Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-04-17

Sammanträde 2012-04-17

Datum
Klockan
17:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förslag till taxor vid evenemang i idrottshallar

7 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt rätt för uppförande av klubbhusbyggnad på Nya Solberga BP. Reviderat inriktningsbeslut

10 Månadsrapport för mars. Utsändes senare

11 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

12 Upphandling av tillsyn och skötsel m m av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess i bad och simhallar. Sekretess

13 Principer för hyressättning och fortsatt drift av stadens ridanläggningar. Sekretess

§32 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen.

§33 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Idrottsnämnden godkänner anmälan av protokoll nr 2/2012 från nämndens sammanträde 2012-03-20 som justerats 2012-03-23.

§34 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Ordförande Regina Kevius (M) och Emilia Bjuggren (S) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§35 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista) 2012-03-07 – 2012-04-02

b) Personalrepresentanter (Vision) i idrottsnämnden

§36 Underlag för budget 2013 med inriktning 2014 och 2015 för idrottsnämnden

Dnr: 102/186/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 för idrottsnämnden godkänns och överlämnas till kommun­styrelsen.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-23.

Enligt kommunallagen ska kommunens budget innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret utgör periodens första år. Inför stadens centrala budgetberedning ska nämnderna därför lämna ett underlag för planering för år 2013 med inriktning för 2014 och 2015. Planeringen ska utgå från Stockholms stads Vision 2030. Underlaget ska rymmas inom de planeringsnivåer som kom­mun­fullmäktige beslutade om i samband med att budgeten för år 2012 fastställ­des.

Förvaltningen redovisar i punktform, under respektive inriktningsmål, en övergri­pande och sammanfattande analys av verksamhetens utveckling de kommande åren. Underlaget i övrigt beskriver trender, utvecklingstendenser, strukturella frå­gor och demografiska förändringar samt effekterna och eventuella behov av åtgär­der utifrån detta.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningens förslag till underlag till budget 2013 och inriktning för 2014 och 2015 godkänns.

2. Tillsammans med följande tillägg överlämnas denna till kommunstyrelsen:

För att fler invånare i Stockholm ska kunna bli fysiskt aktiva utifrån sina egna förutsättnin­gar krävs det att det i staden finns ett mycket brett idrottsutbud som inte blir för dyrt för den enskilda stockholmaren. Det är tydligt att den budget som den borgerliga majoriteten sätter för idrottsnämnden inte är tillräcklig för att uppfylla dessa krav. Både budgeten och inves­teringsbudgeten måste höjas under de kommande tre åren.

Att tillhandahålla idrottsanläggningar och verksamhet för stockholmarna måste ses som ett värde i sig och som en social investering. Att ha ett snävt marknadsperspektiv där stockhol­marna ska betala marknadsmässiga priser för att nyttja idrottsmark som staden äger är lång­-

siktigt direkt kontraproduktivt. Den enorma kostnad det innebär för kommun och landsting i längden att ha en inaktiv befolkning syns inte i idrottsnämndens treårsbudget men kommer i slutänden att bli dyrt för staden. Det måste vara idrottsnämndens uppgift att tillhandahålla anläggningar och erbjuda verksamhet till lägsta möjliga kostnad, för att göra fysisk aktivitet så tillgänglig som möjligt för stockholmarna.

Behovet av ytterligare anläggningar av olika slag är enormt i Stockholm. Det är stor brist på idrottshallar och varken sim- eller idrottshallarna kommer att räcka till i det framtida Stock­holm, där mer än en miljon människor kommer att bo. Det kommer att vara omöjligt att un­der de närmaste åren fylla behovet av idrottshallar i Stockholm, men ett steg på vägen är att kraftigt förstärka investeringsbudgeten för att öka takten i byggandet av nya hallar och pla­ner.

På samma sätt är det självklart att budgeten måste stärkas så att idrottsnämnden har råd att betala de ökade hyreskostnaderna som nya anläggningar innebär. Budgeten måste förstärkas med medel från staden och inte genom att fortsätta utarmningen av föreningslivet genom höjda hyror. Tvärtom krävs en kraftig höjning av aktivitetsstödet som ligger oerhört lågt i Stockholm och tvingar föreningarna att ta ut högre avgifter från idrottsutövarna.

Budgeten måste också förstärkas så att ambitionen vad gäller funktionshindrades möjlighet till idrottande sätts högre än vad som görs idag. I budgeten för 2011 nästan halverades sats­ningen jämfört med tidigare och uppgår nu endast till 5,5 miljoner kronor, det är helt orim­ligt! Det är viktigt att prioritera på ett sätt som möjliggör satsningar på tillgänglighetsan­pass­ningar istället för att bädda för nedskärningar. Samtidigt måste satsningarna på att få fler personer med funktionsnedsättning att bli fysiskt aktiva öka. Den utrustning som krävs för exempelvis elhockey är dyr och staden måste ta ett ansvar för att det inte krävs att den en­skilda måste köpa sin egen elhockeystol för att ha möjlighet att utöva idrotten.

Det framgår tydligt att budgeten för idrottsnämnden är underfinansierad och att Stockholm med nuvarande snäva budgetram omöjligt kan nå upp till en idrottsstad i världsklass. Det är därför oroande att förvaltningen i den sammanfattande ekonomiska analysen i underlaget till budgeten bedömer att intäkterna kommer att fortsätta minska under kommande år. Särskilt problematiskt är det att en av orsakerna som anges är planerna på ytterligare upphandlingar av stadens verksamhet, vilket inte är en nödvändig förändring utan en prioritering som den styrande majoriteten väljer att göra. Upphandlingarna av driften av stadens verksamhet inne­bär direkta intäktsminskningar för nämndens budget utan att innebära lägre kostnader för de enskilda stockholmarna. Hur försäljningen av årskort påverkas av det försämrade bruksvär­det för motionärer som regelbundet besöker flera av stadens anläggningar finns heller ingen analys av. Denna typ av oansvariga upphandlingar måste genast upphöra.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Arbetet med bygget av Skarpnäcks sim- och idrottshall påbörjas.

3. Upphandlingen av sim- och idrottshallar avbryts.

4. Nämnden beslutar i enlighet med Vänsterpartiets budgetreservation i kommunfullmäktige.

5. Förvaltningens redovisning av investeringar och satsningar på jämställd idrott ska göras mer systematiskt.


Nämnden anför därutöver följande:

Utmaningen att ge stockholmarna de bästa förutsättningar för motion, rörelse och bättre folkhälsa är större än någonsin, samtidigt som högeralliansen sedan maktskiftet 2006 har sänkt ambitionsnivån betänkligt. De senaste årens budgetförslag som alliansen har lagt fram har inte ens täckt kostnaderna för pris- och lönekompensation. Detta har lett till besparingar, nedskärningar och försämringar inom idrottsnämndens samtliga verksamheter.

Idrottsföreningar och stockholmarna har bevittnat kraftiga höjningar av taxor och avgifter till idrottsanläggningar. Behoven av upprustningar och renoveringar av idrottsanläggningar har oroväckande nedprioriterats och försenats, vilket har lett till dyrare kostnader. I ett läge där varje skattekrona måste göra maximal nytta för stockholmarna väljer högerallisansen att medvetet försämra idrottsnämndens ekonomi ytterligare genom att konkurrensutsätta sim- och idrottshallar. Privatiseringen av Högdalens sim- och idrottshall som högeralliansen be­slutade om på förra nämndmötet kommer att kosta skattebetalarna minst 6 % mer eller minst en miljon kronor mer per år än i kommunal drift. Det tragiska i sammanhanget är att det pri­vata företaget som kommer att ansvara för driften inte är tvunget att ens upprätthålla de olika aktivitetsutbuden som finns där idag. Det här kallar högeralliansen för valfrihet och ökad kvalitet, trots att besökarna till kommunens simhaller i olika undersökningar ger höga betyg och väldigt många är nöjda med den kommunala driften. Kravet att privatisera har absolut inte kommit från stockholmarna och inte heller från personalen men väl från Svenskt Närin­gsliv, som har organiska band till Moderaterna. För Moderaterna är ett fåtals intressen vikti­gare än flertalet stockholmares. De privata aktörerna har inte investerat miljardbelopp i byg­gandet eller upprustningar av idrottsanläggningar och behöver inte ta några ekonomiska ris­ker, men väl göra vinst på det. Det är Moderaternas definition på rättvisa.

Det är glädjande att förvaltningen konstaterar att behovet av nya simhallar ökar i takt med att antalet invånare i Stockholm växer. Därför brådskar det att damma av det gemensamma kommunfullmäktigebeslutet från 2003 att bygga simhallen i Skarpnäck. Simhallarna är väl­digt viktiga för folkhälsan och spelar en viktig roll för barn och ungdomar som inte är före­ningsaktiva/-anslutna. Och barn och ungdomar efterfrågar just tillkomsten av nya simhallar och äventyrsbad i olika undersökningar som gjorts. Avgiftsfria entréer för barn och ungdo­mar som Vänsterpartiet har föreslagit och föreslår skulle främja folkhälsan hos de barn och ungdomar som av ekonomiska skäl inte har möjlighet att besöka simhallarna. Problemet med fysisk inaktivitet gäller i högsta grad öven vuxna invånare i kommunen och här måste snabba åtgärder sättas in. En åtgärd kan vara att införa personneutrala kort till gym och sim­hallar.

Enligt Stockholms fotbollförbund är behovet av nya konstgräsplaner stort, men med höger­alliansen vid styret så kommer problemen med få konstgräsplaner att bestå. Vi har tidigare föreslagit att det byggs minst två fullstora idrottshallar i Stockholm de närmaste åren.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Förvaltningens förslag till beslut bifalls delvis.

Nämnden anför därutöver följande:

Den moderatledda majoriteten fortsätter inriktningen att privatisera utan ordentliga kon­sek­vensanalyser. Under senare tid har de negativa konsekvenserna av den borgerliga majori­te­tens oförmåga att ställa tydliga krav och granska leverantörer blivit alltmer uppenbara, inte minst inom äldreomsorgen. Det är viktigt att driftsform väljs utifrån vad som är bäst för Stockholms invånare och inte utifrån ideologisk kompass. Den nyligen avslutade upphand­

lingen av Högdalens sim- och idrottshall kommer exempelvis att innebära minskad valfrihet för de stockholmare som har kort till alla stadens simhallar.

Intäkterna från stadens simhallar är mycket viktiga för att idrottsförvaltningen ska kunna be­driva en bra verksamhet. Om majoriteten fortsätter att privatisera driften av stadens simhal­lar och urholka intäkterna genom så kallade momsneutraliseringsbidrag till företagen som tar över driften, riskerar detta att slå mot idrottsförvaltningens övriga verksamheter.

Minst hälften av idrottsinvesteringarna bör gynna flickors och kvinnors idrottande och mo­tionerande. Förvaltningen bör också mäta resurserna som satsas på flickor och kvinnor res­pektive pojkar och män i antal huvuden, som komplement till mätning i monetära värden.

Föreningslivet i Stockholm behöver långsiktigt stöd för att värna de eldsjälar som driver en oerhört viktig verksamhet för barn, unga och vuxna. Att föreningarna uppmanas att i allt större utsträckning luta sig mot sponsorer riskerar att ytterligare marginalisera de grupper i samhället som har det sämst ställt ekonomiskt. Det finns också en uppenbar genusaspekt knutet till detta; endast 10 % av företagens sponsringsbudgetar går idag till damidrotten, även om det i Sverige idag finns lika många kvinnor som idrottar som män. Om man räknar in offentlig sektor går endast 14 % av de 4 miljarder som idrotten sponsras med till flickors idrottande.

Underhållsbehovet inom Stockholms idrottsfastigheter är fortsatt mycket stort. Trots detta beräknas idrottsnämndens och fastighetsnämndens underhållsbudget ligga kvar på
41,3 mnkr för 2013, även om den långsiktiga underhållsplanen beräknar det årliga under­hållsbehovet till 65 mnkr. Förskjutningarna av underhållet riskerar att medföra kraftigt öka­de kostnader för att anläggningarna ska kunna fortsätta hållas i drift fram till dess att mer omfattande åtgärder kan genomföras. Kostnaderna för de upprustningar som så småningom måste göras riskerar dessutom att öka med tiden.

Idrottsnämndens ekonomiska förutsättningar har under senare år inte medgivit någon utök­ning av fastighetsunderhållet. Förvaltningen har tvärtom tvingats hålla inne med underhålls­medel för att balansera bland annat höga kostnader för snöröjning och osäkra verksamhets­intäkter. För fastighetsunderhåll redovisades år 2011 ett överskott på 5,5 mnkr på grund av att idrottsnämndens snäva budgetramar inneburit att förvaltningen inte har vågat använda pengarna under året.

Det finns ett fortsatt stort behov av underhåll av tekniska installationer som vattenrenings- och kylanläggningar. Miljöförvaltningen har exempelvis påtalat att förbättringsåtgärder mås­te genomföras inom badvattenrening. Om förbättringar inte genomförs kan man tvingas stänga vissa badanläggningar. Det är förstås nödvändigt att åtgärda bristerna så att stockhol­marna kan vara säkra på att vattnet de badar i är säkert och tryggt.

Tillräckliga medel måste avsättas till underhåll av idrottsfastigheter och tekniska installa­tio­ner för att förhindra en massiv ökning av kostnaderna för underhåll i framtiden. Vi anser att det är viktigt att de här åtgärderna sker snarast möjligt och att budgetunderlaget för 2013 skapar större utrymme för kritiska underhållsprojekt.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.


Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§37 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt rätt för uppförande av klubbhusbyggnad

Förslag till reviderat inriktningsbeslut

Dnr: 412/173/2012

Ärendet utgick.

§37 Förslag till taxor vid evenemang i idrottshallar

Dnr: 413/187/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ärendet bordläggs.

§38 Överklagan av idrottsnämndens beslut att tilldela Actic Sverige AB kontrakt för drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall – laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 4294-12 enhet 11

Dnr: 125/766/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden överlämnar yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm i mål nr 4294-12 enligt stadsledningskontorets förslag.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-30.

Idrottsnämndens beslut av den 7 februari 2012 om att tilldela Actic Sverige AB kontrakt för drift och skötsel av Högdalens sim- och idrottshall har överklagats, och idrottsnämnden har förelagts att inkomma med ett yttrande till förvaltningsrätten.

I stadsledningskontorets förslag till yttrande bestrider idrottsnämnden överklagandet i sin helhet och yrkar att det ska avslås. Förvaltningen föreslår att idrottsnämnden som svar på överklagan-

det över­lämnar stadsledningskontorets förslag till yttrande samt att idrottsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande och hänvisar till tidigare ställningstagande vid idrottsnämndens sammanträde den 7 februari 2012, § 16.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Stadsledningskontorets förslag till yttrande avslås.

2. Idrottsnämnden överlämnar yttrande enligt nedan.

Vi välkomnar en rättslig prövning av saken och delar den överklagande Rickard Warlenius uppfattning i saken. Det är i första hand ett otillbörligt gynnande enligt vår uppfattning i det att en betydande ersättning betalas ut till Actic Sverige AB för en fungerande verksamhet med inventarier, samtidigt som man själv står för en mycket liten risk. Det är alltså inte frå­ga om en tjänstekoncession enligt vår bedömning, vilket betyder att beslutet strider mot lag.

Beslutet rör också frågan om privatisering av offentlig verksamhet och innehåller ett domi­nerande ideologiskt/politiskt inslag, vilket medför att frågan är av principiell beskaffenhet och borde beslutats av kommunfullmäktige. Beslutet har således inte kommit till i laga ord­ning.

Det är dessutom ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Actic har förvärvat rättigheterna till en betydligt högre kostnad för kommunen än om kommunen drivit verksamheten i egen regi. Företaget och kommunen har planerat avtalet i samverkan. För att underlätta för en kommersiell leverantör att klara konkurrensen mot kommunens referensbudget har denna gjorts om och inkluderar ett frivilligt intäktsavdrag i stället för att redovisa de faktiska intäk­terna. Referensbudgeten ger på detta sätt rabatt till anbudsgivaren vars anbud är sämre eko­nomiskt jämfört med att behålla driften i egen regi. Detta innebär att bolaget har fått ett otill­börligt individuellt riktat stöd. Stödet kan inte ses som oväsentligt och inga synnerliga skäl har förelegat som gör det legitimt att ändå utge stöd.

Det har tidigare gjorts försök att privatisera driften av Högdalens sim- och idrottshall (2007) genom traditionell upphandling enligt LOU. Detta misslyckades i grunden då det inte fanns något företag som kunde driva verksamheten på kommersiell bas. Kommunen var då tvun­gen att avbryta upphandlingen. Att man nu på detta sätt bidrar med intäktsavdrag för att till varje pris privatisera verksamheten torde, enligt vår uppfattning, både strida mot lagen och mot moraliska och etiska grunder.

Åsa Jernberg (MP) lämnar ärendet utan eget ställningstagande och hänvisar till tidigare ställ­ningstagande vid idrottsnämndens sammanträde den 7 februari 2012, § 16.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§39 Skateboardanläggning på Gärdet

Yttrande över medborgarförslag från föreningen Sub Surfers Östermalm Gärdet Hjorthagen

Dnr: 412/101/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Som sitt yttrande över medborgarförslaget hänvisar nämnden till vad som sagts i idrottsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Nämndens yttrande överlämnas till Östermalms stadsdelsnämnd.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-03-28.

I ett medborgarförslag från föreningen Sub Surfers till Östermalms stadsdelsför­valt­ning fram­förs önskemål om att anlägga en skateboardanläggning på en lämplig plats kring Gärdet. Stads­delsförvaltningen anger i sitt förslag till svar på medbor­garförslaget att Tessinparken, som ingår i nationalstadsparken och som sköts av stadsdelsförvaltningen, inte är lämplig för en skate­boardanläggning. Istället hänvi­sar stadsdelsförvaltningen till sportfältet på Gärdet, som även det är beläget inom nationalstadsparken och i avtal sköts av idrottsförvaltningen. Idrottsörvalt­ningen anser att hemställan i enlighet med skrivelsen i första hand är en fråga att besvaras av markäga­ren Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§40 Månadsrapport per mars 2012

Dnr: 101/855/2011

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Uppföljningen av ekonomi och verksamhet godkänns.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-04-11.

Förvaltningens månadsprognos för mars grundar sig på bokslut 2011, kända förändringar och utfall till och med mars. Årsprognosen för driftbudgeten innebär ingen avvikelse jämfört med budget.

Årsprognosen för driftbudgeten inrymmer osäkerhet avseende energikostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen under året. Detta gäller bland annat beräknad effekt av genomförd taxehöj­ning för planhyror.

Nämndens budget för investeringar uppgår till totalt 10,0 mnkr under 2012. Ingen avvikelse beräknas i nuläget för utgifter.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§41 Hur ser framtiden ut för speedway i Stockholm?

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 017/242/12

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Speedway är en folkfest på Gubbängens IP. Nu verkar bestämmelserna vara sådana att Hammarby endast får köra 7 matcher per år på banan.

Vi föreslår därför att:

- Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa vilka förutsättningar som gäller för speedwayen i Stockholm

- Förvaltningen ges i uppdrag att presentera en framtida hållbar lösning för speedwayverksamheten i Stockholm

- Förvaltningen får i uppdrag att göra sitt yttersta för att Hammarby ska få lov att köra fler matcher på Gubbängens IP 2012

- Förvaltningen får utreda möjligheterna att skriva ett långsiktigt avtal med Hammarby kring speedway på Gubbängens IP eller annan lämplig bana

§42 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman informerade om att förvaltningens huvudkontor nu har flyttat till nya lo­kaler på Götalandsvägen 230 i Älvsjö. En inbjudan har gått ut till öppet hus den 9 maj 2012.

b) Mehdi Oguzsoy (V) hade vid föregående sammanträde frågat om möjligheten att på ett tydligare sätt redovisa reservationer i Insyn. Olof Öhman svarade att protokollen, så som de redovisas i Insyn, framställer såväl majoritetens förslag och beslut liksom even-­
tuella reservationer från oppositionen lika tydligt.

c) Olof Öhman informerade om att nämndens tidigare beslut den 20 december 2011 om ändrade taxor för planhyror 2012 har inneburit icke avsedda negativa konsekvenser för ishockeyklubbarna, som under för- och eftersäsong får in lägre intäkter än tidigare vid uthyrning av vissa idrottsanläggningar. Förvaltningen avser att korrigera detta gente­mot berörda klubbar samt återkomma till nämnden under hösten med ett nytt ärende.

d) Olof Öhman anförde att förvaltningen återkommer i frågan om speedway i Gubbängen, i samband med att den skrivelse som Socialdemokraterna lägger vid dagens samman­träde ska besvaras.

§43 Upphandling av tillsyn och skötsel m m av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess i bad och simhallar

Dnr: 125/174/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att upphandla tillsyn och skötsel m m av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess i bad och simhallar i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-04-03.

Avtalet om tillsyn och skötsel av tekniska installationer för vattenrening och badvattenprocess med Dalkia Facilities Management AB gäller till och med 2012-12-31 och kan inte förlängas ytterligare. Ny upphandling måste därför genomföras.

Idrottsförvaltningen har utarbetat förslag till förfrågningsunderlag i enlighet med AFF-systemet (avtal för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster) och i enlighet med lagen om offentlig upphandling.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Idrottsnämnden beslutar i huvudsak enligt förvaltningens förslag

2. Därutöver ställer idrottsnämnden miljömässiga, sociala och etiska krav i upphandlingen enligt vad som framgår nedan.

Förfrågningsunderlaget ska kompletteras med sociala och etiska krav samt förbehåll om att ILO:s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet ska följas. Staden ska i alla upphandlingar verka för en god arbetsmiljö och rimliga anställningsvillkor, exem­pelvis enligt den beprövade ”Vita jobb-modellen”. Avtalet ska säkra att personalen försäkras och att arbetsgivaren betalar in pensioner för de anställda. Kollektivavtal eller kollektivav­talsliknande villkor ska vara ett krav där de anställdas villkor ska vara sådana att alla avtala­de rättigheter säkras. Stadens policy om jämställdhet och mångfald ska beaktas och efterföl­jas.

Samma yttrandefrihet eller meddelarfrihet i fråga om arbetet ska gälla för personalen i den upphandlade verksamheten som för offentliganställda. Stadens antidiskrimineringsklausul är otillräcklig eftersom den inte gäller för underleverantörer och inte anger vite som sanktions­möjlighet. Dessutom kan den tillämpas först när det finns en lagakraftvunnen dom, vilket är sällsynt eftersom mål om diskriminering brukar leda till förlikning.

Leverantören ska sträva efter att minska såväl sin energi- och resursförbrukning som sitt av­fall och utsläpp till mark, atmosfär och vatten. Kemikalier ska hanteras på ett för människan och naturen säkert sätt.

Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mehdi Oguzsoy (V) och Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§44 Principer för hyressättning och fortsatt drift av stadens ridanläggningar

Dnr: 413/190/2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Ärendet bordläggs.

________