Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2006-05-29

Sammanträde 2006-05-29

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 14.00 behandlas interpellationer. Kl. 15.00-16.00 anordnas en muntlig frågestund då bo Läs mer...rgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Med början kl. 16.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.

OBS! Ärendet om Stockholms stads årsredovisning för 2005 inleds med en presentation av ordföranden och vice ordföranden i revisorskollegiet.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:8 av Nina Ekelund (kd) om nolltolerans mot våldtäkter och sexuella trakasserier på stadens bad. RII

3 Nr 2006:10 av Peter Lundén-Welden (m) om fler barnfamiljer bland hemlösa. RVII

4 Nr 2006:11 av Peter Lundén-Welden (m) om barn i institutionsvård. RVII

5 Nr 2006:12 av Henrik G Ehrenberg (kd) om stävjandet av segregationen. RVI

6 Nr 2006:13 av Henrik G Ehrenberg (kd) om härskartekniker. RVI

7 Nr 2006:15 av Mikael Söderlund (m) om Tensta och utvecklingen i vår ytterstad. RVI

8 Nr 2006:16 av Mikael Söderlund (m) om chockhöjda hyror för ridskolor. RII

9 Nr 2006:17 av Mikael Söderlund (m) om förbättrad belysning av Stadshuset. RIII

10 Nr 2006:18 av Mikael Söderlund (m) om förstärkning av läsningen i lågstadiet. RIV

11 Nr 2006:19 av Désirée Pethrus Engström (kd) om hundbajset längs stadens gator och parkvägar. RIII

12 Nr 2006:20 av Lotta Edholm (fp) om skillnader i betygssättning. RIV

13 Nr 2006:21 av Nina Ekelund (kd) om situationen för unga kvinnor i stadens skolor – fler vuxna behövs. RIV

14 Nr 2006:22 av Nina Ekelund (kd) om kultur- och fritidsutbudet för unga funktionshindrade i Stockholm. RV

15 Nr 2006:23 av Ewa Samuelsson (kd) om situationen för unga kvinnor. RVII

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2006:24 av Birgitta Holm (m) om infriat vallöfte av (s). RI

17 Nr 2006:25 av Fredrik Malm (fp) om miljöavgiftskansliets öppethållande. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:7, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag.

Mem. 2005:12, i vad avser val av en revisorssuppleant hos Handelshögskolan.

Mem. 2005:18, i vad avser val av en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämnder.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2005:21, i vad avser val av en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond.

Mem. 2006:5, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd och en ersättare i överförmyndarnämnden.

Mem. 2006:6, i vad avser val av två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 AB, en ledamot och en ersättare i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen, en ersättare i stadsdelsnämnd och en nämndeman.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

23 Mem. 2006:7. Avsägelser och fyllnadsval.

24 Utl. 2006:102. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2005 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2006:4).

26 Utl. 2006:104. Handlingsplan för personskydd för förtroendevalda i Stockholms stad.

R o t e l II

27 Utl. 2006:105. Namn för gator inom stadsdelen Vällingby - Vännäsgången, Årevägen, Albert Aronsons Torg, Solursparken tillkommer och Bjurforsgatan, Matforsgatan och Vällingby Backe utgår. Uppkallande av plats till minne av Albert Aronson. Motion av Barry Andersson (s) (2001:65).

28 Utl. 2006:106. Ändrad gränsdragning mellan Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämndsområden.

29 Utl. 2006:107. Förslag till namn för park inom stadsdelen Vasastaden – Monica Zetterlunds Park.

30 Utl. 2006:108. Förslag till namn för allmän plats inom stadsdelen Norrmalm – Birgit Nilssons Allé.

31 Utl. 2006:109. Idrottspolitiskt program för Stockholms stad. Hemställan från idrottsnämnden.

32 Utl. 2006:110. Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna. Samordning av planerna för Högdalstoppen med omnejd. Motion av Henrik Ehrenberg (kd) (2005:26).

33 Utl. 2006:111. Aktualisering av Översiktsplan -99.

34 Utl. 2006:112. Inrättande av naturreservatet Nackareservatet i Stockholms stad.

R o t e l III

35 Utl. 2006:113. Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m.m. Hemställan från marknämnden.

36 Utl. 2006:114. Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom Marievik och Kalkbruket m.m. i Årstadal med Marieviks Fastigheter AB. Hemställan från marknämnden.

R o t e l V

37 Utl. 2006:115. Återredovisning av förutsättningar för ett nytt Stadsbibliotek. Inriktningsbeslut för tillbyggnad av huvudbibliotek. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 29 maj 2006.

38 Utl. 2006:116. Bibliotek i rörelse – ett förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige.

R o t e l VI

39 Utl. 2006:117. Stadsdelsförnyelsen, årsrapport 2005. Stadsdelsförnyelsen, lägesrapport december 2005 – facknämnder och bolag. Stadsdelsförnyelsen, lägesrapport juni 2005 – Stadsdelsnämnder.

R o t e l VII

40 Utl. 2006:118. Stockholms stads brottsförebyggande program. Hemställan från socialtjänstnämnden.

41 Utl. 2006:119. Revidering av Stockholms stads sociala program för att minska prostitutionen.

R o t e l VIII

42 Utl. 2006:120. Renhållningsordning för Stockholms kommun, inklusive föreskrifter och avfallsplan 2006-2010.

43 Utl. 2006:121. Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006.

44 Utl. 2006:122. Program för Stockholms vattenarbete 2006-2015.

BORDLAGDA MOTIONER

45 Utl. 2005:204. Utseende av fler vigsel/registreringsförrättare i Stockholms stad. Motion av Inge-Britt Lundin (fp) (2005:37). RV

46 Utl. 2005:227. Utmaningsrätt. Motion av Kristina Axén Olin m.fl. (m) (2005:32). RI

47 Utl. 2006:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion av Lars Rådh (s) (2000:25). RIV

48 Utl. 2006:28. Öronmärkning av invandrarelevers pengar. Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31). RIV

49 Utl. 2006:29. Valfrihet för SFI-studerande. Motion av Mikael Söderlund (m) (2004:24). RIV

50 Utl. 2006:30. Fri entré till stadens museer och kulturinstitutioner. Motion av Per Sundgren och Maria Hannäs (båda v) (2001:21). RV

51 Utl. 2006:32. Handlingsplan för anställda inom staden som utsatts för våld. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:52). RV

52 Utl. 2006:39. Utarbetande av en gemensam databas för äldreboenden i Stockholms län. Motion av Ewa Samuelsson (kd) (2005:24). RVII

53 Utl. 2006:40. Vikten av internationell strategi. Motion av Kristina Axén Olin (m) (2004:2). RI

54 Utl. 2006:41. Uppförandekod i offentlig upphandling. Motion av Åsa Romson (mp) (2005:51). RI

55 Utl. 2006:42. Europas bästa lärare – en förutsättning för Europas bästa skola. Motion av Agneta Rehnvall och Sten Nordin (båda m) (1997:72). Läraryrket – dags för stolta lärare. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (1998:12). RIV

56 Utl. 2006:48. Försäljning av AB Stokab. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:32). Försäljning av AB Stokab till kunderna. Motion av Ewa Samuelsson och Anders Broberg (båda kd) (2004:63). RI

57 Utl. 2006:62. Isbana på Norra Latins skolgård. Motion av Viviann Gunnarsson (mp) (2001:73). RII

58 Utl. 2006:64. Ledning för fjärrvärme från Forsmarks kärnkraftverk till Stockholm. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2004:6). RVIII

59 Utl. 2006:65. Åtgärder för att rädda tidningsinsamlingen. Motion av Lotta Edholm (fp) (2004:71). RVIII

60 Utl. 2006:86. Upprustning av Tranebergs idrottsplats. Motion av Lars Furehed (s) (2001:91). RII

61 Utl. 2006:91. Skyltning av Stockholms tunnlar. Motion av Didar Samaletdin och Ulf Fridebäck (båda fp) (2004:41). RIII

62 Utl. 2006:92. Kraftigt bantad politisk och administrativ organisation i Stockholms stad. Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:14). RVI

63 Utl. 2006:93. Sammanslagning av stadens ombudsmän. Motion av Hardy Hedman och Göran Holmström (båda kd) (2003:17). RI+VI

64 Utl. 2006:99. Hälsosamtal för äldre boende hemma. Motion av Christer G Wennerholm och Margareta Björk (båda m) (2005:41). RVII

65 Utl. 2006:100. Skönhetsrådets avskaffande. Motion av Kristina Alvendal (m) (2004:32). RVIII

66 Utl. 2006:101. Förutsättningsskapande åtgärder för äkta bredband och tillgången till Internet via telenätet för stockholmarna. Motion av Rolf Könberg (m) (2005:57). RI

NY MOTION, R o t e l I

67 Utl. 2006:123. Initiativ från Stockholms stad till beredskapssamverkan med andra kommuner. Motion av Fredrik Wallén (kd) (2006:3).

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (306 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 29 maj 2006 kl. 14.00

Justerat den 7 juni 2006; anslaget den 8 juni 2006

Barry Andersson

Bo Bladholm

Maria Hannäs

§1 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske onsdagen den 7 juni 2006 kl. 15.00.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 1.


§4 Interpellation om stävjandet av segregationen (nr 2006:12)

Dnr 332-1646/2006

Henrik G Ehrenberg (kd) hade lämnat in en interpellation om stävjandet av segregationen.

Kommunfullmäktige hade den 24 april 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarråden Lindberg och Axén Olin, Ann-Margarethe Livh samt borgarråden Söderlund och Nilsson.

§5 Interpellation om härskartekniker (nr 2006:13)

Dnr 014-1647/2006

Henrik G Ehrenberg (kd) hade lämnat in en interpellation om härskartekniker.

Kommunfullmäktige hade den 24 april 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Lindberg hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ewa Samuelsson, borgarrådet Lindberg och Cecilia Brinck.

§7 Interpellation om förstärkning av läsningen i lågstadiet (nr 2006:18)

Dnr 322-1880/2006

Mikael Söderlund (m) hade lämnat in en interpellation om förstärkning av läsningen i lågstadiet.

Kommunfullmäktige hade den 8 maj 2006 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nilsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarråden Söderlund och Nilsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 19, 20, 21, 22 och 23 för år 2006.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2006:24) av Birgitta Holm (m) om infriat vallöfte av (s)
  Dnr 327-2130/2006;

 2. (2006:25) av Fredrik Malm (fp) om miljöavgiftskansliets öppethållande
  Dnr 314-2132/2006.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Den ökande arbetslösheten

Borgarrådet Söderlund (m) ställde en fråga om den ökande arbetslösheten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Söderlund och Billström.

 

Fråga nr 2. Dagverksamhet för hemlösa

Ann-Katrin Åslund (fp) ställde en fråga om dagverksamhet för hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Katrin Åslund och borgarrådet Olofsson.

 

Fråga nr 3. Fryshus i Västerort

Desirée Pethrus Engström (kd) ställde en fråga om Fryshus i Västerort.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Desirée Pethrus Engström och borgarrådet Mogert.

 

Fråga nr 4. Tegelhuset

Rolf Könberg (m) ställde en fråga om Tegelhuset.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rolf Könberg och borgarrådet Rönngren.

 

Fråga nr 5. Sjötrafiken i staden

Madeleine Sjöstedt (fp) ställde en fråga om sjötrafiken i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt och borgarrådet Rönngren.

 

Fråga nr 6. Antisemitisk propaganda i stadens lokaler

Cecilia Brinck (m) ställde en fråga om antisemitisk propaganda i stadens lokaler.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Mogert.

 

Fråga nr 7. Gatuvåld

Inge-Britt Lundin (fp) ställde en fråga om gatuvåld.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inge-Britt Lundin och borgarrådet Billström.

§11 Anmäld skrivelse

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelse vilken delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 23 maj 2006

Beslut (protokoll 23 maj) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 27 februari) avseende översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.

Kammarrätten avslår yrkandet.

Dnr 326-2101/2005

§12 Upprop

Kl. 16.07 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§13 Anmälan angående justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och tredje vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum onsdagen den 7 juni 2006 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.


§14 Fyllnadsval (mem. 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 5 och 6 för år 2006)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 7, 12, 18, 19 och 21 för år 2005 samt 5 och 6 för år 2006 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag (mem. 2005:7), en revisorssuppleant hos Handelshögskolan (mem. 2005:12), en ledamot i fastighets- och saluhallsnämnden, en ledamot i stadsdelsnämnden Far­sta (mem. 2006:18), en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival (mem. 2005:19), en ledamot i Oscar och Maria Wiklanders understödsfond (mem. 2005:21), två ledamöter varav en ordförande i styrelsen för Stockholm år 2004 Aktiebolag, en ersättare i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta (mem. 2006:6).

I enlighet med valberedningens framlagda förslag – med den ändring som anmälts – utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Mem. 2005:18

i stadsdelsnämnden Kista för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Alessandro Ingrao (s);

Mem. 2006:5

i stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Johan Riben (s);

i överförmyndarnämnden för tiden till och med år 2006:

till ersättare: Björn Sjöberg (s);

Mem. 2006:6

i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen för tiden till och med år 2006:

till ledamot: Thomas Rudin (s);

till ersättare: Reine Meyer-Strömberg (s);

till nämndeman för tiden från och med den 1 juni till och med den 31 december år 2006: Maria Götheman (m).


§15 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2006:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2006:7 om avsägelser och fyllnadsval behandla­des.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Madeleine Sjöstedt (fp) – vice ordförande i stadsdelsnämnden Farsta, Ann-Christin Kvarnéus Krekula (s) – ledamot i stadsdelsnämnden Kista, Ulla Hamilton (m) - ledamot i styrel­sen för CentrumKompaniet i Stockholm AB samt ersättare i kommunstyrelsen, Lisa Stern Ödmark (s) – ledamot i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem - och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga val av en ledamot i stadsdelsnämnden Kista, en ersättare i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i stadsdelsnämnden Farsta för tiden till och med år 2006:

till ledamot tillika vice ordförande: Christina Becker (fp);

till ersättare: Lidia Ahlberg (fp);

i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007:

till ledamot: Ingvar Snees (m);

i kommunstyrelsen för tiden till och med 16 oktober 2006:

till ersättare: Christer Wennerholm (m);

i styrelsen för aktiebolaget Stockholmshem för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2007:

till ledamot: Karin Wanngård (s).


§16 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2005 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2006:4) (utl. 2006:102)

Dnr 124-1855/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:102 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2005 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Ordet innehades av Bo Dahlström, ordförande i revisorskollegiet och Joen Lagerberg, vice ordförande i revisorskollegiet, angående revisionsberättelserna.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 4. bevilja Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 5. bevilja Rinkeby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 6. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 7. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verk­samhet,

 8. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 9. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 10. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 11. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 12. bevilja Maria-Gamla stans stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verk­samhet,

 13. bevilja Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 14. bevilja Enskede-Årsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 15. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 16. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 17. bevilja Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 18. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 19. bevilja Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 20. bevilja Hägerstens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 21. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 22. bevilja stadsbyggnadsnämnden inklusive utrednings- och statistikkontoret ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 23. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 24. bevilja gatu- och fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 25. bevilja marknämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 26. bevilja trafiknämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 27. bevilja fastighets- och saluhallsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksam­het,

 28. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 29. bevilja kulturnämnden inklusive stadsarkivet ansvarsfrihet för 2005 års verk­samhet,

 30. bevilja stadsmuseinämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 31. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 32. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 33. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksam­het,

 34. bevilja renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 35. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 36. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 37. bevilja konsumentnämnden ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet,

 38. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2005 års verksamhet.


 

§17 Stockholms stads årsredovisning för 2005 (utl. 2006:103)

Dnr 123-1816/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:103 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads årsredovisning för 2005.

Ordet innehades av borgarråden Billström och Nordin, Rolf Könberg, Ann-Katrin Åslund, Ewa Samuelsson och Madeleine Sjöstedt.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stockholms stads årsredovisning för 2005 godkänns.

 2. I bokslut 2005 redovisade avsättningar om 47,0 mnkr godkänns, varav 32,0 mnkr avser renhållning och 15,0 mnkr avser förskoleutbyggnad.

 3. I bokslut 2005 ianspråktagna avsättningar om 2 142,0 mnkr godkänns.

 4. Nämndernas redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag under 2005 god­känns.

 5. Nämndernas redovisning av nyckeltal för 2005 godkänns.

§18 Handlingsplan för personskydd för förtroendevalda i Stockholms stad

Bilaga till ärendet hemlig jml sekretesslagen 5 kap. 2 § (utl. 2006:104)

Dnr 034-1913/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:104 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om handlingsplan för personskydd för förtroendevalda i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förtroendevalda som har tjänst i Stockholms stad och utsätts för hot, våld, hot om våld och annat kränkande beteende erhåller likvärdigt skydd som an­ställd i Stockholms stad.

 2. Personskyddsplan för förtroendevalda i Stockholms stad enligt bilaga till utlå­tandet godkänns.

 3. Borgarråd och vissa heltidsarvoderade gruppledare omfattas alltid av grundni­vån enligt bilaga till utlåtandet.

§19 Namn för gator inom stadsdelen Vällingby - Vännäsgången, Årevägen, Albert Aronsons Torg, Solursparken tillkommer och Bjurforsgatan, Matforsgatan och Vällingby Backe utgår

Dnr 312-3512/2004

Motion om uppkallande av plats till minne av Albert Aronson (utl. 2006:105)

Dnr 324-1538/2001

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:105 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om namn för gator inom stadsdelen Vällingby - Vännäsgången, Årevägen, Albert Aronsons Torg, Solursparken tillkommer och Bjurforsgatan, Matforsgatan och Vällingby Backe utgår, dels en motion av Barry Andersson (s) i vilken han föreslår att staden uppkallar en plats till minne av förre finansborgarrådet Albert Aronson.

Ordet innehades av borgarrådet Söderlund, Barry Andersson och borgarrådet Billström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av moderata samlingspartiet, folkpartiet liberalerna och kristdemokraterna att den del av ärendet som avser uppkallande av plats efter Albert Aronson återre­mitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera den del av ärendet som avser uppkallande av plats efter Albert Aronson.


Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat följande.

 1. Återremittera den del av ärendet som avser uppkallande av plats efter Albert Aronson.

 2. Följande namn fastställs som nya gator och torg i stadsdelen Vällingby: Vännäsgången, Årevägen och Solursparken.

 3. Följande namn utgår: Bjurforsgatan, Matforsgatan och Vällingby Backe.

 4. Motion (2001:65) av Barry Andersson (s) anses besvarad med vad före­dragande borgarråd anför i utlåtandet.

§20 Ändrad gränsdragning mellan Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämndsom­råden (utl. 2006:106)

Dnr 029-420/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:106 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrad gränsdragning mellan Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämnds­områden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Gränsen mellan stadsdelsnämndsområdena Farsta och Skarpnäck ändras i en­lighet med till ärendet bifogad karta.

§21 Förslag till namn för park inom stadsdelen Vasastaden – Monika Zetterlunds Park (utl. 2006:107)

Dnr 312-1095/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:107 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för park inom stadsdelen Vasastaden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Monika Zetterlunds Park fastställs som namn för park inom stadsdelen Vasastaden enligt bifogad karta till utlåtandet.


§22 Förslag till namn för allmän plats inom stadsdelen Norrmalm – Birgit Nilssons Allé (utl. 2006:108)

Dnr 312-1313/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:108 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för allmän plats inom stadsdelen Norrmalm.

Ordet innehades av Cecilia Brinck och borgarrådet Billström.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Namnet Birgit Nilssons Allé fastställs som namn för allmän plats enligt bifo­gad karta till utlåtandet.

§23 Idrottspolitiskt program för Stockholms stad

Hemställan från idrottsnämnden (utl. 2006:109)

Dnr 328-5103/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:109 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från idrottsnämnden om idrottspolitiskt program för Stockholms stad.

Ordet innehades av Caroline Silverudd Lundbom, borgarrådet Billström, Billy Östh, Åsa Romson, Manlio Palocci, Ewa Samuelsson och Mehdi Oguzsoy.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Reviderat idrottspolitiskt program för Stockholms stad, bilaga till utlåtandet, godkänns.

 2. Det idrottspolitiska programmet från 2001 upphör därmed att gälla.


§24 Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna

Dnr 328-3467/2005

Motion om samordning av planerna för Högdalstoppen med omnejd (utl. 2006:110)

Dnr 328-1272/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:110 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna, dels en motion av Henrik G. Ehrenberg (kd) i vilken han föreslår att kommunfullmäktige ger idrottsnämnden i uppdrag att till kommunfullmäktige lägga fram ett förslag på ett idrotts- och fri­luftscentrum kring Högdalstoppen.

Ordet innehades av Henrik G. Ehrenberg, borgarrådet Rönngren, Madeleine Sjöstedt, Torsten Sandgren, Åsa Öckerman, Mats G. Nilsson, Cecilia Obermüller, Lilian Falkbäck och Åsa Romson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats G. Nilsson (m), Madeleine Sjöstedt (fp) och Henrik G. Ehrenberg (kd) att ärendet återremitteras.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Mats G. Nilssons (m), Madeleine Sjöstedts (fp) och Henrik G. Ehrenbergs (kd) gemensamma återremissyrkande. Ordföranden konstaterade att yrkandet om kravet på minoritetsåterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremittera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§25 Aktualisering av Översiktsplan -99 (utl. 2006:111)

Dnr 311-1092/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:111 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om aktualisering av Översiktsplan -99.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Joakim Larsson, borgarrådet Billström, Rolf Könberg, Åsa Romson, Hardy Hedman och Inge-Britt Lundin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunfullmäktige uttalar att Översiktsplan 1999 för Stockholm i huvudsak är aktuell enligt PBL 4 kap § 14.

§26 Inrättande av naturreservatet Nackareservatet i Stockholms stad (utl. 2006:112)

Dnr 304-1835/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:112 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inrättande av naturreservatet Nackareservatet i Stockholms stad.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och Billy Östh.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Förklara naturområdena enligt stadsbyggnadsnämndens underlag ”Natur­reservatet Nackareservatet i Stockholms stad” karta naturreservatets av­gräns­ning som naturreservat enligt 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808), med den av­gränsning, det syfte och de föreskrifter som framgår av underlaget.

 2. Skötselplanen i stadsbyggnadsnämndens underlag ”Nackareservatet, Stock­holm” godkänns.

 3. Berörda nämnders kostnader för drift och skötsel av naturreservatet Nacka­reservatet, Stockholm, ska finansieras inom beslutad budget.

§27 Försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten m.m.

Hemställan från marknämnden (utl. 2006:113)

Dnr 302-1090/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:113 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Ban­gårdsposten m.m.

Ordet innehades av borgarrådet Rönngren och Mats G. Nilsson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Godkänna avtal med Goldcup D 1227 AB, under namnändring till Klara AB, avseende försäljning av samtliga aktier i Fastighets AB Bangårdsposten till en köpeskilling av 430 mnkr.

§28 Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering inom Marievik och Kalkbruket m.m. i Årstadal med Marieviks Fastigheter AB

Hemställan från marknämnden (utl. 2006:114)

Dnr 302-1452/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:114 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från marknämnden om överenskommelse om överlåtelse av mark och ex­ploatering inom Marievik och Kalkbruket m.m. i Årstadal med Marieviks Fastig­heter AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Överenskommelse om överlåtelse av mark och exploatering m.m. inom kv. Marievik och Kalkbruket m.m. i Årstadal med Marievik Fastigheter AB godkänns.

 2. Marknämnden, genom markkontoret, ges i uppdrag att vidta de åtgärder som är erforderliga för genomförandet av överenskommelsen om överlåtelse och ex­ploatering.

§29 Återredovisning av förutsättningar för ett nytt Stadsbibliotek

Inriktningsbeslut för tillbyggnad av huvudbibliotek

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 29 maj 2006 (utl. 2006:115)

Dnr 328-3818/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:115 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om återredovisning av förutsättningar för ett nytt Stadsbibliotek.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert och Cecilia Brinck.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Fortsatt utredning inklusive arkitekttävling får ske med inriktning på en till­byggnad av huvudbiblioteket till en uppskattad investeringsutgift om ca 625-795 mnkr i 2006 års prisnivå, innebärande tillkommande drift- och ka­pitalkost­nader om ca 75 mnkr per år.

 2. Utredningsutgifter under år 2006 om 1,8 mnkr får täckas av avsatta medel un­der Central medelsreserv: 4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter.

 3. Utredningsutgifter för 2007 och följande år får beaktas i budgetsammanhang.

§30 Bibliotek i rörelse – ett förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006 – 2010

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige (utl. 2006:116)

Dnr 328-5174/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:116 behandlades. Utlåtandet gäller en redo­visning av uppdrag från kommunfullmäktige om bibliotek i rörelse – ett förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006 - 2010.

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Madeleine Sjöstedt, Ann Mari Engel och Cecilia Brinck.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Madeleine Sjöstedt (fp) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 god­känns.


§31 Stadsdelsförnyelsen, årsrapport 2005

Dnr 336-1043/2006

Stadsdelsförnyelsen, lägesrapport december 2005 – facknämnder och bolag

Dnr 336-14/2006

Stadsdelsförnyelsen, lägesrapport juni 2005 – Stadsdelsnämnder (utl. 2006:117)

Dnr 336-3184/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:117 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Stadsdelsförnyelsen, årsrapport 2005, dels ett ärende om Stadsdelsför­nyelsen, lägesrapport december 2005 – facknämnder och bolag, dels ett ärende om Stadsdelsförnyelsen, lägesrapport juni 2005 – Stadsdelsnämnder.

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Ann-Katrin Åslund, Abebe Hailu, Hardy Hedman, Åsa Romson, Kristina Alvendal, Ann-Margarethe Livh, Ewa Samuelsson, Berit Kruse, Billy Östh, Abdo Goriya, Abit Dundar, borgarrådet Rönngren och Inge-Britt Lundin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Årsrapport 2005 avseende Stadsdelsförnyelsen godkänns och överlämnas för kännedom till berörda nämnder och styrelser, bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Lägesrapport december 2005 avseende facknämnders och bolags arbete inom ramen för Stadsdelsförnyelsen godkänns och överlämnas för kännedom till be­rörda nämnder och styrelser, bilaga 3 till utlåtandet.

 3. Lägesrapport juni 2005 avseende stadsdelsnämndernas arbete inom ramen för Stadsdelsförnyelsen godkänns och överlämnas för kännedom till berörda nämnder och styrelser, bilaga 4 till utlåtandet.

§32 Stockholms stads brottsförebyggande program

Hemställan från socialtjänstnämnden (utl. 2006:118)

Dnr 325-2663/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:118 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från socialtjänstnämnden om Stockholms stads brottsförebyggande pro­gram.

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Peter Lundén Welden (m), Ann-Katrin Åslund (fp) och Ewa Samuelsson (kd) bifall till moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemo­kraternas gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återre­miss.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp Peter Lundén Weldens (m), Ann-Katrin Åslunds (fp) och Ewa Samuelssons (kd) gemensamma återremissyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritet­såterremiss var uppfyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att återremit­tera ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§34 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 204 och 227 för år 2005 samt nr 27, 28, 29, 30, 32, 39, 40, 41, 42, 48, 62, 64, 65, 86, 91, 92, 93, 99, 100 och 101 för år 2006.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 2006:123.


§35 Motioner

Under tiden 9 – 29 maj 2006 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2006:18) av Ewa Samuelsson (kd) om utlysande av arkitekttävling för äldre­boende
  Dnr 327-2402/2006;

 2. (2006:19) av Rebwar Hassan (mp) om kranvatten istället för vattenflaskor vid fullmäktigesammanträden
  Dnr 014-2412/2006.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.25.