Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-03-26

Sammanträde 2007-03-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2006:36 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma. RI

3 Nr 2007:1 av Åsa Romson (mp) om 19 425 000 trängselkronor till kollektivtrafik på vatten. RII

4 Nr 2007:3 av Malte Sigemalm (s) om Skulpturens Hus. RVIII

5 Nr 2007:5 av Jan Valeskog (s) om underskottsfinansiering av bland annat anslaget ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i stadsdelsnämnderna. RI

6 Nr 2007:7 av Roger Mogert (s) om sociala krav vid upphandlingar. RI

7 Nr 2007:8 av Roger Mogert (s) om bristyrkesutbildningar. RVII

8 Nr 2007:9 av Teres Lindberg (s) om ökad segregation på grund av utförsäljningen. RV

9 Nr 2007:10 av Roger Mogert (s) om vårdnadsbidrag. RI

10 Nr 2007:11 av Teres Lindberg (s) om Centrumkompaniets hyresgäster. RV

11 Nr 2007:12 av Malte Sigemalm (s) om hyressättning i nyproduktion. RV

12 Nr 2007:13 av Malte Sigemalm (s) om bidrag till Södra Fot, kulturförening. RVIII

13 Nr 2007:14 av Karin Rågsjö (v) om tillgänglig kultur. RVIII

14 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVIII

15 Nr 2007:16 av Roger Mogert (s) om minskningen av 500-700 tjänster i staden. RI

16 Nr 2007:17 av Jan Valeskog (s) om kommunfullmäktiges och trafiknämndens arbetsformer m.m. RI

17 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

18 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

19 Nr 2007:20 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RII

20 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

NYA INTERPELLATIONER

21 Nr 2007:22 av Karin Rågsjö (v) om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde. RI

22 Nr 2007:23 av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet. RV

23 Nr 2007:24 av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad. RV

24 Nr 2007:25 av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång. RIV

25 Nr 2007:26 av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

26 Nr 2007:27 av Mats Lindqvist (mp) om indragningen av miljö- och Agenda 21-samordnarnas tjänster i stadsdelsnämnderna. RIII

27 Nr 2007:28 av Mirja Räihä Järvinen (s) om anställda över 60 år i Stockholms stad. RI

28 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

34 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Festival.

Mem. 2006:14, i vad avser val av en ledamot och två ersättare till Stockholms centrums första övervakningsnämnd.

Mem. 2006:15, i vad avser val av en lekmannarevisor och två lekmannarevisorssuppleanter hos stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell samt en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum.

Mem. 2006:16, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation.

Mem. 2006:17, i vad avser val av 26 nämndemän.

Mem. 2006:23, i vad avser val av två revisorer, varav en ordförande, hos Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.

Mem. 2006:24, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.

Mem. 2006:26, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för Stockholms Stadshus AB, en suppleant i styrelsen för AB Stokab och en ledamot i styrelsen för S:t Erik Livförsäkring AB.

Mem. 2007:1, i vad avser val av en ledamot i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.

Mem. 2007:2, i vad avser val av sju nämndemän.

Mem. 2007:3, i vad avser val av en lekmannarevisor hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och fem nämndemän.

Mem. 2007:4, i vad avser val av en revisor hos Revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

35 Mem. 2007:5. Fyllnadsval m.m.

Rotel I

36 Utl. 2007:32. Policys för upphandling och konkurrensutsättning. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 februari 2007.

37 Utl. 2007:33. Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag.

38 Utl. 2007:34. Ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 500 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta. Genomförandebeslut.

Rotel II

39 Utl. 2007:35. Namn för gator inom stadsdelen Hässelby Villastad – Sågstugevägen, Skogsbergskroken, Sigfridsdalsvägen, Kyrkhamnsvägen.

40 Utl. 2007:36. Namn för park inom stadsdelarna Flysta och Solhem – Gribbyparken.

41 Utl. 2007:37. Namn för gata inom stadsdelen Vasastaden - Medevigatan.

42 Utl. 2007:38. Namn för gator inom stadsdelarna Kista, Husby och Akalla – Kista Gårdsväg, Tammerforsgatan, Lagtingsgatan, Skagafjordsgatan, Esbotunneln samt Esbobron.

43 Utl. 2007:39. Namn för underjordiska trafikplatser inom stadsdelarna Årsta, Johanneshov, Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen – Årstamotet, Gullmarsmotet, Globenmotet och Hammarbymotet.

44 Utl. 2007:40. Namn för gata (väg) inom stadsdelen Orhem – Orhems Skogsväg.

45 Utl. 2007:41. Policy mot klotter.

46 Utl. 2007:42. Norra Länken, Ny trafikplats vid Hjorthagen. Genomförandebeslut.

Rotel III

47 Utl. 2007:43. Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007.

48 Utl. 2007:44. Överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform.

Dnr 023-443/2007
(behandlas av kommunstyrelsen den 21 mars)

49 Utl. 2007:45. Temporär justering av Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor, brandförsvarets del.

Dnr 307-1019/2007
(behandlas av kommunstyrelsen den 21 mars)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (284 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 26 mars 2007 kl. 16.00

Justerat den 2 april 2007

Anslaget den 3 april 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Interpellation om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma (nr 2006:36)

Dnr 309-4984/2006

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma.

Kommunfullmäktige hade den 22 januari 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Axén Olin.

§5 Interpellation om Skulpturens Hus (nr 2007:3)

Dnr 328-283/2007

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om Skulpturens Hus.

Kommunfullmäktige hade den 12 februari 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm, borgarrådet Sjöstedt, Margareta Johansson, borgarråden Mogert och Hamilton.

§6 Interpellation om underskottsfinansiering av bland annat anslaget ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i stadsdelsnämnderna (nr 2007:5)

Dnr 326-326/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om underskottsfinansiering av bland annat anslaget ”stöd och service till personer med funktionsnedsättning” i stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige hade den 12 februari 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, Margareta Johansson och borgarrådet Axén Olin.

§8 Interpellation om tillgänglig kultur (nr 2007:14)

Dnr 328-626/2007

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om tillgänglig kultur.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att åter bordlägga besva­randet av interpellation nr 2007:14.

§9 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 15 för år 2007.

§10 Interpellation om minskningen av 500-700 tjänster i staden (nr 2007:16)

Dnr 209-642/2007

Roger Mogert (s) hade lämnat in en interpellation om minskningen av 500-700 tjänster i staden.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert, Axén Olin och Livh samt Margareta Johansson.

§11 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 17, 18, 19, 20 och 21 för år 2007.

§13 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:22) av Karin Rågsjö (v) om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde
  Dnr 016-902/2007;

 2. (2007:23) av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet
  Dnr 316-904/2007;

 3. (2007:24) av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad
  Dnr 333-905/2007;

 4. (2007:25) av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång
  Dnr 322-906/2007;

 5. (2007:26) av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010
  Dnr 326-907/2007;

 6. (2007:27) av Mats Lindqvist (mp) om indragningen av miljö- och Agenda 21-samordnarnas tjänster i stadsdelsnämnderna
  Dnr 303-909/2007;

 7. (2007:28) av Mirja Räihä Järvinen (s) om anställda över 60 år i Stock­holms stad
  Dnr 219-920/2007;

 8. (2007:29) av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn
  Dnr 125-955/2007;

 9. (2007:30) av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti
  Dnr 331-1053/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§14 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Försäljning av fastighetsobjekt

Teres Lindberg (s) ställde en fråga om försäljning av fastighetsobjekt.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Teres Lindberg och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 2. Information till hyresgäster vid ombildningar

Borgarrådet Livh (v) ställde en fråga om information till hyresgäster vid om­bildningar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Alvendal.

Fråga nr 3. Konsekvenser av utförsäljningen av stadens stora markegendomar

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om konsekvenser av utförsäljningen av sta­dens stora markegendomar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 4. Remiss/skrivelse om fixartjänster

Berit Kruse (s) ställde en fråga om remiss/skrivelse om fixartjänster.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Berit Kruse och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 5. Kommer Parkeringsbolagets dotterbolag, Parkab, tillåtas att lägga anbud på parkeringsövervakningen i Stockholm?

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om Parkeringsbolagets dotterbolag, Parkab, kommer att tillåtas att lägga anbud på parkeringsövervakningen i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 6. Kommer delar av Stockholm-Uppsala läns luftvårdsförbund, SLB, att avyttras eller inte?

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om delar av Stockholm-Uppsala läns luftvårds­förbund, SLB, kommer att avyttras eller inte.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§15 Interpellation om indragningen av miljö- och Agenda 21-samordnarnas tjänster i stadsdelsnämnderna (nr 2007:27)

Dnr 303-909/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Mats Lindqvist (mp) om indragningen av miljö- och Agenda 21-samordnarnas tjänster i stadsdelsnämnderna.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Rebwar Hassan, borgarrådet Hamilton och Jonas Eklund.

§16 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Stadsdelsnämndernas verktyg för demokrati. En kartläggning av hur stadsdels­nämnderna i Stockholms stad arbetar med den lokala demokratin.

Dnr 335-4626/2004

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 20 mars 2007

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken och regi­streringsförrättare enligt 1 kap. 8 § lagen (1994:1117) om registrerat partner­skap.

Länsstyrelsen förordnar Rolf Lindell (s)

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 20 mars 2007

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken och regi­streringsförrättare enligt 1 kap. 8 § lagen (1994:1117) om registrerat partner­skap.

Länsstyrelsen förordnar Margareta Johansson (v)

Regeringsbeslut

av den 1 mars 2007

Beslut (1 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (8 juni 2006) att anta detaljplan för del av fastigheten Aniara 2, i stads­delen Kälvesta.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 15 mars 2007

Beslut (15 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (8 juni 2006) att anta detaljplan för del av fastigheten Lissabon 6 m.m, i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Regeringen avslår överklagandena.

Regeringsrättens beslut

av den 5 mars 2007

Beslut (5 mars) med anledning av kommunfullmäktiges beslut (18 april 2005) avseende nedsättning av parkeringsavgift till noll kronor för de som har miljö­bilar och uppfyller villkoren för boende- eller nyttoparkeringstillstånd.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 314-5214/2004

Regeringsrättens beslut

av den 14 mars 2007

Beslut (14 mars) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (be­slut 8 november 2006) avseende förslag till budget/verksamhetsplan för 2006 för Kommunfullmäktige m.m.

Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 123-4713/2005

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut

av den 21 mars 2007

Beslut (21 mars) med anledning av överklagande i fråga om detaljplan för del av Gubbängen 1:1 (ny bussdepå vid Målkurvan) i stadsdelarna Gubbängen, Svedmyra och Stureby, Dp 2004-18413-54.

Länsstyrelsen avslår överklagandena

Dnr 311-2065/2006

§17 Upprop

Kl. 18.07 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§18 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 2 april 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§19 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 14, 15, 16, 17, 23, 24 och 26 för år 2006, mem. 1, 2, 3 och 4 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005, mem. 14, 15, 16, 17, 23, 24 och 26 för år 2006, mem. 1, 2, 3 och 4 för år 2007 behandlades.

Val av en ledamot och två ersättare i Stockholms centrums första övervaknings­nämnd (mem. 2006:14), en revisor och en revisorssuppleant hos stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum (mem. 2006:15), 26 nämndemän (mem. 2006:17), sju nämndemän (mem. 2007:2), en lekmannarevisor hos Skolfastigheter i Stock­holm AB (SISAB) och fem nämndemän (mem. 2007:3) utgår.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§20 Fyllnadsval m.m. (mem. 2007:5)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:5 om fyllnadsval m.m. behandlades.

Val av sju nämndemän utgår.

§21 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 50 på före­dragningslistan före punkt nr 36.

§22 Nominering av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleanter i AB For­tum Värme Holding samägt med Stockholms stad (mem. 2007:6)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:6 om nominering av styrelseledamöter, revisor och revisorssuppleanter i AB Fortum Värme Holding samägt med Stock­holms stad behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

nominera fyra styrelseledamöter, en auktoriserad revisor och en revisorssup­pleant i Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad för tiden till och med 2011 års ordinarie bolagsstämma.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§23 Val av styrelseledamöter och lekmannarevisorer i Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten VA AB och Stockholm Vatten Miljö- och Utveckling AB (mem. 2007:7)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:7 om val av styrelseledamöter och lek­mannarevisorer i Stockholm Vatten AB, Stockholm Vatten VA AB och Stock­holm Vatten Miljö- och Utveckling AB behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

 1. nio styrelseledamöter bland dem en ordförande och en vice ordförande, nio suppleanter en lekmannarevisor och en suppleant i koncernbolaget Stock­holm Vatten AB för tiden till ordinarie bolagsstämma 2011

 2. nio styrelseledamöter bland dem en ordförande och en vice ordförande, nio suppleanter, en lekmannarevisor och en suppleant i Stockholm Vatten VA AB för tiden till ordinarie bolagsstämma 2011

 3. nio styrelseledamöter bland dem en ordförande och en vice ordförande, nio suppleanter, en lekmannarevisor och en suppleant i Stockholm Vatten Miljö och Utveckling AB för tiden till ordinarie bolagsstämma 2011.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§24 Val av nämndemän till tingsrätternas nya organisation och indelning (mem. 2007:8)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:8 om val av nämndemän till tingsrätternas nya organisation och indelning behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att utse

 1. 23 nämndemän i Solna tingsrätt

 2. 55 nämndemän i Stockholms tingsrätt

 3. 39 nämndemän i Södertörns tingsrätt.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ------------------------------------------------------- Bilaga 8.

§25 Fyllnadsval m.m. (mem. 2007:9)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:9 om fyllnadsval m.m. behandlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Marianne Olsson (m) – er­sättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i stadsdelsnämnden Skarpnäck.

§26 Policys för upphandling och konkurrensutsättning

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 februari 2007 (utl. 2007:32)

Dnr 125-4310/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:32 behandlades. Utlåtandet gäller en mino­ritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 12 februari 2007 om policys för upphandling och konkurrensutsättning.

Ordet innehades av borgarrådet Axén Olin, Teres Lindberg, borgarrådet Ruwaida, Stellan Hamrin, Rolf Könberg, borgarråden Mogert och Livh, Åsa Romson, Jan Valeskog, Susanna Brolin, borgarrådet Samuelsson, Ann Mari Engel, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Ulf Fridebäck, Mehdi Oguzsoy, Paul Lappalainen, Anders Broberg, Abit Dundar, Mirja Räihä Järvinen, Tord Bergstedt, Zaida Catalán, Per Ankersjö, Inger Stark, Daniel Somos, Bengt Sandberg, Torhild Lamo, Margareta Johansson, Eivor Karlsson, Margareta Björk, Gulan Avci, Birgit Marklund Beijer, Tomas Rudin, Birgitta Holm, Berit Kruse, Malte Sigemalm och Sune Gidgård.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen samt bifall till tilläggsyrkande enligt ------------------------------ bilaga 9,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Teres Lindbergs (s), borgarrådet Ruwaidas (mp) och Stellan Hamrins (v) respektive yrkanden i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kom­munfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp borgarrådet Ruwaidas (mp) tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföran­den finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå borgarrådet Ruwaidas (mp) tilläggsyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Ruwaidas (mp) tilläggsyrkande.

Omröstningen utföll med 51 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av ----------------------------------------------------------------- Bilaga 10.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Upphandlingspolicy och konkurrenspolicy godkänns, bilaga 2 och 3 till utlåtandet.
 2. Reviderade regler för ekonomisk förvaltning godkänns, bilaga 4 till utlå­tandet.
 3. Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att uppmana bolag inom koncer­nen att anta upphandlingspolicy och konkurrenspolicy.
 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma i särskilt ärende med för­slag till områden för centralupphandling.
 5. Kommunstyrelsen uppmanas att ta fram tillämpningsanvisningar till upp­handlings- respektive konkurrenspolicyn.
 6. Policy för upphandling, konkurrens och valfrihet (Utl. 2001:78) upphävs.
 7. Kommunfullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder, samt uppmaning till bolagsstyrelser, att i alla upphandlingar tillämpa då föreslagen anti-diskrimineringsklausul (Utl. 2005:7) upphävs.
 8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en ny antidiskrimineringsklausul i enlighet med vad som anförs i ärendet.

Ordningsfråga

Ordet innehades av borgarrådet Mogert i en ordningsfråga om behandlingen av ärendet om överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolags­form.

§27 Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag (utl. 2007:33)

Dnr 023-429/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:33 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktie­bolag.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Reviderad standardbolagsordning för stadens helägda privata aktiebolag godkänns, bilaga till utlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§28 Ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 500 lägenheter i Johannelund vid Lövstavägen inom Vinsta

Genomförandebeslut (utl. 2007:34)

Dnr 316-1792/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:34 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut av ny infrastruktur vid bebyggelse av ca 500 lägenheter i Jo­hannelund vid Lövstavägen inom Vinsta.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§29 Namn för gator inom stadsdelen Hässelby Villastad – Sågstugevägen, Skogsbergskroken, Sigfridsdalsvägen, Kyrkhamnsvägen (utl. 2007:35)

Dnr 312-1308/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:35 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelen Hässelby Villastad – Sågstugevägen, Skogsbergskroken, Sigfridsdalsvägen, Kyrkhamnsvägen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Sågstugevägen, Skogsbergskroken och Sigfridsdalsvägen fastställs som nya namn på gator inom Hässelby Villastad enligt bifogad karta till utlå­tandet.
 2. Kyrkhamnsvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

§30 Namn för park inom stadsdelarna Flysta och Solhem – Gribbyparken (utl. 2007:36)

Dnr 312-1309/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:36 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park inom stadsdelarna Flysta och Solhem – Gribbyparken.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Gribbyparken fastställs som nytt namn för park inom stadsdelarna Flysta och Solhem enligt bifogad karta till utlåtandet.

§31 Namn för gata inom stadsdelen Vasastaden – Medevigatan (utl. 2007:37)

Dnr 312-1312/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:37 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata inom stadsdelen Vasastaden – Medevigatan.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Medevigatan fastställs som nytt namn på gata inom stadsdelen Vasastaden enligt bifogad karta till utlåtandet.

§32 Namn för gator inom stadsdelarna Kista, Husby och Akalla – Kista Gårds-väg, Tammerforsgatan, Lagtingsgatan, Skagafjordsgatan, Esbotunneln samt Esbobron (utl. 2007:38)

Dnr 312-3007/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:38 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelarna Kista, Husby och Akalla – Kista Gårdsväg, Tammerforsgatan, Lagtingsgatan, Skagafjordsgatan, Esbotunneln samt Esbobron.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kista Gårdsväg, Tammerforsgatan, Lagtingsgatan, Skagafjordsgatan, Esbo-tunneln samt Esbobron fastställs som namn för gator inom stadsdelarna Kista, Husby och Akalla enligt bifogad karta till utlåtandet.

§33 Namn för underjordiska trafikplatser inom stadsdelarna Årsta, Johannes­hov, Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen – Årstamotet, Gull­marsmotet, Globenmotet och Hammarbymotet (utl. 2007:39)

Dnr 312-3728/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:39 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för underjordiska trafikplatser inom stadsdelarna Årsta, Johan­neshov, Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen – Årstamotet, Gull­marsmotet, Globenmotet och Hammarbymotet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Årstamotet, Gullmarsmotet, Globenmotet samt Hammarbymotet fastställs som namn för underjordiska trafikplatser enligt bifogad karta till utlåtandet.

§34 Namn för gata (väg) inom stadsdelen Orhem – Orhems Skogsväg (utl. 2007:40)

Dnr 312-4139/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:40 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gata (väg) inom stadsdelen Orhem – Orhems Skogsväg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Orhems Skogsväg fastställs som namn för gata enligt bifogad karta till utlå­tandet.

§35 Policy mot klotter (utl. 2007:41)

Dnr 329-3490/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:41 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om policy mot klotter.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga ärendet.

§36 Norra Länken, Ny trafikplats vid Hjorthagen

Genomförandebeslut (utl. 2007:42)

Dnr 314-4933/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:42 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut om Norra Länken, Ny trafikplats vid Hjorthagen.

Ordet innehades av Åsa Romson och borgarrådet Axén Olin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

1. Genomförande av ny trafikplats vid Hjorthagen, inom en investeringsram om 430 mnkr, godkänns under förutsättning av fastställd detaljplan.

1. Genomförande av en extra påfart väster ut från angränsande hamnområde till Norra Länken/Lidingövägen, inom en investeringsram om 95 mnkr, godkänns.

2. Tilläggsavtal nr 2 till genomförandeavtal för Norra Länken mellan Stock­holms stad och Vägverket, om ny trafikplats vid Hjorthagen, godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

3. Investeringsutgifter för år 2007 får rymmas inom trafik- och renhåll­ningsnämndens investeringsplan för 2007.

4. Investeringsutgifter för efterföljande år får beaktas vid upprättande av kommande investeringsplaner.

5. Drift-, underhålls- och kapitalkostnader för trafik- och renhållningsnämn­den får beaktas i budgetarbetet för kommande år.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§37 Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007 (utl. 2007:43)

Dnr 307-13/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:43 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring fr.o.m. 1 april 2007.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Taxor för brandskyddskontroll och för sotning/rengöring att gälla från och med den 1 april 2007 godkänns, bilaga 1 och 2 till utlåtandet.

 2. Taxorna uppräknas med av Sveriges Kommuner och Landstings och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund fastställt sotningsindex årli­gen från och med den 1 april 2008.

§38 Överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolagsform (utl. 2007:44)

Dnr 023-443/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:44 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om överföring av vissa verksamheter i Stockholm Vatten AB i bolags­form.

Ordet innehades av borgarråden Hamilton och Mogert samt Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) och Rebwar Hassan (mp) att ärendet skulle bordläggas.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp borgarrådet Mogerts (s) och Rebwar Hassans (mp) gemen­samma bordläggningsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande fann ordföranden att kravet för minoritetsbordläggning var upp­fyllt. Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att bordlägga ärendet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bordlägga ärendet.

§39 Temporär justering av Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor

Brandförsvarets del (utl. 2007:45)

Dnr 307-1019/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:45 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om temporär justering av Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Eva Louise Erlandsson-Slorach, bor­garrådet Ruwaida och Peter Lundén-Welden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva Louise Erlandsson-Slorach (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

 1. Temporär justering av Handlingsprogram för skydd mot olyckor, brand­försvarets del (bilaga 2 till utlåtandet), antas.

 2. Det justerade programmet ska gälla från och med den 1 april 2007 i av­vaktan på fastställande av nytt handlingsprogram.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§40 Motioner

Under tiden 6 – 26 mars 2007 väcktes och inlämnades följande motioner:

 1. (2007:8) av Åsa Romson (mp) om Stockholms inflytande över kollektiv­trafikens utveckling
  Dnr 314-937/2007;

 2. (2007:9) av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) om skärp rikt­linjerna för alkoholrepresentation
  Dnr 007-953/2007;

 3. (2007:10) av Per Ankersjö (c) om framtagande av en strategi för att komma till rätta med Stockholms råttproblem
  Dnr 303-1133/2007;

 4. (2007:11) av Per Ankersjö (c) om användande av marknadskrafterna för en bättre miljö i stadens upphandling och valfrihetssystem
  Dnr 125-1163/2007;

 5. (2007:12) av Ann-Margarethe Livh och Margareta Johansson (båda v) om recept för en hållbar och jämställd äldreomsorg
  Dnr 327-1164/2007;

 6. (2007:13) av Teres Lindberg (s) om avgifter vid exponering av det offent­liga rummet
  Dnr 329-1171/2007;

 7. (2007:14) av Mirja Räihä Järvinen (s) om Stockholms offentliga kranar
  Dnr 315-1172/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.25.