Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2002-11-25

Sammanträde 2002-11-25

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 18.00-19.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frå Läs mer...gor. Med början kl. 19.00 behandlas beslutsärenden.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

5 Anmälan av inkomna skrivelser

6 Bordlagda valärenden

Mem. 2001:15, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2001:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssupple-ant hos stiftelsen Stockholm år 2004.
Mem. 2002:2, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2002:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en revisor hos SMÅA AB och tre nämndemän.
Mem. 2002:10, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Mem. 2002:12, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse och en revi-sorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag.
Mem. 2002:13, i vad avser val av fem nämndemän.
Mem. 2002:15, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i stadsmusei-nämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ledamot i rådet till skydd för Stockholms skönhet, ordförande och en ledamot i kommittén för stockholmsforskning och ett ombud i Svenska kom-munförbundets kongress.
Mem. 2002:16, i vad avser val av vice ordförande i stadsdelsnämnd, vice ordförande i brand- och räddningsnämnden, vice ordförande i stadsmuseinämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, vice ordfö-rande i styrelsen för Centrum Kompaniet AB och vice ordförande i styrelsen för Stockholms Hamn AB.
Utl. 2002:101, i vad avser val av en ersättare i kommunstyrelsen.
Utl. 2002:102, i vad avser val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

7 Nya valärenden

Mem. 2002:17. Avsägelse och fyllnadsval.
Mem. 2002:18. Förslag till länsstyrelsen om vigselförrätta-re/registreringsförrättare.
Mem. 2002:19. Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i FB Servicehus AB.
Mem. 2002:20. Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet.
Mem. 2002:21. Avsägelse och fyllnadsval.

8 Utl. 2002:107. Arvodering av vissa förtroendevalda.

9 Utl. 2002:108. Fastställande av skattesats för år 2003.

10 Utl. 2002:71. Genomförande av en stockholmsskolornas idrottscup. Motion av Adem Tütüncü (s) (2000:28). Behovet av att stimulera barns och ungdomars idrottande i samverkan med skolan. Motion av Py Börjeson m.fl. (s) (2000:33). RII+IV

11 Utl. 2002:78. En bättre barnomsorg. Motion av Annica Dominius (c) (1998:92). Förskolan – första steget i det livslånga lärandet. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (1999:21). RIV

12 Utl. 2002:89. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

13 Utl. 2002:90. Etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Väl-lingby och Tensta. Motion av Roger Mogert (s) (2000:68). RIV

14 Utl. 2002:98. Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshets-politiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). Förbätt-ringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). RVII

15 Nr 2002:19 av Anita Habel (v) om långtidssjukskrivningar bland stadens anställda. RV

16 Nr 2002:20 av Per Bolund (mp) om en bilfri dag 22 september 2002. RIII

17 Nr 2002:22 av Leif Rönngren (s) om nollvision för hemlösheten. RVII

18 Nr 2002:27 av Maria Hassan (s) om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk. RVII

19 Nr 2002:30 av Viviann Gunnarsson (mp) om heminstruktörer. RVII

20 Nr 2002:31 av Viviann Gunnarsson (mp) om hälsovådligt utsläpp i Mälaren. RVIII

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 2 december 2002 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Klotterkommissionen

Birgitta Rydell (fp) ställde en fråga om klotterkommissionen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgitta Rydell och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 2. Händelser i samband med valet

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om händelser i samband med valet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av Björn Ljung (fp) i en ordningsfråga.

 

 

Fråga nr 3. Bostadsmålet

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om bostadsmålet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 4. Snöröjningen

Fredrik Wallén (kd) ställde en fråga om snöröjningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Wallén och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 5. Samverkan med landstinget

Birgitta Rydell (fp) ställde en fråga om samverkan med landstinget.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgitta Rydell och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 6. Omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter

Björn Ljung (fp) ställde en fråga om omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Björn Ljung och borgarrådet Mogert.

 

 

Fråga nr 7. Upphandlingen av Kriscentrum för kvinnor

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om varför upphandlingen av Kriscentrum för kvinnor upphävdes.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Olofsson.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 18.53 - 19.00.

§4 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 20 november 2002 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Per Sundgren (v) hade utsetts Maria Hannäs (v).

Till ersättare efter Maria Hannäs (v) hade utsetts Veronica Ekström (v).

§5 Upprop

Kl. 19.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§6 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 2 december 2002 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§7 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 13 november 2002

Dnr 311-1485/1999

Beslut (13 november) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (4 oktober § 15) om att anta förslag till ny översiktsplan med markreservat för Österleden;

Länsrättens i Stockholms län beslut

av den 15 november 2002

Dnr 023-1207/2002

Beslut (15 november) med anledning av besvär över komunfullmäktiges beslut (2 september § 21) om SIWI (yrkandet om inhibition avslås).

§8 Rättelse av protokoll

Anmäldes en rättelse i kommunfullmäktiges protokoll 2002-11-04 § 17 om avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande m.fl. i stadsdelsnämnder, facknämnder och vissa bolagsstyrelser (mem. 2002:16).

Avsägelsen som vice ordförande i gatu- och fastighetsnämnden avser Börje Vestlund (s).

Avsägelsen som vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden avser Dag Larsson (s).

§9 Fyllnadsval (mem 15 och 20 för år 2001, men 2, 8, 10, 12, 13, 15 och 16 för år 2002)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 15 och 20 för år 2001 samt nr 2, 8, 10, 12, 13, 15 och 16 för år 2002 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en nämndeman (mem. 2001:15), en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2001:20), en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:2), en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en revisor hos SMÅA AB, tre nämndemän (mem. 2002:8), en ledamot i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2002:10), en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i styrelsen för Dalheimers donationsstiftelse, en revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag (mem. 2002:12), fem nämndemän (mem. 2002:13), en ledamot i stadsdelsnämnden Kungsholmen, en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i stadsmuseinämnden, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för Stockholms Hamn AB, en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet, en ledamot och en ordförande i Kommittéen för stockholmsforskning, ett ombud till Svenska kommunförbundets kongress (mem. 2002:15), en vice ordförande i brand- och räddningsnämnden, en vice ordförande i stadsmuseinämnden, en ersättare i utbildningsnämnden, en vice ordförande i CentrumKompaniet i Stockholm AB och en vice ordförande i styrelsen för Stockholms Hamn AB (mem. 2002:16).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2002:16

i stadsdelsnämnden Kungsholmen för tiden till och med år 2002:

till vice ordförande: Mats G Nilsson (m).

§10 Val av en ersättare i kommunstyrelsen (utl 2002:101)

Dnr 2914/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:101 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av en ersättare i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen.

§11 Val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning (utl 2002:102)

Dnr 2915/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:102 behandlades. Utlåtandet gäller tidigare bordlagt val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av två ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.

§12 Avsägelse och fyllnadsval (mem 2002:17)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:17 om avsägelse och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Jari Visshed (s) - ersättare i kommunstyrelsen.

§13 Förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare/registreringsförrättare (mem 2002:18; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:18 om förslag till länsstyrelsen om vigselförrättare/registreringsförrättare behandlades.

Beslut

I enlighet med valberedningens förslag beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga nomineringen av 10 vigsel/registreringsförrättare.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

till vigsel/registreringsförrättare för åren 2003 - 2006 nominera:

Louise Edlind Friberg (fp) och Inge-Britt Lundin (fp).

§14 Avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i FB Servicehus AB (mem. 2002:19)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:19 om avsägelser och fyllnadsval av ordförande och vice ordförande i FB Servicehus AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

  1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Björn Ljung (fp) - ordförande i styrelsen för FB Servicehus AB och Barry Andersson (s) - ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för FB Servicehus AB och förrätta i memorialet föreslagna val
  2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2003:

till ledamot tillika ordförande: Kersti Py Börjeson (s);

till vice ordförande: Björn Ljung (fp).

§15 Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet (mem. 2002:20)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:20 om val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet behandlades.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av sju ledamöter och sju ersättare i Mälardalsrådet.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag - med den ändring som anmälts - utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i Mälardalsrådet för tiden till och med den 14 oktober 2006:

till ledamöter: Ewa Samuelsson (kd), Helen Jäderlund Eckardt (fp);

till ersättare: Fredrik Wallén (kd), Karl Bern (fp).

§16 Avsägelse och fyllnadsval (mem. 2002:21)

Kommunstyrelsens memorial nr 2002:21 om avsägelse och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Catharina Tarras-Wahlberg (s) - ledamot i socialtjänstnämnden - och förrätta i memorialet föreslaget val.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i socialtjänstnämnden för tiden till och med den 31 december 2002:

till ledamot: Monika Lindh (s).

§17 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl 2002:107)

Dnr 3185/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:107 behandlades. Utlåtandet gäller arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

  1. Arvode ska utges till Catharina Tarras-Wahlberg (100%), Barry Andersson (50%) och Monika Lindh (50%) enligt utlåtandet.
  2. Arvode ska utges till Lotta Edholm (60%) och Ann-Katrin Åslund (50%) enligt utlåtandet.
  3. Arvode ska utges till Ann-Margarethe Livh (60%) enligt utlåtandet.
  4. Arvode ska utges till Christopher Ödmann (50%) enligt utlåtandet.
  5. Arvode ska utges till Ewa Samuelsson (100%) enligt utlåtandet.

Det antecknades att Catharina Tarras-Wahlberg (s), Barry Andersson (s), Monika Lindh (s), Lotta Edholm (fp), Ann-Katrin Åslund (fp), Ann-Margarethe Livh (v), Christopher Ödmann (mp) och Ewa Samuelsson (kd) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§18 Fastställande av skattesats för år 2003 (utl. 2002:108)

Dnr 3224/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:108 behandlades. Utlåtandet gäller fastställande av skattesats för år 2003.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin, Björklund, Billström och Olofsson, Christopher Ödmann, Ewa Samuelsson, Berthold Gustavsson, Kerstin Gustavsson, Rolf Könberg, Ann-Margarethe Livh, Fredrik Wallén, borgarrådet Nordin, Dag Larsson och borgarrådet Söderlund i en ordningsfråga.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin i en ordningsfråga.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 20.10 - 20.15.

 

 

Yrkande

I ärendet hade yrkats

av borgarråden Axén Olin (m) och Björklund (fp) att ärendet bordläggs.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarråden Axen Olins (m) och Björklunds (fp) gemensamma bordläggningsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för s.k. minoritetsbordläggning var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bordlägga ärendet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återuppta behandlingen av utlåtande 2002:108 vid fortsatt sammanträde lördagen den 30 november 2002 kl. 10.00.

§19 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2002:71.

§20 Motion om en bättre barnomsorg (1998:92). Motion om förskolan – första steget i det livslånga lärandet (1999:21) (utl 2002:78)

Dnr 1280/1998, 662/1999

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:78 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Annica Dominius (c) om en bättre barnomsorg, dels en motion av Annika Billström m.fl. (s) om förskolan - första steget i det livslånga lärandet.

Beslut

Ärendet utgår.

§21 Motion om utökat elevinflytande (2000:8) (utl. 2002:89)

Dnr 254/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:89 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) om utökat elevinflytande.

Beslut

Ärendet utgår.

§22 Motion om etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Väl-lingby och Tensta (2000:68) (utl. 2002:90)

Dnr 1295/2000

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:90 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Roger Mogert (s) om etablerande av högskola i Farsta, Skärholmen, Vällingby och Tensta.

Beslut

Ärendet utgår.

§23 Motion om ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken (2001:90)

Motion om förbättringar för hemlösa (2001:83) (utl. 2002:98)

Dnr 1853/2001, 1807/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2002:98 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Annika Billström m.fl. (s) om ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken, dels en motion av Christopher Ödmann (mp) om förbättringar för hemlösa.

Beslut

Ärendet utgår.

§25 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2002:20.

§27 Avskriven interpellation

Dnr 2036/2002

Maria Hassan (s) hade återkallat interpellation nr 2002:27 om socialtjänstens möjligheter att nå personer med svåra psykiska besvär och missbruk.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§28 Avskrivna interpellationer

Dnr 2503/2002, 2504/2002

Viviann Gunnarsson (mp) hade återkallat interpellationerna nr 2002:30 om heminstruktörer och nr 2002:31 om hälsovådligt utsläpp i Mälaren.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationerna från vidare handläggning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.20.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Yvonne Modén