Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-02-20

Sammanträde 2006-02-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer. Kl. 17.00-18.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor. Med början kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger
Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2005:46 av Cecilia Brinck (m) om kulturlokaler på Skeppsholmen. RV

3 Nr 2005:51 av Madeleine Sjöstedt (fp) om arbetet med Österleden. RIII

4 Nr 2005:56 av Göran Holmström (kd) om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter. RVII

5 Nr 2005:57 av Göran Holmström (kd) om privata väktare. RVII

6 Nr 2005:58 av Birgitta Holm (m) om lokalt kulturliv i Vantör, Farsta, Enskede-Årsta och Skarpnäck. RV

7 Nr 2005:59 av Regina Öholm (m) om begränsade möjligheter att betala trängselskatt. RIII

8 Nr 2005:60 av Peter Lundén-Welden (m) om biltullar och dess konsekvenser för de utsatta i Stockholm. RVII

9 Nr 2005:61 av Ulla Hamilton (m) om utredningsförslag om obligatorisk heltid och konsekvenser för Stockholms stad. RV

10 Nr 2005:62 av Margareta Björk (m) om två timmars gratis hemtjänst för alla över 75 år. RVII

11 Nr 2005:63 av Fredrik Wallén (kd) om ökande antal stulna registreringsskyltar med anledning av stockholmsförsöket med vägtullar. RIII

12 Nr 2005:64 av Madeleine Sjöstedt (fp) om stadens broar. RIII

13 Nr 2006:1 av Ewa Samuelsson (kd) om stadens samarbete med frivilligorganisationer för att lösa hemlösheten. RVII

14 Nr 2006:2 av Ewa Samuelsson (kd) om avidentifierade ansökningshandlingar. RV

15 Nr 2006:3 av Mikael Söderlund (m) om studentlägenheterna som blir hotell i Haparanda. RIII

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2006:4 av Ann-Katrin Åslund (fp) om restriktivare biståndsbedömning. RVII

17 Nr 2006:5 av Birgitta Holm (m) om fler biltullar. RI

18 Nr 2006:6 av Birgitta Holm (m) om en stad för våra äldre. RI

22 Anmälan av inkomna skrivelser.

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.
Mem. 2005:9, i vad avser val av en suppleant i FB Servicehus AB.
Mem. 2005:10, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos FB Servicehus AB.
Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.
Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i brand- och räddningsnämnden, en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, två ledamöter och fyra ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2005:20, i vad avser val av en revisor och en revisorssuppleant i styrelsen för Stiftelsen Barnens Dag, en revisor och en revisorssuppleant i styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne, en revisor och en revisorssuppleant i styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en revisor och en revisorssuppleant i styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne.
Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.
Mem. 2006:1, i vad avser val av en ledamot i kulturnämnden, en ersättare i utbildningsnämnden en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, två ledamöter i stadsdelsnämnder, tre nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

24 Nya valärenden.

Mem. 2006:3. Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB.
Mem. 2006:4. Avsägelser och fyllnadsval.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

R o t e l I

25 Utl. 2006:44. Styrning och uppföljning av investeringar i stadens bolag.

R o t e l II

26 Utl. 2006:45. Namn för trafikled inom Norra Djurgården, Norrtäljevägen och att gatunamnet Roslagsvägen bibehålls med ändrad sträckning.

27 Utl. 2006:46. Namn för lastgator och torg inom Vällingby - Bräckefaret och Frostviksfaret; Vällingby Torg som nytt namn på del av Vällingbyplan.

28 Utl. 2006:47. Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Videbusken inom stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2004-09161-54.

BORDLAGDA MOTIONER

29 Utl. 2005:168. Ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem. Motion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) (2003:40). RIV

30 Utl. 2005:169. Införande av flexibelt sportlov. Motion av Magnus Hellström (m) (2004:10). Större flexibilitet av skolundervisning och lov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:34). RIV

31 Utl. 2005:170. Försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:23). Skriftliga omdömen i grundskolan. Motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) (2005:27). RIV

32 Utl. 2005:171. Åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:3).

Införande av en antimobbningspolicy. Motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:6). Mobbning är oacceptabelt – inför en policy mot mobbning och annan kränkande behandling. Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp). Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling. Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd. RIV

33 Utl. 2005:172. Inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:12). Införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor. Motion av Johanna Westin (m) (2005:20). RIV

34 Utl. 2005:173. Omsorgen om de funktionshindrade. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2003:9). Bättre villkor för människor med funktionshinder. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:13). RVII

35 Utl. 2005:174. Förbättring av situationen för våldtagna kvinnor. Motion av Désirée Pethrus Engström (kd) (2004:20). RVII

36 Utl. 2005:175. Våld mot äldre kvinnor. Motion av Ewa Samuelsson och Désirée Pethrus Engström (båda kd) (2004:67). RVII

37 Utl. 2005:176. Behovet av informationsinsatser och ett gruppboende för hemlösa med HIV/aids. Motion av Peter Lundén-Welden och Kristina Axén Olin (båda m) (2004:73). RVII

38 Utl. 2005:177. Stockholm som försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2005:23). Skärpning av kraven för socialbidrag. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2005:2). RVII

39 Utl. 2005:178. Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:34). RI

40 Utl. 2005:187. Kostnaderna för arbetslösheten i Stockholm. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2004:29). RV

41 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

42 Utl. 2005:205. Mobila demensteam och fler dagvårdsplatser. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:18). RVII

43 Utl. 2005:212. Konsekvensanalys av det nya avgiftssystemet för upplåtelse av offentlig plats. Motion av Lotta Edholm m.fl. (fp) (2005:28). RIII

44 Utl. 2005:213. Den fysiska planeringen när det gäller stadens barn och ungdomar. Motion av Börje Vestlund (s) (2001:36). RII

45 Utl. 2005:226. Tillvaratagande av avfall som kan återanvändas istället för att återvinnas. Motion av Hardy Hedman (kd) (2005:5). RVIII

46 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

47 Utl. 2006:21. Gemensam bevakningscentral för kameraövervakning vid brottsutsatta platser. Motion av Fredrik Wallén och Göran Holmström (båda kd) (2005:9). RVII

48 Utl. 2006:22. Principer för borgarrådens löner. Motion av Per Bolund och Christopher Ödmann (båda mp) (2002:39). RI

49 Utl. 2006:23. Möjlighet för borgarråd att själv välja hur lönen skall fördelas inom ramen för partiets resurser. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2002:63). RI

50 Utl. 2006:24. Policy för hantering av våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda i Stockholms stad. Motion av Ewa Samuelsson och Fredrik Wallén (båda kd) (2005:49). RI

51 Utl. 2006:25. Införande av elektroniska fakturor i staden. Motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) (2005:54). RI

52 Utl. 2006:26. Uteserveringar året runt. Motion av Mikael Söderlund (m) (2005:8). RIII

53 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

54 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

55 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

56 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

57 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

58 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

59 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

60 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

61 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). R IV

62 Utl. 2006:43. Krav på identitetshandling vid röstning. Motion av Rolf Könberg och Kerstin Gustavsson (båda m) (2004:37). ”Valobservatörer” vid valet 2006. Motion av Kerstin Gustavsson (m) (2004:49). R VI

NY MOTION

63 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljningar av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63)

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (297 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset måndagen den 20 februari 2006 kl. 16.00

 

 

 

 

 

Justerat den 27 februari 2006; anslaget den 28 februari 2006

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Ann-Margarethe Livh

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och Ann-Margarethe Livh (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske måndagen den 27 februari 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter (nr 2005:56)

Dnr 327-4377/2005

 

Göran Holmström (kd) hade lämnat in en interpellation om omvandlingen av servicehus till seniorlägenheter.

 

Kommunfullmäktige hade den 21 november 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

 

I debatten yttrade sig Göran Holmström, Margareta Björk, borgarrådet Olofsson, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Monika Lindh och Ann-Marie Strömberg.

§5 Interpellation om privata väktare (nr 2005:57)

Dnr 325-4434/2005

 

Göran Holmström (kd) hade lämnat in en interpellation om privata väktare.

 

Kommunfullmäktige hade den 5 december 2005 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

 

Borgarrådet Olofsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

 

I debatten yttrade sig Göran Holmström, borgarrådet Olofsson, Monika Lindh och Fredrik Wallén.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 58, 59, 60, 61, 62, 63 och 64 för år 2005 samt nr 1, 2 och 3 för år 2006.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 

1.      (2006:4) av Ann-Katrin Åslund (fp) om restriktivare biståndsbedömning
Dnr 327-552/2006;

2.      (2006:5) av Birgitta Holm (m) om fler biltullar
Dnr 314-553/2006;

3.      (2006:6) av Birgitta Holm (m) om en stad för våra äldre
Dnr 327-554/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1.  Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter

 

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om omvandling av hyresrätter till bo­stadsrätter.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

 

 

Fråga nr 2.  Försäljning av allmännyttan i ytterstaden

 

Borgarrådet Edholm (fp) ställde en fråga om försäljning av allmännyttan i ytter­staden.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 3.  Omvandlingen av hyresrätter

 

Ewa Samuelsson (kd) ställde en fråga om omvandlingen av hyresrätter.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ewa Samuelsson och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 4.  Omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i de kommunala bo­stadsbolagen

 

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om omvandling av hyresrätter till bostadsrätter i de kommunala bostadsbolagen.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Lindberg.

 

 

 

Fråga nr 5.  Bokslut 2005

 

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om bokslut 2005.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Billström.

 

 

 

Fråga nr 6.  Snöröjning

 

Regina Öholm (m) ställde en fråga om snöröjning.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Regina Öholm och borgarrådet Rönngren.

 

 

 

Fråga nr 7.  Beredskap inför fågelinfluensan

 

Anna Starbrink (fp) ställde en fråga om beredskap inför fågelinfluensan.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Anna Starbrink och borgarrådet Gunnarsson.

 

 


Fråga nr 8.  Gågata och cykelbana på Södermalm

 

Margareta Björk (m) ställde en fråga om gågata och cykelbana på Södermalm.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

 

Ordet innehades av Margareta Björk och borgarrådet Rönngren.

§9 Anmälan av ny ersättare i kommunfullmäktige

Anmäldes länsstyrelsens i Stockholms län beslut av den 8 februari 2006 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14 oktober 2006.

 

Till ersättare efter Louise Edlind-Friberg hade utsetts Peter Sikström (båda fp).

§10 Upprop

Kl. 18.02 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§11 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste vice ordfö­randen och Ann-Margarethe Livh (v) samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27 februari 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits be­rörda organ:

 

Regeringsbeslut

av den 2 februari 2006

 

Beslut (2 februari) angående överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (7 april 2005) i fråga om detaljplan för fastigheten Draken 7 i stadsdelen Söder­malm.

Regeringen avslår överklagandet.


Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Cecilia Brinck (m) och borgarrådet Mogert (s) i en ordnings­fråga angående svar på interpellationer.

§13 Fyllnadsval (mem. 7, 9, 10, 12, 18, 19, 20 och 21 för år 2005 samt mem. 2006:1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial 7, 9, 10, 12, 18, 19, 20 och 21 för år 2005 samt mem. 2006:1 behandlades.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en suppleant i styrelsen för FB Servicehus AB (mem. 2005:9), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ersättare i konsumentnämnden, en ledamot i stadsdels­nämnden Farsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Kista, en ledamot och en ersät­tare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, en ersättare i stadsdelsnämnden Östermalm (mem. 2005:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen, en nämndeman (mem. 2006:1).

 

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

Mem. 2005:10

 

hos FB Servicehus AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

 

till lekmannarevisorssuppleant: Helge Löfstedt (fp);

 

Mem. 2005:18

 

i brand- och räddningsnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot: Sofia Arkelsten (m);

 

i idrottsnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Tina Ekelund (kd);

 

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Marika af Winklerfelt (fp);


Mem. 2005:20

 

hos Stiftelsen Barnens Dag för år 2006:

 

till revisor: Inger Birgersson;

 

till revisorssuppleant: Ann-Marie Björkvall;

 

hos Stiftelsen Fredric Eens Minne för år 2006:

 

till revisor: Jan Bäcklund;

 

till revisorssuppleant: Bo Johansson;

 

hos Stiftelsen Hotellhem i Stockholm för år 2006:

 

till revisor: Mikael Jennel;

 

till revisorssuppleant: Bo Johansson;

 

hos Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne för år 2006:

 

till revisor: Bo Johansson;

 

till revisorssuppleant: Kaj Strandberg;

 

Mem. 2006:1

 

i kulturnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot: Rasmus Jonlund (fp);

 

till ersättare: Maryam Barkadehi (fp);

 

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Fredrik Malm (fp);

 

i stadsdelsnämnden Bromma för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot: Peter Lindén (m);

 

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot: Magnus Jarnling (mp);

 

till ersättare: Helene Rotsman-Axnäs (mp);

 

till nämndemän för tiden från och med den 1 mars till och med den 31 december år 2006: Roland Bolin (fp), Narin Faka (fp).

§14 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för Mässfastigheter AB (mem. 2006:3)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:3 behandlades. Memorialet gäller nomine­ring av ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mässfastigheter AB.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

nominera fem ledamöter, däribland ordförande, och två suppleanter till styrel­sen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till och med ordinarie bolagsstämma 2007.

Härefter nominerade kommunfullmäktige

 

i styrelsen för Mässfastigheter AB för tiden från ordinarie bolagsstämma 2006 till och med ordinarie bolagsstämma 2007:

 

till ledamot tillika ordförande: Mats Hulth (s);

 

till ledamöter: Barry Andersson (s), Majvi Andersson (s), Sten Nordin (m), Lennart Rydberg (fp);

 

till suppleanter: Elisabeth Brandt Ygeman (s), Bo Bladholm (m).

§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:4; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:4 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

1.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Tomas Agenberg (s) –leda­mot i kommunfullmäktige – och Abdirisak Aden (s) ersättare i kommunfull­mäktige - och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anled­ning av de uppkomna vakanserna

2.      godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ursula Berge (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm, Sverker Lindbo (kd) – ledamot i styrelsen för Aktiebolaget Familjebostäder, Madeleine Sjöstedt (fp) – ledamot i trafik­nämnden, Svedje Runebjörk (m) – ersättare i stadsdelsnämnden Liljeholmen, Charlotte Unger (mp) – ersättare i marknämnden, Karin Gustafsson (s) – le­damot i brand- och räddningsnämnden och förrätta i memorialet föreslagna val

3.      om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

 

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Norrmalm, en ledamot i sty­relsen för Aktiebolaget Familjebostäder, en ledamot i brand- och räddningsnämn­den, fyra nämndemän.

 

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

 

i trafiknämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ledamot: Ulf Fridebäck (fp);

 

i stadsdelsnämnden Liljeholmen för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: John Ahlberg (m);

 

i marknämnden för tiden till och med år 2006:

 

till ersättare: Torkel Tigerschiöld (mp);

 

till nämndemän för tiden från och med den 1 mars till och med den 31 december år 2006: Pablo Lizama Farias (v), Elina Åberg (mp), Elisabet Cucarano (m), Pia Lindgren (fp).

§16 Styrning och uppföljning av investeringar i stadens bolag (utl 2006:44).

Dnr 023-2/2006

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:44 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om styrning och uppföljning av investeringar i stadens bolag.

 

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Billström samt Björn Ljung.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Nordin (m) och Björn Ljung (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reser­vation i kommunstyrelsen.


Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

       Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att uppmana dotterbolagen att anta föreslagna regler för beslutsnivå, beslutsunderlag och uppföljning av invester­ingar och andra betydande projekt i enlighet med Stockholms Stadshus AB:s förslag.

 

§17 Namn för trafikled inom Norra Djurgården, Norrtäljevägen och att gatunamnet Roslagsvägen bibehålls med ändrad sträckning (utl 2006:45)

Dnr 312-4192/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:45 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för trafikled inom Norra Djurgården, Norrtäljevägen och att gatunamnet Roslagsvägen bibehålls med ändrad sträckning.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Norrtäljevägen fastställs som nytt namn för trafikled och att gatunam­net Roslagsvägen bibehålls med ändrad sträckning, enligt bilaga till

utlåtandet.

§18 Namn för lastgator och torg inom Vällingby - Bräckefaret och Frostviksfaret; Vällingby Torg som nytt namn på del av Vällingbyplan (utl 2006:46)

Dnr 312-4193/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:46 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för lastgator och torg inom Vällingby – Bräckefaret och Frostviksfaret; Vällingby Torg som nytt namn på del av Vällingbyplan.

 

Beslut

 

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

       Namn inom stadsdelen Vällingby fastställs; Bräckefaret och Frostviksfaret som nya namn för lastgator, Vällingby Torg som nytt namn på del av nuvarande Vällingbyplan och att namnet Vällingbyplan bibehålls som namn för plan med ändrad omfattning enligt bilaga till utlåtandet.

§19 Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Videbusken inom stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2004-09161-54 (utl 2006:47)

Dnr 311-5182/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:47 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag till detaljplan för område vid kvarteret Videbusken inom stadsdelen Midsommar­kransen.

 

Ordet innehades av Cecilia Obermüller samt borgarråden Börjeson och Söderlund.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

       Förslag till detaljplan för område vid kvarteret Videbusken inom stadsdelen Midsommarkransen, Dp 2004-09161-54, antas.

§20 Motion om ändrade regler för statsbidraget för personalförstärkning i skola och fritidshem (utl 2005:168)

Dnr 322-4020/2003

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:168 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) i vilken de föreslår att Stock­holms stad ska uppvakta statsmakterna med krav på att reglerna för statsbidraget för personalförstärkningar i skola och fritidshem ändras.

 

Ordet innehades av borgarråden Edholm och Söderlund, Peter Nilsson, Hardy Hedman och Christopher Ödmann.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Edholm (fp) bifall till moderata sam­lingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2003:40) av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp) avslås.

§21 Motion om införande av flexibelt sportlov.

Dnr 322-1155/2004

 

Motion om större flexibilitet av skolundervisning och lov (utl. 2005:169)

Dnr 322-1656/2005

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Christopher Ödmann (mp) i en ordningsfråga angående när motioner kan behandlas.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§22 Motion om försöksverksamhet med skriftliga omdömen och betyg.

Dnr 322-1834/2004

 

Motion om skriftliga omdömen i grundskolan (utl. 2005:170)

Dnr 322-1273/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:170 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han föreslår att staden uppvaktar rege-ringen i syfte att ändra dagens regelverk i enlighet med brödtexten i motionen, dels en motion av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige skall ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att informera föräld­rarna till barn i stadens grundskolor om rätten till skriftliga omdömen i grundsko­lan.

 

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Ewa Samuelsson, borgarrådet Nilsson, Martina Lind, Inger Stark, Johanna Westin Sjö, Cecilia Brinck, Christopher Ödmann, Peter Nilsson, Karin Gustafsson, Lillemor Samuelsson, Hardy Hedman, Åsa Ekelund och Abebe Hailu.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarrådet Söderlund (m), Martina Lind (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma re­servation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1.    Motion (2004:23) av Mikael Söderlund (m) avslås.

2.    Förslaget i motion (2005:27) av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) om att kommunfullmäktige ska ge stadsdelsförvaltningarna i uppdrag att in­formera föräldrarna till barn i stadens grundskolor om rätten till skriftlig infor­mation anses besvarat med vad som redovisas i utlåtandet.

3.    Förslaget i motion (2005:27) av Nina Ekelund och Ewa Samuelsson (båda kd) om att kommunfullmäktige ska ansöka hos regeringen om att få bli försöks­kommun rörande skriftliga omdömen i grundskolan avslås.

§23 Motion om åtgärder för att motverka mobbning och annan kränkande behandling.

Dnr 322-479/2005

 

Motion om införande av en antimobbningspolicy

Dnr 322-486/2005

 

Mobbning är oacceptabelt - inför en policy mot mobbning och annan krän­kande behandling

Skrivelse av Jan Björklund och Lotta Edholm (båda fp)

Dnr 322-522/2005

 

Gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande be­handling

Hemställan från Hägerstens stadsdelsnämnd (utl. 2005:171)

Dnr 322-1904/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:171 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller dels en motion av Mikael Söderlund (m) i vilken han föreslår att utbildningsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en hand­lingsplan för trygghet och studiero i Stockholms skolor, dels en motion av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) i vilken de föreslår att berörda förvalt­ningar ges i uppdrag att återkomma med förslag på hur en antimobbningspolicy ska se ut.

 

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Edholm, Fredrik Wallén, borgar­rådet Nilsson, Peter Nilsson, Martina Lind, Cecilia Brinck, Inger Stark, Christopher Ödmann, Johanna Westin Sjö, Ewa Samuelsson och Abit Dundar.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av borgarråden Söderlund (m) och Edholm (fp) samt Fredrik Wallén (kd) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma re­servation i kommunstyrelsen.

 

Propositionsordning

 

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarråden Söderlunds (m) och Edholms (fp) samt Fredrik Walléns (kd) gemensamma yr­kande. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna pro­positionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

 

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarråden Söderlunds (m) och Edholms (fp) samt Fredrik Walléns (kd) gemensamma förslag.

 

Omröstningen utföll med 47 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 

1.      Motion (2005:3) av Mikael Söderlund (m) avslås.

2.      Motion (2005:6) av Nina Ekelund och Fredrik Wallén (båda kd) avslås.

§24 Motion om inrättande av en central pott i staden för barn med särskilda behov.

Dnr 321-751/2005

 

Motion om införande av en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor (utl. 2005:172)

Dnr 321-761/2005

 

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2005:172 behandlades. Utlåtandet gäller dels en motion av Yvonne Fernell-Ingelström (m) i vilken hon föreslår att en central pott för barn med särskilda behov inrättas, dels en motion av Johanna Westin Sjö (m) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att återkomma med ett förslag om likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor.

 

Ordet innehades av Yvonne Fernell-Ingelström, Johanna Westin Sjö, borgarrådet Nilsson, Helen Jäderlund Eckardt och Hardy Hedman.

 

Yrkanden

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

 

dels av Johanna Westin Sjö (m) bifall till moderata samlingspartiets och folkpartiet liberalernas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

 

Beslut

 

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2005:12) av Yvonne Fernell-Ingelström (m) och motion (2005:20) av Johanna Westin Sjö (m) avslås.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 173, 174, 175, 176, 177, 178, 187, 204, 205, 212, 213, 226 och 227 för år 2005 samt nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42 och 43 för år 2006.

 

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:48.

§26 Motioner

Under tiden 7 – 20 februari 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

1.      (2006:4) av Madeleine Sjöstedt (fp) om Stockholm som frikommun för skatte­lättnader vid uthyrning av delar av sin bostad
Dnr 316-841/2006;

2.      (2006:5) av Ann-Katrin Åslund (fp) om inrättande av kommunala utredare av fusk med socialbidrag
Dnr 325-842/2006;

3.      (2006:6) av Karl Bern (fp) om införande av fadderverksamhet mellan gamla och nya svenskar
Dnr 333-843/2006;

4.      (2006:7) av Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund (båda fp) om införande av ordnings- och uppförandeomdöme i Stockholms stad
Dnr 322-844/2006.

5.      (2006:8) av Anna Starbrink och Madeleine Sjöstedt (båda fp) om ett minnes­märke över Putte Wickman
Dnr 328-850/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.