Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2011-05-17

Sammanträde 2011-05-17

Datum
Klockan
17:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset.

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

5 Tertialrapport 1/2011 för idrottsnämnden

6 Stopp för privatisering av driften av Högdalens sim- och idrottshall. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen.

9 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§57 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§58 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar godkänna anmälan av protokoll nr 4/2011 från nämndens sammanträde 2011-04-12 som justerats 2011-04-15.

§59 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Jari Visshed (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§60 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar följande:

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2011-04-01 – 2011-05-02

b) Handikapprådsprotokoll nr 1; 8 februari 2011, nr 2; 8 mars 2011 och nr 3;
5 april 2011

c) Personalrepresentanter i idrottsnämnden§61 Tertialrapport 1/2011 för idrottsnämnden

Dnr: 102-448/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

  1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

  2. Nämnden begär att 17,5 mnkr netto avseende af Chapman och ridanläggningarna överförs till fastighetsnämnden.

  1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-17.

Intäkterna för perioden januari-april har varit lägre än budgeterat samtidigt som kostnaderna för samma period har varit högre än budgeterat. Detta beror främst på lägre försäljningsintäkter än beräknat för sim- och idrottshallarna samt högre ener­gi­kostnader till följd av ett högt elpris.

Ovanstående utveckling gör att förvaltningen i tertialrapport 1 redovisar ett netto­un­derskott om 6,1 mnkr jämfört med budget. I prognosen ingår en besparing på fastighetsunderhållet. I och med att förvaltningen inarbetade stora besparingar re­dan i verksamhetsplanen görs nu bedöm­ningen att ytterligare besparingar inte är möjliga om idrottsnämnden ska uppfylla sitt uppdrag och sina mål. En stor del av nämndens verksamhet är intäktsfinansierad och ytterligare bespa­ringar kan där­med ge en negativ ekonomisk effekt i form av minskade intäkter.

Årsprognosen inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen, in­täktsut­vecklingen och vad den slutliga ekonomiska effekten av överföringen av idrottsfastigheterna till fastighets­nämnden blir. Dessa osäkerhetsfaktorer belystes redan när verksamhetsplan 2011 upprättades. En mer gynnsam utveckling av in­täk­terna och energikostnaderna, än vad förvaltningen bedö­mer som realistiskt i nuläget, krävs för att idrottsnämnden ska kunna redovisa ett resultat i ba­lans vid årets slut.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. I huvudsak bifalla förvaltningens förslag

2. Att budgeten revideras

3. Därutöver anföra följande

Rapporten visar att idrottsnämnden inte klarar av att hålla budget. Redan nu redovisas ett netto­underskott på 6,1 milj på årsbasis. Tyvärr besannas våra påpekanden om att detta skul­le bli fal­let med den strama budget som lades och som mer får betraktas som en glädjekal­kyl, för att dölja verkligheten, från den moderatledda majoriteten. Ytterligare nedskärnin­gar går i dagsläget inte att genomföra enligt vår uppfattning utan att målen för hela verk­-

samheten omprövas. Det går inte att komma till rätta med underskotten genom att spara på löpande underhåll. Detta kommer att resultera i ännu större kostnader i framtiden.

Bristen på pengar kommer att leda till att vi får en idrottspolitik som inte är värd namnet om inte budgeten revideras.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att i huvudsak bifalla idrottsförvaltningens förslag till beslut samt

2. att därutöver anföra följande

I tertialrapporten föreslår idrottsförvaltningen en mer grundlig undersökning om förenin­gsstö­dets utformning, vilket är positivt. Enligt verksamhetsplanen 2011 ska en omdaning av före­ningsstödet bland annat syfta till att öka antalet aktiva. I arbetet är det således ange­läget att barn och unga ges möjlighet att göra sin röst hörd eftersom de utgör en mycket viktig målgrupp. Vi­dare anger verksamhetsplanen att förvaltningen ska se över möjlighe­terna att gå från generella bidrag till projektbidrag. Vi vill redan nu varna för risken att pro­jektbidrag kräver en alltför stor administrativ insats av föreningarna. För föreningsverk­samhet där inga större förändringar är önskvärda mellan verksamhetsåren lämpar sig pro­jektbidrag troligtvis inte som bidragsform. Det är viktigt att föreningarna får ägna sig åt sin kärnverksamhet, nämli­gen att skapa möjlig­heter för stockholmarna till en meningsfull fritid.

Enligt tertialrapporten finns 20,4 mnkr avsatta till att bygga en skateboardpark i Högdalen. Dessa pengar kommer dock enligt uppgifter från idrottsförvaltningen enbart att räcka till att bygga halva den planerade skateboardparken som sedan länge utlovats av majoriteten. Pengar behöver skjutas till för att färdigställa vad som utmålats som ”Europas största skateboardpark” och därigenom hålla de löften som majoriteten givit Stockholms skejtare.

Idrottsförvaltningen rapporterar att löpande underhåll inte kommer att kunna upprätthållas, vil­ket är allvarligt eftersom eftersatt underhåll riskerar att medföra stora kostnader på sikt. Det är ett oansvarigt sätt att hantera stockholmarnas egendomar på. Tillräckliga resurser måste tillfö­ras för att säkerställa att det löpande underhållet upprätthålls.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Jari Visshed m.fl. (S) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Besparingarna i alliansens budget för idrottsnämnden pressar nu alltmer förvaltningen till att vända ut och in på sig själva för att klara driften inom de trånga ramarna. Nu lyckas man ändå inte med det utan befarar ett nettounderskott om 6,1 mnkr. Vi delar förvaltnin­gens bedömning att ytterligare besparingar skulle vara direkt kontraproduktiva genom att de då också minskar intäkterna inom nämndens område. Att skära på fastighetsunderhållet låter också som en åtgärd som kan leda till att man biter sig själv i svansen.

Vi är oroade av de nedskärningar som man nu genomför av driftbudgeten för idrotts­nämn­den. Men vi är också oroade för de mer långsiktiga effekterna av att investeringarna i framtida an­läggningar minskar. Stockholm är en stad som lider av att ha för lite anlägg­ningar för idrott.

I en stor västsvensk stad går det 13000 invånare per hall. I en annan mer sydlig stad är siffran 18000 per hall. I Stockholm går det 46000 invånare per idrottshall. Rom byggdes inte på en dag. Men ska Stockholm leva upp till epitetet en idrottsstad krävs en tydlig in­vesteringsstrategi och plan för hur antalet anläggningar ska öka.

Nu ser vi hur den borgerliga majoriteten minskar på investeringarna när man istället borde öka dem. Allt fler projekt omges av frågetecken när det istället borde vara tydlighet som gäller. Vad händer med Europas största skatepark i Högdalen? När kommer Hjulstahallen på plats. Ska bandyn finnas kvar i Stockholm? När kan stockholmarna bada i Vanadisba­det?

Man ägnar kraft och möda åt att konkurrensutsätta simhallar trots att det är bra fungerande verksamheter som drivs till rimliga kostnader.

I syfte att minska hallbristen har vi socialdemokrater tidigare sagt att minst två nya full­sto­ra hallar ska byggas varje år. Vi avser att utvärdera detta. Vi instämmer i de funderingar som för­valtningen har om att bygga billigare men funktionella hallar. Även omvandlingen av industri­lokaler till idrottsytor tycker vi är mycket intressant. Här krävs en viss flyhänthet då tillfällen ofta hinner försvinna vid en alltför rigid budgetföljsamhet oaktat att det skulle vara ekonomiskt lönsamt för staden.

§62 Stopp för privatisering av driften av Högdalens sim- och idrottshall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs. Yttrande över remiss från kommunstyrelsen

Dnr: 015-366/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen åberopas idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-04-19.

I en motion av Mehdi Oguzsoy (V) behandlas frågan om att konkurrensutsätta driften av Hög­dalens sim- och idrottshall. Motionären befarar att en upphandling på olika sätt kommer att in­nebära en försämring för anläggningens besökare. Motionen utmynnar i förslaget att en refe­rensgrupp med lokala politiker med flera tillsätts för att ta fram en konsekvensanalys.

Av idrottsnämndens aktivitetsplan för upphandling och konkurrens framgår att nämnden avser att upphandla verksamhetsdriften vid Högdalens sim- och idrottshall. Idrottsnämndens uppdrag är att öka den fysiska aktiviteten bland stadens invånare. Detta kan även ske genom att ta till­vara kompetens utanför kommunen, i form av privata aktörer eller genom föreningslivet. För­


valtningen menar att det för besökarna inte kan ha någon betydelse vem som svarar för verk­samhetsdriften vid exempelvis en sim- och idrottshall. En eventuell konkurrensutsättning ska genomföras så att det inte påverkar verksamheten eller utbudet negativt, vare sig ur kvalitets- eller kostnadssynpunkt för besökarna.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Jari Visshed m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att nämnden svarar på remissen enligt följande

År 2007 var Högdalens sim- och idrottshall aktuell för upphandling. Upphandlingen av­bröts enligt beslut i idrottsnämnden i december samma år. Skälet var den betydande årliga merkost­nad staden skulle ha åsamkats om en entreprenör hade anlitats. Nämnden beslöt också att under 2008 åter pröva upphandling av driften av en sim- och idrottshall.

Vi har svårt att förstå att man ägnar kraft och möda åt att konkurrensutsätta simhallar trots att det är bra fungerande verksamheter som drivs till rimliga kostnader.

Vi är djupt oroade över att staden släpper kontrollen över biljettpriserna. Risken är uppen­bar att en entreprenör i ekonomiska trångmål kompenserar sig med höjda priser. Vi anser det viktigt att lika villkor ska gälla oavsett vilken simhall man besöker i staden, både vad avser pris, kva­litet och säkerhet.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Bifalla motionen i sin helhet

2. samt därutöver anföra följande

Det är sorgligt att förvaltningen, utan att ens en gång reflektera på alla dess negativa ef­fekter som en outsourcing och i förlängningen en försäljning av verksamheten kan inne­bära. När frå­gan var uppe i nämnden 2007 gjordes en grundlig utredning och en referens­budget för att se om en privatisering av driften skulle bli billigare. Det visade sig att så inte var fallet och att man avbröt upphandlingen av driften. Dags dato görs överhuvudtaget ingen sådan analys och vi kan inte se vad som i grund och botten har förändrats i sakfrå­gan.

Att på detta sätt privatisera verksamhet efter verksamhet för att sedan sälja ut stadens och med­borgarnas gemensamma värden för en billig penning är både ansvarslöst och huvud­löst. Dess­utom går man emot sina egna ägardirektiv när det gäller sättet man hanterar frå­gan.

Förvaltningen skriver i sitt utlåtande att en lokal referensgrupp bestående av brukarna är rele­vant men att en sådan grupp inte är det mest lämpliga forumet, blir ett märkligt svar som står i strid mot de egna nämndmålen. I idrottsnämndens nämndmål skriver man ”Brukarnas delak­tighet ska öka och deras synpunkter ska hanteras snabbt och effektivt” (s. 27 Tertialrap­port 1 2011 för idrottsnämnden).

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Att återremittera förvaltningens förslag till beslut.

2. Att förvaltningen i sitt tjänsteutlåtande föreslår en konsekvensanalys av vad en
konkur­rensutsättning av driften av Högdalens sim- och idrottshall skulle innebära.

Motionären lyfter ett antal relevanta frågor och farhågor i sin motion om stopp för konkur­rens­utsättning av driften av Högdalens sim- och idrottshall: Hur säkerställs låga biljettpri­ser? Hur säkras fortsatt god kvalitet i verksamheten? Hur hanteras underhåll och investe­ringar? Vidare påpekar motionären att värdet av årskortet riskerar att minska om ett antal idrottsanläggningar läggs ut på entreprenad. Ytterligare två relevanta frågeställningar är vilka konsekvenser en kon­kurrensutsättning får för föreningsliv och simskola samt vilka eventuella kostnader som finns förknippade med förändringen (t.ex. avvecklingskostnader för personal).

I sitt tjänsteutlåtande menar förvaltningen att konkurrensutsättningen inte ska påverka verk­sam­heten negativt. En grundlig analys av konsekvenser saknas dock. Vidare är för­valtningens tjänsteutlåtande sparsmakat med redogörelser för vilka positiva effekter kon­kurrensutsättningen skulle generera. Att konkurrensutsättningen inte leder till försämringar är inget skäl till att läg­ga ned kraft och möda på att genomföra den. Konkurrensutsätt­nin­gen bör enbart genomföras om det finns skäl att anta att den leder till förbättringar. Drifts­formen i sig är inget självända­mål.

Vi ställer oss tveksamma till att konkurrensutsätta driften innan en ordentlig konsekvens­analys har genomförts. Det är viktigt att förvaltningen utreder såväl positiva som negativa effekter av att lägga ut driften på entreprenad samt gör en bedömning av hur dessa effekter kan hanteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på yrkandet om återremiss och finner att denna avslås och att ärenden ska behandlas vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter de framlagda förslagen mot varandra och finner att idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Jari Visshed m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§63 Delegationsordning för idrottsförvaltningen

Dnr: 013-333/2011

BESLUT

Med giltighet från och med 25 maj 2011 och tills vidare, beslutar idrottsnämnden föl­jande:

1. Förvaltningschefen får i uppdrag att besluta på idrottsnämndens vägnar i samtliga ärenden/ärendegrupper som anges i den till tjänsteutlåtandet bilagda delegations­ordningen.

2. Förvaltningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd vid förvaltningen att be­sluta i stället (vidaredelegering), lägst till den nivå som anges i delegationsord­ningen.

3. Idrottsnämndens ordförande eller, vid dennas förfall, vice ordförande får besluta på idrottsnämndens vägnar i ärenden rörande förvaltningschefens ledighet och re­sor.

4. Idrottsnämndens ordförande får, efter samråd med vice ordförande, besluta på id­rottsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid idrottsnämndens nästkommande sammanträde.

5. Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till den som lämnat uppdra­get enligt anvisningar i delegationsordningen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-04-14.

På förslag från idrottsförvaltningen beslöt idrottsnämnden den 13 april 2010 att anta en delega­tionsordning med giltighet från och med den 21 april 2010 och tills vidare. Denna delegations­ordning innebar en revidering av tidigare delegationsordning. Idrottsförvaltningens omfattande omorganisation, som gäller sedan den 1 februari 2011, har medfört ett behov av att revidera ovan nämnda delegationsordning.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§64 Jubileumsprojekt Arena Stockholm 1912-2012 Hundra år av idrott och kultur. Nulägesrapport

Dnr: 412-61/2009

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Förvaltningens nulägesrapport om projektet Arena Stockholm 1912-2012 Hundra år av idrott och kultur godkänns.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2011-05-02.

År 2012 har det gått hundra år sedan Stockholm som OS-arrangör tog emot 2 387 aktiva från 29 nationer. De olympiska sommarspelen 1912 blev en stor succé, inte minst organisatoriskt. Arena Stockholm 1912-2012 Hundra år av idrott och kultur är sam­lingsrubriken för ett jubile­umsfirande av OS 1912 och Stadion 100 år. Med firan­det vill Stockholms stad belysa och be­tona idrottens och kulturens betydelse för staden och att Stockholm är en evenemangsstad i världsklass.

Förvaltningens förslag till beslut

Se under rubriken BESLUT.

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§65 Anmälan av skrivelse från Jari Visshed m.fl. (S) angående skateparken vid Högdalstopparna

BESLUT

Idrottsnämnden beslöt lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Med buller och bång presenterades projektet: Europas största skatepark skulle bli verklig­het vid Högdalstopparna. Skateparken skulle byggas med tävlingsstandard i alla de fyra discipliner som finns och locka till sig internationella tävlingar och evenemang. Dessutom skulle anlägg­ningen ritas av världens främsta skateparkdesigners.

Stor osäkerhet och gradvisa nedbantningar har sedan dess präglat projektet. Först flytten till den s.k. triangeln som innebar nya skisser och planer. Fortfarande var dock beskedet att alla fyra discipliner skulle komma på plats.

Det ansvariga borgarrådetet har t.o.m. skrivit under en överenskommelse med föreningen Sthlm Sub Surfers om en komplett skatepark. Men nu sprider sig osäkerheten, när det inte finns till­räckligt med resurser. I de avsatta 30 mnkr till anläggning av parken ingick inte infrastruktur såsom vatten, toaletter, elledningar, belysning, läktare osv. Dessa kostnader skulle tas från an­nan förvaltning i staden. Det har inte blivit verklighet och därför fattas det 15-20 mnkr för att kunna färdigställa skateparken.

Det ser ut som om Europas största skatepark inte kommer att bli verklighet, den i Malmö är större. Det kommer inte att finnas plats för alla fyra disciplinerna, vilket innebär att det blir svårt att konkurrera om internationella tävlingar. Internationella designers lyser med sin från­varo, hittills är bara en upphandling påbörjad – kraftigt försenad.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi fråga:

Kommer det att tillskjutas medel från annan förvaltning till infrastukturen runt parken?

Är skateparken att betrakta som färdigbyggd när Ditchen och Bowlriden är på plats?

Kommer det att byggas en Streetarea i triangeln?

Kommer det att byggas en Bowlarea i triangeln?

Kommer det att byggas en bana för longboard på Högdalstoppen?

§66 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden tackade för informationen.

a) Olof Öhman informerade om att en medarbetare vid Spånga IP blivit överfallen och utsatt för rån­försök i samband med att anläggningen skulle stängas för kvällen. Medarbetaren hade över­fallslarm på sig vid tillfället, och han får nu stöd från förvaltningen. Det har under en tid före­kommit oroligheter vid Spånga IP.

b) Olof Öhman överlämnade en inbjudan till lag-EM i friidrott på Stockholms stadion den 18-19 juni 2011.

_ _ _