Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2004-12-14

Sammanträde 2004-12-14

Datum
Klockan
14:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Eventuellt bordlagda ärenden från sammanträdet den 6 december lämnas på tilläggslista.

Läs mer...Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel IV: Skol- och kulturroteln; borgarrådet Mirja Särkiniemi
Rotel V: Personal- och demokratiroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel VI: Arbetsmarknads- och integrationsroteln; borgarrådet Teres
Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

5 Anmälan av inkomna skrivelser.

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

6 Mem. 2004:19. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l V I I

7 Utl. 2004:189. Klientavgifter vid familjerådgivningen. Hemställan från socialtjänstnämnden.

R o t e l V I I I

8 Utl. 2004:190. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

9 Utl. 2004:191. Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del.

10 Utl. 2004:192. Avgifter för sotning med anledning av ny lagstiftning.

11 Utl. 2004:193. Tillsynsavgift enligt lagen om skydd mot olyckor.

12 Utl. 2004:194. Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 1 januari 2005. Ändring av föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun – tillägg.

R o t e l I

13 Utl. 2004:195. Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2004, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

14 Utl. 2004:196. Förslag till ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden samt i instruktion för kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning.

R o t e l I I

15 Utl. 2004:197. Förslag till detaljplan för del av Beridarebanan 13 inom stadsdelen Norrmalm, Dp 2000-06843-54.

R o t e l I

16 Utl. 2004:202. Ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden. Organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret och förslag till ny organisation för verksamheterna inom gatu- och fastighetsnämnden och dess kontor (behandlas av kommunstyrelsen den 6 december).

R o t e l I I I

17 Utl. 2004:203. Delgenomförandebeslut avseende Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen/Värtanområdet samt lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen, Loudden. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004 (behandlas av kommunstyrelsen den 8 december).

NYA MOTIONER R o t e l I I

18 Utl. 2004:198. Föreningsdrift av Stockholms Stadion. Motion av Mats G Nilsson (m) och Billy Östh (m) (2003:38).

R o t e l I I I

19 Utl. 2004:199. Östra city till bilfri zon. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) och Per Bolund (mp) (2002:16).

20 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11).

21 Utl. 2004:201. Införande av tillsvidaretillstånd för uteserveringar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:27).

22 Nr 2004:34 av Ewa Samuelsson (kd) om den ökande alkoholfloden. RVI

23 Nr 2004:35 av Fredrik Wallén (kd) om stadens stöd till privat väktar-bevakning av offentliga platser. RI

24 Nr 2004:36 av Lotta Gravenius (fp) om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. RVIII

25 Nr 2004:37 av Madeleine Sjöstedt (fp) om musikens ställning i kulturskolan. RIV

26 Nr 2004:38 av Kristina Axén Olin (m) om lågprisbutiker. RI

27 Nr 2004:40 av Fredrik Wallén (kd) om stadens beredskap för och hantering av hot mot förtroendevalda. RV

28 Nr 2004:41 av Ann-Katrin Åslund (fp) om stadsdelsarrest inom äldreomsorgen. RVII

29 Nr 2004:42 av Sebastian Cederschiöld (m) om åtgärder mot råttinvasionen i staden. RIII

30 Nr 2004:43 av Fredrik Wallén (kd) om stadens ansvar för stöd och utbildning av parkeringsvakter vad avser hantering av hot och våld. RIII

31 Nr 2004:44 av Ann-Katrin Åslund (fp) om friårets konsekvenser för personal i äldreomsorgen. RVII

32 Nr 2004:45 av Jan Björklund (fp) om friårets konsekvenser för personal inom skola och förskola. RIV

33 Nr 2004:46 av Ann-Katrin Åslund (fp) om möjligheten för äldre stockholmare att bo i eget rum. RVII

34 Nr 2004:47 av Fredrik Wallén (kd) om att efterlevandet av stadens beslutade alkoholförbud enligt lokala ordningsstadgan inte övervakas. RVII

35 Nr 2004:48 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stadsdelsarrest i äldre-omsorgen och om hemtjänstpengen. RVII

36 Nr 2004:49 av Birgitta Holm (m) om skolors användande av kränkande skolböcker. RIV

37 Nr 2004:50 av Fredrik Wallén (kd) om hur staden använder den statliga ersättningen för det lagstadgade kommunala arbetet avseende stadens beredskapsplanering och civila försvar. RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

38 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:12, i vad avser val av en nämndeman.
Mem. 2004:13, i vad avser val av en ersättare i revisorsgrupp 1, en ersättare i revisorskollegiet och tre nämndemän.
Mem. 2004:14, i vad avser val av åtta ledamöter och sjutton ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot och tre ersättare i stadsbyggnads-nämnden, en ledamot och två ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en ledamot i utbildningsnämnden, en ledamot i socialtjänstnämnden, en ersättare i renhållningsnämnden, två ledamöter i idrottsnämnden, två ersättare i kyrkogårdsnämnden, en ersättare i brand- och rädd-ningsnämnden, en ersättare i stadsmuseinämnden, tre ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden, fem ledamöter och fem ersättare i saluhalls-styrelsen samt en ledamot och en ersättare i konsumentnämnden.
Mem. 2004:15. Val av ledamöter och suppleanter i stiftelser m.m.
Mem. 2004:16. Val av revisorer och revisorssuppleanter hos stiftelser m.m.
Mem. 2004:17, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Aktie-bolaget Stockholmshem, en ledamot hos Gode män enligt fastighets-bildningslagen och en nämndeman.
Mem. 2004:20, i vad avser val av en ledamot i kommunstyrelsen, ett ombud hos Svenska kommunförbundets kongress och ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2004:181. Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program - STAN-programmet. RVII

40 Utl. 2004:182. Handikappolitiskt program för Stockholms stad. RVII

NYA BESLUTSÄRENDEN

41 Mem. 2004:21. Avsägelser och fyllnadsval.

R o t e l I V

42 Utl. 2004:204. Schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder. Hemställan från utbildningsnämnden. Åter-remiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004.

BORDLAGDA MOTIONER

43 Utl. 2004:119. De kommunala bostadsbolagens utträde ur SABO. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:12). RIII

44 Utl. 2004:133. Utarbetande av ett dokument som tillvaratar den enskilda individens intressen i äldreomsorgen. Motion av Ann-Katrin Åslund (fp) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) (2003:18). RVII

45 Utl. 2004:145. Förutsättningarna för förebyggande hembesök hos personer över 80 år utan hemtjänst. Motion av Ann-Katrin Åslund och Helen Jäderlund Eckardt (båda fp) (2003:19). RVII

46 Utl. 2004:146. Kvalitetsmärkning av Stockholms restauranger. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:20). RVIII

47 Utl. 2004:147. Bostäder på Ställverkstomten i Hjorthagen. Motion av Rolf Lindell (s) (2000:63). RIII

48 Utl. 2004:148. En mänsklig gatumiljö. Motion av Elisabet Lönngren och Malte Sigemalm (båda s) (2002:46). RIII

49 Utl. 2004:149. Stockholms stads centrumanläggningar. Motion av Ulla Hamilton (m) (2004:19). RIII

50 Utl. 2004:150. Stadens policy vad gäller uthyrning och tillgång till lokaler. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:26). Brottslig verksamhet i stadens lokaler. Skrivelse till kommunstyrelsen av Mikael Söderlund (m). RIII

51 Utl. 2004:154. Att ej införa sprututbytesprogram. Motion av Berthold Gustavsson (m) (2004:2). RVII

52 Utl. 2004:173. Inrättande av Sinnenas trädgård samt kolonilotter i nära anslutning till Blackebergs äldreboende och de nyblivna flykting-bostäderna i området. Motion av Eva Oivio och Karin Hanqvist (båda s) (2002:23). RVII

53 Utl. 2004:184. Minskning av möjligheter för taktikval på gymnasiet. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2004:14). RIV

54 Utl. 2004:185. Stadens ateljéstöd. Motion av Cecilia Brinck (m) (2004:21). RIV

55 Utl. 2004:186. Generösare regler för servicehusboende. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2003:36). RVII

56 Utl. 2004:187. Öppenhet, transparens och professionalism i Stockholms stads bolag. Motion av Rolf Könberg (m) (2003:42). RI

57 Utl. 2004:188. Anläggande av kommunalt friluftsbad på norra stranden av Södermalm - Tantobadet. Motion av Nina Ekelund och Hardy Hedman (båda kd) (2004:17). RII

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (284 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset tisdagen den 14 december 2004 kl. 14.00

Justerat den 21 december 2004; anslaget den 22 december 2004

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering.

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske tisdagen den 21 december 2004 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om den ökande alkoholfloden (nr 2004:34)

Dnr 325-2446/2004

Ewa Samuelsson (kd) hade lämnat in en interpellation om den ökande alkoholfloden.

Kommunfullmäktige hade den 17 juni 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Karin Rågsjö och Monika Lindh.

§5 Interpellation om stadens stöd till privat väktar-bevakning av offentliga platser (nr 2004:35)

Dnr 021-2447/2004

Fredrik Wallén (kd) hade lämnat in en interpellation om stadens stöd till privat väktarbevakning av offentliga platser.

Kommunfullmäktige hade den 17 juni 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Fredrik Wallén, borgarråden Billström och Axén Olin samt Catharina Tarras-Wahlberg.

§6 Interpellation om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats. (nr 2004:36)

Dnr 329-2600/2004

Lotta Gravenius (fp) hade lämnat in en interpellation om gravskändning vid bland annat Västberga begravningsplats.

Kommunfullmäktige hade den 6 september 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Gunnarsson hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Lotta Gravenius och borgarrådet Gunnarsson.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2004:37.

§8 Interpellation om lågprisbutiker (nr 2004:38)

Dnr 305-3358/2004

Kristina Axén Olin (m) hade lämnat in en interpellation om lågprisbutiker.

Kommunfullmäktige hade den 20 september 2004 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Billström hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Axén Olin, Billström och Börjeson, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Söderlund och Christopher Ödmann.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 och 50 för år 2004.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Politiskt ledarskap

Borgarrådet Axén Olin (m) ställde en fråga om politiskt ledarskap.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Axén Olin och Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 2. Koldioxidutsläpp

Fredrik Malm (fp) ställde en fråga om koldioxidutsläpp.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Fredrik Malm och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 3. Villkoren för de fristående gymnasierna.

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om villkoren för de fristående gymnasierna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Särkiniemi.

 

 

Fråga nr 4. Ombyggnaden av Skatteskrapan

Ulf Fridebäck (fp) ställde en fråga om ombyggnaden av Skatteskrapan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ulf Fridebäck och borgarrådet Billström.

 

 

Fråga nr 5. Pappersinsamlingen

Anders Hellström (m) ställde en fråga om pappersinsamlingen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Hellström och borgarrådet Gunnarsson.

 

 

Fråga nr 6. Barnomsorgsgarantin

Sebastian Cederschiöld (m) ställde en fråga om barnomsorgsgarantin.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Sebastian Cederschiöld och borgarrådet Särkiniemi.

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 15.55 - 16.00.

§11 Upprop

Kl. 16.03 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§12 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum tisdagen den 21 december 2004 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§14 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla beslutsärendena på föredragningslistan i följande ordning:

Punkt nr 38, 41, 6, 39, 40, 13, 14, 16, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17 och 42, 43-57 samt 18-21.

§15 Fyllnadsval (mem. 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 20 för år 2004)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 20 för år 2004 om fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby, en ledamot i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta, en ledamot i stadsdelsnämnden Farsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, två ersättare i stadsdelsnämnden Katarina-Sofia, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck, en ersättare i stadsdelsnämnden Skärholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm, en ledamot och en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ersättare i gatu- och fastighetsnämnden, en ledamot i idrottsnämnden, en ersättare i brand- och räddningsnämnden, en ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden (mem. 2004:14),

en ledamot och en suppleant i styrelsen för Anna Ahlströms och Ellen Terserus Stiftelse, fem ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne, två ledamöter i styrelsen för stiftelsen Oscar och Maria Wiklanders understödsstiftelse, en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation, två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, en ledamot i styrelsen för Stiftelsen Vetenskapsstaden, två ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne (mem. 2004:15),

en lekmannarevisor, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Barnens Dag, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fanny Hirschs Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Fredric Eens Minne, två revisorer och två revisorssuppleanter hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne, två revisorer, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, en revisor och en revisorssuppleant hos Stiftelsen Stockholm år 2004 (mem. 2004:16),

en suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem, en ledamot hos Gode män enligt fastighetsbildningslagen (mem. 2004:17),

ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, ett ombud hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL (mem. 2004:20).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2004:12

till nämndeman för tiden 1 januari 2005 - 31 december 2006: Solveig Quensel (fp);

Mem. 2004:13

i revisorsgrupp 1 för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Jan Demuth (mp);

i revisorskollegiet för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Jan Demuth (mp);

till nämndemän för tiden 1 januari 2005 - 31 december 2006: Christian Saarinen (mp), Magnus Jarnling (mp), Asi Rebbati (fp);

Mem. 2004:14

i stadsdelsnämnden Älvsjö för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Magnus Karlsson (s);

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Pekka Koskenvoima (mp);

till ersättare: Agnes Thörnblom (mp);

i stadsdelsnämnden Hägersten för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Anders Berglund (fp);

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2005:

till ledamot tillika ordförande: Margarita Pulido (s);

till ledamot: Jakob Dencker (mp);

till ersättare: Tomas Beer (mp);

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Svedje Runebjörk (m);

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Stefan Nilsson (mp);

i stadsdelsnämnden Norrmalm för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Edith Humble (s);

i stadsdelsnämnden Vantör för tiden till och med år 2005:

till ledamöter: Marie Ljungberg Schött (m), Niklas Kristoffersson (m), Lars Svärd (m);

till ersättare: Linda Wilson (m), Susanne Sjöblom (m), Patrik Wallnäs (m);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Eie Herlitz (mp); Catharina Frankander (m);

i gatu- och fastighetsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Per Bolund (mp);

till ersättare: Åsa Romson (mp);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamöter: Lovisa Morén (mp), Cecilia Brinck (m);

till ersättare: Robert Wildow (mp);

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Jamie Bolling (mp);

till ersättare: Marie-Helena Ohlsson (mp);

i renhållningsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Jim Nilsson (mp);

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Johanna Westin (m);

i kyrkogårdsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Paul Trossö (s), Arni Arnasson (m);

i stadsmuseinämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Edith Humble (s);

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2005:

till ersättare: Joakim Pihlstrand-Trulp (mp), Rasmus Rasmusson (kd);

i saluhallsstyrelsen för tiden till och med år 2005:

till ledamot tillika ordförande: Karin Wanngård (s);

till ledamot tillika vice ordförande: Britt-Mari Lagerqvist (m);

till ledamöter: Raymond Hansson (s), Stefan Hansson (s), Margot Thorin (fp);

till ersättare: Shrin Nasirpour (s), Maria Bosdotter (s), Lars Arenander (mp), Susanne Hagbard (fp), Sven Påfvels (kd);

i konsumentnämnden för tiden till och med år 2005:

till ledamot: Lennart Pöppel (s);

till ersättare: Lilian Falkbäck (s), Ella Bohlin (kd);

Mem. 2004:15

i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för tiden till och med år 2005:

till ledamöter: Jari Visshed (s), Gunilla Hansson (s), Margareta Olofsson (v), Hanna Broberg (m), Erika Jonés (fp);

till suppleanter: Emma Lindqvist (s), Ulla Dahl (mp), Ulla-Carin Karlsson (kd);

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2005:

till ledamöter: Mirja Särkiniemi (s), Jan Sörling (s), Catharina Tarras-Wahlberg (s), Stellan F Hamrin (v), Gunnar Klum (m), Mikael Söderlund (m), Caroline Silverudd Lundbom (fp);

till suppleanter: Moissis Nikolaidis (s), Gudrun Hubendick (mp);

Mem. 2004:16

hos Stiftelsen Barnens Dag för tiden till och med år 2005:

till lekmannarevisorssuppleant: Johnny Sellmar (s);

hos Stiftelsen Fanny Hirschs Minne för åren 2005-2007:

till revisor: Lennart Sandström (fp);

till revisorssuppleant: Maja-Britt Jansson (s);

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för tiden till och med år 2005:

till revisor: Siv Lindh (s);

till revisorssuppleant: Östen Bohlin (fp);

hos Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell för tiden till och med år 2005:

till revisorer: Helge Löfstedt (fp), Börje Linder (s);

till revisorssuppleanter: Hans Ravelius (s), Britt Hedlund (m);

hos Stiftelsen för gamla trotjänarinnor för tiden till och med år 2005:

till revisor: Siv Kimbré (s);

till revisorssuppleant: Östen Bohlin (fp);

hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för tiden till och med år 2005:

till revisor: Birgitta Guntsch (m);

till revisorssuppleant: Barbro Hedman (s);

hos Stiftelsen Konung Oscar I:s Minne för tiden till och med år 2005:

till revisorer: Roland Hellberg (s), Birgitta Guntsch (m);

hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län för tiden till och med år 2005:

till revisor: Barbro Hedman (s);

Mem. 2004:17

till nämndeman för tiden 1 januari 2005 - 31 december 2006: Ann-Karin Fossum (fp).

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2004:21, skrivelse 9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:21 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av ett ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress och en ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Val av en ledamot i socialtjänstnämnden utgår.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Christer Öhgren (mp) – ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Christer Öhgren (mp) – ersättare i kommunstyrelsen, ombud hos Svenska Kommunförbundets kongress, ersättare hos Kommunförbundet Stockholms län, KSL och ledamot i socialtjänstnämnden och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige

i kommunstyrelsen för tiden till och med 2006-10-16:

till ersättare: Åsa Romson (mp).

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem 2004:19, skrivelse 10)

Kommunstyrelsens memorial nr 2004:19 om avsägelser och fyllnadsval behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Emilia Hagberg (mp) – ledamot i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen
 2. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Ulrika Berglund (kd) – suppleant i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem och förrätta i memorialet föreslagna val
 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Aktiebolaget Stockholmshem för tiden från och med 2005-01-01 till och med nästa ordinarie boslagsstämma år 2007:

till suppleant: Sverker Holmberg (kd).

§18 Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program - STAN-programmet (utl 2004:181)

Dnr 329-4485/2003

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:181 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program – STAN-programmet.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Peter Lundén-Welden, Karin Rågsjö, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund och Peter Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén-Welden (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Förslaget till tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program för Stockholms stad godkänns i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2005.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en övergripande personalpolitisk drogpolicy för staden.
 3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med socialtjänstnämnden genomföra en uppföljning av de lokala handlingsplanerna.

§19 Handikappolitiskt program för Stockholms stad (utl 2004:182)

Dnr 326-672/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2004:182 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om handikappolitiskt program för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Nina Ekelund, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Monika Lindh och Paul Lappalainen.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) och Nina Ekelund (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Handikappolitiskt program för Stockholms stad godkänns i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet, att gälla fr.o.m. den 1 januari 2005. Programmet ersätter de policydokument för framtagande av handikapplaner som antogs av kommunfullmäktige den 6 september 1999.
 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samarbete med socialtjänstnämnden ansvara för uppföljning av det handikappolitiska programmet.
 3. Socialtjänstnämnden uppmanas att följa förändringar i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd inom det handikappolitiska området och ansvara för eventuella konsekvensförändringar av det handikappolitiska programmet.

§20 Redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2004, som inte behandlats av kommunstyrelsen (utl 2004:195)

Dnr 019-1825/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:195 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av motioner, inlämnade före den 1 januari 2004, som inte behandlats av kommunstyrelsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Redovisningen av motioner, inlämnade före den 1 januari 2004, som inte

behandlats av kommunstyrelsen godkänns.

§21 Förslag till ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden samt i instruktion för kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning (utl 2004:196)

Dnr 661-3998/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:196 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till ändringar i reglementen för kommunstyrelsen, kulturnämnden, stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden samt i instruktion för kommunstyrelsens arbetsmarknads- och integrationsberedning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förslag till ändringar i reglemente för kommunstyrelsen godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.
 2. Förslag till ändringar i reglemente för kulturnämnden godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.
 3. Förslag till ändringar i reglemente för stadsdelsnämnderna godkänns, bilaga 3 till utlåtandet.
 4. Förslag till ändringar i reglemente för utbildningsnämnden godkänns, bilaga 4 till utlåtandet.
 5. Ändringarna i 1-4 skall gälla från och med den 1 januari 2005.

§22 Ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden. Organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret och förslag till ny organisation för verksamheterna inom gatu- och fastighetsnämnden och dess kontor (utl 2004:202)

Dnr 119-439/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:202 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om dels ny organisation för verksamheter inom gatu- och fastighetsnämnden, dels organisationsöversyn av gatu- och fastighetskontoret och förslag till ny organisation för verksamheterna inom gatu- och fastighetsnämnden och dess kontor.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Björklund, Ewa Samuelsson, borgarrådet Axén Olin, Åsa Romson, Anders Broberg, Ann Mari Engel, Tord Bergstedt och Per Bolund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tord Bergstedt (m) och borgarrådet Björklund (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Tord Bergstedts (m) och borgarrådet Björklunds (fp) gemensamma yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Tord Bergstedts (m) och borgarrådet Björklunds (fp) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 56 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Organisationsöversynen av gatu- och fastighetskontoret godkänns.
 2. En ny marknämnd med ansvar för mark, bygg, och exploateringsfrågor inrättas per den 1 maj 2005. Reglemente för nämnden godkänns. Nämnden skall bestå av tretton ledamöter.
 3. En ny trafiknämnd med ansvar för trafikfrågor inrättas per den 1 maj 2005. Reglemente för nämnden godkänns. Nämnden skall bestå av tretton ledamöter.
 4. Fastighetsförvaltningen inom nuvarande gatu- och fastighetsnämnden förs samman med saluhallsförvaltningen, vilken byter namn till fastighets- och saluhallskontoret under nämnden med likalydande namn. Fastighets- och saluhallsnämnden inrättas per den 1 januari 2005. Reglemente för nämnden godkänns. Nämnden skall bestå av tretton ledamöter och utses för tiden till och med år 2005 enligt följande:
  till ledamot tillika ordförande: Karin Wanngård (s);
  till ledamot tillika vice ordförande: Rolf Könberg (m);
  till ledamöter: Godfrey Etyang (s), Lamia Elamri (s), Raymond Hansson (s), Håkan Wahlén (s), Martin Michel (mp), Britt-Mari Lagerqvist (m), Yvonne Fernell-Ingelström (m), Björn Ljung (fp), Johnny Munkhammar (fp), Sven Påfvels (kd);
  till ersättare: Maria Bosdotter (s), Jan Valeskog (s), Shrin Nasirpour (s), Stefan Hansson (s), Sofia Johansson (s), Johan Boman (m), Oskar Öholm (m), Petra Gardos (m), Margot Thorin (fp), Anne Kuylenstierna (fp).
  Val av en ledamot och tre ersättare bordläggs.
 5. Fastighets- och saluhallsnämnden skall senast i samband med tertialrapport 1 redovisa nämndens verksamhetsplan för 2005.
 6. De nya nämnderna åläggs genomföra rationaliseringar i enlighet med organisationsöversynen och ekonomiska ramar i budget för 2005.
 7. De nya nämnderna åläggs i övrigt att vidta de ytterligare åtgärder som föranleds av utredningens förslag.
 8. Kommunstyrelsen skall snarast utse chefer för de tre nya förvaltningarna med uppdrag att genomföra organisationsförändringarna och vidta övriga åtgärder.
 9. Gatu- och fastighetsnämndens operativa verksamhet avvecklas per den 30 april 2005.
 10. Gatu- och fastighetsnämnden upphör per den 31 maj 2005.
 11. Reviderat reglemente för stadsdelsnämnderna godkänns. Ändringarna gäller från den 1 juli 2005.
 12. Marknämnden ges i uppdrag att tillhandahålla intäktsfinansierad expertkunskap inom området investering och drift av parker och grönområden enligt föredragande borgarrådets förslag.
 13. Stadsdelsnämnderna åläggs nyttja marknämndens expertkompetens vid större investeringar i park- och grönområden.
 14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samråd med marknämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna, ta fram förslag till rutiner för samverkan och förslag till fortbildning för inblandade parter.
 15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att, i samarbete med marknämnden, trafiknämnden och stadsdelsnämnderna, effektivisera verksamheterna genom att bättre samordna upphandlingen.
 16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast återkomma med förslag till erforderliga förändringar i budget samt därutöver fastställa den slutliga organisationen och dimensioneringen.
 17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag och Stockholms Stadshus AB uppmanas att tillsammans utreda ansvaret för drift och underhåll av nuvarande gatu- och fastighetskontorets trafiksystemnät och andra nät av liknande slag inom staden och dess bolag.

§23 Klientavgifter vid familjerådgivningen. Hemställan från socialtjänstnämnden (utl 2004:189)

Dnr 325-3718/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:189 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från socialtjänstnämnden om klientavgifter vid familjerådgivningen.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Nina Ekelund och Abit Dundar.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson (v) i en ordningsfråga angående att hålla debatten kring rubriken på ärendet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Avgiften för gruppsamtal vid familjerådgivningen fastställs till 125 kr per person och besök, att gälla från och med 1 januari 2005.
 2. Hemställan från socialtjänstnämnden om att avgiftsbefrielse ska kunna medges efter individuell prövning godkänns.

§24 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (utl 2004:190)

Dnr 303-3722/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:190 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Anders Hellström, Ulf Fridebäck och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Anders Hellström (m) bifall till moderata samlingspartiets och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till reviderad taxa godkänns utom i den del som avser fast tillsynsavgift för fastighetsägare.
 2. Fast tillsynsavgift för fastighetsägare ska gälla i enlighet med förslaget för fastighetsägare som har fler än 25 000 lägenheter.
 3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att återkomma med en taxekonstruktion för fastighetsägare med ett innehav om 25 000 lägenheter eller mindre.
 4. Taxan ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2005.

§25 Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del (utl 2004:191)

Dnr 307-4244/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:191 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson, Fredrik Wallén, Didar Samaletdin och Anders Hellström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Brand- och räddningsnämndens förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del, godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

§26 Avgifter för sotning med anledning av ny lagstiftning (utl 2004:192)

Dnr 307-4268/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:192 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avgifter för sotning med anledning av ny lagstiftning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Nuvarande avgifter för sotning gäller oförändrade från 1 januari 2005 enligt Lag om skydd mot olyckor (2003:778).

§27 Tillsynsavgift enligt lagen om skydd mot olyckor (utl 2004:193)

Dnr 307-4269/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:193 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillsynsavgift enligt lagen om skydd mot olyckor.

Ordet innehades av borgarrådet Gunnarsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Föreliggande förslag om avgifter vid tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (1998:868) om brandfarlig och explosiv vara antas.
 2. Avgiften från och med 2006 uppräknas årligen med index AKI tk total. Uppräkning för år 2006 baseras på indexförändringen mellan oktober 2004 och oktober 2005. För påföljande år skall motsvarande uppräkning ske.
 3. Taxan på förslag från brand- och räddningsnämnden omprövas en gång per mandatperiod.

§28 Förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall inkl. taxa för skrymmande hushållsavfall m.m. samt slam och latrin att gälla från och med 1 januari 2005. Ändring av föreskrifter i renhållningsordningen för Stockholms kommun – tillägg (utl 2004:194)

Dnr 303-4288/2004

Dnr 303-4287/2004

Ärendet utgår.

§29 Förslag till detaljplan för del av Beridarebanan 13 inom stadsdelen Norrmalm, Dp 2000-06843-54 (utl 2004:197)

Dnr 311-4202/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:197 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för del av Beridarebanan 13 inom stadsdelen Norrmalm.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Mats G Nilsson, Lotta Edholm, Åsa Romson, Torsten Sandgren, Sebastian Cederschiöld och Cecilia Obermüller.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats G Nilsson (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Detaljplan för del av Beridarebanan 13 inom stadsdelen Norrmalm (Dp 2000-06843-54), antas.

§30 Delgenomförandebeslut avseende Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen/Värtanområdet samt lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen, Loudden. Hemställan från gatu- och fastighetsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 31 december 2004 (utl 2004:203)

Dnr 309-3938/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:203 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från gatu- och fastighetsnämnden om delgenomförandebeslut avseende Norra Djurgårdsstaden i Hjorthagen/Värtanområdet samt lägesredovisning Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen, Loudden.

Ordet innehades av borgarrådet Börjeson, Ulf Fridebäck, borgarrådet Gunnarsson, Ewa Samuelsson, Ann-Marie Strömberg, borgarrådet Nordin och Per Bolund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarråden Nordin (m) och Björklund (fp) samt Ewa Samuelsson (kd) bifall till att-satserna nr 1, 2, 3, 4 och 5 samt återremiss av att-satserna nr 6, 7 och 8.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp att-satserna nr 1, 2, 3, 4 och 5 i kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bifalla dessa.

Härefter tog ordföranden upp borgarråden Nordins (m) och Björklunds (fp) samt Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande av att-satserna nr 6, 7 och 8. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera att-satserna nr 6, 7 och 8.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Lägesredovisning för bostadsbyggnation och områdesutveckling avseende Hjorthagen, Värtahamnen, Frihamnen och Loudden godkänns.
 2. Genomförande av exploatering avseende Norra Djurgårdsstaden m.m. omfattande investeringsutgifter om 1 100 mnkr godkänns.
 3. Finansiering av investeringsutgifterna för år 2005-2007 sker inom gatu- och fastighetsnämndens investeringsplan för 2005 med inriktning för 2006 och 2007.
 4. Finansiering av investeringsutgifterna för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.
 5. Drift- inklusive kapitalkostnader för gatu- och fastighetsnämnden och Östermalms stadsdelsnämnd får finansieras inom gatu- och fastighetsnämndens respektive stadsdelsnämndens budget.
 6. Återremittera att-satserna nr 6, 7 och 8.

§31 Schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder. Hemställan från utbildningsnämnden. Åter-remiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004 (utl 2004:204)

Dnr 322-2578/2004

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2004:204 behandlades. Utlåtandet gäller en hemställan från utbildningsnämnden om schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder. Återremiss från kommunfullmäktige den 18 oktober 2004.

Ordet innehades av borgarrådet Särkiniemi, Nina Ekelund, borgarrådet Axén Olin och Helen Jäderlund Eckardt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Axén Olin (m) och Helen Jäderlund Eckardt (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Nina Ekelund (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Schabloniserat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder enligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns.
 2. Utbildningsnämnden ansvarar för beslut om rätt till placering i FH-klass, nivåplacering och specialiststöd.
 3. Utbildningsnämnden ansvarar för intäktsfinansierat stöd till stadsdelsnämnderna vad avser verksamhet för elever med fysiska funktionshinder.
 4. Respektive stadsdelsnämnd där FH-klassen är belägen beslutar om placering i särskild undervisningsgrupp för elever med funktionshinder.
 5. Stadsdelsnämnden där eleven bor ansvarar för skolskjutskostnad.
 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att följa och analysera kostnadsutvecklingen av skolskjutskostnaden för elever i FH-klass.
 7. Kommunstyrelsen skall inför 2006 års budget utvärdera införandet av ett schablonfinansierat resursfördelningssystem för elever med fysiska funktionshinder.

§32 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 119, 133, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 154, 173, 184, 185, 186, 187 och 188 för år 2004.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 198, 199, 200 och 201 för år 2004.

§33 Motioner

Under tiden 7 – 14 december 2004 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2004:72) av Göran Holmström (kd) om styrelsen för Stockholm Visitors Board
  Dnr 023-4867/2004;
 2. (2004:73) av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) om behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids
  Dnr 325-4916/2004;
 3. (2004:74) av Caroline Silverudd Lundbom och Ulf Fridebäck (båda fp) om Stockholms första idrottscentrum vid Eriksdalsbadet
  Dnr 328-4966/2004.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.