Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-03-05

Sammanträde 2007-03-05

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:36 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma. RI

3 Nr 2007:1 av Åsa Romson (mp) om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten. RII

4 Nr 2007:2 av Karin Rågsjö (v) om stora skillnader i ohälsa. RVII

5 Nr 2007:3 av Malte Sigemalm (s) om Skulpturens Hus. RVIII

6 Nr 2007:4 av Jan Valeskog (s) om stoppad informationskampanj om effekterna av dubbdäcksanvändning i stockholmstrafiken. RII

7 Nr 2007:5 av Jan Valeskog (s) om underskottsfinansiering av bland annat anslaget ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i stadsdelsnämnderna. RI

8 Nr 2007:6 av Jan Valeskog (s) om högeralliansens syn på, och tillämpning av, riktvärden för trafik- och industribuller vid byggande av bostäder i Stockholm. RII

NYA INTERPELLATIONER

9 Nr 2007:7 av Roger Mogert (s) om sociala krav vid upphandlingar. RI

10 Nr 2007:8 av Roger Mogert (s) om bristyrkesutbildningar. RVII

11 Nr 2007:9 av Teres Lindberg (s) om ökad segregation på grund av utförsäljningen. RV

12 Nr 2007:10 av Roger Mogert (s) om vårdnadsbidrag. RVII

13 Nr 2007:11 av Teres Lindberg (s) om Centrumkompaniets hyresgäster. RV

14 Nr 2007:12 av Malte Sigemalm (s) om hyressättning i nyproduktion. RV

15 Nr 2007:13 av Malte Sigemalm (s) om bidrag till Södra Fot, kulturförening. RVIII

16 Nr 2007:14 av Karin Rågsjö (v) om tillgänglig kultur. RVIII

17 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVII

18 Nr 2007:16 av Roger Mogert (s) om minskningen av 500-700 tjänster i staden. RI

19 Nr 2007:17 av Jan Valeskog (s) om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m. RI

20 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

21 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

22 Nr 2007:20 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

28 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2006:14, i vad avser val av en ledamot och två ersättare till Stockholms centrums första övervakningsnämnd.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en revisorssuppleant hos stiftelsen Barnens Dag, en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en lekmannarevisor och två lekmannarevisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell, en lekmannarevisor hos Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, en lekmannarevisorssuppleant hos Handelshögskolan i Stockholm samt en revisor, en revisorssuppleant och en lekmannarevisorssuppleant hos stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mem. 2006:16, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mem. 2006:17, i vad avser val av 50 nämndemän.

Mem. 2006:21, i vad avser val av en vigselförrättare/registreringsförrättare.

Mem. 2006:23, i vad avser val av tre revisorer, varav en ordförande, för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Mem. 2006:24, i vad avser val av tre ersättare i stadsdelsnämnder.

Mem. 2006:25, i vad avser val av lekmannarevisorssuppleant hos Stockholm Vatten AB.

Mem. 2006:26, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem, en suppleant i styrelsen för CentrumKompaniet i Stockholm AB, två suppleanter i styrelsen för AB Stokab, en suppleant i styrelsen för Stockholms Stads Parkerings AB, en suppleant i styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region AB, två suppleanter i styrelsen för Stockholm Visitors Board AB och en ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB.

Mem. 2007:1, i vad avser val av två ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Mem. 2007:2, i vad avser val av sju nämndemän.

Mem. 2007:3, i vad avser val av en ersättare i exploateringsnämnden och fem nämndemän.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

29 Mem. 2007:4. Avsägelser och fyllnadsval.

30 Utl. 2007:11. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2005 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2006:5).

Rotel III

31 Utl. 2007:12. Utbyggnad av hamn Stockholm-Nynäshamn, Norvik-udden. Genomförandebeslut.

Rotel VI

32 Utl. 2007:13. Rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut inom socialtjänsten samt sanktionsavgift.

Rotel I

33 Utl. 2007:14. Nya e-postregler för Stockholms stad.

34 Utl. 2007:15. Krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser.

35 Utl. 2007:16. Central upphandling av företagshälsovård.

Rotel II

36 Utl. 2007:17. Detaljplan för fastigheten Lustgården 6 inom stadsdelen Stadshagen (Dp 2000-02617-54).

37 Utl. 2007:18. Detaljplan för Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:2 inom stadsdelen Norra Djurgården (Dp 2004-05707-54).

38 Utl. 2007:19. Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10, del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 samt del av kv. Pungpinan inom stadsdelarna Skarpnäcks Gård samt Gamla Enskede (Dp 2005-06471-54).

39 Utl. 2007:20. Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 och del av kv. Sparsamheten inom stadsdelen Skarpnäcks Gård (Dp 2005-19173-54).

40 Utl. 2007:21. Förslag till namn för gator inom stadsdelen Norra Djurgården – Veit Wittrocks väg samt Gustafsborgsvägen.

41 Utl. 2007:22. Förslag till namn för gata inom stadsdelen Årsta – Marviksvägen.

42 Utl. 2007:23. Förslag till namn för gata inom stadsdelen Liljeholmen – Sturehillsvägen.

43 Utl. 2007:24. Förslag på namn för påfart och avfarter inom stadsdelarna Husby och Kista – Husbyavfarten, Husbypåfarten och Turebergspåfarten.

44 Utl. 2007:25. Förslag till namn för kvarter inom stadsdelen Midsommarkransen – Ture Wennerholms Torg.

45 Utl. 2007:26. Förslag till namn för gata inom stadsdelen Stadshagen – Lustgårdsgatan.

46 Utl. 2007:27. Förslag till namn för gator inom del av stadsdelen Norra Djurgården – Greta Arwidssons Väg, Sonja Kovalevskys Väg.

47 Utl. 2007:28. Förslag till namn för park inom stadsdelen Södermalm – Tideliustäppan.

48 Utl. 2007:29. Förslag till namn för park inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Brandparken.

49 Utl. 2007:30. Förslag till namn för gata inom stadsdelen Blackeberg – Ekbacksstigen.

50 Utl. 2007:31. Förslag till namn för gata inom stadsdelen Riksby – Linta Gårdsväg.

NY INTERPELLATION

51 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (1 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 5 mars 2007 kl. 16.00

Justerat den 12 mars 2007

Anslaget den 13 mars 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 2006:36 och 2007:1.§4 Interpellation om stora skillnader i ohälsa (nr 2007:2)

Dnr 325-183/2007

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om stora skillnader i ohälsa.

Kommunfullmäktige hade den 22 januari 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

§6 Interpellation om stoppad informationskampanj om effekterna av dubbdäcksanvändning i stockholmstrafiken (nr 2007:4)

Dnr 314-320/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stoppad informations-kampanj om effekterna av dubbdäcksanvändning i stockholmstrafiken.

Kommunfullmäktige hade den 12 februari 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Söderlund, Åsa Romson och Stellan Hamrin.

§7 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation 2007:5.

§8 Interpellation om högeralliansens syn på, och tillämpning av, riktvärden för trafik- och industribuller vid byggande av bostäder i Stockholm (nr 2007:6)

Dnr 316-327/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om högeralliansens syn på, och tillämpning av, riktvärden för trafik- och industribuller vid byggande av bostäder i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 12 februari 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, Stellan Hamrin, Åsa Romson och borgar-råden Söderlund och Edholm.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:7) av Roger Mogert (s) om sociala krav vid upphandlingar
  Dnr 129-585/2007

 2. (2007:8) av Roger Mogert (s) om bristyrkesutbildningar
  Dnr 331-592/2007

 3. (2007:9) av Teres Lindberg (s) om ökad segregation på grund av utförsälj­ningen
  Dnr 316-593/2007

 4. (2007:10) av Roger Mogert (s) om vårdnadsbidrag
  Dnr 325-594/2007

 5. (2007:11) av Teres Lindberg (s) om Centrumkompaniets hyresgäster
  Dnr 316-595/2007

 6. (2007:12) av Malte Sigemalm (s) om hyressättning i nyproduktion
  Dnr 316-596/2007

 7. (2007:13) av Malte Sigemalm (s) om bidrag till Södra Fot, kulturförening
  Dnr 328-597/2007

 8. (2007:14) av Karin Rågsjö (v) om tillgänglig kultur
  Dnr 328-626/2007

 9. (2007:15) av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivi­tet
  Dnr 325-628/2007

 10. (2007:16) av Roger Mogert (s) om minskningen av 500-700 tjänster i staden
  Dnr 209-642/2007

 11. (2007:17) av Jan Valeskog (s) om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m.
  Dnr 014-682/2007

 12. (2007:18) av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av sär­skilt stöd
  Dnr 322-701/2007

 13. (2007:19) av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan
  Dnr 322-702/2007

 14. (2007:20) av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat
  Dnr 304-705/2007

 15. (2007:21) av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli
  Dnr 322-854/2007. 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Upphandling av parkeringsövervakning

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om upphandling av parkeringsövervakning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Söderlund.

Fråga nr 2. Kultur i skolan

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om kultur i skolan.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 3. Svar på brev från rektorer i Kista

Mirja Räihä Järvinen (s) ställde en fråga om svar på brev från rektorer i Kista.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Diskriminering på krogen

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om diskriminering på krogen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 5. Skolornas ekonomi

Abebe Hailu (s) ställde en fråga om skolornas ekonomi.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abebe Hailu och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 6. Försening av ombyggnaden av Slussen

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om försening av ombyggnaden av Slussen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Söderlund.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige har inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 15 februari 2007

Beslut (15 februari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (27 april 2006) att anta detaljplan för del av fastigheten Aspudden 2:1 m.m. vid Blommensbergsvägen i stadsdelen Aspudden.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 22 februari 2007

Beslut (22 februari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (19 januari) i fråga om fastighetsplan för del av Hässelby Villastad 11:33 och 11:34 (kv. Rönnbäret) inom stadsdelen Hässelby Villastad.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 12 februari 2007

Förordnande som vigselförrättare enligt äktenskapsbalken (1987:230) och regi­streringsförrättare enligt lagen om registrerat partnerskap.

Länsstyrelsen förordnar Kristina Axén Olin (m).

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 12 februari 2007

Förordnande som vigselförrättare enligt äktenskapsbalken (1987:230) och regi­streringsförrättare enligt lagen om registrerat partnerskap.

Länsstyrelsen förordnar Helena Bonnier (m) och Annaklara Matthiesen (mp).

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 22 februari 2007

Förordnande som vigselförrättare enligt äktenskapsbalken (1987:230) och regi­streringsförrättare enligt lagen om registrerat partnerskap.

Länsstyrelsen förordnar Jan Tigerström (m).

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 26 februari 2007

Avgången ersättare i kommunfullmäktige Ida Bylund (s).

Någon ny ersättare har inte utsetts, eftersom kvoten av ersättare är fylld.

§13 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 12 mars 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25 och 26 för år 2006, mem. 1, 2 och 3 för år 2007; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005, mem. 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25 och 26 för år 2006, mem. 1, 2 och 3 för år 2007 behandla­des.

Val av en suppleant i styrelsen för AB Stockholmshem (mem 2006:26) utgår.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning bordlägga ----------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 5.

§16 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:4; skrivelse 5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:4 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Erik Nilsson (s) – vigselför­rättare/registreringsförrättare, Bengt Lagerstedt (m) – ledamot i äldrenämn­den, Barbro Ernemo (v) – revisor hos Revisorer för granskning av revisors­kollegiets administrativa förvaltning – och förrätta i memorialet föreslagna val

 2. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/
  suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en revisor hos Revisorer för granskning av revisors­kollegiets administrativa förvaltning.

Härefter utsåg/nominerade kommunfullmäktige utan omröstning

till vigsel/registreringsförrättare för tiden från och med 2007-07-01 till och med år 2010 nominera: Rolf Lindell (s);

i äldrenämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Peter Abelin (m).

§17 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2005 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen

(bih. 2006:5) (utl. 2007:11)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:11 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2005 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 2. Styrelsen för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne beviljas an­svarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 3. Styrelsen för Stiftelsen Fredric Eens Minne beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 4. Styrelsen för Stiftelsen Fanny Hirschs Minne beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 5. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 6. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 7. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 8. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning.

 9. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum beviljas ansvars­frihet för 2005 års förvaltning.

§18 Utbyggnad av hamn Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden

Genomförandebeslut (utl. 2007:12)

Dnr 023-444/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:12 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om utbyggnad av hamn Stockholm-Nynäshamn, Norvikud­den.

Ordet innehades av Åsa Romson, Malte Sigemalm, Stellan Hamrin, Björn Ljung, borgarrådet Söderlund, Per Ankersjö, borgarrådet Samuelsson, Eie Herlitz och Anders Hellström.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Genomförandet av utbyggnad av hamn Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden omfattande investeringskostnader om 1,7 mdkr godkänns.

 2. Finansiering av investeringsutgiften sker dels genom aktieägartillskott från moderbolaget Stockholms Stadshus AB på 1,0 mdkr, motsvarande exploateringsvärdet för nuvarande containerterminal i Frihamnen, dels genom upplåning från finansenheten inom Stockholms stad av resterande 0,5 mdkr.

 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana styrelsen för Stock­holms Hamn att i samarbete med Stockholms Stadshus AB genomföra planeringen för utbyggnad av Nynäshamns hamn (Norvikudden).

 4. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att fortlöpande följa projektet.

§19 Rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut inom socialtjänsten samt sanktionsavgift (utl. 2007:13)

Dnr 327-2786/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:13 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om rapporteringsskyldighet för ej verkställda beslut inom socialtjänsten samt sanktionsavgift.

Ordet innehades av borgarrådet Samuelsson, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson och Ann-Katrin Åslund.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap.

1 § socialtjänstlagen godkänns.

§20 Nya e-postregler för Stockholms stad (utl. 2007:14)

Dnr 663-3732/2005

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:14 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om nya e-postregler för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. E-postregler för stadens nämnder enligt bilaga till utlåtandet godkännes.
 2. E-postreglerna ersätter i sin helhet e-postregler från 8 juni 1998.
 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolag inom koncer­nen att anta reglerna.
 4. Stadens stiftelser uppmanas att följa reglerna.
 5. Kulturnämnden får i uppdrag att utarbeta tillämpningsanvisningar.

§21 Krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid ex­traordinära händelser (utl. 2007:15)

Dnr 030-2234/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:15 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om krisledningsplan och kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser.

Ordet innehades av Fredrik Wallén, Peter Lundén-Welden, borgarrådet Ruwaida, Per Ankersjö, Paul Lappalainen och Rebwar Hassan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Krisledningsplan för Stockholms stad vid extraordinära händelser god­känns, bilaga 1 till utlåtandet.

 2. Kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händel­ser godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för det fortsatta arbe­tet som omfattar dimensionering av krisledningsorganisation samt im­plementering, övning och uppföljning av densamma.

§22 Central upphandling av företagshälsovård (utl. 2007:16)

Dnr 125-4587/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om central upphandling av företagshälsovård.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, Teres Lindberg, Cecilia Brinck, borgarrå­det Livh och Eivor Karlsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Paul Lappalainen (mp) bifall till följande:

att kommunfullmäktige beslutar att upphandling ska inkludera Stockholms stads antidiskrimineringsklausul och en klausul om skatteinbetalning,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra central upphandling av företagshälsovård.
 2. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolagen att delta i central upphandling av företagshälsovård.

§23 Detaljplan för fastigheten Lustgården 6 inom stadsdelen Stadshagen (Dp 2000-02617-54) (utl. 2007:17)

Dnr 311-2982/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:17 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för fastigheten Lustgården 6 inom stadsdelen Stadshagen.

Ordet innehades av Teres Lindberg, Ann Mari Engel, Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Ann Mari Engel (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Detaljplan för fastigheten Lustgården 6 inom stadsdelen Stadshagen (Dp 2000-02617-54) fastställs.

§24 Detaljplan för Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:2 inom stadsde­len Norra Djurgården (Dp 2004-05707-54) (utl. 2007:18)

Dnr 311-4312/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:2 inom stadsdelen Norra Djurgården (Dp 2004-05707-54).

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Per Ankersjö samt borgarråden Söderlund och Livh.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till i första hand återremiss av ärendet så att hän­syn kan tas till en färdig och antagen fördjupad översiktsplan för Nationalstads­parken och i andra hand att kommunfullmäktige beslutar följande.

 1. Att avslå föreliggande förslag till detaljplan

 2. Att därutöver anföra följande:
  Nationalstadsparken är ett område av speciell, extra värdefull karaktär för Stockholm och stockholmarna. Nationalstadsparken har dessutom ett speci­ellt skydd i lag. För närvarande pågår ett arbete med en fördjupad översikts­plan för Nationalstadsparken. Nya projekt bör som regel avvakta en antagen fördjupad översiktsplan så att hänsyn kan tas till densamma i beredningen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och borgarrådet Livh (v) att ärendet återremit­teras.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Ankersjös (c) yrkande i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 1:2 inom stadsdelen Norra Djurgården, Dp 2004-05707-54, antas.

§25 Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10, del av fastigheten Skarp-näcks Gård 1:1 samt del av kv. Pungpinan inom stadsdelarna Skarpnäcks Gård samt Gamla Enskede (Dp 2005-06471-54) (utl. 2007:19)

Dnr 311-64/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10, del av fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 samt del av kv. Pungpinan inom stadsdelarna Skarpnäcks Gård samt Gamla Enskede (Dp 2005-06471-54).

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:10, del av fastigheten Skarp­näcks Gård 1:1 samt del av kv. Pungpinan inom stadsdelarna Skarpnäcks Gård samt Gamla Enskede (Dp 2005-06471-54) fastställs.

§26 Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 och del av kv. Sparsamhe­ten inom stadsdelen Skarpnäcks Gård (Dp 2005-19173-54) (utl. 2007:20)

Dnr 311-381/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:20 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 och del av kv. Sparsamheten inom stadsdelen Skarpnäcks Gård (Dp 2005-19173-54).

Ordet innehades av Cecilia Obermüller och borgarrådet Söderlund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 och del av kv. Sparsamheten inom stadsdelen Skarpnäcks Gård fastställs (Dp 2005-19173-54).

§27 Förslag till namn för gator inom stadsdelen Norra Djurgården, Veit Wittrocks väg samt Gustafsborgsvägen (utl. 2007:21)

Dnr 312-1094/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om förslag till namn för gator inom stadsdelen Norra Djurgården, Veit Wittrocks väg samt Gustafsborgsvägen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Veit Wittrocks väg samt Gustafsborgsvägen fastställs som namn för gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

§28 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 och 50 på dagordningen skulle sambehandlas.

§29 Förslag till namn för gata inom stadsdelen Årsta

Marviksvägen (utl. 2007:22)

Dnr 312-1394/2006

Förslag till namn för gata inom stadsdelen Liljeholmen – Sturehillsvägen (utl. 2007:23)

Dnr 312-3008/2006

Förslag på namn för påfart och avfarter inom stadsdelarna Husby och Kista – Husbyavfarten, Husbypåfarten och Turebergspåfarten (utl. 2007:24)

Dnr 312-3011/2006

Förslag till namn för kvarter inom stadsdelen Midsommarkransen – Ture Wennerholms Torg (utl. 2007:25)

Dnr 312-3727/2006

Förslag till namn för gata inom stadsdelen Stadshagen – Lustgårdsgatan (utl. 2007:26)

Dnr 312-4140/2006

Förslag till namn för gator inom del av stadsdelen Norra Djurgården – Greta Arwidssons Väg, Sonja Kovalevskys Väg (utl. 2007:27)

Dnr 312-4291/2006

Förslag till namn för park inom stadsdelen Södermalm

Tideliustäppan (utl. 2007:28)

Dnr 312-4628/2006

Förslag till namn för park inom stadsdelen Skarpnäcks Gård

Brandparken (utl. 2007:29)

Dnr 312-4629/2006

Förslag till namn för gata inom stadsdelen Blackeberg

Ekbacksstigen (utl. 2007:30)

Dnr 312-4630/2006

Förslag till namn för gata inom stadsdelen Riksby

Linta Gårdsväg (utl. 2007:31)

Dnr 312-4631/2006

Kommunstyrelsens utlåtanden nr 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 för år 2007 behandlades. Utlåtandena gäller dels ett ärende om förslag till namn för gata inom stadsdelen Årsta – Marviksvägen,

dels ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Liljeholmen – Sturehillsvägen,

dels ett förslag på namn för påfart och avfarter inom stadsdelarna Husby och Kista,

dels ett förslag till namn för kvarter inom stadsdelen Midsommarkransen,

dels ett förslag till namn för gata inom stadsdelen Stadshagen,

dels ett förslag till namn för gator inom del av stadsdelen Norra Djurgården,

dels ett ärende om förslag till namn för park inom stadsdelen Södermalm – Tideliustäppan,

dels ett ärende om förslag till namn för park inom stadsdelen Skarpnäcks Gård – Brandparken,

dels ett ärende om förslag till namn för gata inom stadsdelen Blackeberg – Ekbacksstigen,

dels ett ärende om förslag till namn för gata inom stadsdelen Riksby – Linta Gårdsväg.

Utlåtande 2007:22

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Marviksvägen fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlåtan­det.

Utlåtande 2007:23

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Sturehillsvägen fastställs som nytt namn på gata inom stadsdelen Liljehol­men enligt bifogad karta till utlåtandet.

Utlåtande 2007:24

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Husbyavfarten fastställs som nytt namn på avfart enligt bifogad karta till utlåtandet.
 2. Husbypåfarten fastställs som nytt namn på påfart enligt bifogad karta till utlåtandet.
 3. Turebergspåfarten fastställs som nytt namn på påfart enligt bifogad karta till utlåtandet.

Utlåtande 2007:25

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ture Wennerholms Torg fastställs som namn för kvarter inom stadsdelen Midsommarkransen enligt bifogad karta till utlåtandet.

Utlåtande 2007:26

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Lustgårdsgatan fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlåtan­det.

Utlåtande 2007:27

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Greta Arwidssons Väg samt Sonja Kovalevskys Väg fastställs som namn för gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

Utlåtande 2007:28

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Tideliustäppan godkänns som namn för park enligt bifogad karta till utlåtan­det.

Utlåtande 2007:29

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Brandparken fastställs som namn för park inom stadsdelen Skarpnäcks Gård enligt bifogad karta till utlåtandet.

Utlåtande 2007:30

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ekbacksstigen fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlåtan­det.

Utlåtande 2007:31

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Linta Gårdsväg fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlåtan­det.

§30 Motioner

Under tiden 13 februari – 5 mars 2007 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

 1. (2007:5) av Roger Mogert och Mirja Räihä Järvinen (båda s) om rätt till heltidstjänst för stadens anställda
  Dnr 219-641/2007;

 2. (2007:6) av Per Ankersjö (c) om minimering av antalet valkretsar och infö­rande av utjämningsmandat i kommunvalet
  Dnr 011-758/2007;

 3. (2007:7) av Rebwar Hassan (mp) och Per Ankersjö (c) om återupprättande av demokratin – Låt väljarna välja sina representanter
  Dnr 016-915/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 20.30.