåtaganden som de lokala och regionala miljömålen. Förbifart Stockholm är därför inte förenlig med ett långsiktigt hållbart transportsystem. De allra flesta resenärerna i Stockholmsregionen ska till eller från staden kärna. Väldigt få har för avsikt att passera från norr till syd och tvärtom.

Den förväntade höga befolkningsökningen i Stockholms län ställer stora krav på infrastrukturen. Det ställer även ökade krav på att ta tillvara de oexploaterade grönområden som finns kvar i regionen.

§133 Befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar

Dnr:101-938-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt ges fr.o.m. 2009-11-04 jämte idrottsförvaltningens förvaltningschef Inger Båvner befogenhet att på idrottsnämndens vägnar beordra utbetalning av pengar.

2. Serviceförvaltningens förvaltningschef Teenie Bennerholt ges jämte
idrottsförvaltningens förvaltningschef Inger Båvner rätten att utse namngivna ställföreträdare med befogenhet att beordra utbetalning av pengar för idrottsnämndens räkning.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-29. Enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning 3 kap 6§ ska varje nämnd ”utse person med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. Kommunfullmäktige har beslutat att alla nämnders lö­pande ekonomi­administra­tion ska föras över till servicenämnden under 2009. Serviceförvalt­ningen övertar bland annat hanteringen av leverantörs- och kundfakturor, vilket även omfattar beslut om utbetalning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§134 Månadsrapport september 2009

Dnr: 101-1199-2008

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-09. Totalt, exklusive kapital­kostnader, beräknas ett nettounderskott om 1,9 mnkr. Underskottet motsvaras av planerad an­vändning av intraprenadens resultatfond. Vissa omdisponeringar har gjorts av budgetfördel­ningen jämfört med tertialrapport 2. Detta gäller främst intäktssidan där den nya budgetfördel­ningen motsvarar årsprognosen i tertialrapport 2 för alla avdelningar frånsett förvaltningsge­mensamt. För kapitalkostnader beräknas liksom i tertialrapport 2 ett överskott om totalt 6,0 mnkr, varav 2,0 mnkr för avskrivningar och 4,0 mnkr för intern ränta.

Nämndens nettoinvesteringsbudget uppgår till totalt 334,8 mnkr under 2009 efter ombudgete­ring av 34,8 mnkr enligt beslut i kommunsty­rel­sen. För 2009 beräknas ett nettoöverskott om 36,0 mnkr, var­av 1,0 mnkr avser det av nämnden beslutade investeringsstödet till skatean­lägg­ningen Street Plazan i Skarpnäck.


Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

§135 Upphandling av solarieutrustning. Genomförandebeslut

Dnr: 125-982-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut.

  1. Att därutöver anföra:

Att driva solariumverksamhet är inte stadens kärnverksamhet och det råder ingen brist på solarier i Stockholm. Därtill har solande i solarier visat sig direkt skadligt och har nu flins upp på WHO:s lista över saker som ökar risken för cancer.

Förvaltningen ska därför planera sin verksamhet så att det efter 2010 inte finns solarier i stadens regi.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-02. Idrottsnämnden, genom idrottsförvaltningen, har sedan länge erbjudit sina kunder solarium på sim- och idrottshallarna. Efterfrågan på denna tjänst har minskat och förvaltningen anser att den mest fördelaktiga lös­ningen är att upphandla ett hyres­av­tal för solarier. Det innebär ett effektivare utnyttjande av varje solarium och därmed lägre energiförbrukning. Dessutom frigörs utrymme för andra ända­mål.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Upphandling av solarieutrustning godkänns i enlighet med idrottsförvaltnin­gens tjänsteutlåtande.

2. Förvaltningschefen får i uppdrag att fatta tilldelningsbeslut.

3. Paragrafen justeras omedelbart.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.


Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) Else Lundin (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

  1. Att avstyrka idrottsförvaltningens förslag till beslut
  2. Att därutöver föreslå:

Det är lovvärt att idrottsförvaltningen möter den minskade efterfrågan på solarier i sina anläggningar. Men det är inte tillräckligt att föreslå att egna investeringar i solarier ersätts med leasingavtal. Om Stockholms stad i allmänhet och Idrottsnämnden i synnerhet ska fortsätta vara en ledande aktör för att främja folkhälsa, gemenskap och rörelseglädje i Stockholm bör man visa ansvar och avskaffa solarier de egna bad- och idrottsanläggningarna. Det handlar inte om att förbjuda någon från att sola. För dem som av medicinska skäl behöver solarier finns tillgång till sådana inom vården. Bakgrunden till vårt förslag är att de nordiska strålskyddsmyndigheterna generellt avråder alla från att sola i solarium av medicinska skäl. Enligt Socialstyrelsen är hudcancer den ojämförligt vanligaste cancerformen i Sverige och den mest elaka varianten, malignt melanom, har ökat med drastiska 40 procent det senaste decenniet. Även enligt WHO finns det ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och utveckling av hudcancer. Det är också unga kvinnor mellan 18-29 år som använder solarier flitigast. Inom föreningen Friskis och Svettis, med dess 500 000 medlemmar, har frågan om solariernas vara eller icke-vara på anläggningarna diskuterats flitigt. Ett flertal anläggningar har redan avskaffat solarier eller sagt upp sina leasingavtal, både som en effekt av minskad efterfrågan och ett aktivt ställningstagande för en bättre hälsa. Därtill har föreningsstyrelsen i sina riktlinjer uttalat sig emot solarier av medicinska skäl. Vi anser det rimligt att Stockholms stad följer detta initiativ och nu tar ställning mot de hälsofarliga solarierna.

Vi föreslår därför att idrottsnämnden beslutar att avskaffa solarier på Stadens samtliga bad- och idrottsanläggningar.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Leif Kroon (KD)förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) och Else Lundin (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§136 Ekonomiskt stöd till Aktiviaden 2010, Ansökan från Stockholms Idrottsförbund.

Dnr: 404-965-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens utlåtande och beviljar Stockholms Idrottsförbund ett stöd om 250 tkr för att genomföra Aktiviaden 2010.

2. Förvaltningen får i uppdrag att efter erfarenheten av Aktiviaden 2010 återkomma till nämnden med förslag om ett eventuellt fortsatt ekonomiskt stöd.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-09-30. Stockholms Idrottsförbund (SIF) har inkommit med en ansökan om ett projektstöd för att under åren 2010-2012 genomföra Aktiviaden i Stockholmsmässan i Älvsjö. Arrangemanget kommer att inne­hålla såväl idrottstävlingar som ”pröva-på” aktiviteter. Idrottsförvaltningen har enbart positiva erfarenheter från de åren ”Aktiviaden” tidigare genomfördes på 1990-talet. Verksamheten lockade många jullovslediga barn och ungdomar och en nystart av Aktiviaden skulle ge många inspiration att själva börja med någon ny verksamhet. Arrangemanget passar därför enligt för­valtningen väl in i uppdraget att öka stockholmarnas motionsaktiviteter.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ersättaren Björn Begner (M) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§137 Aktiv utveckling av fotbollsverksamheten i västerort, skrivelse från Spånga IS Fotboll

Dnr: 412-891-2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på skrivelsen från Spånga IS Fotboll om aktiv utveckling av fotbolls­verksamheten i västerort hänvisas till idrottsförvaltningens tjäns­teutlåtande.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-05. Spånga IS Fotboll har tillskrivit idrottsnämnden med önskemål om fler konstgräs­fotbollsplaner inom föreningens upptagningsområde i västerort. För att förbättra möjligheterna för ungdomar i västerort att träna och spela fotboll föreslår föreningen att konstgräsplaner anläggs på Gläntans boll­plan, Nälsta bollplan och ytterligare två konstgräsplaner på Spånga idrottsplats. Förvaltningen anser att konstgräsfotbollsplaner på i första hand Gläntans och Nälsta bollplaner är angeläget. Inget av projekten finns dock med i gäl­lande treårsprogram för åren 2010-2012 och förvaltningen be­dömer det som svårt att omfördela medel inom investeringsprogrammet de närmaste åren till förmån för anläg­gande av konstgräsplaner på de önskade anläggningarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ersättaren Björn Begner (M) anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Att delvis tillstyrka Spånga IS Fotbolls hemställan om nya konstgräsplaner

Det framgår med all önskvärd tydlighet att fotbollsverksamheten i västerort är omfattande och framgångsrik och inte tillfredsställs av de nuvarande fem konstgräsplaner som finns området. Att Spånga IS Fotboll tvingas tacka nej till ett stort antal ungdomar som vill börja spela fotboll - varav en stor andel från Tensta/Rinkeby - är mycket olyckligt ur både ett idrottsligt och socialt perspektiv. Vi tillstyrker föreningens önskemål om att nya konstgräsplaner anläggs i på Gläntans respektive NäIsta bollplan och att Idrottsnämnden tillförs ytterligare medel för detta till sitt investeringsprogram.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§139 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Inger Båvner aktualiserade den skrivelse som stadsledningskontoret tagit fram om mutor och representation. Skrivelsen har skickat ut tillsammans med detta sammanträdes nämndhandlingar.

b) Inger Båvner redovisade situationen vid Aspuddsbadet. Badet har i slutet av september tagits i besittning av en grupp personer. Gruppen har tjuvkopplat el från en närbelägen fastighet och kopplat på vattnet som varit avstängt. Idrottsförvaltningens personal har besökt anläggningen och stundtals har stämningen varit hotfull. Förvaltningen bedömer läget som obehagligt både för egen personal och personal från Stockholm Vatten. Kontakter har tagits med polisen och stadsdelsförvaltningen som nära följer händelseförloppet vid anläggningen. Förvaltningen väntar nu på rivningsbeslut från stadsbyggnadsnämnden och därefter kommer förvaltningen att i samråd med berörda ta ställning till fortsättningen.

c) Marina Högland informerade om förvaltningens ”Måbra”-kurser, bl.a Måbra Girls Only för tonårstjejer och Måbra Kom i Form för de som är intresserade av att komma i gång med en fysisk aktivitet.


d) Axel Nekham (MP) frågade varför dricksvattenfontänen i Forsgrenska badet inte går att stänga av utan ständigt rinner. Förvaltningen återkommer med svar på frågan.

§140 Skidtunnel på Södermalm. Anmälan av skrivelse från ordförande Madeleine Sjöstedt m.fl. (fp), Billy Östh m.fl. (m) och Leif Kroon (kd)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Framtidens idrottsanläggningar måste ta tillvara de utrymmen som finns i stadsrummet och använda dem på ett kreativt och nyskapande sätt. Ett intressant och outnyttjat utrymme som finns på Södermalm är den tågtunnel som går mellan koloniträdgårdarna på norra stranden av Årstaviken och Eriksdalsbadet. Tunneln har inte varit i bruk på länge, men skulle kanske kunna användas för skidåkning. Temperaturen i tunneln är konstant, och mycket låg. Del skulle kosta mycket all värma tunneln, däremot borde det inte vara en stor kostnad att kyla golvet och lägga skidspår i riktig snö.

Idrottsförvaltningen far i uppdrag att utreda om del är möjligt och vad det i så fall skulle kosta all anlägga skidspår i tunneln.

§141 Aspuddsbadet. Anmälan av skrivelse från vice ordförande Jari Visshed m.fl. (S) Mehdi Oguzsoy (V) Else Lundin (MP)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Många människor har engagerat sig för att Aspuddsbadet ska få vara kvar och stadsmuseet har avstyrkt en rivning men ingenting har hittills fått idrottsborgarrådet Madeleine Sjöstedt att omvärdera beslutet. Det framstår därför som mycket märkligt när man i handlingar från kulturnämndens möte i februari 2008 kan läsa att hela nämnden, inklusive Madeleine Sjöstedt själv i egenskap av kulturborgarråd, avstyrkte en rivning. Det här ger minst sagt en mycket problematisk bild av hur demokratiska beslutsprocesser går till i den här staden. Det massiva stöd som finns för att badhuset ska få vara kvar och kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts egen uppfattning om badets kulturhistoriska värde borde vara tillräckligt för att övertyga idrottsborgarrådet om att förhindra en rivning.

I ett antal veckor har människor engagerade i Aspuddsbadets bevarande dels deltagit i en ockupation av badet i hopp om att kunna avstyra en rivning, dels genomfört en demonstration utanför stadshuset. Det är mycket tråkigt att Madeleine Sjöstedt under de två år som det här har pågått inte lyssnat på några av de argument eller alternativa lösningar som framförts. Bland annat har badhusföreningen tagit fram offerter för en renovering av byggnaden, vilka ser betydligt bättre ut än vad staden redovisat. Beslutet om nedläggning av badet bör därför omedelbart rivas upp.

§142 Överför af Chapman till en annan värd. Anmälan av skrivelse från Else Lundin (MP) och Axel Nekham (MP)

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

Skrivelsen

Våren 2008 var fullriggaren af Chapman åter på plats vid Skeppsholmen, mitt i centrala Stockholm. Efter nästan två års upprustning och renovering kunde hyresgästen Svenska Turistföreningen flytta in och åter öppna det populära vandrarhemmet.

Segelfartyget är en av Stockholms mest kända profiler. Fartyget ägs av Stockholms stad och förvaltas av idrottsförvaltningen som investerat 103,2 miljoner kronor i upprustningen.

Resultatet av det omfattande arbetet är mycket tillfredsställande och målet att upprusta fartyget för lång fortsatt verksamhet med ett tillgodoseende av dagens krav har uppnåtts.

Båten har ett riksintresse och angår därför hela staden, ej endast idrottsförvaltningen.

Vi vill att af Chapman ska fortsätta att utvecklas utifrån sina nya förutsättningar och anser därför att ansvaret och kostnader för vandrarhemmet på fartyget af Chapman ska överföras till en annan mer lämplig värd där denna typ av verksamhet passar bättre, exempelvis Stockholms hamnar eller Stockholms Visitors Board eller avyttras till exempelvis statliga Fastighetsverket.

Ärenden utan personalrepresentation

§143 Kv. Digitalkameran 2 (f.d. Målkurvan) ändring av tidigare tilldelningsbeslut, nybyggnad av personal- och förrådslokaler

Dnr: 412-477-2009

BESLUT

Ärendet behandlades under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar

  1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från GeoDells Byggnads AB på 5360 000 kronor exklusive moms för uppförande av nya personallokaler inom Kv. Digitalkameran 2.

  1. Idrottsnämnden antar genom tilldelningsbeslut anbudet från GeoDells Byggnads AB på 4890000 kronor för uppförande av nya förråds- och verkstadslokaler inom Kav. Digitalkameran 2.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2009-10-05. Idrottsnämnden fattade vid sitt sammanträde den 12 maj 2009 genomförandebeslut om nya personal- och förrådsbygg­nader. Anbudshandlingar begärdes in för tre separata entreprenader för detta arbete.

Då anbudstiden gick ut den 20 augusti hade tre anbud inkommit. Som utvärderingsprincip har gällt lägsta pris. Sedan tilldelningsbeslutet tagit vid föregående nämndsammanträde har uppgifter framkommit som gör att förvaltningen föreslår en ändring av tidigare beslut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till be­slut.

_ _ _