Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-03-15

Sammanträde 2016-03-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms Stadshus - Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-02-02 justerat den 2016-02-08

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Anmäls på lista. Original finns i pärm.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Protokoll Funktionshindersrådets sammanträde 27 januari 2016. B. Skrivelse till idrottsnämnden och fastighetsnämnden i Stockholm avseende byggandet av fler hallar med trägolv. Flera verksamheter föredrar träparkett.08.01/123/2016. C. Friskvårdsanläggning eller sjukhus - skrivelse till nämnden. 02.06.01.09-231/2016. D. Bygg fler idrottshallar istället för planerad gångtunnel under järnvägen Bromsten Dnr 02.06.01.09-224/2016. E. Granskningsrapport Stora Mossens Hockey. Dnr 01.04/263/2016.

6 Anläggande av en 11-spels konstgräsfotbollsplan på Vällingby BP

Inriktnings- och genomförandebeslut, dnr 08.03.01/1235/2015.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Högdalens sim- och idrottshall, renovering av reningsverk m.m. Reviderat genomförandebeslut Dnr. 324/1139/2014.

8 Hagsätra IP - Rollerderby. Inriktningsbeslut. Dnr 01.01.01/242/2016.

9 Järvabadet. Reviderat utredningsbeslut. Dnr 411-193-2014.

10 Vårbergs IP. Utredningsbeslut. Dnr 08.01.01/241/2016.

14 Remissvar på Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M) om att samla stadens fastighetsägaransvar. Dnr. 01.06/1251/2015.

15 Remissen om Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda L) - Utred möjligheten till bad i Hammarby sjöstad. Dnr 01.06/1281/201

16 Svar på skrivelse Gärdets sportfält. Dnr 03.01/1254/2015.

17 Svar på skrivelse om stängning av GIH-badet Dnr 01.06/168/2016

18 Svar på skrivelse om nyttjandet av Stockholms stadion. Dnr 01.06/1147/2015

19 Svar på skrivelse - Förbättra upphandlingsunderlagen - för att få fler anbud. Dnr 01.06/1252/2015

21 Etiska riktlinjer för idrottsförvaltningen i Stockholms stad, dnr 01.03/258/2016.

22 Månadsrapport - februari 2016. Kommer senare

23 Övriga frågor.

Efter nämnden kommer samordnare Jan Grönqvist att presentera "Program supporter"

§33 Fastställande av dagordningen

§34 Anmälan av justerat protokoll

§35 Justering av dagens protokoll

§36 Anmälan av delegationsbeslut

§38 Anläggande av en 11-spels konstgräsfotbollsplan på Vällingby BP Inriktnings- och genomförandebeslut dnr 08.03.01/1235/2015.

§39 Högdalens sim- och idrottshall, renovering av reningsverk m.m.

§40 Hagsätra IP - Rollerderby. Inriktningsbeslut Dnr 01.01.01/242/2016.

§41 Utomhusbad på Järvafältet - Reviderat utredningsbeslut

§42 Vårbergs IP. Utredningsbeslut

§46 Remissvar på Motion (2015:49) av Henrik Sjölander (M) om att samla stadens fastighetsägaransvar

§47 Remissen om Motion (2015:71) av Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (båda L) - Utred möjligheten till bad i Hammarby sjöstad Dnr 01.06/1281/2015

§53 Etiska riktlinjer för idrottsförvaltningen i Stockholms stad Dnr 01.03/258/2016

§54 Månadsrapport - februari 2016. Dnr 2016.312/2016