Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2007-09-03

Sammanträde 2007-09-03

Datum
Klockan
14:00
Plats
Kommunfullmäktige

Kl. 14.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid fortsättes därefter behandlingen av frågor och interpellationer.


Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Kristina Axén Olin
Rotel II: Stadsbyggnads- och trafikroteln; borgarrådet Mikael Söderlund
Rotel III: Miljö- och fastighetsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Bostads- och integrationsroteln; borgarrådet Kristina Alvendal
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2007:15 av Malte Sigemalm (s) om barns möjlighet att utöva fysisk aktivitet. RVIII

3 Nr 2007:18 av Eivor Karlsson (mp) om resursskola för elever i behov av särskilt stöd. RIV

4 Nr 2007:19 av Eivor Karlsson (mp) om införande av en stadsövergripande policy mot mobbning i skolan. RIV

5 Nr 2007:20 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RII

6 Nr 2007:21 av Inger Stark (v) om grundskolan och skolpengen som kommer att införas från 1 juli. RIV

7 Nr 2007:22 av Karin Rågsjö (v) om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde. RVII

8 Nr 2007:23 av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet. RV

9 Nr 2007:24 av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad. RV

10 Nr 2007:25 av Susanna Brolin (v) om flyktingbarnens skolgång. RIV

11 Nr 2007:26 av Ann-Margarethe Livh (v) om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. RVII

12 Nr 2007:28 av Mirja Räihä Järvinen (s) om anställda över 60 år i Stockholms stad. RI

13 Nr 2007:29 av Jari Visshed (s) om upphandlingspolicyn. RI

14 Nr 2007:30 av Elisabeth Brandt Ygeman (s) om jobbgaranti. RVII

15 Nr 2007:31 av Mehdi Oguzsoy (v) om svart handel med allmännyttans hyreslägenheter. RV

16 Nr 2007:32 av Teres Lindberg (s) om upprustning av ytterstaden. RV

17 Nr 2007:33 av Mirja Räihä Järvinen (s) om investeringar i cykelbanor. RII

18 Nr 2007:34 av Åsa Romson (mp) om stadens inställning till småföretagens miljöarbete. RI

19 Nr 2007:35 av Ann-Margarethe Livh (v) om kvaliteten på tolktjänster. RV

20 Nr 2007:36 av Jan Valeskog (s) om de verkliga effekterna av halveringen av miljöförvaltningen. RIII

21 Nr 2007:37 av Jan Valeskog (s) om stadens agerande med anledning av Vägverkets och Banverkets reviderade planer för infrastrukturinvesteringar 2004-2015. RI

22 Nr 2007:38 av Roger Mogert (s) om vallöfte om jobb i offentlig sektor. RI

23 Nr 2007:39 av Inger Stark (v) om nedläggningen av Västbodaskolan. RIV

24 Nr 2007:40 av Teres Lindberg (s) om Simba. RVII

25 Nr 2007:41 av Mirja Räihä Järvinen (s) om nedläggningen av skolor i Rinkeby-Kista. RIV

26 Nr 2007:42 av Åsa Romson (mp) om utökningen av parkeringsplatser genom garageutbyggnader på Södermalm. RII

NYA INTERPELLATIONER

27 Nr 2007:43 av Torhild Lamo (v) om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm. RII

28 Nr 2007:44 av Torhild Lamo (v) om minskad klimatpåverkan i Stockholm. RIII

29 Nr 2007:45 av Roger Mogert (s) om annonsering av lediga jobb. RI

30 Nr 2007:46 av Maria Hannäs (v) om Årstaskogen. RII

31 Nr 2007:47 av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid. RVIII

32 Nr 2007:48 av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

38 Bordlagda valärenden.

Mem. 2005:19, i vad avser val av en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Festival.
Mem. 2007:8, 11 och 14, i vad avser val av 11 nämndemän i Solna tingsrätt, 22 nämndemän i Stockholms tingsrätt och 28 nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2007:14, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2007:15, i vad avser val av en ledamot, tillika ordförande, i valnämnden.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

39 Mem. 2007:16. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel II

40 Utl. 2007:94. Namn på gator inom stadsdelen Ladugårdsgärdet – Cataniavägen och Södra Hamnvägen.

41 Utl. 2007:95. Ändring i reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat.

Rotel V

42 Utl. 2007:96. Inriktning för Järvalyftet.

Rotel I

43 Utl. 2007:97. Genomförande av centralupphandling av programvarulicenser och licensadministration.

44 Utl. 2007:98. Ändrade årsarvoden för stadens revisorer.

45 Utl. 2007:99. Arvodering av förtroendevald (kd).

BORDLAGD MOTION

46 Utl. 2007:92. Skärpta riktlinjer för alkoholrepresentation. Motion av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) (2007:9). RI

Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (343 kb)
Mötesinformation

Protokoll fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 3 september 2007 kl. 14.00

Justerat den 10 september 2007

Anslaget den 11 september 2007

Bo Bladholm

Kersti Py Börjeson

Hadar Cars

 

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 1.

§4 Interpellation om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde (nr 2007:22)

Dnr 016-902/2007

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om borgarrådsstyre ger rättsosäkerhet för den enskilde.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

§5 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 23 och 24 för år 2007.

§6 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation 2007:25.

§7 Interpellation om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010 (nr 2007:26)

Dnr 326-907/2007

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om Stockholm – världens mest tillgängliga huvudstad år 2010.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Kristersson samt Peter Lundén-Welden och Karin Rågsjö.


§8 Interpellation om anställda över 60 år i Stockholms stad (nr 2007:28)

Dnr 219-920/2007

Mirja Räihä Järvinen (s) hade lämnat in en interpellation om anställda över 60 år i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Axén Olin, Ann Mari Engel och Inger Stark.

§11 Interpellation

Anmäldes ingiven interpellation:

(2007:45) av Roger Mogert (s) om annonsering av lediga jobb
Dnr 201-2447/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Axén Olin.


§12 Interpellation om stadens agerande med anledning av Vägverkets och Banverkets reviderade planer för infrastrukturinvesteringar 2004-2015 (nr 2007:37)

Dnr 314-1462/2007

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens agerande med anledning av Vägverkets och Banverkets reviderade planer för infrastruktur-investeringar 2004-2015.

Kommunfullmäktige hade den 7 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Axén Olin och Leif Rönngren.

§13 Interpellation om hyresgäster i Centrumkompaniet (nr 2007:23)

Dnr 316-904/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Ann Mari Engel (v) om hyresgäster i Centrumkompaniet.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 7.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Alvendal.

§14 Interpellation om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad (nr 2007:24)

Dnr 333-905/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Margareta Johansson (v) om flyktingars bostadssituation i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige hade den 26 mars 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Margareta Johansson, borgarrådet Alvendal, Mehdi Oguzsoy och Teres Lindberg.

§15 Interpellation om svart handel med allmännyttans hyreslägenheter (nr 2007:31)

Dnr 316-1149/2007

Mehdi Oguzsoy (v) hade lämnat in en interpellation om svart handel med allmännyttans hyreslägenheter.

Kommunfullmäktige hade den 16 april 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 9.

I debatten yttrade sig Mehdi Oguzsoy, borgarrådet Alvendal samt Ann Mari Engel.

§16 Interpellation om upprustning av ytterstaden (nr 2007:32)

Dnr 316-1173/2007

Teres Lindberg (s) hade lämnat in en interpellation om upprustning av ytterstaden.

Kommunfullmäktige hade den 16 april 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 10.

I debatten yttrade sig Teres Lindberg, borgarrådet Alvendal, Mehdi Oguzsoy, Abit Dundar, Margareta Johansson och borgarrådet Livh.

§17 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41 och 42 för år 2007.

§18 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 47 på före­dragningslistan före punkt nr 33.


§19 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2007:43) av Torhild Lamo (v) om brister i samhällsekonomiska analysen av Förbifart Stockholm
  Dnr 314-2186/2007;

 2. (2007:44) av Torhild Lamo (v) om minskad klimatpåverkan i Stockholm
  Dnr 303-2189/2007;

 3. (2007:46) av Maria Hannäs (v) om Årstaskogen
  Dnr 304-2451/2007;

 4. (2007:47) av Jan Valeskog (s) om Vanadisbadets framtid
  Dnr 328-2452/2007;

 5. (2007:48) av Jan Valeskog (s) om stadsbyggnadsborgarrådet tänker initiera en planansökan för Banvaktarbostaden i Fatbursparken
  Dnr 302-2453/2007;

 6. (2007:49) av Karin Rågsjö (v) om den orättvisa resursfördelningen för kost­naderna för ekonomiskt bistånd
  Dnr 325-3167/2007.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§20 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Convictus

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om Convictus.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Kristensson.

Fråga nr 2. Buteljerat vatten i staden

Rebwar Hassan (mp) ställde en fråga om buteljerat vatten i staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Rebwar Hassan och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Arrangerande av bilrally i Stockholm

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om arrangerande av bilrally i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 4. Egenregibud vid upphandling

Leif Rönngren (s) ställde en fråga om egenregibud vid upphandling.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Leif Rönngren och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 5. Nazisternas grova misshandel av ungvänster-ungdomar i Farsta

Susanna Brolin (v) ställde en fråga om nazisternas grova misshandel av ung-vänster-ungdomar i Farsta.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Susanna Brolin och borgarrådet Axén Olin.

Fråga nr 6. Datorisering eller GPS-övervakning med sändare av hemtjänstper­sonal

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om datorisering eller GPS-övervakning med sändare av hemtjänstpersonal.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Fråga nr 7. Hotade vårdcentraler i Stockholm

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om hotade vårdcentraler i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Axén Olin.

Fråga nr 8. Familjerådgivningen

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om familjerådgivningen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 9. Resursfördelningssystem gällande stadsmiljöfrågor

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om resursfördelningssystem gällande stadsmil­jöfrågor.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning medgiva att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Söderlund.

§21 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 7 juni 2007

Beslut (7 juni) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (19 oktober 2006) i fråga om detaljplan för delar av kv. Plutonen och Kom­paniet m.m. (Norra Ambassadområdet) i stadsdelen Östermalm i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 20 juni 2007

Beslut (20 juni) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (16 april) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Nätet 2 m.m. i stadsdelen Södermalm, Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-881/2007


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 26 juni 2007

Beslut (26 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 och 8 december 2006) Verksamhetsplan och budget 2007, Justering av budget 2007 och anmälan om redovisade omslutningsförändringar i nämndernas verksam-hetsplaner för 2007.

Länsrätten avslår överklagandena.

Dnr 112-342/2007

Regeringsbeslut

av den 20 juni 2007

Beslut (20 juni) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (8 juni 2006) i fråga om detaljplan för kvarteret Teodoliten m.m. i stads­delen Fagersjö i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 28 juni 2007

Beslut (28 juni) angående ändring i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun § 18, kommunfullmäktiges beslut (28 maj). Länsstyrelsen upphäver kommunfullmäktiges beslut.

Dnr 667-4934/2006

Regeringsbeslut

av den 20 juni 2007

Beslut (20 juni) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (7 september 2006) i fråga om detaljplan för område vid kv. Glasteglet inom stadsdelen Bandhagen i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandena.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 6 juli 2007

Beslut (6 juli) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (20 juni) Försäljning av aktierna i CentrumKompaniet i Stockholm AB.

Länsrätten, som senare kommer att pröva målet slutligt, avslår yrkandet om in­hibition.

Dnr 319-1811/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 6 juli 2007

Beslut (6 juli) avseende kommunfullmäktiges beslut (11 juni) att ändra i lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

Länsstyrelsen finner att de anmälda ändringarna inte strider mot ordningslagen.

Dnr 021-1331/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 16 juli 2007

Beslut (16 juli) med anledning av överklagat beslut i Länsrätten (8 februari 2005), kommunfullmäktige (7 juni 2004) om nya tomträttsavgälder för flerbo­stadshus och småhus.

Kammarrätten avslår överklagandet.

Dnr 309-2962/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 24 juli 2007

Beslut (24 juli) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni) i fråga om detaljplan för Klara hotell och konferens, kv. Bangårdsposten m.m. i stadsdelen Norrmalm, Stockholms kommun.

Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 311-2010/2007

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 31 juli 2007

Beslut (31 juli) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 27 mars) avseende Nya principer för beräkning av anslag till partierna i kom­munfullmäktige.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 019-4964/2005

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 14 augusti 2007

Beslut (14 augusti) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (16 juli 2007) avseende byggnadslov beträffande fastigheten Bällsta 1:13.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 16 augusti 2007

Beslut (16 augusti) med anledning av klagomål mot överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-3098/2007


Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 17 augusti 2007

Beslut (17 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (11 juni) avseende Stockholms stads årsredovisning 2006 samt beviljande av ansvarsfrihet för 2006 års verksamhet.

Länsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

Dnr 123-1495/2007

Dnr 123-413/2007

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 17 augusti 2007

Beslut (17 augusti) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (5 mars) avseende Utbyggnad av hamn Stockholm-Nynäshamn, Norvikudden.

Länsrätten kan inte ta överklagandet till prövning, namnteckning på överkla­gandet går ej att tyda.

Dnr 023-444/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 21 augusti 2007

Beslut (21 augusti) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj) avseende detaljplan för område på Blasieholmen inom stads­delen Norrmalm, Stockholms kommun.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 311-1119/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 21 augusti 2007

Beslut (21 augusti) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (4 oktober 1999) avseende översiktsplan 99 för Stockholm.

Länsrätten avvisar yrkandet om återställande av försutten tid.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 311-815/1998

§22 Avskrivna motioner

Jan Björklund, Lotta Edholm, Ann-Katrin Åslund, Ulf Fridebäck, Abit Dundar och Malin Strid (alla fp) hade återkallat motion nr 2003:23 om vårt gemen­samma ansvar för psykiskt funktionshindrade, Dnr 326-3099/2003;

Sten Nordin (m) hade återkallat motion nr 2004:45 om Stockholms stads delta­gande i arbetet med Österleden, Dnr 314-3584/2004;

Sten Nordin (m) hade återkallat motion nr 2004:50 om byggandet av Förbifart Stockholm, Dnr 314-3761/2004;

Sten Nordin (m) hade återkallat motion nr 2004:70 om parkeringsoffensiv för Stockholm, Dnr 314-4566/2004;

Ann-Katrin Åslund, Abit Dundar och Malin Strid (alla fp) hade återkallat motion nr 2005:7 om införande av tidsgaranti för snabba ingripanden mot ungdomsbrott, dnr 325-487/2005;

Anna Starbrink, Helen Jäderlund Eckardt och Ann-Katrin Åslund (alla fp) hade återkallat motion nr 2005:43 om förbättrat stöd till dementa, dnr 327-2142/2005;

Anders Hellström (m) hade återkallat motion nr 2005:48 om nedgrävning av Stockholms återvinningsstationer, dnr 303-2500/2005.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionerna från vidare handläggning.

§23 Upprop

Kl. 18.06 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt -------- Bilaga 1.

§24 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 10 september 2007 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§25 Fyllnadsval (mem. 19 för år 2005, mem. 8, 11, 14 och 15 för år 2007)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 19 för år 2005 samt mem. 8, 11, 14 och 15 för år 2007 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga ------------------------------------------------------------ Bilaga 11.

I enlighet med valberedningens framlagda förslag utsåg kommunfullmäktige härefter utan omröstning ----------------------------------------------------- Bilaga 11.


§26 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2007:16; skrivelse 11)

Kommunstyrelsens memorial nr 2007:16 om avsägelser och fyllnadsval be­handlades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

 1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Nina Ekelund (kd) – ersät­tare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny samman­räkning med anledning av den uppkomna vakansen

 2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Anna K.B. Lövheim (m) – ledamot i socialtjänstnämnden, Nina Ekelund (kd) – ledamot i utbildnings­nämnden, David Wästberg (fp) – ersättare i stadsbyggnadsnämnden, Magnus Welroos (v) – ledamot i stadsdelsnämnden Farsta, Curt Dahlgren (m) – le­damot i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby, Anna Larsen (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, Jenny Norberg (v) – ersättare i stadsdelsnämn­den Enskede-Årsta-Vantör, Sinem Tekes (s) – ersättare i stadsdelsnämnden Rinkeby-Kista, Nina Ekelund (kd) – ersättare i Kommunförbundet Stock­holms län (KSL) – och förrätta i memorialet föreslagna val

 3. om till ledamot utses förutvarande ersättare/suppleant utse ersättare/suppleant i den till ledamot utseddes ställe.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ledamot i socialtjänstnämnden, en ledamot i stads­delsnämnden Farsta, en ersättare i stadsdelsnämnden Bromma, en ersättare i stadsdelsnämnden Enskede-Årsta-Vantör, en ersättare i stadsdelsnämnden Rin­keby-Kista, en ersättare i Kommunförbundet Stockholms län (KSL), tre nämn­demän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Erik Slottner (kd);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2007:

till ersättare: Anders Johnson (fp);

i stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby för tiden till och med år 2007:

till ledamot: Elias Granqvist (m).

§27 Namn på gator inom stadsdelen Ladugårdsgärdet – Cataniavägen och Södra Hamnvägen (utl. 2007:94)

Dnr 312-1310/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:94 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn på gator inom stadsdelen Ladugårdsgärdet – Cataniavägen och Södra Hamnvägen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Cataniavägen och Södra Hamnvägen fastställs som namn på gator i enlighet med karta (bilaga till utlåtandet).

§28 Ändring i reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat (utl. 2007:95)

Dnr 304-2443/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändring i reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat.

Ordet innehades av Stellan Hamrin, borgarråden Söderlund och Ruwaida, Rolf Könberg, Cecilia Obermüller, borgarrådet Sjöstedt, Åsa Romson, Teres Lindberg, Björn Ljung, Anders Broberg, Eie Herlitz samt borgarråden Livh och Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) och Stellan Hamrin (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Åsa Romsons (mp) och Stellan Hamrins (v) gemensamma förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositionen på bifall till kommun­styrelsens förslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Åsa Romsons (mp) och Stellan Hamrins (v) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 77 ja och 20 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 12.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Beslutet om Hansta naturreservat ändras i enlighet med utlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§29 Inriktning för Järvalyftet (utl. 2007:96)

Dnr 314-1325/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:96 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inriktning för Järvalyftet.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mirja Räihä Järvinen, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Ruwaida, Abdo Goriya, Ann Mari Engel, borgarråden Livh och Samuelsson, Paul Lappalainen, Gulan Avci, Teres Lindberg, Fatima Nur, borgarrådet Alvendal, Leif Rönngren och Rebwar Hassan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande bl.a. återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Mirja Räihä Järvinens (s) och borgarrådet Ruwaidas (mp) respektive förslag samt Ann Mari Engels (v) förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Inriktningen för programmet avseende Järvafältet, det så kallade Järvalyf­tet godkänns.

 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att verkställa programmet för Järvalyftet.

 3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en politisk styrgrupp samt en operativ tjänstemannastyrgrupp för programmet.

 4. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserve­rade medel för ytterstadssatsning/Järvalyftet med 200,0 mnkr. Medlen disponeras av Kommunfullmäktige m.m.; stadsledningskontoret.

§30 Genomförande av centralupphandling av programvarulicenser och licens­administration (utl. 2007:97)

Dnr 032-350/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:97 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om genomförande av centralupphandling av programvarulicenser och licensadministration.

Ordet innehades av Paul Lappalainen, Inger Stark och borgarrådet Jämtin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Inger Stark (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Jämtin (s), Paul Lappalainen (mp) och Inger Stark (v) bifall till tilläggsyrkande enligt ----------------------------------------------------- Bilaga 13.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Inger Starks (v) yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden be­slöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Härefter tog ordföranden upp borgarrådet Jämtins (s), Paul Lappalainens (mp) och Inger Starks (v) gemensamma tilläggsyrkande. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordföranden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå borgarrådet Jämtins (s), Paul Lappalainens (mp) och Inger Starks (v) gemensamma tilläggsyrkande röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Jämtins (s), Paul Lappalainens (mp) och Inger Starks (v) gemensamma tilläggsyrkande.

Omröstningen utföll med 51 ja och 43 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar röstades ja av ------------------------------------------------------------------ Bilaga 14.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå tilläggsyrkandet.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Upphandling av programvarulicenser samt licensadministration skall genomföras som centralupphandling i enlighet med utlåtandet.

 2. Servicenämnden ges i uppdrag att genomföra upphandlingen, fatta beslut om leverantör samt att efter avslutad upphandling teckna avtal med denna.

 3. Servicenämnden ges i uppdrag att löpande förvalta avtalet.

 4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att förbereda upphandlingen genom att ta fram och överlämna specificerat uppdrag till servicenämnden.

 5. Den programvara som används för inventering i den upphandlade licens­administrationen skall installeras på samtliga datorer tillhörande stadens nämnder.

 6. Kostnaden för den programvara som används för licensinventering samt kostnaderna för licensadministrationen skall fördelas per ansluten dator.

§31 Ändrade årsarvoden för stadens revisorer (utl. 2007:98)

Dnr 019-1202/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om ändrade årsarvoden för stadens revisorer.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kommunfullmäktige fastställer årsarvoden för förtroendeuppdrag som kom­munal revisor i revisorsgrupper fr.o.m. år 2007 i enlighet med förslaget i ärendet.

§32 Arvodering av förtroendevald (utl. 2007:99)

Dnr 019-3067/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2007:99 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Henrik G Ehrenberg (kd) med 60 procent enligt utlå­tandet fr.o.m. 1 september 2007 t.o.m. 31 oktober 2010.

§33 Motion om skärpta riktlinjer för alkoholrepresentation (utl. 2007:92)

Dnr 007-953/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2007:92 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) i vil­ken de föreslår att en ny policy för stadens alkoholrepresentation tas fram.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Ruwaida.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - följande.

Motion (2007:9) av Yvonne Ruwaida och Stefan Nilsson (båda mp) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.


§34 Interpellation om Årstaskogen som naturreservat (nr 2007:20)

Dnr 304-705/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat.

Kommunfullmäktige hade den 5 mars 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Söderlund hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 15.

I debatten yttrade sig Åsa Romson och borgarrådet Söderlund.

§35 Interpellation om stadens inställning till småföretagens miljöarbete (nr 2007:34)

Dnr 305-1309/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Åsa Romson (mp) om stadens inställning till småföretagens miljöarbete.

Kommunfullmäktige hade den 16 april 2007 beslutat medgiva att interpella-tionen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 16.

I debatten yttrade sig Åsa Romson, Eva Louise Erlandsson-Slorach samt borgarråden Axén Olin och Hamilton.

§36 Interpellation om kvaliteten på tolktjänster (nr 2007:35)

Dnr 339-1409/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Ann-Margarethe Livh (v) om kvaliteten på tolktjänster.

Kommunfullmäktige hade den 7 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Axén Olin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------ Bilaga 17.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Axén Olin.


§37 Interpellation om de verkliga effekterna av halveringen av miljöförvaltningen (nr 2007:36)

Dnr 303-1460/2007

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Jan Valeskog (s) om de verkliga effekterna av halveringen av miljöförvaltningen.

Kommunfullmäktige hade den 7 maj 2007 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 18.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton och Eva Louise Erlandsson-Slorach.

§38 Motioner

Under tiden 21 juni – 3 september 2007 väcktes och inlämnades följande motio­ner:

 1. (2007:29) av Erik Wassén (fp) om sprututbyte mot HIV-spridningen bland intravenösa missbrukare i Stockholm
  Dnr 325-2842/2007;

 2. (2007:30) av Leif Rönngren (s) om rätten för alla Stockholmare över 75 år att få tillgång till 2 timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbe­dömning
  Dnr 327-3313/2007;

 3. (2007:31) av Ann Mari Engel (v) om inrättande av ett Stockholms Barn­råd/Råd till skydd för Stockholms barn
  Dnr 325-3314/2007;

 4. (2007:32) av Torhild Lamo (v) om att dricka vanligt vatten
  Dnr 315-3315/2007.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.50.