Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2003-11-17

Sammanträde 2003-11-17

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE


Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då Läs mer...borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:8 av Henrik Wallgren (m) om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?”. RI

3 Nr 2003:36 av Kristina Axén Olin (m) om kostnader för sjukskriv-ningarna. RV

4 Nr 2003:40 av Anders Broberg (kd) om stockholmarnas betalnings-vilja för hyresrätter. RIII

5 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

6 Nr 2003:45 av Birgitta Rydell (fp) om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek. RIV

7 Nr 2003:52 av Mikael Söderlund (m) om tryggheten för företagare. RI

8 Nr 2003:53 av Mikael Söderlund (m) om upphandlingar och nyfö-retagandet i Stockholm. RI

9 Nr 2003:54 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och skatterna. RI

10 Nr 2003:55 av Mikael Söderlund (m) om avgifter, böter och tillväx-ten i Stockholm. RIII

11 Nr 2003:57 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och Bromma. RIII

12 Nr 2003:58 av Mikael Söderlund (m) om eurons betydelse för Stockholms tillväxt. RI

13 Nr 2003:59 av Mikael Söderlund (m) om tillväxten och infrastruktu-ren. RIII

14 Nr 2003:60 Jan Björklund (fp) om bristen på förskollärare i Stock-holm. RIV

15 Nr 2003:61 av Jan Björklund (fp) om socialdemokraternas förskole-plundring. RIV

16 Nr 2003:62 av Helen Jäderlund Eckardt (fp) om arbetskraftsinvand-ring till bristyrken. RVI

17 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

18 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

19 Nr 2003:65 av Regina Kevius (m) om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet. RII

20 Nr 2003:66 av Lotta Edholm (fp) om särskolans framtid. RIV

21 Nr 2003:67 av Ann-Katrin Åslund (fp) om besparingar inom social-psykiatrin. RVII

22 Nr 2003:68 av Ann-Katrin Åslund (fp) om centralisering av hemin-struktörerna. RVII

23 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

24 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

25 Nr 2003:72 av Ann-Katrin Åslund (fp) om multiresistenta stafylo-kocker (MRSA). RVII

26 Nr 2003:73 av Ann-Katrin Åslund (fp) om det ökande socialbi-dragsberoendet i Stockholm. RVII

27 Nr 2003:74 av Nina Ekelund (kd) om familjerådgivning. RVII

28 Nr 2003:75 av Sten Nordin (m) om bostadsbyggande. RIII

29 Nr 2003:76 av Ulla Hamilton (m) om nej till eurons effekter för Stockholm. RI

30 Nr 2003:77 av Regina Kevius (m) om nya naturreservat som hindrar bostadsbyggandet. RII

31 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RVI

32 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

33 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RV

34 Nr 2003:81 av Birgitta Holm (m) om planerna på en ny nationalare-na. RII

35 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

36 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

37 Nr 2003:84 av Margareta Björk (m) om kompetensfonden och pri-vata entreprenörer inom äldreomsorgen. RV

38 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RIII

39 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

40 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

41 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

42 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

43 Nr 2003:90 av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen. RVII

44 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RV

45 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

46 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

50 Anmälan av inkomna skrivelser

51 Bordlagda valärenden

Mem. 2002:23, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Fredric Eens Minne.
Mem. 2003:9, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handels-högskolan.
Mem. 2003:11, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:14, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2003:17, i vad avser val av en ersättare i utbildningsnämnden och två nämndemän.
Mem. 2003:19, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2003:20, i vad avser val av en ledamot och fyra ersättare i stadsdelsnämnder, en ersättare i näringslivsnämnden, en ledamot i stadsbyggnadsnämnden, en ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämn-den och en revisor hos stiftelsen Karin och Ernst August Bångs min-ne.

52 Utl. 2003:109. Central upphandling av inkassotjänster. RI

53 Utl. 2003:112. Hemställan om utökad budgetram med anledning av upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, stu-derande och grupper av omsorgstagare. RIV

54 Mem. 2003:21. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

55 Utl. 2003:128. Genomförandebeslut för Lustgården 6 på Kungshol-men och överenskommelse om upplåtelse med tomträtt. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorade av kommunfullmäkti-ges godkännande senast 31 december 2003.

56 Utl. 2003:129. Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 8 september 2003.

57 Utl. 2003:130. Namnet Tegelbacksgången utgår.

58 Utl. 2003:131. Förslag till detaljplan för del av kv. Skansen (T-centralens norra biljetthall), Dp 2002-08696-54.

59 Utl. 2003:93. Genomförande av en informationskampanj med inrikt-ningen ”en stad tillgänglig för alla – överallt”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:64). RI

60 Utl. 2003:105. Garanti för öppna fritidsgårdar i varje stadsdel. Mo-tion av Karin Wanngård (s) (2001:45). RIV

61 Utl. 2003:118. Stärkt ungdomskultur i staden. Motion av Christo-pher Ödmann (mp) (2001:82). RIV

62 Utl. 2003:123. Införande av demokrati- och retorikkurs inom gym-nasieprogram. Motion av Patricio Rodriguez (v) (2002:2). RIV

63 Utl. 2003:124. Öronmärkning av förskolans ekonomiska resurser samt tillsättande av kriskommission för förskolan. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:1). Kriskommission för förskolan. Skrivelse av Mikael Söderlund (m). RIV

64 Utl. 2003:125. Införande av redovisning av skolk även i högstadie-elevernas betyg. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:2). RIV

65 Utl. 2003:132. Inrättande av skollokaler i Mariehäll i Bromma. Mo-tion av Hans Peters (c) (1997:84).

66 Utl. 2003:133. Åtgärder för att förbättra valsäkerheten vid allmänna val i Stockholm i anledning av det konstaterade socialdemokratiska valfusket. Motion av Kristina Axén Olin och Rolf Könberg (båda m) (2002:59).

67 Utl. 2003:134. Erbjudande till stadens anställda att pensionsspara genom löneavstående/löneväxling. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:3).

68 Utl. 2003:135. Resursfördelningen till äldreomsorgen och äldreom-sorg för äldre med särskilda behov. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:3).

69 Utl. 2003:136. Möjligheten för näringslivet att kunna bidra till en renare och vackrare stad. Motion av Susanne Leinsköld (s) (2002:43).

70 Utl. 2003:137. SIMPLEX STOCKHOLM – förenkla Stockholms regelverk. Motion av Mikael Söderlund (m) (2003:16).

71 Utl. 2003:138. Revidering av översiktsplan –99. Motion av Yildiz Kafkas och Cecilia Obermüller (båda mp) (2002:19).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 24 november 2003 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om ”Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?” (nr 2003:8)

Dnr 109-199/2003

Henrik Wallgren (m) hade lämnat in en interpellation om "Billigare eller dyrare att bygga och bo med lägre skatt?".

Kommunfullmäktige hade den 17 februari 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Mats G Nilsson och borgarrådet Billström.

§5 Interpellation om arkitekttävling om nytt stads-bibliotek (nr 2003:45)

Dnr 319-1301/2003

Birgitta Rydell (fp) hade lämnat in en interpellation om arkitekttävling om nytt stadsbibliotek.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Nilsson och Birgitta Rydell.

§8 Interpellation om bristen på förskollärare i Stockholm (nr 2003:60)

Dnr 322-1772/2003

Interpellation om socialdemokraternas förskoleplundring (nr 2003:61)

Dnr 322-1775/2003

Jan Björklund (fp) hade lämnat in en interpellation om bristen på förskollärare i Stockholm (nr 2003:60) och en interpellation om socialdemokraternas förskoleplundring (nr 2003:61).

Kommunfullmäktige hade den 2 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationerna fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelade interpellationssvar ---- Bilaga 4 och 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Björklund och Nilsson, Åsa Ekelund, Margareta Björk och Berit Kruse.

§10 Interpellation om överreglerade detaljplaner – ett hot mot bostadsbyggandet (nr 2003:65)

Dnr 311-1943/2003

Regina Kevius (m) hade lämnat in en interpellation om överreglerade detaljplaner - ett hot mot bostadsbyggandet.

Kommunfullmäktige hade den 10 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Börjeson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Regina Kevius, borgarrådet Börjeson och Torsten Sandgren.

§11 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 och 88 för år 2003.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall (nr 2003:89);
 2. av Ann-Katrin Åslund (fp) om biståndsbedömning i äldreomsorgen (nr 2003:90);
 3. av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter (nr 2003:91);
 4. av Johanna Westin (m) om sexualundervisning (nr 2003:92);
 5. av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konsekvenser (nr 2003:93).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Nedläggningen av Humlegårdens deltidsförskola

Johanna Westin (m) ställde en fråga om nedläggningen av Humlegårdens deltidsförskola.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Johanna Westin och borgarrådet Nilsson.

 

Fråga nr 2. Uttalanden vid besök i Kina

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om uttalanden vid besök i Kina.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 3. Konsten i Tensta

Nina Ekelund (kd) ställde en fråga om konsten i Tensta.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Nina Ekelund och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Ny fotbollsarena i Stockholm

Mats G Nilsson (m) ställde en fråga om ny fotbollsarena i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mats G Nilsson och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 5. Tensta konsthall

Birgitta Rydell (fp) ställde en fråga om Tensta konsthall.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgitta Rydell och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Bostadsförmedlingen

Desirée Pethrus Engström (kd) ställde en fråga om bostadsförmedlingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Desirée Pethrus Engström och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 7. Renhållningsnämndens prioriteringar

Anders Hellström (m) ställde en fråga om renhållningsnämndens prioriteringar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Hellström och borgarrådet Gunnarsson.

§14 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 12 november 2003 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

Till ledamot efter Hanna Zetterberg (v) hade utsetts Mehdi Oguzsoy (v).

Till ersättare efter Mehdi Oguzsoy (v) hade utsetts Majken Wennberg (v).

§15 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§16 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 24 november 2003 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§17 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§18 Avskriven motion

Dnr 412-87/2001

Annika Billström m.fl. (s) hade återkallat motion nr 2001:8 om likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla stockholmselever i grundskolan oavsett huvudman.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§19 Fyllnadsval (mem. 23 för år 2002, mem. 9, 11, 14, 17, 19 och 20 för år 2003)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 23 för år 2002 samt nr  9, 11, 14, 17, 19 och 20 för år 2003 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2002:23), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2003:9), en nämndeman (mem. 2003:11), en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet (mem. 2003:14), två nämndemän (mem. 2003:17), en nämndeman (mem. 2003:19), en ledamot i stadsdelsnämnden Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i näringslivsnämnden (mem. 2003:20).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:17

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Mattias Rådström (fp);

Mem. 2003:20

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Anna Krzymowska (kd);

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Magnus Karlsson (s);

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Anna Ström (s);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Mats G Nilsson (m);

hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne för tiden till och med år 2003:

till revisor: Bo Johansson;

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2003:

till ledamot: Rolf Brattström (v);

till ersättare: Stellan Hamrin (v).

§20 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 54 på föredragningslistan före punkt nr 52.

§21 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2003:21; skrivelse 10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2003:21 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län, KSL och två nämndemän.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Bashir Sahal (m) – ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Bashir Sahal (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, Hanna Zetterberg (v) – ersättare i Kommunförbundet Stockholms län, KSL och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2003:

till ersättare: Sten Collander (m);

till nämndeman för tiden 1 december 2003 - 31 december 2006: Lennart Westman (mp).

Bilagor
2003:21 (8 kb)

§22 Central upphandling av inkassotjänster (utl 2003:109)

Dnr 125-2597/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:109 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om central upphandling av inkassotjänster.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Upphandlingen av inkassotjänster skall ske i form av central upphandling.
 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra upphandlingen av inkassotjänster.

§23 Hemställan om utökad budgetram med anledning av upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, stu-derande och grupper av omsorgstagare (utl 2003:112)

Dnr 217-3843/2002

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:112 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan om utökad budgetram med anledning av upphandling av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, studerande och grupper av omsorgstagare.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Utbildningsnämndens genomförda upphandling enligt kommunstyrelsens uppdrag av kollektiv olycksfallsförsäkring för barn, elever, studerande och grupper av omsorgstagare godkänns.

§24 Genomförandebeslut för Lustgården 6 på Kungshol-men och överenskommelse om upplåtelse med tomträtt. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorade av kommunfullmäkti-ges godkännande senast 31 december 2003 (utl 2003:128)

Dnr 302-2242/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:128 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförandebeslut för Lustgården 6 på Kungsholmen och överenskommelse om upplåtelse med tomträtt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförandet av Lustgården 6 med 44,4 mnkr i investeringsutgifter och 7,7 mnkr i investeringsinkomster godkänns.
 2. Finansiering sker genom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2003 och 2004 med inriktning för 2005 och 2006 samt beaktas vid upprättande av framtida investeringsplaner.
 3. Överenskommelser med JM AB för tomträttsupplåtelser inom del av Lustgården 6 godkänns.

§25 Förslag till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 8 september 2003 (utl 2003:129)

Dnr 303-1630/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:129 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 8 september 2003 om förslag till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Lotta Edholm, Desirée Pethrus Engström, Eva Oivio, Anders Hellström, Karl Bern, Stellan Hamrin, Jan Valeskog, Björn Ljung, Åsa Romson, Rebwar Hassan, Christer Öhgren, Magnus Hellström och Åsa Ekelund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) och Lotta Edholm (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Desirée Pethrus Engström (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen samt till att-sats nr 7 i kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslaget till renhållningsordning med avfallsplan 2002-2005 för Stockholms kommun godkänns med de ändringar som föredragande borgarrådet föreslår.
 2. Ett nytt mål ska sättas främst i avfallsplanen: att arbeta för att avfall inte uppkommer, i enlighet med det nationella målet.
 3. Effektivare system för källsortering och hämtning av organiskt avfall ska skapas, i enlighet med miljöprogram för Stockholm 2002-2006.
 4. Renhållningsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten för verksamheter med mindre mängder farligt avfall att få använda miljöstationer.
 5. Texten om att källsortering ger ett merarbete och ökade kostnader stryks.
 6. Renhållningsnämnden ges i uppdrag att snarast ta fram en ny renhållningsordning med avfallsplan som börjar gälla senast den 1 januari 2006.
 7. I förslaget till renhållningsordning ändras §§ 12-17 i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

§26 Namnet Tegelbacksgången utgår (utl 2003:130)

Dnr 312-2714/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:130 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från namnberedningen att Tegelbacksgången på Norrmalm ska utgå.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Tegelbacksgången utgår.

§27 Förslag till detaljplan för del av kv. Skansen (T-centralens norra biljetthall), Dp 2002-08696-54 (utl 2003:131)

Dnr 311-2940/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2003:131 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av kv. Skansen (T-centralens norra biljetthall), Dp 2002-08696-54.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Kristina Alvendal, Åsa Romson, Cecilia Obermüller, Anders Broberg, Torsten Sandgren och Christer Öhgren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till detaljplan för del av kv. Skansen (T-centralens norra biljetthall), Dp 2002-08696-54, antas.

§28 Motion om genomförande av en informationskampanj med inrikt-ningen ”en stad tillgänglig för alla – överallt”. Motion av Ann-Marie Strömberg (v) (2001:64) (utl 2003:93)

Dnr 005-1537/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:93 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Ann-Marie Strömberg (v) i vilken hon föreslår att Stockholms stad genomför en informationskampanj riktad till stadens alla näringsidkare och anordnare av offentlig verksamhet med inriktningen "en stad tillgänglig för alla - överallt".

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg, Nina Ekelund, borgarrådet Börjeson, Inge-Britt Lundin och Annika Stude.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Inge-Britt Lundin (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Gatu- och fastighetsnämnden ges i uppdrag att beakta motionens förslag inom ramen för tillgänglighetsprojektets informationsdel.

Motion 2001:64 av Ann-Marie Strömberg (v) anses i övrigt besvarad med vad som anförs av föredragande borgarråd.

§29 Motion om garanti för öppna fritidsgårdar i varje stadsdel. Mo-tion av Karin Wanngård (s) (2001:45) (utl 2003:105)

Dnr 415-1113/2001

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2003:105 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Karin Wanngård (s) i vilken hon föreslår att kommunen ska garantera att det finns öppna fritidsgårdar i varje stadsdel.

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Göran Holmström, Helen Jäderlund Eckardt, Karin Wanngård, Karin Rågsjö, Cecilia Brinck, Eva Oivio, Christopher Ödmann, Berit Kruse, Margareta Björk, Daniel Suhonen, Åsa Ekelund, Magnus Hellström, Ann-Marie Strömberg, Peter Lundén-Welden, Annika Stude, Berthold Gustavsson och Birgit Marklund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion 2001:45 av Karin Wanngård (s) anses besvarad.

§30 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 118, 123, 124 och 125 för år 2003.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 132, 133, 134, 135, 136, 137 och 138 för år 2003.

§31 Motioner

Dnr 312-3621/2003, 322-3820/2003, 023-3823/2003

Under tiden 4 november – 17 november 2003 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Mikael Söderlund (m) om uppkallande av en betydande gata eller plats efter Astrid Lindgren (nr 2003:30);
 2. av Fahri Ölcer (fp) om öronmärkning av invandrarelevernas pengar (nr 2003:31);
 3. av Jan Björklund m.fl. (fp) om försäljning av AB Stokab (nr 2003:32).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.15.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn