Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2012-09-25

Sammanträde 2012-09-25

Datum
Klockan
17:15
Plats
Drätselnämndens sessionssal, stadshuset

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

6 Förslag till ändrade taxor 2013 samt fastställande av principer för prissättning av vissa evenemang m.m.

7 Tanto bollplan - anläggande av två konstgräsfotbollsplaner. Förslag till inriktningsbeslut.

8 Anläggande av två konstgräsfotbollsplaner på Kaknäs BP och Årst IP. Förslag till inriktningsbeslut.

9 Tillägg till stadsbyggnadskontorets skyltprogram för idrottsanläggningar

12 Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter. Remiss från kommunstyrelsen

13 Förslag till avfallsplan för Stockholm 2013-2016. Remiss från trafik- och renhållningsnämnden

14 Information och övriga frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (141 kb)

§86 Fastställande av dagordningen

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar fastställa dagordningen

§87 Anmälan av justerat protokoll

BESLUT

Påpekades att Celal Altun (S) och Johan Moström (S) skulle noterats som tjänstgörande. Idrottsnämnden godkänner efter denna justering anmälan av protokoll nr 6/2012 från nämndens sammanträde 2012-08-28 som justerats 2012-08-29.

§88 Justering av dagens protokoll

BESLUT

Vice ordförande Emilia Bjuggren (S) och Billy Östh (M) utses att ju­stera dagens proto­koll.

§89 Anmälningsärenden

Idrottsnämnden beslutar

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälan gjordes av:

a) Förteckning över inkomna skrivelser till idrottsnämnden (meddelandelista)
2012-08-15 – 2012-09-12

b) Granskningsrapport Mälarhöjden-Bredäng Hockey

c) Förvaltningschefsbeslut om stopp för vidaredelegering av vissa beslut

§90 Tertialrapport 2 2012 med delårsbokslut för idrottsnämnden

Dnr: 101-279-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Prognosen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Nämnden begär budgetjustering med 5,5 mnkr avseende hyreskostnader.

3. Nämnden fastställer att kostnader och intäkter över 50 tkr ska periodiseras i del­års­bokslut och bokslut i enlighet med god redovisningssed. Beslutet gäller tills vidare.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-14.

Idrottsnämndens verksamhet bedrivs i enlighet med verksamhetsplanen. Förvalt­ningen bedö­mer att mål och indikatorer i huvudsak kommer att uppfyllas, och att idrottsnämnden därmed bidrar till att stadens övergripande mål nås. Den största avvikelse som redovisas avser, i likhet med tidigare år, indikatorn inköp av för­nyel­sebart drivmedel under kommunfullmäktiges mål om en hållbar livsmiljö. Uppfyllnadsgraden har dock ökat väsentligt. Arbetet med att revidera det idrotts­poli­tiska programmet pågår, och ett förslag beräknas kunna presenteras för nämn­den i november. Som ett gott exempel från verksamheterna redovisas det av id­rottsförvaltningen initierade arbetet med att, tillsammans med tolv andra kommu­ner i länet, utveckla en fritids­webb riktad till personer med funktionsnedsätt­ning, i första hand barn och ungdomar.

Förvaltningen redovisar ett nettounderskott inom driftbudgeten om 5,5 mnkr efter resultatdis­position. Nettounderskottet beror på ökade hyreskostnader till fastig­hets­nämnden om 5,5 mnkr utöver underlag till budget 2012. Förvaltningen före­slår att nämnden begär budgetjustering med 5,5 mnkr motsvarande de ökade hy­reskostnaderna.

Förvaltningens ekonomiska läge har kraftigt försämrats jämfört med tertialrapport 1. Detta be­ror på att prognosen för energikostnader har ökat med cirka 7 mnkr på grund av ett befarat högre elpris än beräknat, och att prognosen för intäkter för planhyror har sänkts med 2,0 mnkr. Årsprognosen inrymmer effekten av flera pla­ne­rade besparingar under hösten. Förvaltningen har bland annat senarelagt plane­rade underhållsåtgärder samt delar av planerad utveckling av förvaltningens IT-system. Stor restriktivitet gäller bland annat för konferenser, resor, inköp och åter­besät­tan­de av antällningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden godkänner i huvudsak förvaltningens förslag.

2. Nämnden begär att medel tillskjuts från Central medelsreserv som kompensation för ökade hyreskostnader om 5,5 mnkr.

3. Nämnden begär att medel tillskjuts från Central medelsreserv som kompensation för ökade energikostnader på grund av stadens centrala misslyckade upphandling av elleve­rantör, som bidragit till en fördyring om 7,0 mnkr vid delårsbokslutet.

4. Nämnden begär att underskottet i investeringsbudgeten inom fastighetsnämnden juste­ras genom att medel tillskjuts från Central medelsreserv, motsvarande oförutsedda för­dyringar i pågående projekt enligt redovisad bilaga.

5. Nämndmål och indikatorer ändras och vidgas så att de mer stämmer överens med verklig­heten och är mät- och uppföljningsbara.

Nämnden anför därutöver följande:

Vi tackar förvaltningen för redovisningen och ett gott arbete hittills under 2012. Nu vid del­års­bokslutsredovisningen ser vi konsekvenserna av de otillräckliga resurserna som förvalt­ningen har till sitt förfogande för att nå de höga och viktiga ambitionerna. Konsekvenser i form av ti­digare eftersatt och planerat underhåll som ytterligare skjuts på framtiden, fortsatt nettoun­der­skott i driftbudgeten och lägre intäkter till följd av orealistiskt höjda planhyror, precis som vi tidigare befarade.

Kort sagt ser vi ännu en gång hur besparingarna i alliansens budget för idrottsnämnden pres­sar förvaltningen till att vända ut och in på sig själva för att klara driften inom de trånga ra­marna.

Stadens upphandlingar ska vara kostnadseffektiva så att det ger mesta möjliga nytta för stock­holmarna. Trots det har ett centralt elavtal upphandlats med så dåliga villkor att det drabbar idrottsförvaltningen med 7 miljoner kronor i ökade energikostnader, vilket i för­längningen drabbar stadens barn och unga.

De av fullmäktige och senare av nämnden beslutade nämndmålen med indikatorer är antin­gen så generella med mål och indikatorer som inte passar in på idrottsnämndens arbete eller så snävt satta att risken är att andra viktiga frågor inte lyfts fram och följs upp. Det här med­för att det snarare blir svårare att följa arbetet i nämnden än lättare. Vidare efterlyser vi mät­bara indi­katorer.

Här är några exempel:

Målet att ”Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa”. Där uppfylls målet helt med motiveringen att man tillvaratar den kompetens som finns inom frisk­vårdsbranschen.

Målet att ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar”. Där uppfylls målet helt. Detta trots att förvalt­ningen inte kommer uppnå målet om tankning av miljöfordon med förnyelsebart bränsle. En indikator, andel elbilar, uppfylls delvis. Ytterligare indikatorer under målet är t.ex. andel dubb­däck, andel miljöbilar i stadens bilflotta och elanvändning per kvadratmeter. Förvaltningen nämner inget om kommande avfallsplan för staden, där betydande brister uppmärksammas inom och runt idrottsanläggningarna och där mål och indikatorer skulle vara mycket relevanta för att nå målet att Stockholms livsmiljö ska vara hållbar.

Målet ”Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm”. Må­let uppfylls helt, trots att vi vet att bristen på lokaler och planer är en av Stockholms stora

utma­ningar. En lösning man arbetar efter är att samutnyttja lokaler dagtid och kvällstid av olika grupper. Det fungerar inte idag. Detta skulle kunna vara en indikator som har relevans och skulle gå att mäta. Vidare är städningen i anläggningarna fortfarande inte tillfredstäl­lan­de.

Nämndmålet ”Idrottsnämnden ska utveckla förutsättningarna för det rörliga friluftslivet så att fler kan bli fysiskt aktiva”. Målet uppfylls helt. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att sköta och underhålla mo­tions­spår inklusive slyröjning utmed spåren. Det är bra och vik­tigt men sam­tidigt kan vi konstatera att det finns kartor ute i friluftsområden som inte har uppdaterats efter 2007.

Vi har sagt det tidigare och det gäller fortfarande. En högre ambitionsnivå måste till om Stock­holm i verkligheten ska kunna leva upp till målet om en stad i världsklass där stock­holmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm, med idrottsan­läggningar i hög klass och brett utbud, fräscha och städade anläggningar samt förbättrad folkhälsa!

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Förvaltningens förslagavslås.

2. Arbetet med löpande underhåll återupptas.

3. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att upphöra med upphandling av sim- och idrottshal­lar.

Nämnden anför därutöver följande:

Sedan högeralliansen tog över ansvaret för idrottsnämnden så har de icke någon gång lyc­kats hålla budgeten i balans. Budgetunderskottet kommer inte som en överraskning, varken för sty­rande majoriteten eller oppositionen. Under energieffektiviseringens mantra har hö­geralliansen lyckats avlöva idrottsnämndens verksamheter bit för bit. Löpande underhåll har fått stå tillbaka under många år på grund av budgetunderskott. Samtidigt fortsätter alliansen att slösa med skat­temedel genom att upphandla och privatisera välfungerande verksamheter. Privatiseringar i sig försämrar idrottsnämndens ansträngda ekonomi ytterligare. Den genom­förda politiken går stick i stäv med majoritetens egna uppsatta mål. Det är viktigt att nästa års budget bygger på faktiska kostnadsanalyser för att förhindra att samma problem uppstår. Fokus ska ligga på att garantera ett bra utbud av idrottsaktiviteter till Stockholms invånare.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Åsa Jernberg (MP) lämnar särskilt uttalande enligt följande:

Den ekonomiska situationen för idrottsförvaltningen har länge varit mycket pressad. De nöd­vändiga besparingskraven påverkar underhållet av stadens idrottsanläggningar negativt. Ett eftersatt underhåll är allvarligt och riskerar att på sikt medföra kapitalförstöring samt undermå­lig funktionalitet och bristande driftsäkerhet i stadens anläggningar. Vidare aktuali­serar de ekonomiska utmaningarna ytterligare vikten av att energieffektivisera stadens id­rottsfastigheter, bygga idrottshallar med plusenergiteknik och öka användningen av förnybar energi, såsom exempelvis solenergi.

Vi noterar att efterlevnaden brister angående tankning av miljöbränslen till förvaltningens tjänstefordon. Det är viktigt att rutiner och tydliga direktiv om att miljöbränsle ska tankas sna­rast kommer på plats.

§91 Förslag till ändrade taxor 2013 samt fastställande av principer för prissättning av vissa evenemang m m

Dnr: 413-553-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa taxor för 2013 enligt bilaga 1, 2 och 3.

2. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge idrottsnämnden befo­gen­het att fastställa lägre taxor för tider som är svåra att hyra ut, exem­pelvis tidigt på mor­gonen och sent på kvällen.

3. Idrottsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ge idrottsnämnden befo­gen­het att ge viss frihet gällande taxesättning i samband med verksam­hetsupphandling.

4. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag till principer för prissättning vid evenemang.

5. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens förslag att kompensera ishalls­före­nin­garna, motsvarande skillnaden mellan vuxen- och ungdoms­taxan för bokade ung­domstider under för- och eftersäsong.

6. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att ändra strukturen på ishallstaxorna.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-07.

Förslaget avser fastställande av taxor för 2013 samt principer för prissättning av eve­ne­mang. De taxor som förändras jämfört med 2012 är simhallstaxorna och tax­orna för planhyror. Övriga taxor ändras inte 2013 jämfört med 2012, enligt försla­get.

För simhallstaxorna görs vissa strukturförändringar jämfört mot 2012 som innebär att antalet olika årskort minskar. Detta görs för att förenkla administration och in­formation till kunderna. Exempelvis utgår årskort till förnyelse- och kampanjpris. Förändringen beräknas inte ge änd­rade intäkter totalt.

Vissa taxor för planhyror ändras i syfte att få en mer konsekvent prisstruktur. Föränd­ringen innebär att vissa får högre taxor samtidigt som andra får lägre taxor. Totalt sett beräknas inte intäkterna påverkas i någon större omfattning.

Idag saknas tydliga principer för prissättning av evenemang. Därför föreslår id­rotts­förvalt­ningen att principer fastställs inför 2013 för att under året införas suc­cessivt allt eftersom nya avtal tecknas. Syftet med att fastställa principer för pris­sätt­ning av evenemang är att underlätta avtalstecknande samt säkerställa en konse­kvent och rättvis prissättning.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till beslut.

2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med underlag på vad det skulle få för konsekvenser i budgeten om 0-taxan för barn och unga gäller även under icke-säsong.

Nämnden anför därutöver följande.

Socialdemokraterna motsatte sig taxehöjningen för skolor och privatpersoner som genom­fördes från och med höstterminen 2012 och efterfrågade en konsekvensanalys av en sådan höjning. Vi ser nu att vi hade rätt i våra farhågor då efterfrågan på skolgymnastiksalar och motionsrum minskat. Att tillhandahålla idrottsanläggningar och verksamhet för stockhol­marna måste ses som ett värde och som en social investering. Det måste vara idrottsnämn­dens uppgift att till­handahålla anläggningar och erbjuda verksamhet till lägsta möjliga kost­nad, för att göra fysisk aktivitet så tillgänglig som möjligt för stockholmarna.

För att fler invånare i Stockholm ska kunna bli fysiskt aktiva utifrån sina egna förutsättnin­gar krävs det att idrottsutbudet inte blir för dyrt för den enskilde stockholmaren. Det är tyd­ligt att den budget som den borgerliga majoriteten sätter för idrottsnämnden inte är tillräck­lig för att uppfylla detta krav. Istället för att höja taxorna för att hyra utomhusanläggningarna bör idrotts­nämndens budget förstärkas.

Under normala träningstider är det stor brist på idrottsytor i Stockholm, därför är det extra be­klagligt om ytorna står tomma under obekväma tider. Vi anser det därför angeläget att idrotts­förvaltningen kan fastställa lägre taxor för de tider som är svåra att hyra ut.

Det är ett värde för Stockholm att ha evenemang. Att locka publik och att ge möjlighet för id­rottsrörelsen att visa upp förebilder för att få fler barn och unga att inspireras till rörelse. Eve­nemangstaxorna får inte riskera att utarma föreningarnas verksamhet utan ska hållas så nära ordinarie taxor som möjligt. Ingår merkostnader i taxan ska det självklart specificeras för före­ningarna som debiteras. Om föreningarna debiteras högre priser vid evenemang än vid annat nyttjande av anläggningarna så måste viss infrastruktur finnas på plats. Det måste vara möjligt för föreningarna att få sponsring och mediebevakning, så infrastrukturen för detta måste finnas på plats.

Åsa Jernberg (MP) ansluter sig till Socialdemokraterna beslutspunkt nr. 2.

Mehdi Oguzsoy (V) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden avslår förslaget att höja taxorna för 2013.

Nämnden anför därutöver följande:

Att smyghöja taxor för idrottsföreningar och privatpersoner till stadens idrottsanläggningar är inte rätt väg att främja folkhälsa och sätta stockholmare i rörelse. Det framgår tydligt i ärendet att de senaste årens taxehöjningar har fått ekonomisk motsatt effekt i form av mins­kade intäk­ter. Att i det läget fortsätta med avgiftshöjningar är helt ologiskt. Högerallians­styrets främsta syfte att höja avgifter beror främst på att täcka det stora budgetunderskottet som idrottsnämn­den brottas med. Sedan alliansen tog över ansvaret för idrotten i Stockholm har det varit regel snarare än undantag att idrottsnämnden har brottats med ekonomiskt un­derskott. Underfinansie­ring av nämndens budget drabbar i första hand de grupper som har störst behov av att motio­nera och vara fysisk aktiva. Högeralliansens skattesänkning, som främst är en ideologisk mar­kering, är orsaken till att de satsningar och investeringar som be­höver göras istället läggs på is. Men alliansens retorik gör gällande att stockholmarna både kan äta kakan och samtidigt ha den kvar. Detta är ohederlig politik som riskerar att urholka samhällets förtroende för politiker.

Ytterligare taxehöjningar riskerar att slå ut de små idrottsföreningarnas aktiviteter och exi­stens som i sin tur drabbar barn och ungdomar. Många föreningar brottas redan med stora ekono­miska problem. Det är viktigt att veta att taxehöjningar för seniorverksamheter indi­rekt slår hårt även mot barn och ungdomars verksamhet, ty föreningar har samma ekonomi för alla aktiva, såväl barn, ungdomar och seniorer.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

2. Förvaltningen ges i uppdrag att ta utreda vilka konsekvenser genomförda taxeökningar får för stadens elever, övriga invånare samt föreningar.

Nämnden anför därutöver följande:

Stockholms stad ska främja folkhälsoarbetet genom att ha som mål att alla stadens invånare ska kunna motionera, oavsett socioekonomisk bakgrund. Goda idrottsmöjligheter främjar en god folkhälsa och bidrar till friskare invånare och lägre kostnader för samhället.

Vi har tidigare ställt oss negativa till att majoriteten infört höjda planhyretaxor för skolor och privatpersoner då det inte främjar ett aktivt folkhälsoarbete och friska invånare. Nu visar det sig att taxeökningarna har minskat skolornas och privatpersoners efterfrågan i enlighet med våra farhågor. Vi vill att förvaltningen ges i uppdrag att utreda vilka konsekvenser taxe­ökningarna får för privatpersoner och elever.

I underlaget föreslås en selektiv höjning av föreningstaxan för inomhusanläggningar 2013, vil­ket resulterar i en ökning av föreningstaxan för idrottshallar med cirka 12 procent. Vi sak­nar en konsekvensanalys av hur detta kommer att påverka föreningarna och i det förläng­da stockhol­mares möjligheter till att utöva idrott och motion. Detta bör utredas och redovi­sas.

Vi välkomnar en ökad transparens vid prissättningen av idrottsevenemang. Det är viktigt för föreningar att i god tid kunna planera sin ekonomi och förutspå vad den ekonomiska konse­kvensen blir av att exempelvis avancera en serie i seriesystemet. Samtidigt känner vi oro för hur detta kan påverka föreningarna då vi tidigare fått signaler att vissa föreningar skulle drab­bas hårt av förändringarna genom stora höjningar av evenemangskostnaden. Utgifter som kan vara väldigt tuffa för många föreningar.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) ansluter sig till Miljöpartiet de grönas beslutspunkt nr. 2.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§92 Tanto bollplan – anläggande av två konstgräsfotbollsplaner

Förslag till inriktningsbeslut och genomförandebeslut

Dnr: 412-588-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Idrottsnämnden godkänner redovisat förslag för anläggande av två konstgräs­pla­ner på Tanto BP till en total kostnad om 11,0 mnkr inklusive tidi­gare ned­lagda kostnader, som beställs för utförande av fastighetskontoret och ger för­valtningen, efter godkännande i kommunstyrelsen ekonomiutskott, rätt att teckna erforderligt hyrestillägg med fastighetskontoret.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsens ekonomiutskott för godkännande av den hyreshöjning om cirka 1,1 mnkr som investeringen medför enligt hyressätt­nings­principen.

Ärendet

Idrottsförvaltningen och fastighetskontoret redovisar ett gemensamt tjänsteutlåtande daterat 2012-09-06.

Fastighetskontoret ska efter uppdragsbeställning från idrottsförvaltningen svara för anläggandet av två konstgräsfotbollsplaner i Tantolunden på platsen där nuva­rande Tanto BP är belägen. Tanto BP består idag av två grusplaner, en större och en mindre. Läget på de nya planerna för­skjuts i nord-sydlig riktning för att den nya 11-mannaplanen ska kunna anläggas med fullstora mått. Den totala kostnaden för de nya planerna (en 11-manna- och en 5-mannaplan) har beräk­nats till 11,0 mnkr inklusive vad som hittills nedlagts i utrednings- och projekterings­kost­nader. Efter slutförd projektering sker upphandling under hösten 2012 och senare samma år även byggstart. Projektet beräknas, om inget oförutsett inträffar, vara färdigställt för drifttagning sommaren 2013.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.


Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§93 Tillägg till stadsbyggnadskontorets skyltprogram

Dnr: 419-574-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Idrottsnämnden godkänner föreliggande förslag till tillägg till stadsbygg­nadskon­torets skyltprogram enligt bilaga, rörande skyltning av idrottsan­­lägg­ningar.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-08-31.

Förvaltningsdirektörerna för idrottsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret gav i februari 2012 sina respektive förvaltningar i uppdrag att gemensamt arbeta fram ett tillägg till skyltpro­grammet rörande skyltning av idrottsanläggningar. Syftet är att möjliggöra för föreningarna att skylta under ordnade former, att skapa en tyd­lighet kring vilka regler som gäller i olika sam­manhang, samt att förenkla bygg­lovsprocessen kring skyltning vid idrottsanläggningar.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§94 Ungdomsledarstipendium 2012

Dnr: 406-120-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Nämnden godkänner stipendiekommitténs förslag till ungdomsledarstipendiater 2012.


Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-10.

Idrottsnämnden fastställde den 1 februari 2000 principerna för ungdomsledarstipen­dium. Antalet stipendier är tretton, varav tre ska riktas särskilt till ungdomsledare inom handikapprörelsen. I upp­draget ingår att utse två ledamöter till stipendiekommittén.

Idrottsnämnden beslöt vid mötet den 20 mars 2012 att uppdra åt förvaltningen att in­arbeta en för­delningsprincip så att 5000 kr tillfaller stipendiaten och 5000 kronor till­faller föreningen. Tidigare år har hela summan tillfallit stipendiaten. Syftet med det är att skapa ytterligare incitament för före­ningarna att nominera duktiga ledare och där­med bredda urvalet.

Kommittén föreslår följande kandidater:

Angelica Engberg Hässelby SK friidrott

Katarina Sahlsten Skarpnäcks orienteringsklupp

Jens Pettersson Kristallens schackklubb

Per-Arne Persson Kaanans simsällskap

Torgny Lidman Spånga handbollsklubb

Anders Pettersson Spånga-Bromsten bandy

Peter Ceder DIF fotboll/damfotboll

Linn Sundström IK Bolton

Hannah Öst DIF konståkning

Carl Burström Mälarhöjdens scoutkår

Handikappstipendiater:

Monica Göbl Stockholms handikappridklubb

Henrik Bildt Idrottsföreningen för alla handikappade, IFAH

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§95 Klagomål på buller från Hammarbyhöjdens IP

Överkla­gande av beslut meddelat av Länsstyrelsen i Stockholms län
2012-06-19 med beteckning 505-2010-016457

Dnr: 418-149-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

1. Nämnden fullföljer överklagandet av länsstyrelsens beslut den 19 juni 2012, beteck­ning 505-2012-016457, till mark- och miljödomstolen.

2. Med hänvisning till stadsledningskontorets förslag till yttrande yrkar idrotts­nämn­den att mark- och miljödomstolen, med upphävande av länssty­relsens beslut, fast­ställer miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut den 30 april 2010, dnr 2012-10358.

3. Idrottsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att företräda nämnden i ären­det.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-14.

Stockholms miljö- och hälsoskyddsnämnds beslut den 30 april 2010 om att lämna klagomål på störningar från Hammarbyhöjdens IP utan ytterligare åtgärd upphäv­des av länsstyrelsen genom beslut den 19 juni 2012. Länsstyrelsen återvisade ären­det till miljö- och hälsoskyddsnämnden för ny handläggning.

Idrottsförvaltningen har reservationsvis överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljö­domstolen samt begärt anstånd med att utveckla grunderna för överkla­gan­det till den 3 oktober 2012. I stadsledningskontorets förslag till yttrande ut­vecklar idrottsnämnden grunderna för överklagandet.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

§96 Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter

Dnr: 407-578-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som yttrande över remiss av motion (2012:22) om stadsdelarnas ansvar för funk­tionsnedsattas fritids- och idrottsmöjligheter hänvisar idrottsnämnden till vad som sägs i förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-05.

Tomas Rudin, Emilia Bjuggren och Kaj Nordquist (samtliga S) har till kommunstyrelsen ställt en motion om stadsdelarnas (stadsdelsnämndernas) ansvar för funktionsnedsattas fritids- och idrottsmöjligheter. Motionärerna föreslår att stadsdelsnämnderna får i uppdrag att investera i

utrustning såsom elhockeystolar och Show­downbord för att öka möjligheterna för funktions­nedsatta att utöva idrott i hela staden.

Idrottsnämnden har kommunfullmäktiges uppdrag att samordna fritidsfrågor för barn och unga med funktionsnedsättning i staden, i samverkan med 14 stadsdelsnämnder, kulturnämnden, so­cialnämnden samt utbildningsnämnden. Detta sker i form av ett nätverk kallat Fritid för alla. Uppdraget är att utbudet av idrotts- och fritidsverksamhet och kulturaktiviteter på ett bättre sätt ska nå ut till barn och unga som har funktionsnedsättning, och att utbudet bättre ska anpassas till dem.

Frågan om investeringar i utrustning anser förvaltningen behöver vidgas till att mer handla om att skapa fler möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättning generellt att få en aktiv fritid.

Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Billy Östh m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Emilia Bjuggren m.fl. (S) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden tillstyrker delvis motionen.

Nämnden anför därutöver följande:

Förvaltningen pekar i sitt tjänsteutlåtande på en rad viktiga aspekter som forskningen visar,
att ohälsa är mer än tio gånger vanligare bland människor med funktionsnedsättning än hos övriga befolkningen. Elever med funktionsnedsättning skattar sin hälsa sämre än andra. Ung­domar i särskolan rör på sig och deltar i föreningslivet i avsevärt mindre grad än andra ungdo­mar. Motionen handlar om just detta, att skapa möjligheter för funktionsnedsatta barn och unga till en meningsfull fritid.

I många fall handlar det om att synliggöra utbudet av idrotts- och fritidsverksamheter och kul­turverksamheter på ett bättre sätt. I andra fall handlar det om att samordna ansvaret för inve­steringar i utrustning, lokaler m.m.

Mehdi Oguzsoy (V) ansluter sig till Socialdemokraternas förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur staden kan skapa fler möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättning att få en aktiv fritid.

2. Utredningen bör innehålla en översyn över vilka behov av utrustning som finns inom sta­den.

Nämnden anför därutöver följande:

Inget barn ska diskrimineras enligt artikel två i FN:s barnkonvention, en av barnkonventio­nens portalparagrafer. Det innebär bland annat att barn med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter till en aktiv fritid som andra barn. Att skapa fler möjligheter för barn och unga med funktionsnedsättning att ha en rik och meningsfull fritid är en grundläggande rät­tighetsfråga. Förvaltningen bör därför ges i uppdrag att utreda hur staden kan skapa fler möj-­

ligheter till en aktiv fritid för barn och unga med funktionsnedsättning. Utredningen bör bland annat innehålla en översyn över vilka behov av utrustning för fritidsverksamhet som finns. Utredningen bör även ge rekommendationer för hur möjligheterna till en aktiv fritid kan öka för barn och unga med funktionsnedsättningar.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) och Mehdi Oguzsoy (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§97 Förslag till avfallsplan för Stockholms 2013-2016

Remiss från trafik- och renhållningsnämnden

Dnr: 015-458-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande:

Som svar på remissen åberopar idrottsnämnden förvaltningens tjänsteutlåtande.

Ärendet

Idrottsförvaltningen redovisar ett tjänsteutlåtande daterat 2012-09-10.

Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till avfallsplan för Stockholm 2013-2016. Planen är ett lagstadgat styrdokument och beskriver nuläge, mål och åtgärdsför­slag för avfallshanteringen i Stockholm. I förslaget anges inte några mål som är specifika för stadens egna verksamheter, den typen av mål återfinns i Stockholms miljöprogram för 2012-2015.

Fyra huvudmål har formulerats som behandlar:

· Resurseffektiv avfallshantering

· Separat hantering av skadliga ämnen

· Människoperspektivet i avfallshanteringen

· Avfallsfrågans roll i planeringen

De fyra huvudmålen har sedan brutits ned till detaljerade delmål. Det slutliga försla­get är be­räknat att kunna antas av kommunfullmäktige innan årets slut.

Förslaget beskriver på ett bra sätt avfallsproblematiken och angivna åtgärdsbehov visar tydligt vad som behöver göras för att få en effektivare och mer miljöriktig avfallshantering.

Idrottsförvaltningen saknar i planen förslag på åtgärder som visar hur staden kan an­pas­sa äldre fastigheter till ökad sortering. Inte heller nämns något om möjlighe­terna att vid upphandling ställa krav på återtagning av emballage från leverantö­ren. Driftkostnaden för sortering av av­fall, såsom kostnader för egen personal, trans­portkostnader, taxor med mera omnämns inte.


Förvaltningens förslag till beslut

Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar:

Se under rubriken BESLUT

Framlagda förslag till beslut

Vice ordföranden Emilia Bjuggren m.fl. (S), Billy Östh m.fl. (M), Daniele Fava (FP) och Fredric Ericsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Mehdi Oguzsoy (V) lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Åsa Jernberg (MP) yrkar bifall till sitt förslag till beslut enligt följande:

Nämnden bifaller i huvudsak förvaltningens förslag till yttrande.

Nämnden anför därutöver följande:

Förslaget till ny avfallsplan är ett steg i rätt riktning, men kan förbättras ytterligare. Det sak­nas övergripande mål för hur staden kan främja återanvändning, återvinning och annan mil­jöanpas­sad avfallshantering. Det är även angeläget att i dialog med kommuninvånarna för­ändra kon­sumtionsmönster och öka graden av återanvändning. Åtgärder rörande hanteringen av farligt avfall bör inkludera utökade informationsinsatser från miljöförvaltningen i syfte att bland annat minska användningen av kemikalier och miljöfarliga produkter.

Det saknas referenser till vad Stockholms stad och dess förvaltningar själva kan göra. En ambi­tiös avfallsplan förlorar i trovärdighet om den som ställer upp planen inte själv förmår leva upp till den. Vidare behöver det för varje åtgärdsområde pekas ut ansvariga förvalt­nin­gar och bolag inom staden för att de i planen föreslagna åtgärderna ska kunna genomföras effektivt. Det är allvarligt att nya idrottsanläggningar inte tillgodoser behovet av avfallslo­gistik och ut­rustning, mycket på grund av att avfallskedjan som helhet inte beaktas i plane­ringen och att inte tillräckliga ytor avsätts.

Mål 4 om att avfallshantering ska vara en självklar del i planeringsprocessen bör komplette­ras med delmål för att successivt skapa utrymmen för källsortering för utbyggd hushållsnära in­samling. Behovet av mark för återvinningscentraler måste säkras. Flera mindre återvinnin­gs­centraler kan möjliggöras genom placering i några av stadens cirka 50 bergrum. Planen behöver kompletteras med kvantitativa mål för kraftigt minskad andel matavfall, för­packnin­gar och textilier i hushållsavfallet. Insamling av matavfall ska ske i alla stadens verk­samhe­ter som hanterar mat. Kommunens verksamheter ska vara ett föredöme. Matavfallsin­samling är en viktig del i att skapa en mer hållbar stad och avfallsplanen bör tydligt ange att matav­fallsinsamling ska finnas i samtliga av stadens verksamheter som hanterar livsmedel. För id­rottsnämnden innebär det att alla anläggningar som hanterar livsmedel ska vara anpassade för matavfallsinsamling.

Beslutsgång

Vice ordföranden ställer de framlagda förslagen mot varandra och idrottsnämnden beslutar en­ligt förvaltningens förslag till beslut.

Reservation

Åsa Jernberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.

§98 Anlägg konstgräs på tidigare beslutade planer nu!

Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

Dnr 412-637-2012

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar att lämna skrivelsen till förvaltningen för beredning.

Skrivelsen

Fotboll är den ojämförligt största idrotten i Stockholm, liksom i hela landet. Var tredje or­ganiserad idrottsaktivitet bland barn och unga i Stockholm utgörs av fotboll. Fotboll är den största idrotten för killar och den största idrotten för tjejer, fotboll är också den största id­rotten för barn och ungdomar med invandrarbakgrund. Det gäller både killar och tjejer.

Vi anser därför att det är viktigt att fortsätta arbetet för att stadens fotbollsplaner omvandlas till konstgräsplaner så att alla barn och unga i Stockholm får möjlighet att spela fotboll.

Vi har tidigare uttryckt oro över att investeringar i framtida anläggningar minskar eller helt ute­blir. Två konkreta exempel på detta är Aspuddens IP och Bromstens IP.

Boende i Aspudden fick besked från den dåvarande rödgröna majoriteten redan 2005, då be­slut fattades med löfte om anläggande av konstgräs på Aspuddens IP. Efter valet 2006 gavs ett löfte som förnyades av en borgerlig majoritet 2008. Inget har hänt sedan dess och planen är i uselt skick idag.

Samma senfärdighet gäller Bromsten. Staden beslutar 2006 om exploatering av industrimark och idrottsplatsen var då hotad, men fick vara kvar med beslut om att en 11-manna konst­gräs­plan skulle byggas. Bromstens idrottsklubb fick ånyo besked från staden 2010 om att planen för anläggande av konstgräs 2012 ligger fast. Nu är det 2012 och ingenting händer.

Det är inte acceptabelt att beslut som tidigare utlovats inte genomförs.

Vi önskar därför att förvaltningen återkommer med en redogörelse om varför de tidigare be­slutade uppdragen om anläggande av konstgräs på Aspuddens och Bromstens IP inte ge­nom­förs.

§99 Information och övriga frågor

BESLUT

Idrottsnämnden beslutar följande

Idrottsnämnden tackade för informationen

a) Olof Öhman presenterade Carina Braun, ny chef för avdelningen för verksamhetsstöd, som börjar sin anställning vid idrottsförvaltningen den 1 oktober 2012. Carina kommer närmast från Skärholmens stadsdelsförvaltning där hon arbetar som utvecklingschef.

b) Olof Öhman informerade om planerade organisationsförändringar inom förvaltningen. Processen sker i två steg; en strukturorganisation har lagts, senare i höst ska detaljorga-
ni­sationen fastställas. Ambitionen är att det nya idrottspolitiska programmet ska ge­nomsyra förvaltningens organisation. En utvecklingsavdelning bildas av nuva­rande staben för idrott och folkhälsa, som tillförs planeringsfrågor såsom investeringspla­nering och fysisk planering. Staben för avtal och upphandling går in som enhet hos avdelningen för verksamhetsstöd. Antalet deltagare i ledningsgruppen minskar, i gen­gäld har ett nytt chefsforum bildats med förvaltningschef samt alla avdel­nings- och enhetschefer. MBL-förhandlingar har genomförts med de fackliga organi­sationerna, som anmälde oenighet i frågan. SACO har begärt central förhandling. Även gränsdrag­ningen mellan id­rottsför­valt­ningen och fastighetskontoret ses över, i denna fråga åter­kommer förvalt­ningen i verk­samhetsplanen för 2013.

c) Lördag den 29 september invigs den nya skateparken i Högdalen. Det har visat sig att an­läggningen till viss del även nyttjas av rullskridskoåkare och cyklister, vilket kan in­ne­bära en säkerhetsrisk. Parken är i första hand avsedd för skateåkning.

d) Olof Öhman påminde om den planerade studieresan för nämnden den 12 november på ef­termiddagen, med start kl. 13.00. Besök på Stora Sköndal, Farsta sim- och idrottshall samt den pågående byggnationen av en ny simhall i Tyresö står på programmet. En inbju­dan kommer att skickas ut.

e) På förslag från stadsbyggnads- och idrottsroteln träffas referensgruppen för det idrotts­po­litiska programmet den 15 oktober kl. 18.05. Mötet sker i anslutning till kväl­lens kommunfullmäktigemöte.

f) Billy Östh tackade å nämndens vägnar vice ordförande Emilia Bjuggren för den tid hon lett nämndens sammanträden, under ordförandens frånvaro.

________