Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-05-24

Sammanträde 2004-05-24

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Tema

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Jan Valeskog
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

2 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

3 Nr 2003:83 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser för de hemlö-sa/psykiskt sjuka. RVII

4 Nr 2003:85 av Sten Nordin (m) om biltullarnas påverkan på krans-kommunerna. RI

5 Nr 2003:91 av Hardy Hedman (kd) om internationella kontakter. RI

6 Nr 2003:93 av Kristina Axén Olin (m) om skattechockens konse-kvenser. RI

7 Nr 2003:95 av Jan Björklund (fp) om AB Stokab. RI

8 Nr 2003:97 av Rolf Könberg (m) om Svenska Bostäders utvärdering av Skatteskrapan. RIII

9 Nr 2003:99 av Mikael Söderlund (m) om insatser mot den skenande ungdomsarbetslösheten. RVI

10 Nr 2003:100 av Berthold Gustavsson (m) om sprututbytesprogram i Stockholm. RVII

11 Nr 2003:101 av Berthold Gustavsson (m) om chockhöjda tomträtts-avgälders inverkan på Stockholm som tillväxtmotor. RIII

12 Nr 2003:104 av Peter Lundén-Welden (m) om utjämning av LSS-kostnader. RVII

13 Nr 2003:105 av Berthold Gustavsson (m) om Långsjön som sjö eller träsk. RVIII

14 Nr 2003:110 av Abit Dundar (fp) om diskriminering av arbetssökan-de med utländsk bakgrund. RV

15 Nr 2004:1 av Lotta Edholm (fp) om det avtagande bostadsbyggan-det. RII

16 Nr 2004:3 av Malin Strid (fp) om det växande socialbidragsberoen-det bland unga. RVI

17 Nr 2004:4 av Ewa Samuelsson (kd) om framtiden för miljöbilar. RVIII

18 Nr 2004:5 av Regina Kevius (m) om tydliga regler för boende i gårdshus – gör gårdshusen lagliga!. RII

19 Nr 2004:7 av Abit Dundar (fp) om nedskärningarna i stadens stöd till frivilligarbete mot hemlöshet. RVII

20 Nr 2004:8 av Göran Holmström (kd) om behovet av fler infartspar-keringar. RIII

21 21. Nr 2004:9 av Jan Björklund (fp) om skolk och olovlig frånvaro. RIV

22 Nr 2004:10 av Sten Nordin (m) om bilisternas förlorade 300 miljo-ner kronor. RIII

23 Nr 2004:11 av Sten Nordin (m) om ökad byråkrati när biltullar in-förs. RI

24 Nr 2004:12 av Sten Nordin (m) om Skatteverkets remissvar på fi-nansdepartementets promemoria om trängselskatt. RI

25 Nr 2004:13 av Magnus Hellström (m) om vilka rättigheter som gäll-er för människor boende i stadens gruppbostäder. RVII

26 Nr 2004:14 av Madeleine Sjöstedt (fp) om rörliga klotterväggar. RIV

27 Nr 2004:15 av Lotta Edholm (fp) om förnyelsen av Vällingby Cent-rum. RI

28 Nr 2004:16 av Rolf Könberg (m) om biltullskansliets bristfälliga utvärderingsplaner gällande biltullar. RI

29 Nr 2004:17 av Magnus Hellström (m) om biltullarnas konsekvenser för Essingeleden. RI

30 Nr 2004:18 av Kristina Alvendal (m) om biltullskansliets kommuni-kationsinsats om biltullar. RI

31 Nr 2004:19 av Rolf Könberg (m) om gatu- och fastighetsnämndens långtgående delegation till gatu- och fastighetsdirektören. RIII

32 Nr 2004:20 av Sten Nordin (m) om 20 000 nya lägenheter – om 40 år?. RII

33 Nr 2004:21 av Jan Björklund (fp) om skolk på gymnasiet. RIV

34 Nr 2004:22 av Jan Björklund (fp) om kvaliteten inom undervisning-en SFI. RIV

35 Nr 2004:23 av Ann-Katrin Åslund (fp) om tolkningen av social-tjänstlagen och stadens insatser kring trafficking. RVII

36 Nr 2004:24 av Fredrik Wallén (kd) om beredskapsutbildning för krisledningsnämnden. RI

37 Nr 2004:25 av Ewa Samuelsson (kd) om hur gatu- och fastighets-kontorets bostadsbestånd fördelas. RIII

38 Nr 2004:26 av Kristina Axén Olin (m) om situationen för stadens hemlösa. RVII

39 Nr 2004:27 av Birgitta Holm (m) om tilldelningen av kompetens-fondens pengar. RV

40 Nr 2004:28 av Ann-Katrin Åslund (fp) om utveckling av kundvals-modellen inom hemtjänst m.m. RVII

41 Nr 2004:29 av Anders Broberg (kd) om återigen olaglig affischering i Vasastan av SSU. RIII

42 Nr 2004:30 av Kristina Alvendal (m) om kriminalisering av pick-nick. RVII

43 Nr 2004:31 av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet. RI

44 Nr 2004:32 av Jan Björklund (fp) om lärarnas auktoritet i skolan. RIV

45 Nr 2004:33 av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad. RII

49 Anmälan av inkomna skrivelser

50 Bordlagda valärenden

Mem. 2003:22, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens minne.
Mem. 2003:24, i vad avser val av en ledamot i Stockholms konsert-husstiftelse.
Mem. 2003:25, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 2004:1, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stock-holm Globe Arena Fastigheter, en suppleant i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:2, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:3, i vad avser val av en ledamot i Stockholms Stads Par-kerings AB.
Mem. 2004:4, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2004:6, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för AB Sto-kab.

51 Nya valärenden

Mem. 2004:7. Avsägelser och fyllnadsval m.m.
Mem. 2004:8. Val av en revisor och en revisorssuppleant hos Han-delshögskolan.

52 Utl. 2004:61. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvalt-ning för år 2000 respektive 2001 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2001:5, 2002:5).

53 Utl. 2004:62. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2003 jämte granskningsrapporter avseende bola-gen (bih. 2004:4).

54 Utl. 2004:63. Stockholms stads årsredovisning för 2003.

55 Utl. 2004:64. Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivs-kontor AB.

56 Utl. 2004:65. Genomförandebeslut om uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen.

57 Utl. 2004:66. Inrättande av två torgplatser på Skarpnäcks torg. Hem-ställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

58 Utl. 2004:67. Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm. Redo-visning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden.

59 Utl. 2004:68. Utvärdering av kundvalsmodellen.

Utvärdering av kundvalsmodellen för hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stock-holms stad. Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i or-dinärt boende i Stockholms stad. Förfrågningsunderlag för upphand-ling av ledsagning och avlösning till funktionshindrade i Stockholms stad.

60 Utl. 2004:69. Reviderat handlingsprogram för FN:s barnkonvention. Inrättande av en barn- och ungdomsombudsman. Motion av Maria Hassan och Lars-Åke Henriksson (båda s) (2001:79).

61 Utl. 2004:43. Stadens regler för bostadsanpassningsbidrag för funk-tionshindrade. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (1997:32). RII

62 Utl. 2004:52. Stadens personalpolitiska arbete – förverkliga perso-nalstrategin. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2002:5). RIV

63 Utl. 2004:53. Införande av en årlig kulturnatt. Motion av Ewa Sa-muelsson (kd) (2003:27). RIV

64 Utl. 2004:60. Friidrottsanläggning på Stenhagens IP. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:68). RII

65 Utl. 2004:70. Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad. Motion av Mårten Levin (s) (2002:45).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (323 kb)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och andre vice ordföranden Claes-Göran Jacobson (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 1 juni 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Nr 2003:82 av Kristina Axén Olin (m) om skatteutjämningen. RI

Dnr 109-3367/2003

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om skatteutjämningen.

Kommunfullmäktige hade den 3 november 2003 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin och Billström, Mehdi Oguzsoy, Christer Wennerholm, Cecilia Brinck, borgarråden Börjeson och Valeskog, Torsten Sandgren, Hardy Hedman, Moissis Nikolaidis, Peter Lundén-Welden, Berthold Gustavsson, Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Nilsson.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 83, 85, 91, 93, 95, 97, 99, 100, 101, 104, 105 och 110 för år 2003 samt nr 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30 för år 2004.

§5 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. av Fredrik Wallén (kd) om stadens IT-säkerhet (nr 2004:31);
 2. av Jan Björklund (fp) om lärarnas auktoritet i skolan (nr 2004:32);
 3. av Nina Ekelund (kd) om nattöppet på Eriksdalsbadets utebad (nr 2004:33).

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Stadens ekonomi

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om stadens ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Billström.

 

 

Fråga nr 2. Folkomröstning om biltullar

Borgarrådet Björklund (fp) ställde en fråga om folkomröstning om biltullar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Björklund och Billström.

 

 

Fråga nr 3. Livstycket

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om Livstycket.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Nilsson.

 

 

Fråga nr 4. Elfria zoner

Ann-Marie Strömberg (v) ställde en fråga om elfria zoner.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Marie Strömberg och borgarrådet Valeskog.

 

 

Fråga nr 5. Barngruppernas storlek i förskolan

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om barngruppernas storlek i förskolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

 

 

Fråga nr 6. Möte med landshövdingen

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om möte med landshövdingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Börjeson.

 

 

Fråga nr 7. Regeringens remiss om sjukfrånvaron

Ulla Hamilton (m) ställde en fråga om regeringens remiss om sjukfrånvaron.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulla Hamilton och borgarrådet Rönngren.

 

 

Fråga nr 8. Äldreomsorgen

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

Fråga nr 9. Frånvaron vid Bromma gymnasium

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om frånvaron vid Bromma gymnasium.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Nilsson.

§7 Upprop

Kl. 18.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§8 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 1 juni 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§9 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits berörda organ:

Regeringsbeslut

Miljödepartementet

Beslut (13 maj) med anledning av besvär över kommunfullmäktiges beslut (1 december 2003) om tillägg till detaljplan för fastigheten Hamnvakten 7 inom Södermalm. Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-2941/2003

§10 Fyllnadsval (mem. 22, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1, 2, 3, 4 och 6 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr  22, 24 och 25 för år 2003 samt mem. 1, 2, 3, 4 och 6 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne (mem. 2003:22), en ledamot i styrelsen för Stockholms Konserthusstiftelse (mem. 2003:24), en ledamot i Stockholms Stads Parkerings AB (mem. 2004:3), en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten (mem. 2004:4), en ledamot i styrelsen för AB Stokab (mem. 2004:6).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2003:25

i Rådet till skydd för Stockholms skönhet för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Anders Bodin;

Mem. 2004:1

i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB för tiden till och med

2007-03-31:

till suppleant: Carl Cederschiöld (m);

i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena för tiden till och med 2007-03-31:

till suppleant: Carl Cederschiöld (m);

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Camilla Lindberg (m);

Mem. 2004:2

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Niclas Karlsson (s).

§11 Avsägelser och fyllnadsval m.m. (mem. 2004:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:7 om avsägelser och fyllnadsval m.m. behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding, en ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS) samt en nämndeman.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Liza Migueles (kd) – ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, Carl Cederschiöld (m) – ledamot i styrelsen för AB Fortum Värme Holding, Jerry Adbo (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan, Anna Åkerman (s) – suppleant i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och förrätta i memorialet föreslagna val
 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Skarpnäck för tiden till och med år 2004:

till ersättare: Per Hasselberg (kd).

till nämndemän för tiden 1 juni 2004 - 31 december 2005: Gunilla Orrebrink (m), Ole-Jörgen Persson (m), Erik Berglund (m), Sigrid Ölander (fp).

§12 Val av en revisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2004:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:8 om val av en revisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

§13 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvalt-ning för år 2000 respektive 2001 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2001:5, 2002:5) (utl 2004:61)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:61 behandlades. Utlåtandet gäller revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2000 respektive 2001 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2001:5, 2002:5).

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. bevilja direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 2. bevilja styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 3. bevilja styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 4. bevilja styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 5. för sin del bevilja direktionen för Handelshögskolan i Stockholm ansvarsfrihet för förvaltningen under arbetsåret 1 juli 1999 - 30 juni 2000 respektive 1 juli 2000 – 30 juni 2001
 6. bevilja styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 7. bevilja styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 8. bevilja styrelsen för Stiftelsen Hässelby - de nordiska huvudstädernas centrum för kulturutbyte - ansvarsfrihet för 2000 års förvaltning
 9. bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 10. bevilja styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 11. bevilja styrelsen för Stiftelsen Stockholm Information Service ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning
 12. bevilja styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen ansvarsfrihet för 2000 respektive 2001 års förvaltning.

§14 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2003 jämte granskningsrapporter avseende bola-gen (bih. 2004:4) (utl 2004:62)

Dnr 124-1715/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:62 behandlades. Utlåtandet gäller revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2003 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 4. bevilja näringslivsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 5. bevilja Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 6. bevilja Rinkeby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 7. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 8. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 9. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 10. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 11. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 12. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 13. bevilja Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 14. bevilja Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 15. bevilja Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 16. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 17. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 18. bevilja Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 19. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 20. bevilja Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 21. bevilja Hägerstens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 22. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 23. bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 24. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 25. bevilja gatu- och fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 26. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 27. bevilja kulturnämnden inklusive stadsarkivet ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 28. bevilja stadsmuseinämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 29. bevilja integrationsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 30. bevilja saluhallsstyrelsen ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 31. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 32. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 33. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 34. bevilja renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 35. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 36. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 37. bevilja konsumentnämnden ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet,
 38. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2003 års verksamhet.

§15 Stockholms stads årsredovisning för 2003 (utl 2004:63)

Dnr 123-1693/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:63 behandlades. Utlåtandet gäller Stockholms stads årsredovisning för 2003.

Ordet innehades av borgarrådet Billström, Rolf Könberg, borgarrådet Olofsson, Margareta Björk, borgarråden Björklund och Gunnarsson, Ewa Samuelsson, Karin Rågsjö, Helen Jäderlund Eckardt samt borgarråden Axén Olin, Nilsson, Rönngren och Nordin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads årsredovisning för 2003 godkänns.
 2. I bokslut 2003 redovisade avsättningar om 497,6 mnkr godkänns.
 3. I bokslut 2003 ianspråktagna avsättningar om 397,6 mnkr godkänns.
 4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2003 godkänns.
 5. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2003 godkänns.

§16 Ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivs-kontor AB (utl 2004:64)

Dnr 023-1646/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:64 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag om ändrad bolagsordning för Stockholms Näringslivskontor AB.

Ordet innehades av Göran Holmström, Christopher Ödmann, borgarrådet Billström, Torsten Sandgren och Hardy Hedman.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Göran Holmström (kd) och Christopher Ödmann (mp) bifall till kristdemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Ändringen av bolagsordningen för Stockholms Näringslivskontor AB (556491-6798) i enlighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma den 23 mars 2004 godkänns.

§17 Genomförandebeslut om uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen (utl 2004:65)

Dnr 308-8/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag gällande genomförandebeslut om uppförande och förvaltning av Sjöstadshallen.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Maria Hannäs, Caroline Silverudd Lundbom och Billy Östh.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Genomförande av projektet Sjöstadshallen i Hammarby Sjöstad med en investeringsutgift om 107 mnkr godkänns.
 2. Investeringsutgiften om 31 mnkr för 2004 finansieras inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2004.
 3. Finansieringen av investeringsutgiften för 2005 om 74 mnkr, varav 50 mnkr avser minskning av idrottsnämndens investeringsplan, får beaktas vid upprättande av budget för 2005.
 4. Finansieringen av idrottsnämndens hyreskostnad för Sjöstadshallen om 3,5 mnkr för halvåret 2005 och 7,0 mnkr per år från och med 2006 får beaktas vid upprättande av budget för 2005.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§18 Inrättande av två torgplatser på Skarpnäcks torg. Hem-ställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd (utl 2004:66, skrivelse 3)

Dnr 305-4438/2003

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:66 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från Skarpnäcks stadsdelsnämnd om inrättande av två torgplatser på Skarpnäcks torg.

Ordet innehades av Maria Hannäs och Åsa Romson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Två torgplatser på Skarpnäcks torg inrättas på de platser som anges i bilaga 1 till utlåtandet.
 2. Frågan om ansvar för inrättande av torgplatser hanteras i samband med ärendet om stadens politiska organisation (SPO).

§19 Lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm. Redo-visning av uppdrag från gatu- och fastighetsnämnden (utl 2004:67)

Dnr 305-670/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:67 behandlades. Utlåtandet gäller en lägesrapport om hotellsituationen i Stockholm.

Ordet innehades av borgarråden Valeskog och Nordin, Ulf Fridebäck, Anders Broberg, Åsa Romson, Ann-Marie Strömberg och Cecilia Brinck.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Lägesredovisningen läggs till handlingarna utan att därmed ta ställning till de enskilda förslagen till lägen för hotelletableringar.
 2. Hotellgruppen ges fortsatt uppdrag samt att inom ramen för detta uppdrag återkomma med en ny lägesredovisning under år 2004.

§20 Utvärdering av kundvalsmodellen.

Utvärdering av kundvalsmodellen för hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad

Förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagning och avlösning till funktionshindrade i Stockholms stad (utl. 2004:68)

Dnr 327-1166/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:68 behandlades. Utlåtandet gäller dels en utvärdering av kundvalsmodellen för hemtjänst, ledsagning och avlösning i Stockholms stad, dels ett förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad samt ett förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagning och avlösning till funktionshindrade i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ewa Samuelsson, Monika Lindh, Anna Starbrink, borgarrådet Rönngren, Ann-Katrin Åslund, Ann-Marie Strömberg, Margareta Björk, Jari Visshed, Christer Öhgren, Helen Jäderlund Eckardt, Lilian Falkbäck, Magnus Hellström, Mehdi Oguzsoy, Stellan Hamrin, Hardy Hedman och borgarrådet Björklund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Olofsson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Margareta Björk (m), Anna Starbrink (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp de likalydande att-satserna nr 1-4 och 6-8 i kommunstyrelsens förslag och i moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen varemot ställdes borgarrådet Olofssons (v) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens, moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas likalydande förslag.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 5 i kommunstyrelsens förslag varemot ställdes att-sats nr 5 i moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla att-sats nr 5 i kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp att-sats nr 9 i moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag i övrigt varemot ställdes Margareta Björks (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) samt borgarrådet Olofssons (v) respektive yrkanden i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp Margareta Björks (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) samt borgarrådet Olofssons (v) respektive yrkanden för bestämmande av kontraproposition i voteringen. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till Margareta Björks (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag som kontraproposition i voteringen vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill anta Margareta Björks (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag som kontraproposition i voteringen röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat anta borgarrådet Olofssons (v) förslag som kontraproposition i voteringen.

Omröstningen utföll med 41 ja och 11 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat anta Margareta Björks (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag som kontraproposition i voteringen.

Härefter verkställdes votering över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Margareta Björks (m), Anna Starbrinks (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma förslag i övrigt.

Omröstningen utföll med 44 ja och 41 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag i övrigt.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - beslutat följande.

 1. Kommunstyrelsens uppdrag att utvärdera kundvalsmodellen inom hemtjänst, ledsagning och avlösning är slutfört.
 2. Kundvalsmodellen inom hemtjänst, ledsagning och avlösning skall finnas kvar.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen genomföra centralupphandling av hemtjänst, ledsagning och avlösning.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att årligen ta ställning till om den förlängningsklausul som finns i avtalen med utförare av hemtjänst, ledsagning och avlösning skall utnyttjas.
 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta riktlinjer för uppföljning av hemtjänst, ledsagning och avlösning i enlighet med vad som anges i utlåtandet.
 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i enlighet med vad som anges i detta ärende ta fram en plan för hur information om kundvalet skall förbättras.
 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att hos regeringen begära att lagstiftningen ändras så att en certifiering av utförare blir möjlig utan föregående upphandling.
 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över förlängningsklausulen med anledning av den förändrade budgetordningen.

Röstförklaring avgavs av borgarrådet Olofsson (v) enligt följande: Vänsterpartiet valde att efter att det egna förslaget fallit stödja det förslag som var minst dåligt ur vänsterpartiets synpunkt, vilket i detta fall innebar det socialdemokratiska och miljöpartistiska gemensamma förslaget.

§21 Reviderat handlingsprogram för FN:s barnkonvention

Inrättande av en barn- och ungdomsombudsman (2001:79)

Dnr 325-3948/2003, 410-1748/2001

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 43, 52, 53 och 60 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 70 för år 2004.

§23 Motion

Dnr 326-2215/2004

Under tiden 11 – 24 maj 2004 väcktes och inlämnades följande motion:

av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) om demensvård med kvalitet (nr 2004:30).

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

 

 

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.40.

 

 

Vid protokollet:

 

 

Anette Otteborn