Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-03-15

Sammanträde 2004-03-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:44 av Hardy Hedman (kd) om Bromma flygplats. RIII

3 Nr 2003:63 av Magnus Hellström (m) om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin. RIII

4 Nr 2003:64 av Magnus Hellström (m) om miljö- och hälsoskydds-nämnden är oviktig för miljöfrågor. RVIII

5 Nr 2003:69 av Anders Broberg (kd) om socialdemokraternas 81:a vallöfte om klottersanering. RIII

6 Nr 2003:70 av Rolf Könberg (m) om borgarrådet Olofssons inbju-dan till bostadspolitiskt möte. RIII

7 Nr 2003:78 av Rolf Könberg (m) om SFI-peng och integration. RIV

8 Nr 2003:79 av Kerstin Gustavsson (m) om nedläggningshotet mot Livstycket. RIV

9 Nr 2003:80 av Rolf Könberg (m) om upphandlingar och inflytande. RIV

10 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

11 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

12 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RI

13 Nr 2003:86 av Kristina Axén Olin (m) om skyltning om biltullar. RIII

14 Nr 2003:87 av Ewa Samuelsson (kd) om Projekt Supporter. RII

15 Nr 2003:88 av Ewa Samuelsson (kd) om bullernivån i stadens för-skolor. RIV

16 Nr 2003:89 av Birgitta Rydell (fp) om tryggad framtid för Tensta konsthall. RIV

17 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

18 Nr 2003:92 av Johanna Westin (m) om sexualundervisning. RIV

19 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

20 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

21 Nr 2003:96 av Cecilia Brinck (m) om problemen kring Högdalstop-pen. RVII

22 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

23 Nr 2003:98 av Mikael Söderlund (m) om barnomsorgsgarantin och ökade barngrupper i förskolan. RIV

24 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

25 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

26 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

27 Nr 2003:102 av Margareta Björk (m) om vad landstingets prishöj-ning av SL-kortet kostar staden. RVII

28 Nr 2003:103 av Johanna Westin (m) om konsekvenserna av ned-läggning av deltidsförskolor. RIV

29 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

30 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

31 Nr 2003:106 av Lotta Edholm (fp) om fastighetsnära källsortering. RVIII

32 Nr 2003:107 av Ann-Katrin Åslund (fp) om förändrade förutsätt-ningar kring arbetet med trafficking. RVII

33 Nr 2003:108 av Kristina Alvendal (m) om hälsorisker med rörled-ningar i plast. RVIII

34 Nr 2003:109 av Ewa Samuelsson (kd) om kvalitén i den kommunala förskolan. RIV

35 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

36 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

37 Nr 2004:2 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadens insatser för perso-ner med psykiska funktionshinder. RVII

38 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

39 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

40 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

41 Nr 2004:6 av Nina Ekelund (kd) om fusket med parkeringstillstånd. RIII

42 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

43 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

44 Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

48 Anmälan av inkomna skrivelser

49 Mem. 2004:3. Avsägelser och fyllnadsval m.m.

50 Utl. 2004:28. Förslag till detaljplan för kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2003-94148-54.

51 Utl. 2004:29. Förslag till detaljplan för del av Norra Länken (Norr-tull – Roslagstull), Dp 2000-12936-54.

52 Utl. 2004:30. Upprustning av Sätra idrottsplats.

53 Utl. 2004:31. Utveckla en strategi för att tillgodose regionens behov av hamnkapacitet.

54 Utl. 2004:32. Ansökan om tillstånd för expropriation – Danvikslö-sen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden.

55 Utl. 2004:33. Stockholms klotterkommission. Rapport 2002-11-01. ”Stoppa klottret! – genomför klotterkommissionens förslag”. Motion av Birgitta Rydell (fp) (2003:8).

56 Utl. 2004:34. Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003. Mi-noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 februari 2004.

57 Utl. 2003:170. Oberoende institut för kvalitetsgranskning av Stock-holms skolor. Motion av Mikael Söderlund och Ulla Ericson (båda m) (2003:15). RIV

58 Utl. 2004:14. Högdalstoppen. Motion av Leif Rönngren (s) (1998:36). Omvandling av Högdalstippen till ett attraktivt grönom-råde med platser för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp) (2001:53). RII

59 Utl. 2004:25. Ungdomsparlamentets motion om utbildningspoliti-ken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:89). RII

60 Utl. 2004:27. Omläggning av Arlandatrafiken. Motion av Per Ohlin (v) (2002:36). RIII

61 Utl. 2004:35. Införande av kostnadsfri energirådgivning för hushåll, föreningar och småföretagare. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2001:85).

62 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om statligt bedrägeri mot bilister. RIII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (289 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 22 mars 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om Bromma flygplats (2003:44)

Dnr 009-1300/2003

Hardy Hedman (kd) hade lämnat in en interpellation om Bromma flygplats.

Kommunfullmäktige hade den 28 april 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Valeskog hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Hardy Hedman, Lotta Edholm, borgarrådet Valeskog, Torsten Sandgren, Christopher Ödmann, borgarrådet Söderlund och Ewa Samuelsson.

§4 Interpellation om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin (nr 2003:63)

Dnr 015-1801/2003

Magnus Hellström (m) hade lämnat in en interpellation om stadsdelsnämnderna har blivit oviktiga för den lokala demokratin.

Kommunfullmäktige hade den 2 juni 2003 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Valeskog hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Magnus Hellström, borgarrådet Valeskog, Åsa Romson, Lotta Edholm, Hardy Hedman, Maria Hannäs och Cecilia Brink.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 64, 69, 70, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 och 110 för år 2003 samt nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8 för år 2004.

§6 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 62 på föredragningslistan före punkt nr 45.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro (nr 2004:9);
 2. av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljoner kronor (ny version av interpellation nr 2004:10).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Fuskåkare i stadens lokaler

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om fuskåkare i stadens lokaler.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund om borgarrådets skyldighet att hålla sig till ämnet.

 

 

Fråga nr 2. Hot mot affärsidkare i Rinkeby

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om hot mot affärsidkare i Rinkeby.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 3. Stadens parkeringspolitik

Borgarrådet Nordin (m) ställde en fråga om stadens parkeringspolitik.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Valeskog.

 

 

Fråga nr 4. Framtiden för Livstycket

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om framtiden för Livstycket.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Lindberg.

 

 

Fråga nr 5. Vilka andra grupper kan räkna med att få utnyttja gratis lokaler i Kulturhuset med hänvisning till planka.nu:s möte?

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om vilka andra grupper som kan räkna med att få utnyttja gratis lokaler i Kulturhuset med hänvisning till planka.nu:s möte

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 6. Finansborgarrådets månadsbrev

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om finansborgarrådets månadsbrev.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 7. Kommer policyn för utlåning av kommunens lokaler att ändras med anledning av planka.nu?

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om policyn för utlåning av kommunens lokaler kommer att ändras med anledning av planka.nu.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 8. Vilka åtgärder tänker borgarrådet vidtaga för att påskynda byggandet av Förbifart Stockholm?

Berthold Gustavsson (m) ställde en fråga om vilka åtgärder borgarrådet tänker vidtaga för att påskynda byggandet av Förbifart Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berthold Gustavsson och borgarrådet Valeskog.

 

 

Fråga nr 9. Fortum och gasräkningar

Hardy Hedman (kd) ställde en fråga om Fortum och gasräkningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Hardy Hedman och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 10. Lagförändring

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om lagförändring.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Börjeson.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.59 - 18.00.

§9 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§10 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 22 mars 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

Kammarrätten i Stockholm beslut

Dnr 312-2716/2003

Beslut (12 februari) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (3 november) avseende namnbyte av Gubbkärrsbacken (mål nr 21986-03). Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står fast.

Dnr 302-2250/2002

Beslut (12 mars) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (19 maj 2003) avseende upphandling av LIP-projektet - sanering av förorenad mark i Stockholm (mål nr 5133-03). Kammarrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

§12 Avskriven motion

Dnr 314-1043/2000

Karin Hanqvist (s) hade återkallat motion nr 2000:51 om fler parkeringsplatser för handikappade.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§13 Avsägelser och fyllnadsval m.m (mem 2004:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:3 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i Stockholms Stads Parkerings AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Roger Mogert (s) – ordförande i gatu- och fastighetsnämnden, ordförande i AB Svenska Bostäder, ordförande i Stockholms Stads Parkerings AB och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden från och med 2004-03-15 till och med 2004-12-31:

till ordförande: Jan Valeskog (s);

i styrelsen för AB Svenska Bostäder för tiden från och med 2004-03-15 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ordförande: Karin Wanngård (s);

i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB för tiden från och med 2004-03-15 till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ordförande: Karin Wanngård (s).

§14 Förslag till detaljplan för kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2003-94148-54 (utl 2004:28)

Dnr 311-2266/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:28 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2003-94148-54.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Regina Kevius, Cecilia Obermüller, Lotta Edholm, Torsten Sandgren, Rolf Lindell, Anders Broberg och Mats G. Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Lotta Edholm (fp) och Cecilia Obermüller (personligen) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslag till detaljplan för kv. Svea Artilleri m.m. inom stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2003-94148-54 antas förutom nedan angivna bestämmelser.
 2. Bestämmelse n1 "Hårdgjorda ytor beläggs endast med natursten" utgår.

Bestämmelse B1 "Bostäder" får följande lydelse: B1 "Bostäder. Handel tillåts i bottenvåningen".

§15 Förslag till detaljplan för del av Norra Länken (Norr-tull – Roslagstull), Dp 2000-12936-54 (utl 2004:29)

Dnr 311-4313-2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:29 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull - Roslagstull), Dp 2000-12936-54.

Ordet innehades av borgarråden Börjeson och Nordin, Per Bolund, borgarrådet Björklund, Göran Holmström, borgarrådet Valeskog, Torsten Sandgren, Åsa Romson och borgarrådet Billström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Torsten Sandgren (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Per Bolund (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Bolunds (mp) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Per Bolunds (mp) förslag.

Omröstningen utföll med 81 ja och 6 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Förslaget till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull - Roslagstull), Dp 2000-12936-54 antas.

§16 Upprustning av Sätra idrottsplats (utl 2004:30)

Dnr 328-109/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:30 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om upprustning och modernisering av Sätra idrottsplats.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Caroline Silverudd Lundbom, Maria Hannäs och Ewa Samuelsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av upprustning och modernisering av Sätra idrottsplats med investeringsutgift om 23,0 mnkr godkänns.
 2. Finansieringen av investeringsutgifterna för år 2004 och 2005 sker inom idrottsnämndens investeringsplan för 2004 och 2005.
 3. Finansieringen av kapitalkostnader för år 2005 och framöver får beaktas i samband med upprättande av idrottsnämndens budget.

§17 Utveckla en strategi för att tillgodose regionens behov av hamnkapacitet (utl 2004:31)

Dnr 319-3663/2002

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:31 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om att utveckla en strategi för att tillgodose regionens behov av hamnkapacitet.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin, Malte Sigemalm, Patricio Rodriguez, Ulla Hamilton, Anders Broberg och Åsa Romson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med berörda kommuner och aktörer, ta fram en hamnstrategi för Stockholm.
 2. Begäran från styrelsen för Stockholms Hamn AB besvaras med vad som anförs i utlåtandet.

§18 Ansökan om tillstånd för expropriation – Danvikslö-sen. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:32)

Dnr 302-4244/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:32 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om ansökan om tillstånd för expropriation - Danvikslösen.

Ordet innehades av borgarråden Valeskog och Nordin, Ann-Marie Engel, Anders Broberg och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) och Anders Broberg (kd) bifall till att-sats nr 2 i moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Söka regeringens tillstånd till expropriation i den omfattning som erfordras för att genomföra den del av Hammarby Sjöstadsprojektet som berör kvarteren Mahognyn, Cedern och Hammarbyverken inom delområdena Henriksdalshamnen och Danvikslösen.
 2. A) I första hand ska en frivillig överenskommelse sökas.
 3. B) I den mån frivilliga överenskommelser inte träffats ansöka om stämning angående expropriation så snart regeringens tillstånd enligt punkt 1 föreligger.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ansöka om tillstånd till expropriation hos regeringen och när förutsättningar föreligger ansöka om stämning.

§19 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:33.

§20 Försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003. Mi-noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 februari 2004 (utl 2004:34)

Dnr 309-1313/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:34 behandlades. Utlåtandet gäller en minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 9 februari 2004 av försöksverksamhet med miljöavgifter/trängselavgifter, vissa justeringar av fullmäktiges tidigare beslut den 2 juni 2003.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Rolf Könberg, Åsa Romson, Lotta Edholm, borgarrådet Olofsson, Per Bolund, Göran Holmström, borgarrådet Valeskog, Ingvar Snees, Mehdi Oguzsoy och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Nordin (m) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Nordins (m) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Nordins (m) förslag.

Omröstningen utföll med 48 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Under försöksperioden skall avgift vid passage av Saltsjö-Mälarsnittet inte uttagas.
 2. Bilresor mellan Lidingö och övriga länet avgiftsbefrias i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
 3. En kompletterande avgiftsnivå införs för att fasa in och ut högtrafikperioden med belopp och tider enligt stadsledningskontorets förslag.
 4. En maximal avgift per dygn med 60 kronor införs i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
 5. Kommunstyrelsen bemyndigas att fatta de beslut för genomförande av försöket med miljöavgifter som inte ankommer på annan nämnd och inte heller är av sådan principiell beskaffenhet eller av sådan större vikt att de enligt 3 kap 9 § kommunallagen skall beslutas av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att insända beslutet till regeringen för vidare beredning.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 170 för år 2003 samt nr 14, 25 och 27 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 35 för år 2004.

§22 Motioner

Dnr 321-1134/2004, 322-1155/2004, 314-1195/2004, 319-1204/2004

Under tiden 2 – 15 mars 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. av Ewa Samuelsson (kd) och Christopher Ödmann (mp) om frikommunsförsök för rättvisa inom barnomsorgen (nr 2004:9);
 2. av Magnus Hellström (m) om införande av flexibelt sportlov (nr 2004:10);
 3. av Magnus Hellström (m) om öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik (nr 2004:11);
 4. av Kristina Alvendal (m) om de kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO (nr 2004:12).

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn