Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-04-22

Sammanträde 2002-04-22

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Carl Cederschiöld
Rotel II: Stadsbyggnadsroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Jan Björklund
Rotel V: Socialroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel VI: Äldreomsorgs- och kulturroteln; borgarrådet Birgitta Rydell
Rotel VII: Integrations-, miljö- och idrottsroteln; borgarrådet Alf Samuelsson
Rotel VIII: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Stella Fare

2 Nr 2001:31 av Malte Sigemalm (s) om Stockholms framtida hamn-verksamhet. RVIII

3 Nr 2001:35 av Erik Nilsson (s) om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar. RIV

4 Nr 2001:37 av Ann-Margarethe Livh (v) om hur storstadssatsning-ens medel används. RVII

5 Nr 2001:38 av Eva Oivio (s) om den bekymmersamma undervis-ningssituationen för nyanlända flyktingungdomar samt vuxna i sta-den. RIV

6 Nr 2001:43 av Anita Habel (v) om hemlösa barnfamiljer. RV

7 Nr 2001:45 av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc. RVI

8 Nr 2001:46 av Leif Rönngren (s) om ökade kostnader för inhyrd personal inom staden. RIII

9 Nr 2001:47 av Barbro Karlsson (s) om Gubbängens medborgarhus. RVII

10 Nr 2001:48 av Eva Oivio (s) om utsläpp av lösningsmedel samt störande fläktbuller från företag inom Bromstens industriområde. RVII

11 Nr 2001:49 av Py Börjeson (s) om kostnader för konkurrensutsätt-ning av stadens idrottsanläggningar. RVII

12 Nr 2002:2 av Margareta Olofsson (v) om brott mot miljöbalken. RVII

13 Nr 2002:3 av Leif Rönngren (s) om snökaoset under jul och nyår. RIII

14 Nr 2002:4 av Annika Billström (s) om snöröjningen under julhelgen. RIII

15 Nr 2002:5 av Elisabet Lönngren (s) om snödumpning i Riddarfjär-den. RVII

16 Nr 2002:6 av Juan Carlos Cebrián (s) om snöläget i Farsta strand. RIII

17 Nr 2002:7 av Ann-Marie Strömberg (v) om avgäldsbefrielse för friskolor. RIV

18 Nr 2002:8 av Ann-Margarethe Livh (v) om medborgarinflytande vid utformandet av det ”nya” Järvafältet. RII

19 Nr 2002:9 av Leif Rönngren (s) om trångboddheten för gamla på stadens äldreomsorgsverksamheter. RVI

20 Nr 2002:10 av Leif Rönngren (s) om ökningen av missbruket av cannabis. RV

21 Nr 2002:12 av Annika Billström (s) om konsten att effektivisera klotterbekämpningen och samtidigt respektera barns och ungdomars rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. RVI

22 Nr 2002:13 av Ann-Marie Strömberg (v) om ungdomsråd – lyssna på ungdomarna i Stockholms stad. RIV

23 Nr 2002:14 av Yildiz Kafkas (mp) om höga partikel- och kvävedi-oxidhalter. RVII

24 Nr 2002:15 av Ann-Marie Furumark (s) om hur många som har nyttjat möjligheten att välja vårdutförare inom hemtjänsten. RVI

25 Nr 2002:16 av Carin Jahn (s) om försöks- och träningslägenheter. RIII

26 Nr 2002:17 av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) om konkurrensut-sättningen av socialtjänsten. RV

27 Nr 2002:18 av Cecilia Obermüller (mp) om ansökan om medel för energirådgivning. RI

28 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RIII

32 Anmälan av inkomna skrivelser

33 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:18, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd.
Mem. 2001:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftel-sen Vetenskapsstaden.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:1, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i saluhallsstyrelsen.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en ledamot i brand- och räddnings-nämnden och en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Min-ne.
Mem. 2002:4, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stads-delsnämnder, en ersättare i kulturnämnden, en ledamot i social-tjänstnämnden, en suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem och en ledamot i styrel-sen för Keflavik Fastighets AB.

34 Mem. 2002:7. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

35 Utl. 2002:37. Gemensamma rekommendationer för Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagningarna i staden.

36 36. Utl. 2002:38. Förslag till nytt avgiftssystem för äldreomsorg.

37 Utl. 2002:39. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre, fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskada.

38 Utl. 2002:40. Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF.

39 Utl. 2002:41. Centralupphandling av kontokort.

40 Utl. 2002:42. Ökad aktieutdelning från Stockholms Stadshus AB.

41 Utl. 2002:43. Om- och tillbyggnad av stadsarkivet i fastigheten Kungsklippan 6 på Kungsholmen.

42 Utl. 2002:44. Förvärv av bostadsrätter som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer.

43 Utl. 2002:29. Byggande av studentbostäder i Rågsved. Motion av Per Sundgren (v) och Py Börjeson (s) (2000:18). RIII+II

44 Utl. 2002:36. Upphandling av webbaserade läromedel. Motion av Roger Mogert (s) (2001:26). RIV

45 Utl. 2002:45. Förbättring av undervisningen i grundskolor och gym-nasier om följderna av kolonialismen och dess människosyn. Motion av Christer Öhgren m.fl. (mp) (2000:44).

46 Utl. 2002:46. SFI-elevers möjlighet att deltaga i visning av Stadshu-set. Motion av Juan Carlos Cebrián (s) (2000:59).

47 Utl. 2002:47. Kampanj för att rekrytera kontaktpersoner m.m. Mo-tion av Juan Carlos Cebrián (s) (2001:18).

48 Utl. 2002:48. Handlingsplan för Akallas utveckling. Motion av Ha-mid Mosavi-Porasl (v) (2001:30).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Barry Andersson (s) och andre vice ordföranden Hans-Göran Olsson (fp) utsågs att jämte ordföranden Axel Wennerholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 29 april 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om Stockholms framtida hamn-verksamhet (nr 2001:31)

Dnr 1424/2001

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om Stockholms framtida hamnverksamhet.

Kommunfullmäktige hade den 5 november 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Fare hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Fare, Ann-Marie Strömberg och Bror Stefenson.

§4 Interpellation om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar (nr 2001:35)

Dnr 1540/2001

Erik Nilsson (s) hade lämnat in en interpellation om elevernas mat- och sömnvanor samt föräldrarnas ansvar.

Kommunfullmäktige hade den 19 november 2001 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Björklund hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Nilsson, Christopher Ödmann, Helve Tsai, borgarrådet Björklund, Hardy Hedman och Ann-Marie Strömberg.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr  37, 38, 43, 45, 46, 47, 48 och 49 för år 2001 samt nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 för år 2002.

§6 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda (nr 2002:19).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av denna interpellation.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 16.58 - 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Äldreomsorgen och de allt mer restriktiva biståndsbedömningarna i stadsdelsnämnderna

Borgarrådet Rönngren (s) ställde en fråga om äldreomsorgen och de allt mer restriktiva biståndsbedömningarna i stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Rydell.

 

 

Fråga nr 2. Skatter

Borgarrådet Billström (s) ställde en fråga om skatter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Cederschiöld.

 

 

Fråga nr 3. Arbetet med Stockholms grönstruktur

Cecilia Obermüller (mp) ställde en fråga om arbetet med Stockholms grönstruktur.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 4. Sergels Torg

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om Sergels Torg.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Söderlund.

 

 

Fråga nr 5. Norra länken

Börje Vestlund (s) ställde en fråga om Norra länken.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Börje Vestlund och borgarrådet Nordin.

§8 Interpellation om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc (nr 2001:45)

Dnr 1843/2001

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Leif Rönngren (s) om kostnader för införandet av äldrepeng, kundvalsmodell, valfrihetsrevolution, omsorgspeng, etc.

Kommunfullmäktige hade den 21 januari 2002 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Rydell hänvisade till utdelat interpellationssvar -------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarrådet Rönngren, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Rydell, Ann-Marie Furumark, Majken Wennberg och Hardy Hedman.

§9 Upprop

Kl. 18.18 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 29 april 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Finansdepartementet

av den 27 mars 2002

Framställning om medgivande att motta gåva till svenska staten (fastigheten Norra Djurgården 1:25).

Miljödepartementet

av den 27 mars 2002

(inklusive Länsstyrelsens beslut av den 7 september 2001) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (18/6 2001, § 28, utl. 81) att anta detaljplan för fastigheten Smyrna 4 m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet;

Länsrättens i Stockholms län beslut

av den 4 april 2002

med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (18/2 2002 § 20, utl. 16) om avtal om överlåtelse av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 (f.d. Fordfabriken).

§12 Fyllnadsval (mem 15, 18, 19 och 20 för år 2001, mem 1, 2 och 4 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15, 18, 19 och 20 för år 2001 samt nr 1, 2 och 4 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden (mem. 2001:19), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Vantör (mem. 2002:4).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2001:18

i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Rune Olofsson (s);

till ersättare: Vicky Söder (s);

Mem. 2002:1

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Peder Öberg (s);

i saluhallsstyrelsen för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Susanne Hagbard (fp);

Mem. 2002:2

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Maria Piotrowski (fp);

till ersättare: Johan Ingerö (fp);

Mem. 2002:4

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Maria Palme (s);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Anders Ferm (mp);

i kulturnämnden för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Maria Karlsson (v);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Veronica Ekström (v);

till ersättare: Jackie Nylander (v);

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Vasillios Tenezakis (v);

i styrelsen för AB Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Cecilia Brink (m);

i styrelsen för Keflavik Fastighets AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ledamot: Krister Schultz.

§13 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2002:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:7 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i socialtjänstnämnden, en revisor och en revi-sorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag och två nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Niclas Brantingson (kd) - ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Anna Wahlund (m) - ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm, Lena-Maj Hellman Anding (mp) - ersättare i socialtjänstnämnden, Susanna Alm (kd) - suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, Christoffer Sjöholm (kd) - suppleant i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB (f.d. Stockholm Convention & Visitors Bureau AB),
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2002:

till ledamot: Andreas Sturesson (kd);

i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2002:

till ersättare: Birger Hultman (m);

i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till suppleant: Carina Andersdotter Sommar (kd);

i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB (f.d. Stockholm Convention & Visitors Bureau AB) för tiden till slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige:

till suppleant: Göran Holmström (kd);

till nämndemän för tiden 1 maj 2002 - 31 december 2002: Daniel Andersson (kd), Aycan Bozarslan (v), Elena Dingu Kyrklund (v), Thomas Ehrnström (v).

§14 Gemensamma rekommendationer för Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagningarna i staden (utl 2002:37)

Dnr 1178/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:37 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till gemensamma rekommendationer för Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagningarna i staden.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Veronica Ekström, Viviann Gunnarsson, borgarrådet Rönngren, Margareth Melin, Catharina Tarras-Wahlberg och Annett Öhman-Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rönngren (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Veronica Ekström (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Socialtjänstnämndens förslag till gemensamma rekommendationer för Stockholms stad och Stockholms läns landsting avseende ungdomsmottagningarna i staden godkännes i enlighet med bilaga 1 till utlåtandet.

§15 Förslag till nytt avgiftssystem för äldreomsorg (utl 2002:38)

Dnr 760/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till nytt avgiftssystem för äldreomsorg.

Ordet innehades av borgarråden Rönngren och Rydell, Louise du Rietz-Svenson och Ann-Marie Furumark.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Maxtaxa och förbehållsbelopp för äldreomsorg godkänns i huvudsak i enlighet med stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
 2. Den befintliga regeln att avgift för maka/make som bor i särskilt boende med heldygnsomsorg om det är fördelaktigare för den enskilde, kan beräknas på enbart dennes inkomst ska gälla även i fortsättningen.
 3. Minskning av intäkter till följd av införande av ett nationellt förbehållsbelopp om 22,0 mnkr finansieras ur Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2002 års budget och redovisas under Kommunfullmäktige m.m. 1. Kommunstyrelsen.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar för avgiftssystem inom äldreomsorg med regler för återbetalning och återkrav av avgifter samt hur arvode för godman/förvaltare skall införas i förbehållsbeloppet.

§16 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre, fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskada (utl 2002:39)

Dnr 796/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:39 behandlades. Utlåtandet gäller en överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre, fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskada.

Ordet innehades av borgarråden Rydell och Rönngren, Viviann Gunnarsson, Jean Anderson, Margareth Melin, Juan Carlos Cebrián, Louise du Rietz-Svenson, borgarrådet Axén Olin samt Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jean Anderson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Viviann Gunnarsson (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Det till utlåtandet bilagda förslaget till överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre, fysiskt funktionshindrade, funktionshindrade med utvecklingsstörning och vissa funktionshindrade med hjärnskada godkänns.
 2. Överenskommelsen gäller från och med 2002-07-01 till och med 2003-06-30 och förlängs med ett år i taget om endera huvudmannen inte säger upp överenskommelsen senast tre månader före överenskommelsens slutdatum.
 3. Under förutsättning av godkännande enligt ovan ges kommunstyrelsen i uppdrag att träffa kompletterande överenskommelser i enlighet med 11 § tredje stycket i överenskommelsen.

§17 Förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF (utl 2002:40)

Dnr 518/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslaget till bolagsordning för AB Glasbrukskvarteret SWF fastställes att gälla från och med den 1 maj 2002.

§18 Centralupphandling av kontokort (utl 2002:41)

Dnr 984/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om stadens behov av centralupphandling av kontokort.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kontokortsupphandlingar skall fortsatt ske i form av centralupphandling.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra dessa upphandlingar.

§19 Ökad aktieutdelning från Stockholms Stadshus AB (utl 2002:42)

Dnr 1212/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:42 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ökad aktieutdelning från Stockholms Stadshus AB.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Cederschiöld, Ann Mari Engel, Viviann Gunnarsson, borgarråden Nilsson och Björklund, Anders Broberg, Ann-Marie Strömberg, Christer Öhgren och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Christer Öhgren (mp) bifall till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att

 1. avstyrka ökad aktieutdelning om 100 mnkr från Stockholms Stadshus AB
 2. därutöver anföra följande:
  Det som nu sker är att bara några månader efter att stadens budget fastställts är det dags för en brandkårsutryckning. Majoriteten delar ut, inte något ordentligt valfläsk, men i alla fall fläsktärningar till ärtsoppan. Detta tyder på att majoriteten inte har kvaliteten i stadens verksamheter under kontroll. Först kommer en fläsktärning till skolan, sedan blir det en tärning till äldreomsorgen. Och till sist blir det en liten snutt kvar även till städning. Brandkårsutryckningar som tyder på en alltför snäv budget på grund av skattesänkningar.
  Miljöpartiets budget hade med sina drygt 850 mnkr mer till de prioriterade verksamheterna gett mer kontinuitet och arbetsro för verksamheterna istället för dessa tvära kast mellan hopp och förtvivlan.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. I budget för 2002 under Finansförvaltningen avsätts en ökad aktieutdelning om 100 mnkr från Stockholms Stadshus AB.
 2. Medlen tillförs Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande i 2002 års budget, att disponeras av kommunstyrelsen för angelägna kvalitetsförstärkningar av verksamheten under 2002.

§20 Om- och tillbyggnad av stadsarkivet i fastigheten Kungsklippan 6 på Kungsholmen (utl 2002:43)

Dnr 1555/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:43 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till om- och tillbyggnad av stadsarkivet i fastigheten Kungsklippan 6 på Kungsholmen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden, fastighetsförvaltningen, medges ökade investeringsutgifter med högst 55 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av fastigheten Kungsklippan 6, stadsarkivet. Finansieringen sker dels inom befintlig investeringsplan med 25 miljoner kronor, dels genom ökat finansieringsbeting med 30 miljoner kronor under Finansförvaltningen.
 2. Ökar projektets sammanlagda investeringsutgift med 10 % utöver vad som följer utvecklingen av Entreprenadindex E 84 2001-06-01 skall behovet av ökade investeringsmedel godkännas av kommunfullmäktige.
 3. Medelsbehovet för kulturnämndens: stadsarkivet, ökade hyreskostnader får behandlas i samband med upprättande av nämndens budget.

§21 Förvärv av bostadsrätter som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer (utl 2002:44)

Dnr 1287/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:44 behandlades. Utlåtandet gäller en skrivelse från gatu- och fastighetsnämnden och integrationsnämnden i vilken de hemställt om utökning av grundkapital för förvärv av högst 50 bostadsrätter i skilda områden i Stockholm, som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer.

Ordet innehades av Börje Vestlund, Hardy Hedman, Anita Habel och Emil Marczak.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anita Habel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Emil Marczak (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden medges förvärva 50 bostadsrätter som genomgångsbostäder för flyktingfamiljer. Utgiften beräknas uppgå till ca 50 mnkr under åren 2002-2006.
 2. Gatu- och fastighetsnämnden medges ökade investeringsutgifter för 2002 med 10 mnkr. Finansieringen sker genom utökat finansieringsbeting under Finansförvaltningen.
 3. Investeringsbehovet för åren 2003-2006 får beaktas vid upprättandet av budget för respektive år.

§22 Motion om byggande av studentbostäder i Rågsved (2000:18) (utl 2002:29)

Dnr 423/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:29 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Per Sundgren (v) och Py Börjeson (s), i vilken de föreslagit att det byggs studentbostäder i Rågsved, men gärna också i Hagsätra, Högdalen och Bandhagen.

Ordet innehades av Per Sundgren, Cecilia Obermüller, Py Börjeson, borgarrådet Söderlund och Dick Urban Vestbro.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Py Börjeson (s) och Per Sundgren (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2000:18 av Per Sundgren (v) och Py Börjeson (s) besvarad.

§23 Motion om upphandling av webbaserade läromedel (2001:26) (utl 2002:36)

Dnr 681/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:36 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han föreslår att utbildningsnämnden får i uppdrag att på försök upphandla produktion och uppdatering av webbaserade läromedel kring ämnen som historia, religion, samhällskunskap och livsåskådning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

anse motion 2001:26 av Roger Mogert (s) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§24 Motion om förbättring av undervisningen i grundskolor och gym-nasier om följderna av kolonialismen och dess människosyn (2000:44) (utl 2002:45)

Dnr 948/2000

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:45 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Christer Öhgren m.fl. (mp), i vilken de bl.a. föreslagit att undervisningen i grundskola och gymnasium om kolonialismen och dess människosyn utökas.

Ordet innehades av Christer Öhgren, Dick Urban Vestbro, borgarrådet Björklund, Rebwar Hassan, borgarrådet Nilsson, Hans Hagberg, Jean Anderson, Per Sundgren och Christopher Ödmann.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Dick Urban Vestbro (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Christer Öhgren (mp) bifall till miljöpartiets ersättaryttrande i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - att

anse motion 2000:44 av Christer Öhgren m.fl. (mp) besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 46, 47 och 48 för år 2002.

§26 Motioner

Under sammanträdet väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ann Mari Engel (v) och Anita Habel (v) om byggbolagens oskäliga vinster och byggverksamhet i egen regi (nr 2002:27);
 2. av Elisabet Lönngren (s) om insamling av tidningar från portar i innerstan (nr 2002:28).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.07.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén