Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-01-18

Sammanträde 2011-01-18

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora kollegiesalen, Stadshuset.

Ärenden med personalrepresentation

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Bordlagt 2010-12-14
(utsänt)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

9 Ryttarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport. Remiss från kommunstyrelsen.

10 Val av ledamöter till idrottsnämndens handikappråd 2011-2014.

12 Tidsbegränsad upplåtelse av Bandhagens gymnasium bollplan till AB Storstockholms Lokaltrafik

13 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

14 Farsta sim och idrottshall, reviderat genomförandebeslut.

Omedelbar justering
Sekretess
(Utsänt)
Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 10/2010 från nämndens sammanträde 2010-12-14 som justerats 2010-12-17

§3 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och vice ordförande Carin Jämtin (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§4 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2010-12-03 – 2011-01-04

b) Ersättning för kommunala förtroendeuppdrag.

§5 Förslag till idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 414-1003/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att återremittera ärendet samt

 1. Att därutöver anföra följande

Förslaget till idrottsprofilering är ett resultat av det fullmäktigeuppdrag som gavs i samband med beslutet om vision för Söderort. Stadsdelsnämnden i Farsta, utbild­ningsnämnden samt idrottsnämnden gavs i uppdrag att återkomma med förslag om särskild idrottsprofil för skolorna i Farsta.

Idrottsnämnden är positiv till att stärka Farstas idrottsprofil. Det är dock viktigt att de goda intentionerna i visionen konkretiseras och sammanvägs med nämndens prio­riteringar i övrigt. Förslag till investeringar måste stämma överens såväl med de id­rottspolitiska prioriteringarna, som med de ekonomiska förutsättningarna och den fy­siska planering för Farsta som stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden gör.

Flera skolor i Farsta har redan i dag en mer eller mindre utvecklad profil för olika former av idrott och hälsa. I ärendet finns flera förslag kring hur det redan etablerade arbetet kan breddas och fördjupas, vilket till stora delar är positivt.

I ärendet nämns den ökade resurskoncentration som i framtiden kommer bli verklig­het inom gymnasieskolans idrottsgymnasier. Kvalitetskraven sätts där mycket högt för att koncentrera resurserna till elever med störst talang. I ärendet föreslås vidare en liknande inriktning av resurserna från stadens sida inom ramen för idrottsnämn­dens bidragsgivning. Idrott och rörelse i grundskolan fyller emellertid en helt annan funktion är de högt specialiserade verksamheter som bedrivs vid Riksidrottsgymna­sier eller nationellt godkända idrottsutbildningar. Detta beslut bör heller inte före­gripa den översyn av hela bidragsgivningen som idrottsnämnden ska genomföra un­der året, utan tvärtom tas med i det arbetet.

Idrottsnämnden instämmer i att alla barn måste ges möjlighet att prova på aktiviteter inom rörelse, idrott och motion. Detta får emellertid inte innebära att barn och unga med andra fritidsintressen inte kan få sina önskemål tillgodosedda. En klok och väl­avvägd satsning på idrott ska inte och behöver inte ställas emot en fortsatt satsning på en bredd av fritidsaktiviteter inom andra områden än idrottens.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-11-18. Ärendet bordlades vid nämndsammanträdet 2010-12-14.

Inom ramen för kommun­fullmäktiges vision för söderort 2030 har Farsta stads­dels­förvaltning, utbildningsförvalt­ningen och idrottsförvaltningen gemensamt tagit fram ett underlag för idrotts­profilering inom stadsdelsnämndens och idrottsnämndens verksamheter och utbildningsförvalt­ningens skolor inom stadsdelsområdet. Syftet är att Farsta ska utgöra ett nav för idrott och hälsa i hela staden.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner för sin del förslaget till idrottsprofilering i Farsta stadsdels­om­råde enligt uppdrag från kommunfullmäktige inom ramen för visionen för Söderort 2030, och överlämnar det till kommunfullmäktige.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med konkreta förslag till genomförande i nämndens verksamhetsplan 2011.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förslaget till beslut
 2. Samt att därutöver anföra

Under rubriken ”Naturliga resurser” bör Gubbängsfältet inkluderas, även om fältet nämns på andra platser i texten.

Vi efterlyser också att de många grönområden som finns i Farsta stadsdelsområde omnämns på ett bättre sätt i texten. Dessa fyller i dag en viktig funktion för rekreation och motion.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt ordförande Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

I grunden är förslaget bra men var kommer resurserna ifrån med tanke på de neddrag­ningar som görs i budgeten av den borgliga majoriteten. Redan nu ser vi att det saknas medel och med aviserade neddragningar kommer det knappast bli några pengar kvar till någon idrottsprofilering i Farsta stadsdelsområde. Risken är stor att projektet blir ett slag i luften.

§6 Verksamhetsplan 2011 för idrottsnämnden

Dnr: 101–1090/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag

a. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2011 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

b. Simhallstaxor justeras enligt bilaga 2.

c. Nämnden begär omslutningsförändring med 3,3 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 6.

d. Idrott utomhus västerort utgör en intraprenad.

2. Att därutöver anföra följande

Idrottsnämndens uppdrag är dels att medverka till att Stockholm utvecklas som en attraktiv och levande stad med goda möjligheter till rekreation, motion och upplevel­ser, dels att skapa goda förutsättningar för att främja stockholmarnas hälsa och möjlig­heter till ett fysiskt aktivt liv. Det föreliggande förslaget till verksamhetsplan för 2011 svarar väl upp mot detta uppdrag och sätter upp ambitiösa målsättningar för att nå detta. Idrottsnämnden vill dock lyfta fram några särskilt viktiga prioriteringar för verksamhetsåret.

Överordnad idrottspolitisk målsättning

Idrottsnämndens arbete ska ha som överordnad målsättning att främja idrott och mo­tion och hälsa bland stockholmarna i allmänhet och inom prioriterade målgrupper i syn­nerhet. Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar samt personer med funk­tionsnedsättning. Stockholms idrottspolitik ska bidra till att barn och ungdomar i hela Stockholm, oberoende av kön, socioekonomisk status eller etnisk bakgrund, uppmunt­ras och ges goda förutsättningar att idrotta. För att kunna nå breda grupper av stock­holmare och även säkerställa idrottande högre upp i åldrarna är bredd- och spontanid­rott prioriterat.

Denna överordnade målsättning innebär att såväl prioritering av investeringar i idrotts­anläggningar som det ekonomiska stödet till idrottsrörelsen måste kunna motive­ras med att det bidrar till uppfyllelse av det målet. Underlagen för nämndens be­slut ska därför innehålla tydligare och utförligare motiveringar för de priorite­ringar som görs, baserat på relevant och tillförlitligt statistiskt underlag samt aktuell forskning.

Utvecklad upphandlings- och beställarkompetens

Under året ska också idrottsnämndens kompetens som beställare av idrottsinvester­ingar stärkas. Ambitionen ska vara att ta fram ett adekvat och objektivt beslutsunder­lag med avseende på bland annat demografisk utveckling och översiktsplanens målsätt­ningar för att kunna göra väl avvägda och långsiktigt hållbara prioriteringar på flera års sikt. För att säkerställa detta och optimera tidpunkt och lokalisering av inve­steringarna ska samverkan med exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, stadsdelsnämnderna, samt i förekommande fall andra kommuner i regionen, stärkas.


Vidare behöver idrottsnämnden utveckla upphandlingsförfarandet vid investeringar i idrottsanläggningar. Orsaken till att ofta få aktörer lämnar anbud på idrottsentreprena­der behöver klarläggas och åtgärder vidtas för att säkerställa fler an­budsgivare, större konkurrens samt bättre prognossäkerhet i kalkylen redan vid in­riktningsbeslut. Särskilt angeläget är det att ta tillvara erfarenheterna av den nya upp­handlingsmodellen konkurrenspräglad dialog som kommer att prövas i samband med uppförandet aven ny idrottshall i Stora Mossen.

Detta är desto viktigare eftersom mer av idrottsnämndens verksamhet ska ske i alterna­tiv regi, fler anläggningar drivas av externa utförare och konkurrensneutralite­ten gentemot privata aktörer säkras. En större flexibilitet avseende ambitionsnivå för nya anläggningar ska eftersträvas, med en öppenhet såväl för att utnyttja före detta in­dustrilokaler eller andra lämpliga befintliga fastigheter, som för enklare anlägg­ningar med hög verkansgrad.

Bidragsöversyn och idrottsbonus

Idrottsförvaltningen får i uppdrag att göra välavvägda effektiviseringar av den egna or­ganisationen samt att göra en översyn och återkomma till nämnden med förslag till re­videring av föreningsbidragens utformning. Denna revidering ska ske i dialog med fö­reträdare för idrottsrörelsen och med ambitionen att bibehålla fortsatt goda förutsätt­ningar för föreningar och olika idrotter i Stockholm.

I samband med översynen av föreningsbidragen ska även en förutsättningslös pröv­ning av hela idrottsnämndens stöd till idrottsrörelsen göras. Den prövningen ska syfta till att utveckla ett förslag till idrottsbonus som stärker idrottsrörelsens ekonomiska obe­roende och förutsättningar till annan finansiering, större inslag av projektbidrag, samt en tydligare inriktning mot stöd som premierar verksamheter som tydligt svarar upp mot stadens idrottspolitiska målsättningar. Bland de viktigaste målsättningarna är att uppmuntra idrottsföreningarna att öka inslaget av extern finansiering och att skapa goda förutsättningar för detta.

Inriktningen ska vara att idrottsnämndens bidragsgivning blir mer transparent och tyd­ligare motiveras utifrån prioriterade målgruppers behov och de idrottspolitiska mål­sättningarna. Ett förslag till idrottsbonus samt nya långsiktiga principer för bidrags­givning ska bli föremål för beslut i nämnden senast i samband med verksamhets­planen för 2012.

Det ska vara enkelt för stockholmarna att idrotta

Det förändringsarbete som inleds i och med detta beslut har som mål att underlätta för stockholmarna att motionera och idrotta. Stockholm ska vara en stad där trösk­larna till idrottandet är låga och där fler stockholmare upplever att möjligheterna till rö­relse och fysisk aktivitet är goda och varierade. Vare sig det handlar om att gå på gym, simma, spela fotboll eller ta en joggingtur ska det vara enkelt och tryggt i hela Stockholm. Staden ska vara en professionell och serviceinriktad partner för enskilda stockholmare och för idrottsrörelsen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-05.

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska samtliga nämnder upprätta en egen verksamhetsplan för det kommande året, med utgångspunkt från den budget som kommunfull­mäktige har fastställt.

Stadsledningskontoret har läm­nat kompletterande anvisningar för verk­samhetsplanernas struk­tur, innehåll och disponering. Verksamhetsplanen följer den struktur som anges i stadens web­base­rade planerings- och uppföljningssystem, ILS. Med utgångspunkt från kommunfullmäkti­ges inriktningsmål och mål för verksam­hetsområdena fastställer nämnden uppföljningsbara mål för sina verksamheter. Till målen kan nämnden ange indikatorer med målvärden som ska upp­nås under året samt aktiviteter som ska bidra till att målen uppnås.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

1. Idrottsnämnden godkänner verksamhetsplan för 2011 och överlämnar den till kommunsty­relsen.

2. Simhallstaxor justeras enligt bilaga 2.

3. Nämnden begär omslutningsförändring med 3,3 mnkr för driftbudgeten enligt bilaga 6.

4. Idrott utomhus västerort utgör en intraprenad.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) Fredric Ericsson (C) samt er­sättaren Daniel Långström (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt föl­jande:

 1. Att delvis bifalla förslaget till verksamhetsplan med hänvisning till socialdemokraternas budgetreservation i kommunfullmäktige
 2. Att avslå förslaget till minskning av föreningsbidrag
 3. Att uppdra åt förvaltningen att löpande utvärdera konsekvenserna av överföringen. av fas­tigheterna till fastighetsnämnden
 4. samt att därutöver anföra

Vi kan konstatera att med den här verksamhetsplanen blir det ett tufft år för stockholmsid­rotten 2011.

Vi tycker det är fel att minska på de redan snåla föreningsbidragen. Många är de barn och ungdomar som skulle vilja idrotta eller delta i annan verksamhet men som inte bereds plats beroende på att föreningarna inte har möjlighet att ta emot dem. Att dra ned anslaget med 25 % kommer innebära risk för att föreningar också tvingas höja avgifter vilket gör det ännu dyrare att delta i föreningslivets verksamheter och det kommer självklart göra det ännu tyngre för de familjer som har en ekonomiskt svår situation.

Fastigheter och anläggningar ska föras över till Fastighetsnämnden. I förslaget till verksam­hetsplan framgår tydligt att det finns många oklarheter om vad konsekvenserna av detta kommer att bli bl.a. för nämndens budget.

Att satsa på spontanidrott är en viktig fråga. I detta är satsningarna på utegym en viktig del. Vi anser att ute gym bör placera så att de lätt kan användas. Det är viktigt att dessa finns på olika ställen i staden. Därför tycker vi att man måste titta på att anlägga utegym också i sydvästra Stockholm.

Energikostnader är en stor del av nämndens budget. Förvaltningen bör titta på hur man kan minska energiförbrukningen genom att använda ny teknik. T ex genom andra typer av

reningsanläggningar i badhusen, att ta tillvara spillvärme eller spillkyla på olika sätt men också genom att anlägga akvifärer.

Det är positivt att nämnden satsar på idrotter för både flickor och pojkar. I en sådan satsning skulle också gymnastik kunna vara en viktig del.

Det är med förvåning vi konstaterar att majoriteten återigen kommer med förslag om att privatisera driften av våra badhus.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande

Dels med instämmande av Carin Jämtin m.fl. (S) beslutssatser:

 1. Att avslå förslaget till minskning av föreningsbidrag
 2. Att uppdra åt förvaltningen att löpande utvärdera konsekvenserna av överföringen. av fas­tigheterna till fastighetsnämnden

Och dels med följande:

 1. att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011,
 2. att återremittera verksamhetsplanen till förvaltningen för omarbetning med nedanstå­ende anförande samt Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som grund
 3. att nämnden ska verka för att en bandyhall ska stå klar senast år 2013
 4. att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av betydande nedskärningar i idrottsnämndens verksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag till kommun­fullmäktige avsattes 17,4 mkr mer till idrottsnämnden än i den moderatledda majoritetens budget. Till skillnad från Miljöpartiets budgetförslag saknar majoritetens budget pris- och lönekompensation, vilket är ett av skälen till att besparingar nu måste genomföras i verk­samheterna.

Ett område som föreslås få nedskärningar är föreningsbidragen som minskar med 10 mkr jämfört med prognosen för 2010. Detta är ytterst beklagligt. Stockholms ideella föreningar gör ett ovärderligt arbete för att främja folkhälsa och välbefinnande hos stadens barn och unga. Att skära ned på bidragen till dessa föreningar innebär att barns och ungas möjlighe­ter till idrott och rekreation samt en meningsfull fritid kommer att försämras. Sedvanligt är det de barn med sämst ekonomiska förutsättningar som kommer att drabbas hårdast av ned­skärningarna.

Ytterligare ett område där nedskärningar föreslås är de verksamheter som drivs för personer med funktionsnedsättning (en minskning på 1,1 mkr jämfört med prognosen för 2010). Nedskärningarna kommer att försämra möjligheterna för en av de mest utsatta grupperna i samhället att utöva idrott och motion.


Förslaget till verksamhetsplan lyfter fram att idrottsnämnden ska verka för uppförandet av en bandyhall i Stockholmsregionen, något som välkomnas. Ett tydligare mål för uppföran­det bör dock anges, där verksamhetsplanen fastslår att en bandyhall ska stå klar 2013, oav­sett i vilken utsträckning andra länskommuner bidrar med finansiering.

En viktig aspekt vid planering av nya idrottsanläggningar är att säkerställa att stadens invå­nare på ett enkelt sätt kan ta sig till anläggningarna med kollektivtrafik. Förvaltningen bör föra en kontinuerlig dialog med SL när det gäller linjesträckningar och busshållplatsers pla­ceringar i syfte att underlätta resor. Vidare bör inga nya anläggningar byggas utan att de delvis drivs av förnyelsebara energikällor, något som bör fastslås i verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen bör även kompletteras med åtgärder för att förbättra möjligheterna för föreningsdrivna hallar och lokaler att kunna utveckla verksamheten. Ett flertal föreningar driver sina egna hallar och anläggningar idag. Dessa bör uppmuntras att utveckla sina verk­samheter för att ytterligare bredda idrotts- och motionsutbudet för stadens invånare. För­valtningen bör därför se över möjligheterna till kommunal borgen i de fall föreningar med god ekonomi vill bygga till eller bygga nytt i anslutning till sina nuvarande anläggningar.

Avslutningsvis bör målet avseende inköpta ekologiska livsmedel öka till minst 40 %, istäl­let för det lågt satta målet på 25 %.

Med anledning av ovanstående synpunkter och de föreslagna neddragningarna föreslås att förslaget till verksamhetsplan återremitteras för

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Dels med instämmande av Carin Jämtin m.fl. (S) beslutssatser:

 1. Att avslå förslaget till minskning av föreningsbidrag
 2. Att uppdra åt förvaltningen att löpande utvärdera konsekvenserna av överföringen. av fas­tigheterna till fastighetsnämnden

Och dels med följande:

 1. Att avslå förvaltningens förslag till förmån för Vänsterpartiets budgetförslag i kommun­fullmäktige som omfattar idrott och hälsa
 2. Samt att anföra följande:

Vi noterar med tillfredsställelse att folkhälsoperspektivet ska vara grundläggande för id­rottsnämnden. Den moderatledda majoriteten har tagit intryck av de senaste årens diskus­sioner och utredningar som understryker vikten av att stockholmarna bör engagera sig mer i idrottsrörelsens föreningar. Detta stärker folkhälsan och samhällsengagemanget. Ytterst handlar det om att idrotten ska vara till för alla och den ska vara demokratisk. Vi delar för­valtningens oro kring den omorganisering som högeralliansen drev igenom nyligen utan grundlig konsekvensanalys. Denna politik har skapat en kaosartad situation på förvalt­ningen och har medfört en otydlig ansvarsfördelning mellan idrottsförvaltningen och fastig­hetsförvaltningen.

Vänsterpartiet vill som enda parti ändra idrottsrörelsens bidragssystem i grunden så att skillnader på grund av ålder, kön, bostadsort m.m. minskas. Idrottsrörelsen med sina 3 mil­joner utövare brukar med rätta kallas Sveriges största folkrörelse. Idrotten kan ge såväl ut­övare, ledare och publik stora och vardagliga upplevelser. Den kan ge många en rikedom i sina liv och påverkar såväl unga som gamla, kvinnor och män.


Förordningen om och regler för bidragen till idrottsverksamheten i staden bör dock kompletteras med ett barnperspektiv. Begreppet "barnperspektiv" tar sin utgångspunkt i FN:s konvention om barnens rättigheter och understryker att barn är självständiga individer men med rätt till stöd och skydd. Ingen annan frivilligt organiserad verksamhet kan jämföras med idrottens förmåga att locka barn och ungdomar till en aktiv fritid. Mer än åtta av tio ungdomar har åtminstone någon gång före 20 års ålder tillhört en idrottsförening. Effekten av de skattesänkningar som högeralli­ansen har genomfört avspeglar sig i form av nedskärningar och avgiftshöjningar. De avise­rade nedskärningar på 10 miljoner kommer att vara dödsstöten för många föreningar som har barn och ungdomsverksamhet. Samtidigt som dessa nedskärningar sker på främst barn och ungdomar bygger högeralliansen en gigantisk fotbollsarena i miljardklass. Vi kan blott konstatera en slagsida i prioriteringar.

Trots att de investerade resurserna skall fördelas rättvist är det tydligt att aspekter som kön, socioekonomi, etnicitet, familjeförhållanden, utbildning, geografi m.m. alltjämt inverkar på barns och ungdomars delaktighet i föreningsidrotten. Något förenklat är mönstret att pojkar idrottar mer än flickor - och att rika idrottar mer än fattiga. Vi vill uppdra åt förvaltningen att komma med förslag om hur vi återinför gratis bad för barn och ungdomar. Med vårt för­slag att möjliggöra personneutrala kort till bad och idrottshallar i Stockholm skulle fler stockholmare få möjlighet att träna och må bättre. Vi tycker att tillgänglighet till kommu­nens idrottsanläggningar också skall ha en ekonomisk dimension.

Utvärderingen av idrottens betydelse för folkhälsan är otvetydig: idrott, motion och fysisk aktivitet har tydliga positiva hälsoeffekter i form av minskad risk för framtida sjukdomar och ökad upplevelse av fysiskt/psykiskt välmående. Sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa gäller för båda könen och oavsett ålder. Detta medför att också människors förutsätt­ningar för hälsa och välbefinnande är ojämnt fördelade i samhället. Bidragsnivåerna måste anpassas utifrån faktorer som ålder, kön, bostadsort m.m. och inte som idag bara utgå från antalet deltagare och sammankomster. Idag har bidraget en konstruktion som i praktiken gynnar lagidrotter före individuella idrotter och pojkars idrottande före flickors. Vidare gynnas idrotter med låga omkostnader och föreningar med stora intäkter från annat håll, eftersom bidraget inte heller tar hänsyn till sådana faktorer.

Det är viktigt att driften av anläggningarna rent generellt kan bedrivas så effektivt som möjligt. Att konkurrensutsätta driften av idrottsanläggningar är dock helt fel väg att gå. Vi tycker det är vanstyre att fortsätta satsa onödiga resurser på att konkurrensutsätta bad och idrottshallar trots att förvaltningen tidigare påpekat ekonomiska nackdelar med det. Id­rotts­nämnden ska inte medverka till att driften av idrottsanläggningarna konkurrensutsätts. Den moderatledda majoriteten rear i första hand ut sim- och idrottshallar där det enligt en analys av marknaden finns privata intressenter. En majoritet av stadens personal vill dock att deras verksamheter även fortsättningsvis ska drivas i kommunal regi. Den nuvarande majoriteten säljer ut våra gemensamma tillgångar med sådan hastighet att det snart inte finns några kommunala alternativ. När pri­vata aktörer går in i verksamheter som vanligtvis drivs i gemensam regi får det dessutom ofta till följd att tillgängligheten och kvaliteten minskar, d.v.s. inträdespriser och avgifter höjs samt personal sägs upp.

Hallar och andra idrottsanläggningar medför en stor energianvändning och därmed höga energikostnader. Med hänsyn till såväl ekonomi som miljö är det därför angeläget att tillva­rata alla möjligheter till energieffektivisering samt där så är möjligt i högre grad nyttja al­ternativa energikällor. En plan för detta arbete behöver tas fram.


I jämförelse med de flesta andra kommuner är Stockholm underförsörjt vad gäller idrotts­anläggningar - idrottshallar, fotbollsplaner etc. - räknat i antal anläggningar per l 000 invå­nare. Idrottsförvaltningen bör därför ges i uppdrag att utreda möjligheten att anlägga multi­funktionsanläggningar för i första hand spontant idrottande.

I uppdraget ingår att lokalisera och prioritera de 10 områden där behoven av den här typen av anläggningar är som störst.

Vänsterpartiet tycker att det är hög tid att starta bygget av en bad och idrottshall i Skarp­näck och anslår investerings medel för det. Högeralliansen var med och biföll vår motion i kommunfullmäktige om badanläggningsbygget och nu tycks de inte vara intresserade av det alls.

Vi vill utnyttja den spännande topografin som finns vid Högdalstopparna till att bygga yt­terligare en skateboardbana eftersom den förras placering inte var optimal.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att denna avslås och att ärenden skall behandlas vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter de övriga framlagda förslagen mot varandra och finner att idrotts­nämnden beslutar en­ligt ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Det är positivt att idrottsförvaltningen lägger stor vikt vid tillgänglighetsaspekterna av­seende ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad. Samtidigt är det viktigt att även snabbt åtgärda de brister som framkommer i de genomgångar som görs tillsammans med han­dikapprådet.

§7 Förslag till program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-959/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Förvaltningens redovisning godkänns som yttrande över remissen ”Förslag till pro­gram för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015”.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-22.

Förslaget till ”Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 – 2015” är ett nytt handikappolitiskt program som Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har tagit fram i samverkan med stadens förvaltningar och bolag samt handikapporganisationer.

Det ersätter det tidigare handikappolitiska programmet, som gällde fram till och med 2010. Utgångspunkten för programmet är FN:s konvention om rättigheter för personer med funk­tionsnedsättning. Programmets övergripande mål är: ”I Stockholms stad ska alla ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap.”

Programmet omfattar sju mål inom områdena fysisk miljö, kommunikation, bemötande, utbild­ning, arbete, bostad och fritid. Alla målen har indikatorer som ska vara mätbara och som ska kunna visa i vilken grad målen har uppfyllts.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Det är glädjande att ett nytt program för delaktighet för personer med funktionsnedsätt­ning finns framtaget och att programmet ska utgöra ett av stadens styrdokument samt ingå i stadens integrerade ledningssystem. Därtill är det positivt att handikapprörelsen har varit delaktig i arbetet.

Värt att notera är dock att barn har saknats bland de representanter som tagit fram pro­grammet, vilket är beklagligt. Barnkonventionen fastslår tydligt barns rätt till delaktig­het och att göra sin röst hörd. Om barn med funktionsnedsättning hade givits möjlighet att delta i arbetet hade staden med större säkerhet kunnat förvissa sig om att program­met innehåller rätt prioriteringar sett ur barnets perspektiv.

§8 Ryttarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport. Remiss från kommunstyrelsen.

Dnr: 015-958/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Remissen besvaras med idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-03.

Fastighetsbolaget Stockholms Ryttarstadion AB arrenderar av Kungliga Djurgårdens Förvalt­ning den mark som ridhusen, kanslibyggnaden och stallbyggnaden står på samt marken där­emellan och hyr ut dessa byggnader till en mängd hyresgäster, t.ex. Östermalms Ridskola och Stockholms Ridhus. En upprustning av Ryttarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport är därför en angelägenhet för främst dessa ovan nämnda aktörer.

Förvaltningen ser positivt på möjligheterna att utveckla och stärka ridsportverksamheten genom att Ryttarstadion rustas upp och ges bättre förutsättningar för tävlingsverksamhet även på en högre nivå.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§9 Val av ledamöter till idrottsnämndens handikappråd 2011-2014.

Dnr: 012-1071/2010

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden utser följande ledamöter i idrottsnämndens handikappråd för 2011 - 2014

Gunnar Augustsson (SDRF)

Dolores Back (NHR)

Jan Delvert (HSO)

Gunnar Hellberg (HSO)

Therese Rudolfsson (DHR)

Boris Samuelsson (SRF)

Eva Söderbärj (FUB)

Nils Ander, Stockholms handikappidrottsförbund, adjungerad,

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2010-12-21.

Idrottsnämndens verksamhet har sedan 1997, enligt beslut i kommunfullmäktige, haft ett han­dikappråd knutet till sig. Enligt beslutet ska idrottsnämnden och Stockholm Globe Arena

Fastigheter AB ha ett gemensamt handikappråd. Rådet skall bestå av sju ledamöter som nomi­neras av HSO - Handikapporganisationernas samarbetsorganisation i Stockholms stad. HSO samordnar nomineringar till handikapprådet i samverkan med handikappföreningar både inom och utanför HSO.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar sär­skilt uttalande enligt följande:

Kontinuerlig dialog och samverkan mellan idrottsnämnden och handikappföreningarna är av grundläggande betydelse för en hög kvalitet i stadens verksamheter sett ur ett tillgänglighetsper­spektiv. Här spelar handikapprådet en mycket viktig roll.

Vidare är det viktigt att staden skapar former och strukturer för att bättre tillvarata barns och ungas åsikter i kommunens beslutsprocesser, bland annat gällande tillgänglighetsfrågorna. Här har idrottsnämnden ett ansvar att tillse att barn och unga med funktionsnedsättning kan göra sin röst hörd. Att ta del av barns och ungas egna åsikter höjer kvaliteten i de beslut som fattas och är också ett ansvar som åläggs staden i och med Sveriges ratificering av Barnkonventionen.

§10 Tidsbegränsad upplåtelse av Bandhagens gymnasium bollplan till AB Storstockholms Lokaltrafik

Dnr: 412-005/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Upplåta Bandhagens gymnasiums bollplan till AB Storstockholms lokaltra­fik (SL) under perioden från och med februari till och med oktober 2011 för arbetsplatskontor och mate­rialhantering m.m. för samordnad upprust­ning av tunnelbanenätet, Hagsätragrenen.

2. SL åläggs efter avslutad upplåtelsetid att återställa Bandhagens gymnasi­ums bollplan i befintligt och avstädat skick.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-04.

SL och idrottsnämnden avtalade 2007 om att Tallkrogens bollplan kunde upplåtas som depå- och omlastningsområde vid samordnad upprustning av Tunnelbanenätet Skärmarbrink – Farsta strand, SU 2008 Farstabanan. Erfarenheterna av detta avtal var mycket goda.

SL har nu åter uppvaktat nämnden och efterfrågar möjligheterna till ett liknande avtal kring Bandhagens gymnasiums bollplan belägen i anslutning till Trollesunds­vägen i stadsdelen Bandhagen för en upprustning av Tunnelbanenätet Gullmarsplan – Hagsätra. SL önskar hyra bollplanen under perioden från och med februari till och med oktober 2011.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade att förvaltningen nu har färdigställt ett preliminärt bokslut. Re­sulta­tet är positivt och förvaltningen analyserar nu resultatet. Bokslutet skall före­läggas revisorerna och kommer att redovisas tillsammans med verksamhetsberättelsen vid nämndsammanträdet i februari.

§12 Farsta sim och idrottshall, reviderat genomförandebeslut.

Dnr: 412-267/2010

BESLUT

Ärendet behandlas under sekretess vid slutet möte

Idrottsnämnden beslutar följande:

 1. Att i huvudsak bifalla idrottsförvaltningens förslag till beslut,

a. Idrottsnämnden godkänner en ökad investeringsutgift för projektet, i förhål­lande till tidigare beslut, med 10,8 mnkr (5,5 %) till totalt 207,2 mnkr. Ök­ningen ska inrymmas i fastighetsnämndens ram för idrottsinve­steringar

b. Idrottsnämnden godkänner trots kostnadsökningen att vissa reduceringar/ pro­gramförändringar måste göras för att inrymma projektet inom 207,2 mnkr

c. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningens i uppdrag att teckna hy­resavtal med fastighetskontoret om Farsta sim- och idrottshall.

 1. Samt att därutöver anföra följande.

Upprustningen och moderniseringen av Farsta sim- och idrottshall är en angelägen och välkommen investering som bidrar till uppfyllandet av flera angelägna mål. Far­sta sim- och idrottshall är en av stadens större anläggningar. Den är dock mer än 35 år gammal och i behov av betydande investeringar för att kunna fortsätta att fungera som modern och attraktiv anläggning för stockholmarna.


Det är därför välmotiverat att investera för att förlänga livslängden på denna kultur­historiskt värdefulla anläggning, samtidigt som också insatser görs för förbättrad till­gänglighet och energieffektiviseringar.

Inte minst är det positivt med ett nytt plaskbad får barn upp till fem år. Dessa in­vesteringar överensstämmer väl med den idrottspolitiska målsättningen att öka stockholmarnas simkunnighet.

Fördyringen av projektet - med ökade utgifter på över 40 procent mellan inrikt­nings- och genomförandebeslut - är emellertid mycket bekymrande, liksom osä­kerheten rörande oväntade kostnader som kan komma att uppstå under genomfö­randet. Sannolikheten för att ett nytt förfrågningsunderlag skulle generera mer konstadseffektiva anbud får dock bedömas som liten, varför nämnden tillstyrker förvaltningens förslag till reviderat genomförandebeslut.

Idrottsnämnden förutsätter att de kommersiella ytorna, i enlighet med nämndens tidigare beslut, inte minskas. Det är även viktigt att i samband med upprustningen vidta åtgärder för miljösmarta lösningar och hygien, och därför ska de synpunkter som miljö- och hälsoskyddsnämndens framfört avseende reningsteknik m.m. beak­tas.

Under genomförandetiden föreslås hela anläggningen hållas stängd. Det är därför angeläget att idrottsförvaltningen säkerställer tillfredsställande och kostnadseffek­tiva provisoriska lösningar för både allmänheten, skolorna i närområdet och de föreningar som brukar bedriva verksamhet i Farstahallen. För att minimera den tid som anläggningen hålls stängd för allmänheten är det även av vikt att förvalt­ningen noga följer upp att tidplanen hålls.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-01-05.

Efter att kommunfullmäktige i december 2010, och tidigare idrottsnämnden i mars 2010, fattat genomförandebeslut om att rusta upp och modernisera Farsta sim- och idrottshall, har arbetet med att färdigställa förfrågningsunderlag samt annonsering för anbud genomförts. Inkomna anbud visar att den i genomförandebeslutet angivna totala investe­ri­ngsutgiften för projektet inte kan hållas. Detta om projektet ska genomfö­ras med det innehåll som ursprungligen angivits i programmet. Tillkommande programpos­ter efter förfrågningsunderlagets färdigställande och anbudstidens utgång har ock­så påverkat den beräknade totalkostnaden. Efter genomgång av olika alternativa lösningar som står till buds för att kunna genomföra projektet, föreslår idrotts­förvaltningen att en viss bantning av det ur­sprungliga programinnehållet sker.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

 1. Idrottsnämnden godkänner en ökad investeringsutgift för projektet, i förhål­lande till tidi­gare beslut, med 10,8 mnkr (5,5 %) till totalt 207,2 mnkr. Ök­ningen ska inrymmas i fastighetsnämndens ram för idrottsinvesteringar
 2. Idrottsnämnden godkänner trots kostnadsökningen att vissa reduceringar/ pro­gramföränd­ringar måste göras för att inrymma projektet inom 207,2 mnkr
 3. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningens i uppdrag att teckna hy­resavtal med fastighets­kontoret om Farsta sim- och idrottshall.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

 1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
 2. Samt att därutöver anföra

Vi ser det som lämpligt att upprusta i enlighet med det tidigare förslaget istället för att lyfta ut delar för att återkomma senare. Risken är uppenbar att det i slutändan fördyrar upprust­ningen.

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt föl­jande:

 1. Att idrottsnämnden godkänner en ökad investeringsutgift för projektet, i förhållande till tidigare beslut med 19 mnkr (9,5 %) till totalt 215,1 mnkr. Ökningen ska inrymmas i fastighetsnämndens ram för investeringar.
 2. Att idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att teckna hyresavtal med fastighets­kontoret om Farsta sim- och idrottshall.
 3. Att därutöver anföra följande

Det är beklagligt att projektet har fördyrats i relation till den ursprungliga kostnadsupp­skattningen. Samtidigt finns det goda skäl till att den upprustning som ursprungligen plane­rades ska genomföras med samma höga kvalitet som avsågs initialt. De satsningar som görs idag kommer att betala igen sig på längre sikt och staden undviker att skjuta nödvändiga in­vesteringar på framtiden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Daniele Fava (FP) Fredric Ericsson (C) samt ersättaren Daniel Långström (KD) yrkar bifall till sitt förslag till beslut. Se under rubriken BESLUT.

Reservation

Vice ordförande Carin Jämtin m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till för­mån för sitt för­slag till beslut.

_ _ _