Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2011-02-07

Sammanträde 2011-02-07

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2010:26 av Leif Rönngren (S) om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet. RV

Dnr 327-624/2010 (framställd 29/3, bordlagd 29/11, 13/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2010:27 av Leif Rönngren (S) om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans. RV

Dnr 327-625/2010 (framställd 29/3, bordlagd 29/11, 13/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2010:35 av Elisabeth Brandt Ygeman (S) om stadens upphandling av tolkar. RVII

Dnr 125-1289/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2010:37 av Roger Mogert (S) om den ökade orättvisan i Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-1291/2010 (framställd 21/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2010:39 av Ann Mari Engel (V) om uppföljning av klotterpolicy och förbud mot graffiti. RII

Dnr 329-1293/2010 (framställd 21/6, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2010:40 av Ann-Margarethe Livh (V) om möjligheter för äldre med låga inkomster att bo i trygghetsboende. RV

Dnr 327-2502/2010 (framställd 8/11, bordlagd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2010:41 av Jan Valeskog (S) om varför moderaterna förbjuder 20-30% av hushållen i Norra Djurgårdsstaden att äga en miljöbil. RII

Dnr 314-2532/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2010:42 av Jan Valeskog (S) om mörkade resandesiffror för spårvägen på Kungsholmen. RII

Dnr 314-2533/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2010:43 av Mirja Räihä Järvinen (S) om medel från länsstyrelsen för arbetet med förvaltningsområdet för det finska språket. RI

Dnr 337-2536/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2010:44 av Karin Rågsjö (V) om sprutbyte - en fråga om allas rätt till hälsa. RVII

Dnr 325-2537/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2010:45 av Tomas Rudin (S) om upprustningen av Bellevueparken. RI

Dnr 328-2636/2010 (framställd 29/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2010:46 av Mirja Räihä Järvinen (S) om stadens demensboenden. RV

14 Nr 2010:47 av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm. RIII

15 Nr 2010:48 av Roger Mogert (S) om de urholkade resurserna till förortsskolorna. RIV

16 Nr 2010:49 av Tomas Rudin (S) om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assistans. RVII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Bordlagda valärenden.

Utl. 2010:104, i vad avser val av tre ersättare i kommunstyrelsen.
Utl. 2010:106, i vad avser val av en ersättare i kommunfullmäktiges valberedning.
Mem. 2010:12, i vad avser val av en ledamot i Mälardalsrådets stämma och en ledamot i styrelsen för Stockholm Business Region AB.
Mem. 14, i vad avser val av två ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i idrottsnämnden, en ledamot i kyrkogårdsnämnden, tjugosex ersättare i stadsdelsnämnder, en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden, en ledamot och en ersättare i valnämnden och en ersättare i överförmyndarnämnden.
Mem. 15, i vad avser val av tre ledamöter och fem ersättare i Storstockholms brandförsvar.
Mem. 16, i vad avser val av en ledamot och en suppleant i styrelsen för Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Hotellhem i Stockholm, en ledamot och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en suppleant i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum och en suppleant i styrelsen för stiftelsen Tyrestaskogen.

Mem. 17, i vad avser val av fyra ledamöter i revisorsgrupp 1, en vice ordförande och en ledamot i revisorsgrupp 2, två ledamöter i revisorsgrupp 3, en ledamot och två ersättare i revisorskollegiet och fyra revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning.
Mem. 18, i vad avser val av en lekmannarevisorssuppleant hos styrelsen för stiftelsen Barnens Dag.
Mem. 19, i vad avser val av tjugoåtta nämndemän i Solna tingsrätt, nitton nämndemän i Stockholms tingsrätt och fyrtioåtta nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 20, i vad avser val av nio ombud och nio ersättare till förbundsmöten i Kommunförbundet Stockholms län, KSL.
Mem. 21, i vad avser nominering av fyra vigselförrättare för borgerlig vigsel.
Mem. 22, i vad avser val av två ledamöter i Rådet till skydd för Stockholms skönhet.
Mem. 23, i vad avser val av en god man enligt fastighetsbildningslagen.
Mem. 24, i vad avser val av en ersättare till Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbunds ideella förenings årsmöte.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

23 Nya valärenden.

Mem 2011:1. Avsägelser och fyllnadsval
Mem 2011:2. Nominering av ledamöter och lekmannarevisor jämte suppleant till Stockholmsregionens Europaförening samt nominering av lekmannarevisor och suppleant till Stockholmsregionens Europakontor AB.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel III

24 Utl. 2011:1. Detaljplan för område vid Strömkajen m.m., del av Norrmalm 3:42 och 3:43 Södra Blasieholmen, Norrmalm, Dp 2006-09471-54.

25 Utl. 2011:2. Detaljplan för del av kv. Svea Artilleri, Valhallavägen, Lidingövägen, Ladugårdsgärdet, Dp 2004-16802-54.

Rotel I

26 Utl. 2011:3. E-tjänster i Stockholms stad - utvärdering och förslag till fortsatt utveckling.

27 Utl. 2011:4. Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av Vasastaden 1:16, Norra Stationsområdet, med NCC Property Development AB.

28 Utl. 2011:5. Exploatering inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 med flera. Inriktningsbeslut. Förslag från exploateringsnämnden.

29 Utl. 2011:6. Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse år 2010.

30 Utl. 2011:7. Arvodering av vissa förtroendevalda.

31 Utl. 2011:8. Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.

32 Utl. 2011:9. Försäljning av AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads fjärrvärmeverksamheter och industriaffärer utanför Stockholmsområdet.

33 Utl. 2011:10. Arvodering av förtroendevald.

34 Utl. 2011:11. Inrättande av kommunstyrelsens stadsmiljöråd.

Rotel III+VIII

35 Utl. 2011:12. Ny idrottshall vid Stora Mossen. Inriktningsbeslut.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2010:138. Ekoism framför egoism - köp tillbaka Fortum? Motion (2009:39) av Karin Wanngård (S). RVI

37 Utl. 2010:139. Tillfälliga platser för ungdomsbostäder. Motion (2010:8) av Ann Mari Engel (V). RI

NYA MOTIONER, Rotel III

38 Utl. 2011:13. Uppmärksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forskningsprojekt om den olympiska rörelsen och stockholmsidrotten under etthundra år. Motion (2009:10) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP).

39 Utl. 2011:14. Namnbyte till Olympiastadion. Motion (2009:26) av Stefan Nilsson (MP).

Rotel V

40 Utl. 2011:15. En stängd dörr kan rädda livet. Motion (2009:32) av Maria Hannäs och Mehdi Oguzsoy (båda V).

41 Utl. 2011:16. Studentboende på färja. Motion (2009:35) av Ann Mari Engel (V).

42 Utl. 2011:17. Seriösare ombildningsprocesser. Motion (2009:45) av Leif Rönngren (S).

43 Utl. 2011:18. Ombyggnad av Swedbanks fastighet vid Brunkebergstorg till bostäder i hyresrätt. Motion (2010:10) av Teres Lindberg (S).

Rotel VI

44 Utl. 2011:19. Elförbrukningsmätare. Motion (2009:43) av Teres Lindberg (S).

Rotel VII

45 Utl. 2011:20. En ny modell för bostäder till hemlösa i Stockholm. Motion (2009:27) av Stefan Nilsson (MP).

46 Utl. 2011:21. Ökat fokus på tillgänglighetsarbetet. Motion (2009:33) av Stefan Nilsson m.fl. (MP).

Rotel I

47 Utl. 2011:22. Plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd. Motion (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (V).

48 Utl. 2011:23. Återköp av Rinkeby Torg och planering för återköp av andra strategiska förortscentra. Motion (2009:42) av Ann-Margarethe Livh (V).

49 Utl. 2011:24. Inrättande av ett handelshus för nyföretagande i Stockholm. Motion (2009:50) av Tomas Rudin (S).

50 Utl. 2011:25. Skärpning av kraven på och uppföljningen av tillgänglighet i samband med exploatering av mark. Motion (2010:14) av Ann-Margarethe Livh (V).

51 Utl. 2011:26. Ändring av kommunallagen så att europeiska och utomeuropeiska invandrare behandlas lika angående den lokala rösträtten. Motion (2010:21) av Paul Lappalainen (MP).

Rotel II

52 Utl. 2011:27. Vuxna dövas, bl.a. döva invandrares, möjlighet till kommunal vuxenutbildning. Motion (2000:25) av Lars Rådh (S). Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 25 september 2006.

53 Utl. 2011:28. Stockholms stad som föredöme i Europa för att stärka romernas mänskliga rättigheter. Motion (2009:29) av Ann-Margarethe Livh (V).

54 Utl. 2011:29. Utbyggnad av tunnelbana i Stockholmsregionen. Motion (2009:31) av Jan Valeskog (S).

55 Utl. 2011:30. Ekoism framför egoism - källsortera nu! Motion (2009:37) av Karin Wanngård (S).

56 Utl. 2011:31. Ekoism framför egoism - införande av dubbdäcksförbud. Motion (2009:38) av Karin Wanngård (S).

57 Utl. 2011:32. Utvidgning av återvinningscentral i Östberga. Motion (2010:2) av Malte Sigemalm (S).

§2 Interpellation om bristerna i köhanteringssystemet för valfrihet i boendet (nr2010:26)

Dnr 327-624/2010

Leif Rönngren (S) hade lämnat in en interpellation om bristerna i köhanterings­systemet för valfrihet i boendet.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Leif Rönngren, borgarrådet Larsson samt Eivor Karlsson.

§3 Interpellation om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans (nr2010:27)

Dnr 327-625/2010

Leif Rönngren (S) hade lämnat in en interpellation om äldre make/makas/sambos möjlighet att bo tillsammans.

Kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Leif Rönngren, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, borgarrådet Larsson samt Jackie Nylander.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2010:35.

§5 Interpellation om den ökade orättvisan i Stockholms skolor (nr2010:37)

Dnr 322-1291/2010

Roger Mogert (S) hade lämnat in en interpellation om den ökade orättvisan i Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni 2010 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Edholm.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr39, 40, 41, 42, 43, 44 och 45 för år 2010.

§7 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:46) av Mirja Räihä Järvinen (S) om stadens demensboenden
Dnr 326-2809/2010;

2. (2010:47) av Roger Mogert (S) om förutsättningarna för damfotbollen i Stockholm
Dnr 328-2811/2010;

3. (2010:48) av Roger Mogert (S) om de urholkade resurserna till förorts­skolorna
Dnr 322-2813/2010;

4. (2010:49) av Tomas Rudin (S) om offentlig revision av utförare av tjänsten personlig assistans
Dnr 326-2815/2010.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§8 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Boultbee

Borgarrådet Jämtin (S) ställde en fråga om Boultbee.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Jämtin och Nordin.

Fråga nr 2. Ökade klyftorna

Borgarrådet Bolund (MP) ställde en fråga om de ökade klyftorna.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Bolund och Nordin.


Fråga nr 3. Kontrollen av friskolor

Måns Almqvist (V) ställde en fråga om kontrollen av friskolor.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Måns Almqvist och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 4. Kulturnedskärningar

Salar Rashid (S) ställde en fråga om kulturnedskärningar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Salar Rashid och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 5. De kreativa näringarna vid Telefonplan

Anders Wallner (MP) ställde en fråga om de kreativa näringarna vid Telefon­plan.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Anders Wallner och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 6. Boultbee

Ann-Margarethe Livh (V) ställde en fråga om Boultbee.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Tillgänglighet till kommunala lokaler

Kaj Nordquist (S) ställde en fråga om tillgänglighet till kommunala lokaler.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kaj Nordquist och borgarrådet Sjöstedt.

§9 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 11januari 2011 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ersättare efter Rosa Lundmark (V) hade utsetts Fredrik Samuelsson (V).

§10 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 2 december 2010

Beslut (2 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (11 mars) i fråga om detaljplan för kv Hedvig 1, 2 och 3 m.m. i stadsdelen Solhem i Stockholms kommun. Regeringen tar inte upp överklagandet av Hy­resgästföreningen i Vällingby till prövning.

Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Regeringsbeslut

av den 9 december 2010

Beslut (9 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (12 februari 2009) i fråga om upphävande av fastighetsplan för Vallen 27 inom stadsdelen Flysta i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 9 december 2010

Beslut (9 december) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (10 december 2009) i fråga om detaljplan för kv Plymen i stadsdelen Fru­ängen i Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 10 december 2010

Beslut (10 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sädesär­lan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Ekonomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandebeslut och

Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan samt begäran om ut­ökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 20 december 2010

Beslut (20 december) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (21 juni) avseende Revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden enligt SoL och LSS inom äldreomsorgen.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om muntlig förhandling.

Dnr 327-390/2010

Regeringsrättens beslut

av den 22 december 2010

Dom (22 december) med anledning av klandrat avgörande, Näringsdepartemen­tets beslut (11 mars) avseende överklagande av Banverkets beslut att fastställelse av järnvägsplan för Tvärbana Norr, delen Alvik - Bällsta bro, Stockholms kom­mun, Stockholms län,

Mål nr 3630-10.

Regeringsrätten förklarar att regeringens beslut ska stå fast.

Dnr 314-694/2010

Regeringsrättens beslut

av den 17 december 2010

Beslut (17 december) med anledning av klandrat avgörande, Miljödepartemen­tets beslut (15 oktober 2009) avseende förslag till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull - Roslagstull) Bellevueparken, Vasastan, Mål nr 320-10.

Regeringsrätten avvisar ansökningen om rättsprövning.

Dnr 311-576/2009


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 3 januari 2011

Beslut (3 januari) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 november 2010) avseende Nämndernas underlag till budget 2011 och inriktning 2012 - 2013.

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 111-939/2010

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 14 januari 2011

Beslut (14 januari) angående överklagande av Förvaltningsrättens beslut (7 de­cember 2010) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sä­desärlan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Eko­nomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandebeslut och Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan samt begäran om ut­ökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 19 januari 2011

Beslut (19 januari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad.

Länsstyrelsen riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad för bristande tillsyn av förvaltarskap.

Dnr 669-177/2011

Högsta förvaltningsdomstolens beslut

av den 20 januari 2011

Beslut (20 januari) angående överklagande av Kammarrättens beslut (20 sep­tember 2010) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lokaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sä­desärlan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Eko­nomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandebeslut och Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan samt begäran om ut­ökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010


Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 19 januari 2011

Beslut (24 januari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom.

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-177/2011

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 24 januari 2011

Beslut (24 januari) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad.

Länsstyrelsen riktar kritik mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad för brister vid handläggning och tillsyn över ställföreträdarskapet.

Dnr 669-177/2011

Regeringsbeslut

av den 20 januari 2011

Beslut (20 januari) med anledning av överklagande av länsstyrelsens beslut (1 november 2010) i fråga om detaljplan för del av kv Magneten m.m. i stadsdelen Ulvsunda industriområde i Stockholms kommun.

Regeringen tar inte upp överklagandena till prövning.

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 2 februari 2011

Beslut (2 februari) angående överklagande av Förvaltningsrättens beslut (10 de­cember 2010) avseende Överenskommelse om exploatering för bostäder, lo­kaler och idrottshall samt försäljning av mark inom fastigheten Sädesärlan 1 och Sä­desärlan 6, på Östermalm, med Ekonomiska föreningen Aursvik Ost och Eko­nomiska föreningen Aursvik Syd (Veidekke Bostad AB) - genomförandebeslut och Byggnation av en fullstor idrottshall vid Engelbrektsskolan samt begäran om ut­ökad investeringsbudget - Förslag till genomförandebeslut.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-973/2009

Dnr 328-491/2010

§11 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 14februari 2011 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§13 Fyllnadsval (mem. nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 för år 2010 samt utlåtande nr2010:104 och 2010:106; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 för år 2010 samt utlåtande nr2010:104 och 2010:106 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd , en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en ersättare i Östermalms stadsdelsnämnd, en ledamot i valnämnden (mem. 2010:14), en er­sättare i Storstockholms brandförsvar (mem. 2010:15), en suppleant i stiftelsen Stockholm Water Foundation (mem. 2010:16), tre ledamöter i revisorsgrupp 1, en ledamot i revisorsgrupp 2, två ledamöter i revisorsgrupp 3, en ledamot och två ersättare i revisorskollegiet, två revisorer för granskning av revisorskollegiets administrativa förvaltning (mem.2010:17), 19 nämndemän i Solna Tingsrätt, 16 nämndemän i Stockholms Tingsrätt, 42 nämndemän i Södertörns Tingsrätt (mem.2010:19).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning enligt--------------- Bilaga 5.

§14 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2011:1; skrivelse 2)

Kommunstyrelsens memorial nr2011:1 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Zaida Catalán (MP) och Fredrik Samuelsson (V)–ledamot och ersättare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning med anledning av de uppkomna vakanserna

2. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Sadia Mumin Omar (S) – ersättare i kyrkogårdsnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i kyrkogårdsnämnden, två nämndemän i Solna Tingsrätt, tre nämndemän i Stockholms Tingsrätt, en nämn­deman i Södertörns Tingsrätt.

§15 Nominering av ledamöter och lekmannarevisor jämte suppleant till Stock­holmsregionens Europaförening samt nominering av lekmannarevisor och suppleant till Stockholmsregionens Europakontor AB (mem.2011:2)

Kommunstyrelsens memorial nr 2011:2 behandlades. Memorialet gäller nomine­ring av ledamöter och lekmannarevisor jämte suppleant till Stockholmsregionens Europaförening samt nominering av lekmannarevisor och suppleant till Stock­holmsregionens Europakontor AB.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning att nominera

1. tre ledamöter, en lekmannarevisor jämte suppleant till styrelsen för Stock­holmsregionens Europaförening för tiden från ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie föreningsstämma 2015

2. en lekmannarevisor jämte suppleant till styrelsen för Stockholmsregionens Europakontor AB för tiden från ordinarie föreningsstämma 2011 till och med ordinarie föreningsstämma 2015

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga val av en ledamot och en lekmannarevisorssup­pleant i styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening, en lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant i styrelsen för Stockholmsregionens Europa­kontor AB.

Härefter nominerade kommunfullmäktige utan omröstning

i styrelsen för Stockholmsregionens Europaförening för tiden från ordinarie fö­reningsstämma 2011 till och med ordinarie föreningsstämma 2015:

till ledamöter: Sten Nordin (M), Ulla Hamilton (M);

till lekmannarevisor: Bengt Akalla (M).

§16 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att behandla punkterna nr 24 och 25 på föredragningslistan efter punkt nr 34.

§17 E-tjänster i Stockholms stad - utvärdering och förslag till fortsatt utveck­ling (utl.2011:3)

Dnr 037-516/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:3 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om utvärdering och förslag till fortsatt utveckling av e-tjänster i Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Per Olsson, Ann-Margarethe Livh och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Utvärdering av e-tjänstprogrammet och modell för fortsatt utveckling av e-tjänster i Stockholms stad för perioden 2011-2012 godkänns.

2. Kommunstyrelsen ges rätt att fortsatt disponera de reserverade medlen till verksamhetsutveckling med IT enligt nuvarande principer samt inkludera utveckling av interna e-tjänster. Finansiering sker genom disposition av de i eget kapital särskilt reserverade medlen om 650 miljoner kronor för IT-satsning.

§18 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av Vasastaden 1:16, Norra Stationsområdet, med NCC Property Development AB (utl.2011:4)

Dnr 302-2082/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:4 behandlades. Utlåtandet gäller en över­enskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av Vasastaden 1:16, Norra Stationsområdet, med NCC Property Development AB.

Ordet innehades av Emilia Hagberg och borgarrådet Larsson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom del av Va­sastaden 1:16, Norra Stationsområdet, med NCC Property Development AB godkänns.

§19 Exploatering inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 med flera

Inriktningsbeslut

Förslag från exploateringsnämnden (utl.2011:5)

Dnr 302-2083/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:5 behandlades. Utlåtandet gäller ett förslag från exploateringsnämnden om exploatering inom Årsta 1:1 och Enskede Gård 1:1 med flera.

Ordet innehades av Jonas Eklund, borgarrådet Larsson, Daniel Forslund, Ann-Margarethe Livh och Erik Slottner.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

§20 Fördelning av medel för B A Danelii stiftelse år 2010 (utl.2011:6)

Dnr 149-2687/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:6 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fördelning av medel för B A Danelii stiftelse.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Ur B A Danelii stiftelse fördelas för år 2010 sammanlagt 1 802 478 kronor, bilaga 1 till utlåtandet.

§21 Arvodering av vissa förtroendevalda (utl.2011:7)

Dnr 019-2773/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:7 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av vissa förtroendevalda.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Arvode ska utges till Ann-Margarethe Livh om 80 procent av helt arvode under perioden 2011-01-01 – 2014-12-31.

2. Arvode ska utges till Karin Rågsjö om 34 procent av helt arvode under perioden 2011-01-15 – 2014-12-31.

Det antecknades att Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§22 Avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet (utl.2011:8)

Dnr 302-2455/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:8 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om avtal mellan staden och Stockholms Hamn AB om markutnyttjande och drift och underhåll av hamnområdet.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Bolund, Helena Bonnier, Claudia Jiménez Guala, Helen Törnqvist och Malte Sigemalm.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (S) och Claudia Jiménez Guala (V) bifall till Socialde­mokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Markavtal (bilaga A till utlåtandet), jämte tilläggsavtal, mellan Stock­holms stad, genom exploateringsnämnden, och Stockholms Hamn AB godkänns. Avtalet innebär att Stockholms Hamn AB ska erlägga nyttjan­derättsavgift om 45 mnkr per år till staden. Beloppet räknas upp årligen med förändringen i konsumentprisindex.

2. Drift- och underhållsavtal (bilaga B till utlåtandet), jämte tilläggsavtal, mellan Stockholms stad, genom trafik- och renhållningsnämnden, och Stockholms Hamn AB (bilaga C till utlåtandet) godkänns. Avtalet innebär att staden ska erlägga avgift för drift och underhåll om 26 mnkr per år till Stockholms Hamn AB. Beloppet räknas upp årligen med förändringen i konsumentprisindex.

§23 Försäljning av AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads fjärrvärmeverksamheter och industriaffärer utanför Stockholmsområdet (utl.2011:9)

Dnr 315-2883/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:9 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Försäljning av AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stads fjärrvärmeverksamheter och industriaffärer utanför Stockholmsområdet.

Ordet innehades av borgarråden Nordin, Bolund, Hamilton och Jämtin, Ann-Margarethe Livh, Stellan Hamrin samt Jakop Dalunde.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Jämtin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Bolund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen

dels av Ann-Margarethe Livh (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kom­munstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes bor­garrådet Jämtins (S) och borgarrådet Bolunds (MP) respektive förslag. Vid pro­positioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Överlåtelsen enligt avtal (bilaga) av AB Fortum Värme samägt med Stock­holms stads dotterbolags samtliga aktier i Fortum Värme Alpha AB till Goldcup 6161 AB under namnändring till Sefyr Värme AB (Macquarie) till en köpeskilling av 1560mnkr godkänns.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§24 Arvodering av förtroendevald (utl.2011:10)

Dnr 019-154/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:10 behandlades. Utlåtandet gäller ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Helen Törnqvist om 15 procent av helt arvode under perioden 2011-01-17 – 2012-01-17.

Det antecknades att Helen Törnqvist (C) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§25 Inrättande av kommunstyrelsens stadsmiljöråd (utl.2011:11)

Dnr 012-2637/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:11 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inrättande av kommunstyrelsens stadsmiljöråd.

Ordet innehades av Emilia Hagberg, borgarrådet Ankersjö samt Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Hagberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Kommunstyrelsens stadsmiljöråd inrättas fr.o.m. den 1 mars 2011.

2. Stadsmiljörådet ges arbetsuppgifter i enlighet med utlåtandet.

3. Instruktionen för stadsmiljörådet fastställs i enlighet med bilaga till utlåtandet.

4. Till att ingå i stadsmiljörådet utser kommunfullmäktige sju ordinarie leda­möter, varav en ordförande och en vice ordförande, samt sju ersättare. Le­damöter och ersättare utses för tiden 2011-03-01 – 2014-12-31.

I enlighet med valberednings förslag beslutade kommunfullmäktige utan om­röstning att bordlägga val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens stadsmiljöråd.

§26 Detaljplan för område vid Strömkajen m.m., del av Norrmalm 3:42 och 3:43 Södra Blasieholmen, Norrmalm, Dp 2006-09471-54 (utl.2011:1)

Dnr 311- 2588/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:1 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för område vid Strömkajen m.m., del av Norrmalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för område vid Strömkajen m.m., del av Norrmalm 3:42 och 3:43 Södra Blasieholmen, Norrmalm, Dp 2006-09471-54, antas.

§27 Detaljplan för del av kv. Svea Artilleri, Valhallavägen, Lidingövägen, La­dugårdsgärdet, Dp 2004-16802-54 (utl.2011:2)

Dnr 311-2589/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:2 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om detaljplan för del av kv. Svea Artilleri i stadsdelen Ladugårdsgärdet i Stock­holm.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Elina Åberg och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Elina Åberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunsty­relsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för del av kv. Svea Artilleri, Valhallavägen, Lidingövägen, Ladu­gårdsgärdet, Dp 2004-16802-54, antas.

§28 Ny idrottshall vid Stora Mossen

Inriktningsbeslut (utl.2011:12)

Dnr 328-1706/2010

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:12 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om inriktningsbeslut för ny idrottshall vid Stora Mossen.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Stefan Nilsson, Jari Visshed, Mehdi Oguzsoy, Helen Törnqvist, Malte Sigemalm och Ewa Samuelsson.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Idrottsnämnden medges rätt att genomföra en funktionsupphandling av en ny idrottshall vid Stora Mossen i enlighet med vad som anförts i utlåtan­det.

2. I det fall upphandlingen innebär en investering för staden vid Stora Mos­sen medges fastighetsnämnden rätt att fatta genomförandebeslut upp till 125 miljoner kronor i 2010 års prisnivå. Finansiering får beaktas i sam­band med budget för 2012.

§29 Motion om ekoism framför egoism - köp tillbaka Fortum? (utl.2010:138)

Dnr 303-1997/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:138 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård (S) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att utreda frågan om Stockholms kommun ska starta ett energibolag i syfte att utveckla miljövänliga energialternativ.

Ordet innehades av Karin Wanngård, borgarrådet Ankersjö, Per Olsson, Mikael Magnusson, borgarrådet Bolund samt Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Per Olsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:39) av Karin Wanngård (S) om ”Ekoism framför egoism – köp tillbaka Fortum?” anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlå­tandet.

§31 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att tillfälligt bordlägga kom­munstyrelsens utlåtanden nr 13 och 14 för år 2011.

§32 Motion om en stängd dörr kan rädda livet (utl.2011:15)

Dnr 307-1825/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2011:15 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Maria Hannäs och Mehdi Oguzsoy (båda V) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att uppdra åt de kommunala bostadsbolagen att genomföra regelbundna brandövningar.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Eivor Karlsson, borgarrådet Larsson samt Leif Rönngren.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eivor Karlsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2009:32) av Maria Hannäs och Mehdi Oguzsoy (båda V) om ”En stängd dörr kan rädda livet” anses besvarad med vad som sagts i utlåtandet.

§33 Motion om att uppmärksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forskningsprojekt om den olympiska rörelsen och stockholmsidrotten under etthundra år (utl.2011:13)

Dnr 328-547/2009

Kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr2011:13 återupptogs för behandling. Utlåtandet gäller en motion av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) i vilken de föreslår att staden uppmärk­sammar 100-årsjubi­leet av olympiska spelen i Stockholm 1912 med ett forsk­ningsprojekt om den olympiska rörelsen.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Socialdemokraternas, Miljöpartiets och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:10) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) om ”Uppmärksamma 100-årsjubileet av de olympiska spelen i Stockholm med ett forskningsprojekt om den olympiska rörelsen och stockholmsidrotten un­der etthundra år” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§34 Motion om namnbyte till Olympiastadion (utl.2011:14)

Dnr 328-1367/2009

Kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr2011:14 återupptogs för behandling. Utlåtandet gäller en motion av Stefan Nilsson (MP) i vilken han föreslår att Stockholms stadion byter namn till an­tingen Stockholms Olympiastadion eller Olympiastadion, Stockholm.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:26) av Stefan Nilsson (MP) om ”Namnbyte till Olympiasta­dion” avslås.

§35 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2011:16.

§36 Motion om seriösare ombildningsprocesser (utl.2011:17)

Dnr 302-2383/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2011:17 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (S) i vilken han föreslår att en 3-5 års gräns ska inrättas som ska gälla innan den som väljer att köpa sin hyresrätt kan sälja den vidare med vinst och att ett system för detta snarast utreds och införs i staden.

Ordet innehades av Leif Rönngren och Mehdi Oguzsoy.


Ordet innehades av borgarrådet Larsson (M) i en ordningsfråga.

I den fortsatta debatten yttrade sig Björn Ljung, Ann-Margarethe Livh, borgar­rådet Larsson, Leif Rönngren, Jonas Eklund, Mehdi Oguzsoy, Helen Törnqvist, Karin Wanngård och Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Leif Rönngren (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Jonas Eklund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:45) av Leif Rönngren (S) om ”Seriösare ombildningsproces­ser” avslås.

§37 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 och 32 för år 2011.

§38 Motioner

Under tiden 14 december 2010 – 7 februari 2011 väcktes och inlämnades föl­jande motioner:

(2011:1) av Malte Sigemalm (S) om nytt operahus till Stockholms ytter­stadsområden
Dnr 328-298/2011;

(2011:2) av Jan Valeskog (S) om renovering av Vanadisbadet och byg­gandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm
Dnr 328-299/2011;

(2011:3) av Jan Valeskog (S) om krav till SL om en busslinje mellan Sveriges största kommunikationsterminal, Centralen och Sveriges största turistattraktioner på Djurgården
Dnr 314-300/2011;

(2011:4) av Carin Jämtin (S) om industriprogram för Stockholm
Dnr 301-302/2011;

(2011:5) av Roger Mogert (S) om avgiften till familjerådgivning
Dnr 325-303/2011;

(2011:6) av Tomas Rudin (S) om en ny stadsdels namnsättning
Dnr 312-304/2011;

(2011:7) av Tomas Rudin och Salar Rashid (båda S) om tillsättande av en kommunal kommission för jämlik hälsa
Dnr 334-306/2011;

(2011:8) av Ann-Margarethe Livh (V) om avskaffande av vårdnads­bidraget – fattigdomsfällan för kvinnor i förorter
Dnr 325-307/2011;

(2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) om barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd
Dnr 326-311/2011;

(2011:10) av Karin Rågsjö (V) om även papperslösa kvinnor som är ut­satta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour
Dnr 325-313/2011.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.05.