Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-09-05

Sammanträde 2005-09-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:15 av Peter Lundén-Welden (m) om insatser mot narkotikamissbruk. RVII

3 Nr 2005:16 av Ann-Katrin Åslund (fp) om definition av begreppet seniorbostad. RVII

4 Nr 2005:18 av Henrik G Ehrenberg (kd) om polisresurser mot droghandeln. RVII

5 Nr 2005:19 av Kristina Axén Olin (m) om stadens upphandlingspolicy eller snarare brist på policy. RI

6 Nr 2005:20 av Yvonne Fernell-Ingelström (m) om insatser mot den ökande ungdomsarbetslösheten. RV

7 Nr 2005:21 av Margareta Björk (m) om information till Hägerstens stadsdelsnämnds pensionärsråd avseende rekommendationer för erhållande av seniorboende med hyresrätt. RVII

8 Nr 2005:22 av Kristina Axén Olin (m) om rekrytering av kvinnliga chefer. RV

9 Nr 2005:25 av Margareta Björk (m) om biståndsbedömningen i stadens äldreomsorg. RVII

10 Nr 2005:26 av Mikael Söderlund (m) om en politik för företagande och tillväxt. RI

11 Nr 2005:27 av Madeleine Sjöstedt (fp) om Skulpturens hus. RV

12 Nr 2005:28 av Nina Ekelund (kd) om utvärdering av resursfördelningssystemet för barn och elever i behov av särskilt stöd. RIV

13 Nr 2005:29 av Lotta Edholm (fp) om bostadsbyggandet i förorten. RIII

14 Nr 2005:30 av Ann-Katrin Åslund (fp) om socialtjänstens åtgärder för unga som begår brott. RVII

15 Nr 2005:31 av Fredrik Wallén (kd) om vilken policy staden har avseende användandet av skyddsrumsbeståndet i våra egna förvaltningar/bolags fastigheter samt hur vi sköter vårt besiktningsansvar för samtliga skyddsrum i huvudstaden. RVIII

16 Nr 2005:32 av Ulla Hamilton (m) om det lokala företagsklimatet och företagens uppfattning om detsamma. RI

NYA INTERPELLATIONER

17 Nr 2005:33 av Margareta Björk (m) om undersökning som jämför kvaliteten vid kommunala och privata äldreboenden. RVII

18 Nr 2005:34 av Ann-Katrin Åslund (fp) om de ekonomiska förutsättningarna för privata utförare i hemtjänsten. RVII

19 Nr 2005:35 av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”. RVIII

20 Nr 2005:36 av Fredrik Wallén (kd) om vilken särskild beredskap det finns och vilka särskilda riskanalyser som gjorts avseende bränder eller andra stora olyckor i tunnelbanan. RVIII

24 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

25 Bordlagda valärenden.

Mem. 2004:14, i vad avser val av en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder.
Utl. 2004:202, i vad avser val av en ledamot i marknämnden.
Mem. 2005:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2005:6, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival och en ersättare i idrottsnämnden.
Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag och två nämndemän.
Mem. 2005:8, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och två nämndemän.
Mem. 2005:9, i vad avser val av två ledamöter och två suppleanter i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, vad avser val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i FB Servicehus AB.

26 Utl. 2005:112. Uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden. RVIII

27 Utl. 2005:125. Namn för gator, torg och park inom stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen – Pär Lagerkvists gata, Eyvind Johnssons gata, Harry Martinsons gata, Nelly Sachs park och Moa Martinsons torg. RII

28 Utl. 2005:126. Genomförandebeslut om upprustning av fullriggaren af Chapman. RII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

29 Nya valärenden.

Mem. 2005:11. Avsägelser och fyllnadsval.
Mem. 2005:12. Val av en revisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l I

30 Utl. 2005:133. Redovisning av konsekvenser med anledning av ändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning avseende god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.

31 Utl. 2005:134. Översyn av revisionen i Stockholms stad. Förslag till revisionsreglemente för Stockholms stad.

R o t e l I I

32 Utl. 2005:135. Genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP.

R o t e l I I I

33 Utl. 2005:136. Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet. Minoritetsåterremiss av del av ärendet vid kommunfullmäktige 14 december 2004.

34 Utl. 2005:137. Den europeiska mobilitetsveckan och ”I stan utan min bil”. Inbjudan från Naturvårdsverket och Vägverket. Redovisning av gatu- och fastighetsnämndens förslag på fortsatt arbete med kampanjerna. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 juni 2005.

35 Utl. 2005:138. Förvärv av tomträtten Kampementet 4 av Seniorgården/JM Bygg. Hemställan från fastighets- och saluhallsnämnden.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2004:200. Öppning av Hägerstensvägen och nya Nybohovsbron för vanliga motorfordon under lågtrafik. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:11). RIII

37 Utl. 2005:10. Avveckling av de kommunala bolagen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:10). RI

38 Utl. 2005:13. Förnyelse av Riddarholmen. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:31). RIII

39 Utl. 2005:14. Förbättringar för hemlösa. Motion av Christopher Ödmann (mp) (2001:83). Ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken. Motion av Annika Billström m.fl. (s) (2001:90). RVII

40 Utl. 2005:15. Brottsförebyggande arbete. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:13). RVII

41 Utl. 2005:21. Stadens jämställdhetspolitik. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2003:41). RVII

42 Utl. 2005:43. Stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning). Motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) (2004:18). RVII

43 Utl. 2005:44. Demensvård med kvalitet. Motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) (2004:30). RVII

44 Utl. 2005:45. Inrättande av krisgrupp för att söka skapa en positiv utveckling för Stockholms stad. Motion av Tord Bergstedt (m) (2004:28). RI

45 Utl. 2005:55. Ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum. Motion av Åsa Ekelund (m) (2004:33). RV

46 Utl. 2005:56. ”Fiskväg” i Norrström. Motion av Margareta Olofsson (v) (2000:41). RII

47 Utl. 2005:63. Utökat elevinflytande. Motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) (2000:8). RIV

48 Utl. 2005:64. Inrättande av fler familjecentraler. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:16). RVII

49 Utl. 2005:74. Utredning av möjligheten att bygga 1-2 våningar ovanpå en del av stadens trevåningshus och därmed även lösa tillgänglighetsproblematiken i husen. Motion av Eva Oivio m.fl. (s) (2000:69). RIII

50 Utl. 2005:75. Stockholm som försökskommun för hushållsnära tjänster. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:36). RV

51 Utl. 2005:80. Införande av alkolås i stadens vagnpark. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:5). RIII

52 Utl. 2005:81. Metod att motverka diskriminering vid arbetskraftsrekrytering i staden. Motion av Anita Habel (v) (2002:3). RV

53 Utl. 2005:82. Effekten av bostadsbristen för barn med separerade föräldrar. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2002:14). RV

54 Utl. 2005:101. Parkeringsproblemet i Västertorps centrum. Motion av Abit Dundar och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:22). RIII

55 Utl. 2005:102. Fler parkeringsplatser i bergrum och tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:53). RIII

56 Utl. 2005:103. Inrättande av barn- och ungdomsombud i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2004:40). RV

57 Utl. 2005:104. Karriärstege för vårdbiträden samt möjligheten för vårdpersonalen att arbeta utomlands. Motion av Margareta Björk och Christer Wennerholm (båda m) (2004:57). RV

58 Utl. 2005:115. Planering av bebyggelse m.m. i Mariehällstriangeln. Motion av Cecilia Obermüller m.fl. (mp) (2000:55). RII

59 Utl. 2005:116. Årligen återkommande mångkulturell karneval genom Stockholms innerstad. Motion av Karl Bern (fp) (2004:52). RV

60 Utl. 2005:127. Satsning på skolans inre elevvårdsbefrämjande arbete. Motion av Annett Öhman-Karlsson (s) (2001:37). RIV

61 Utl. 2005:128. Benchmarking inom äldreomsorgen. Motion av Margareta Björk (m) (2004:55). RVII

62 Utl. 2005:129. Äldre kan få mycket mer hjälp i hemmet till lägre kostnad. Motion av Margareta Björk (m) (2004:56). RVII

63 Utl. 2005:130. Stockholms krisledning. Motion av Magnus Haglund (m) (2005:10). RI

NYA MOTIONER R o t e l I

64 Utl. 2005:139. Tydliggörande av sambanden kring vad som skapar välfärd. Motion av Ulla Hamilton (m) (2003:20).

65 Utl. 2005:140. Ökad tillväxt genom infrastruktursatsningar och bostadsbyggande. Stoppa Stockholms ras i välståndsligan. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:28).

66 Utl. 2005:141. Försöksverksamhet med schablonbeskattning av vissa ”kontantnäringar”. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:4).

R o t e l I + I I

67 Utl. 2005:142. Förändrad styrelsesammansättning i Stockholm Visitors Board AB. Motion av Göran Holmström (kd) (2004:72).

R o t e l I I

68 Utl. 2005:143. Bygglov över disk. Motion av Regina Kevius (m) (2004:15).

NYTT BESLUTSÄRENDE

69 Memorial 2005:13 Avsägelse och fyllnadsval

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (312 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 5 september 2005 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 12 september 2005; anslaget den 13 september 2005

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 12 september 2005 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om insatser mot narkotikamissbruk (nr 2005:15)

Dnr 325-1024/2005

 

Interpellation om polisresurser mot droghandeln (nr 2005:18)

Dnr 325-1270/2005

 

Peter Lundén-Welden (m) hade lämnat in en interpellation (2005:15) om insatser mot narkotikamissbruk.

 

Kommunfullmäktige hade den 21 mars 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Henrik G Ehrenberg (kd) hade lämnat in en interpellation (2005:18) om polisresurser mot droghandeln.

 

Kommunfullmäktige hade den 4 april 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelade interpellationssvar -- Bilaga 2 och 3.

 

I debatten yttrade sig Peter Lundén-Welden, Henrik Ehrenberg, Karin Rågsjö, borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Ann-Katrin Åslund, Berthold Gustavsson och borgarrådet Nilsson.

 

 

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Berthold Gustavsson i en ordningsfråga angående antal inlägg i interpellationsdebatten.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32 för år 2005.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2005:33) av Margareta Björk (m) om undersökning som jämför kvaliteten vid kommunala och privata äldreboenden
Dnr 327-2471/2005;

2.      (2005:34) av Ann-Katrin Åslund (fp) om de ekonomiska förutsättningarna för privata utförare i hemtjänsten
Dnr 327-2472/2005;

3.      (2005:35) av Anders Hellström (m) om majoritetens renhållningspolitik ”Rör inte min granne! (eller vem rör det hela?)”
Dnr 303-2474/2005;

4.      (2005:36) av Fredrik Wallén (kd) om vilken särskild beredskap det finns och vilka särskilda riskanalyser som gjorts avseende bränder eller andra stora olyckor i tunnelbanan
Dnr 307-2476/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Biltullarnas hot mot integriteten

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om biltullarnas hot mot integriteten.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 2.  Skolk

 

Lotta Edholm (fp) ställde en fråga om skolk.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Lotta Edholm och borgarrådet Nilsson.

Fråga nr 3.  Hjälp till alkoholberoende

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om hjälp till alkoholberoende.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 4.  Äldreboende

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om äldreboende.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

 

 

Fråga nr 5.  Kulturfestivalen i Vantör

 

Henrik Ehrenberg (kd) ställde en fråga om kulturfestivalen i Vantör.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Henrik Ehrenberg och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 6.  Avgift för parkering

 

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om avgift för parkering.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 - 18.00.

§8 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§9 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 12 september 2005 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

 

 

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Kerstin Gustafsson och borgarrådet Lindberg i en ordnings­fråga angående svar på motioner från 2004 angående valet 2006.

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser vilka delgivits berörda organ:

 

Kammarrättens beslut

av den 7 juni 2005

 

Beslut (protokoll 7 juni) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (28 december 2004) avseende revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 109-3525/2004

 

Kammarrättens beslut

av den 17 juni 2005

 

Beslut (17 juni) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (29 november 2004) avseende renhållningsordning, föreskrifter om avfallshan­tering för Stockholms stad.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Dnr 303-1630/2003

 

Regeringsbeslut

av den 9 juni 2005

 

Beslut (9 juni) avseende överklagande i fråga om detaljplan för del av kvarteret Fikonet m.m., Södermalm (kommunfullmäktiges beslut 10 maj 2004)

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-804/2004


Regeringsbeslut

av den 22 juni 2005

 

Beslut (22 juni) avseende överklagande i fråga om detaljplan för fastigheten Rörstrand 8, Norrmalm (Stadsbyggnadsnämndens beslut 3 april 2003).

Regeringen avslår överklagandet.

 

Regeringsbeslut

av den 25 augusti 2005

 

Beslut (25 augusti) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för kv. Kontorsskylten, Inköpschefen m.fl. i Vällingby Centrum (kommunfullmäkti­ges beslut 22 november) M2005/2776/F/P.

Regeringen avskriver ärendet såvitt gäller överklagandet av AB Storstockholms Lokaltrafik.

Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 316-2818/2004

 

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 1 juli 2005

 

Beslut (1 juli) avseende överklagande beslut att anta förslag till detaljplan för Stora Essingen 1:34 m.m. (Essinge IP) (kommunfullmäktiges beslut 7 juni 2005) Länsrätten prövar inte inkomna överklaganden.

Dp 2002-08531-54

Dnr 311-1688/2005

 

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 13 juni 2005

 

Beslut (13 juni) avseende överklagande av detaljplan för kvarteret Kojan m.m. inom stadsdelen Kungsholmen (kommunfullmäktiges beslut av den 4 april 2005) Dp 2000-05724-54

Dnr 311-930/2005

 

Länsstyrelsens beslut

av den 17 juni 2005

 

Beslut (17 juni) med anledning av anmälan om ändring av allmänna lokala ord­ningsföreskrifter för Stockholms stad.

Dnr 667-3794/2004

 

Länsstyrelsens beslut

av den 6 juli 2005

 

Beslut (6 juli) avseende överklagande av detaljplan för område vid kvarteret Driv­remmen inom stadsdelen Västberga (kommunfullmäktiges beslut av den 4 april 2005) Dp 2003-15804-54

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-933/2005

Länsstyrelsens beslut

av den 18 juli 2005

 

Beslut (18 juli) avseende överklagande av detaljplan för hotell vid Norra Bantor­get (kommunfullmäktiges beslut av den 21 februari 2005)  

Dp 2005-03643-54

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-1421/2005

§11 Avskriven motion

Dnr 311-265/1999

 

Viviann Gunnarsson m.fl. (mp) hade återkallat motion nr 1999:14 om folkomröst­ning om Sergels Torg.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

 

§12 Fyllnadsval (mem. 2004:14, utlåtande 2004:202 samt mem. 2005:5, 2005:6, 2005:7, 2005:8, 2005:9 och 2005:10)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 2004:14, utlåtande 2004:202 samt memorial 2005:5, 2005:6, 2005:7, 2005:8, 2005:9 och 2005:10 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Fes­tival (mem. 2005:6), en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, två nämndemän (mem. 2005:7), en nämndeman (mem. 2005:8), en ledamot och två suppleanter i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), lekmannarevisor och en lekmannrevisorssuppleant hos FB Servicehus AB (mem. 2005:10).

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2004:14

 

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Åsa Nilsson Söderström (fp);

 

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Mirja Särkiniemi (s);


Utlåtande 2004:202

 

i marknämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Lennart Mikaelsson (kd);

 

Mem. 2005:5

 

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Fredrik Upmark (s);

 

Mem. 2005:6

 

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Diana Wallhager (fp);

 

Mem. 2005:7

 

hos Stockholm år 2004 Aktiebolag för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till revisor: Ulf Järlebro;

 

till revisorssuppleant: Jan Bertil Nyström;

 

Mem. 2005:8

 

i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Linnéa Björnstam (s);

 

till nämndeman för tiden från och med den 1 oktober 2005 till och med den 31 december 2006: Robert Wildow (mp);

 

Mem. 2005:9

 

i styrelsen för FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till ledamot: Margareta Johansson (v).

§13 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 29 och 69 på föredragningslistan före punkt nr 26.

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2005:11; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:11 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Mikael Täll (v) ersättare i kommunfullmäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Anna Kinberg Batra (m) – ledamot i socialtjänstnämnden, Didar Samaletdin (fp) – ersättare i Stockholms centrums första övervakningsnämnd, Victor Flores (fp) – ledamot i stadsdels­nämnden Rinkeby, Sayyed Nabavi (s) – ledamot i stadsdelsnämnden Bromma, Caroline Bexius (fd Lundqvist) (mp) – ersättare i stadsdelsnämnden Häger­sten, Sven Påfvels (kd) – ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, Olle Zetterberg – ledamot tillika ordförande i styrelsen för Fastighets AB Bangårdsposten, Alf T Samuelsson (kd) – ledamot tillika vice ordförande i idrottsnämnden, ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena och ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Ann-Sofie Hörlin (fd Jernlid) (m) – ersättare i brand- och räddningsnämnden - och förrätta i memorialet föreslagna val

3.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare till Stockholms centrums första övervaknings­nämnd, en ledamot i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i stadsdelsnämnden Hägersten, en ledamot tillika ordförande i styrelsen för Fastighets AB Bangårds­posten, en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för AB Stockholm Globe Arena, en ledamot tillika vice ordförande i styrelsen för Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och fyra nämndemän.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige

 

i socialtjänstnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Oskar Öholm (m);

 

i stadsdelsnämnden Rinkeby för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Svante Kindberg (fp);


i fastighets- och saluhallsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot: Mats Rosén (kd);

 

till ersättare: Ann-Louise Thörn (kd);

 

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ledamot tillika vice ordförande: Leif Kroon (kd);

 

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2005:

 

till ersättare: Leila Hassan (m);

 

till nämndeman för tiden från och med den 1 oktober 2005 till och med den 31 december 2006: Carl Cederström (fp).

§15 Val av en revisor och en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12)

Kommunstyrelsens memorial nr 2005:12 om val av en revisor och en revisorssup­pleant hos Handelshögskolan behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Hos Handelshögskolan för tiden till och med den 30 juni 2006:

 

Till revisor: Leif Krafft (s).

§16 Avsägelse och fyllnadsval (mem. 2005:13 (ej behandlat i kommunstyrelsen))

Memorial nr 2005:13 om avsägelse och fyllnadsval behandlades.

 

Beslut

 

Med bifall till förslaget i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Margarita Pulido (s) - ordförande i stadsdelsnämnden Kista - och förrätta i memorialet föreslaget val.


På förslag av Elisabeth Brandt Ygeman (s) beslöt kommunfullmäktige utan om­röstning att utse

 

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2005:

 

till ordförande: Mirja Särkiniemi (s).

§17 Uppföljning av markupplåtelseavtal om återvinningsstationer. Hemställan från renhållningsnämnden (utl 2005:112)

Dnr 303-2115/2004

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga ärendet.

§18 Namn för gator, torg och park inom stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen – Pär Lagerkvists gata, Eyvind Johnssons gata, Harry Martinsons gata, Nelly Sachs park och Moa Martinsons torg (utl 2005:125)

Dnr 312-1429/2005

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:125 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om namn för gator, torg och park inom stadsdelarna Kris­tineberg och Stadshagen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog först upp moderata samlingspartiets yrkande i kommunstyrelsen innebärande återremiss. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yr­kande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

     Namnen Pär Lagerkvists gata, Eyvind Johnsons gata, Harry Martinsons gata, Nelly Sachs park och Moa Martinsons torg fastställs som nya namn på gator, torg och park inom stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen.

§19 Genomförandebeslut om upprustning av fullriggaren af Chapman (2005:126)

Dnr 328-3353/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:126 behandlades. Utlå­tandet gäller ett ärende om genomförandebeslut om upprustning av fullriggaren af Chapman.

 

Ordet innehades av borgarråden Börjeson och Söderlund, Madeleine Sjöstedt, Billy Östh, Cecilia Obermüller, Mehdi Oguzsoy, Hardy Hedman och Maria Hannäs.

 

Yrkanden

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Hardy Hedman (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemo­kraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande bland annat återremiss.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp borgarrådet Söderlunds (m), Madeleine Sjöstedts (fp) och Hardy Hedmans (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterre­miss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§20 Redovisning av konsekvenser med anledning av ändringar i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning avseende god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (utl 2005:133)

Dnr 001-1485/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:133 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om redovisning av konsekvenser med anledning av ändringar i kommu­nallagen och lagen om kommunal redovisning avseende god ekonomisk hushåll­ning i kommuner och landsting.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

     Kommunstyrelsens redovisning av konsekvenser av de beslutade ändringarna i kommunallagen och lagen om kommunal redovisning avseende god ekonomisk hushållning godkänns.

§21 Översyn av revisionen i Stockholms stad. Förslag till revisionsreglemente för Stockholms stad (2005:134)

Dnr 124-2130/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:134 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om översyn av revisionen i Stockholms stad och förslag till revisionsreg­lemente för Stockholms stad.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Redovisat förslag till revisionsreglemente fastställs.

2.    Revisorskollegiet ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag till förtroendemannaorganisation för revisionen.

3.    Revisorskollegiet ges i uppdrag att utifrån översynen av stadens revision genomföra de åtgärder som kollegiet finner nödvändiga för att förändra och ut­veckla stadens revisionsverksamhet.

§22 Genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP (utl 2005:135)

Dnr 328-1554/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:135 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförandebeslut avseende anläggande av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöjdens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP.


Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Anläggning av konstgräsplaner på Hjorthagens IP, Aspuddens IP, Mälarhöj­dens IP, Skarpnäcksfältet, Västberga IP, Åkeshovs BP och Ängby IP med inve­steringsutgift om 67,0 mnkr 2005 godkänns.

2.    Finansiering av investeringsutgifterna för år 2006 och 2007 sker inom idrotts­nämndens investeringsplan för dessa år.

3.    Finansieringen av kapitalkostnader för år 2007 och framöver får beaktas i sam­band med upprättande av kommande budgetar.

§23 Gasförsörjning från Hjorthagen/Värtanområdet. Minoritetsåterremiss av del av ärendet vid kommunfullmäktige 14 december 2004 (utl 2005:136)

Dnr 309-3938/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:136 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss vid kommunfullmäktige 14 december 2004 av ärendet om gasför­sörjning från Hjorthagen/Värtanområdet.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1.    Stadsbyggnadsnämnden i samarbete med marknämnden ges i uppdrag att initiera en förstudie om möjligheten att växla ut bränslet LNG med förnyelse­bar gas. I studien ska de miljömässiga, ekonomiska och tekniska förutsätt­ningarna utredas.

2.    Marknämnden och stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med redovisning av förutsättningar för möjligheten att växla ut bränslet LNG med förnyelsebar gas i samband med energiplanen.

3.    Styrelsen för AB Fortum Värme, samägt av Stockholms stad, ska verka för att bolaget inte bygger ut ytterligare gasnät för att ansluta nya gaskunder, fram tills dess att staden antagit en ny energiplan eller senast till utgången av 2006. Undantagna är exempelvis de renoveringar som behövs av nuvarande gasnät för att möjliggöra konvertering från stadsgas till naturgas, minska läckaget i ledningssystemet eller av säkerhetsskäl.

4.    En kontrollstation inrättas 5 år efter det att LNG-projektet inletts där projektet och möjligheten till avveckling till förmån för biogas utvärderas.

§24 Den europeiska mobilitetsveckan och ”I stan utan min bil”. Inbjudan från Naturvårdsverket och Vägverket. Redovisning av gatu- och fastighetsnämndens förslag på fortsatt arbete med kampanjerna. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 juni 2005 (utl 2005:137)

Dnr 314-1248/2005, 314-5213/2004

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:137 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 13 juni 2005 av kampanjerna ”Den europeiska mobilitetsveckan” och ”I stan utan min bil”.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.  Kommunstyrelsen uppmanas att underteckna manifestet för 2005 års kampan­jer ”I stan utan min bil” och ”Den europeiska mobilitetsveckan” samt att staden deltar i den utsträckning som berörda nämnder bedömer möjligt.

2.  Trafiknämnden uppmanas att samordna stadens deltagande i kampanjerna.

3.  Övriga berörda nämnder uppmanas att delta i kampanjerna inom ramen för sina respektive ansvarsområden och ordinarie budgetar.

4.  Som svar på gatu- och fastighetsnämndens redovisning till fortsättning av arbe­tet med den europeiska mobilitetsveckan hänvisas i övrigt till vad som anförs i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.

§25 Förvärv av tomträtten Kampementet 4 av Seniorgården/JM Bygg. Hemställan från fastighets- och saluhallsnämnden (utl 2005:138)

Dnr 302-3197/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:138 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från fastighets- och saluhallsnämnden om förvärv av tomträtten Kampe­mentet 4 av Seniorgården/JM Bygg.

 

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren, Rolf Könberg, Björn Ljung, Ewa Samuelsson, Karin Wanngård och Cecilia Brinck.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Rolf Könberg (m), Björn Ljung (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Förvärvet av bebyggelsen på fastigheten Kampementet 4 från Seniorgården AB till ett pris av 119 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i upp­rättat avtal godkänns.

2.    Investeringsramen för 2005 utökas med 119 mnkr med anledning av förvärvet av fastigheten Kampementet 4. Finansieringen sker genom utökat finansie­ringsbeting under Finansförvaltningen.

 

§27 Motion om förnyelse av Riddarholmen (utl 2005:13)

Dnr 319-2231/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:13 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han yrkar att staden utreder förutsättningarna för en förnyelse av Riddarholmen tillsammans med staten.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Rönngren, Åsa Romson, Ann Mari Engel, Anders Broberg och Ulf Fridebäck.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m) och Ulf Fridebäck (fp) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommun­styrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.      Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med Stockholms Hamn AB undersöka möjligheten att förlägga en uteservering och småbåtshamn i Munk­brohamnen.

2.      I övrigt anses motion (2004:31) av Mikael Söderlund (m) om förnyelse av Riddarholmen besvarad med vad föredragande borgarråd anför i ärendet.

§28 Motion om förbättringar för hemlösa

Dnr 421-1807/2001

 

Motion om ungdomsparlamentets motion angående hemlöshetspolitiken (utl. 2005:14)

Dnr 420-1853/2001

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:14 behandlades. Utlåtan­det gäller dels en motion av Christopher Ödmann (mp) i vilken han bl.a. föreslår att individuella behandlingsplaner tas fram för varje person som är hemlös och att ett nytt program för hemlösa ska tas fram, dels en motion av Annika Billström m.fl. (s) i vilken de bl.a. föreslår att f.d. hemlösa och missbrukare föreläser på skolor och företag samt att en bättre kartläggning över de hemlösa i Stockholm ska genomföras.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Ann-Katrin Åslund, Hardy Hedman, Jari Visshed, Monika Lindh, Kristina Alvendal, Karin Rågsjö, Åsa Romson och Mehdi Oguzsoy.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2001:83) av Christopher Ödmann (mp) samt motion (2001:90) av Annika Billström m.fl. (s) anses besvarade med vad som anförs i utlåtandet.

§30 Motion om stadsövergripande rådgivningsverksamhet (familjerådgivning) (utl 2005:43)

Dnr 325-1497/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:43 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) i vilken de föreslår att socialtjänstnämnden får i uppdrag att utreda en omvandling av familje­rådgivningen till att bättre svara mot behoven hos dagens stockholmare.

 

Ordet innehades av Abit Dundar.

 

Yrkanden

 

I ärendet hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Abit Dundar (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberaler­nas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:18) av Abit Dundar och Ann-Katrin Åslund (båda fp) avslås.

§31 Motion om demensvård med kvalitet (utl 2005:44)

Dnr 326-2215/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:44 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) i vilken de bl. a. föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast redovisa en hand­lingsplan för stödet till anhöriga, inrättandet av demens som ”specialitet” för un­dersköterskor och sjuksköterskor.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Mirja Särkiniemi, bor­garrådet Olofsson och Amanj Mala Ali.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2004:30) av Ewa Samuelsson m.fl. (kd) om demensvård med kvalitet är besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§32 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2005:45.

§33 Motion om ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum (utl 2005:55)

Dnr 328-2440/2004

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:55 behandlades. Utlåtandet gäller en motion av Åsa Ekelund (m) i vilken hon föreslår att finansieringen och ansvaret för Carl Eldhs ateljémuseum ses över med särskild uppmärksamhet på möjligheterna för ökat statligt ansvar.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck, Cecilia Obermüller och borgarrådet Mogert.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2004:33) av Åsa Ekelund (m) om ansvaret för Carl Eldhs ateljému­seum anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§34 Motion om ”Fiskväg” i Norrström (utl 2005:56)

Dnr 33-766/2000

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:56 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Margareta Olofsson (v) i vilken hon föreslår att Stock­holms Hamnar AB i samarbete med idrottsförvaltningen får i uppdrag att bygga en ”fiskväg” i Norrström.

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Cecilia Obermüller och borgarrådet Börjeson.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma yrkande i kommunstyrel­sen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.      Idrottsnämnden, gatu- och fastighetsnämnden och stadsbyggnadsnämnden uppmanas att planera för en ”fiskväg” i samband med nya Slussens utform­ning.

2.      Motion (2000:41) av Margareta Olofsson (v) om ”fiskväg” i Norrström anses därmed besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§35 Motion om utökat elevinflytande (utl 2005:63)

Dnr 414-254/2000

 

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2005:63 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Sabina Bossi m.fl. (mp) i vilken de föreslår att staden ska genomföra försök med lokala styrelser med elevmajoritet inom gymnasieskolan.

 

Ordet innehades av borgarrådet Nilsson, Fredrik Malm, Åsa Romson, borgarrådet Söderlund, Mujde Rashid, Karin Gustafsson, Ewa Samuelsson, Mirja Särkiniemi och Ann Mari Engel.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Fredrik Malm (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet libera­lernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 

1.      I Stockholms stads gymnasieskolor påbörjas en försöksverksamhet med lokala styrelser med elevmajoritet.

2.      Utbildningsnämnden ges i uppdrag att informera, uppmuntra och stödja perso­nal och elever vid stadens gymnasieskolor angående möjligheten att starta lo­kala styrelser med elevmajoritet.

3.      Utbildningsnämnden ges i uppdrag att finna former för att utbilda, utveckla samverkan och underlätta för elevrepresentanterna i dessa styrelser.

4.      Motion (2000:8) av Sabina Bossi m.fl. (mp) om utökat elevinflytande anses därmed besvarad.

 

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 64, 74, 75, 80, 81, 82, 101, 102, 103, 104, 115, 116, 127, 128, 129 och 130 för år 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr 139, 140, 141, 142 och 143 för år 2005.

§37 Motioner

Under tiden 14 juni – 5 september 2005 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

1.    (2005:51) av Åsa Romson (mp) om uppförandekod i offentlig upphandling
Dnr 125-2553/2005;

 

2.    (2005:52) av Ewa Samuelsson (kd) om inrättande av en handlingsplan för an­ställda inom staden som utsatts för våld
Dnr 339-3440/2005.

 

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.