Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-10-15

Sammanträde 2012-10-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:16 av Awad Hersi (MP) om sociala oroligheter i Järva. RV

Dnr 336-619/2012 (framställd 23/4, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:20 av Kaj Nordquist (S) om jämställdhet. RVII

Dnr 326-855/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:21 av Tomas Rudin (S) om hur liten allmännyttan ska bli i Stockholm. RV

Dnr 316-856/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

Dnr 328-858/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:24 av Karin Rågsjö (V) om ökade avslag på ekonomiskt bistånd. RVII

Dnr 325-911/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

Dnr 325-912/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider. RI

Dnr 219-1252/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:31 av Emilia Bjuggren (S) om simkunnigheten i Stockholm. RIV

Dnr 322-1253/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:32 av Tomas Rudin (S) om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stockholms stad. RIII

Dnr 319-1254/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:33 av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden. RI

Dnr 016-1333/2012 (framställd 24/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

13 Nr 2012:34 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RVII

Dnr 329-1369/2012 (inkom 24/9, återtagen 2/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:35 av Karin Wanngård (S) om yrkesutbildningar. RIV

15 Nr 2012:36 av Eivor Karlsson (MP) om skolans brist på stöd till elever. RIV

16 Nr 2012:37 av Mats Berglund (MP) om kulturlivets skenande kostnader för lokaler i Stockholms stad. RVIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

23 Utl. 2012:115. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2013.

24 Utl. 2012:116. Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2011 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2012:2).

Rotel I

25 Utl. 2012:117. Vision för City. Antagande samt beslut om fortsatt arbete.

26 Utl. 2012:118. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende utökning av alkoholförbud inom Hässelby-Vällingby stadsdelsnämndsområde. Förslag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd.

Rotel I+V

27 Utl. 2012:119. Lägesredovisning för projektet Årstafältet. Reviderat inriktningsbeslut.

Rotel III

28 Utl. 2012:120. Uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården - reviderat genomförandebeslut. Förslag från kyrkogårdsnämnden.

29 Utl. 2012:121. Detaljplan för del av Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Lunda och Kälvesta, Dp 2004-06696-54.

30 Utl. 2012:122. Justering av taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Rotel VII

31 Utl. 2012:123. Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010. Rapport från socialnämnden.

32 Utl. 2012:124. Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn. Förslag till revidering från socialnämnden.

33 Utl. 2012:125. Kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för missbruks/beroendeproblem. Förslag från socialnämnden.

34 Utl. 2012:126. Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar. Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län.

35 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

36 Utl. 2011:147. Stöd till invånarna i Gaza. Motion (2011:19) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

Dnr 333-437/2011 (bordlagd 30/1)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

38 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

39 Utl. 2012:61. Förbättrad situation för hemlösa i Stockholm. Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S). RVII

40 Utl. 2012:62. Bidrag från Stockholms stad till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. Motion (2011:55) av Ann-Margarethe Livh och Karin Rågsjö (båda V). RI

41 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

42 Utl. 2012:81. Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd. Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V). RVII

43 Utl. 2012:82. Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour. Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V). RVII

44 Utl. 2012:83. Värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad. Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP). RVII

45 Utl. 2012:84. En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter. Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V). RVII

46 Utl. 2012:85. Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP). RVII

47 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

48 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S). RVIII

49 Utl. 2012:100. Förnyad demokrati så att vi tillsammans kan utveckla den goda staden för alla. Motion (2011:65) av Karin Wanngård m.fl. (S). RI

50 Utl. 2012:102. Projekt med syfte att Stockholms stad tar fram nya metoder för att anställa fler personer med funktionsnedsättningar. Motion (2011:26) av Tara Twana och Kaj Nordquist (båda S). RII

51 Utl. 2012:103. Renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm. Motion (2011:2) av Jan Valeskog (S). RIII

52 Utl. 2012:104. Stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs. Motion (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V). RIII

53 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

NYA MOTIONER, Rotel VIII

54 Utl. 2012:127. Driften av Klarabiografen. Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP).

Rotel VIII+III

55 Utl. 2012:128. Uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum. Motion (2011:77) av Tomas Rudin och Tara Twana (båda S).

Rotel I

56 Utl. 2012:129. Vad som händer med välfärden i Stockholm. Motion (2011:79) av Karin Ehlin Kolk m.fl. (S).

57 Utl. 2012:130. Stockholms stads ansvar för att höja valdeltagandet. Motion (2012:9) av Salar Rashid (S).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ordföranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 22 oktober 2012.

§2 Interpellation om sociala oroligheter i Järva (nr2012:16)

Dnr 336-619/2012

Awad Hersi (MP) hade lämnat in en interpellation om sociala oroligheter i Järva.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Awad Hersi, borgarrådet Larsson, Abdo Goriya och Ann-Margarethe Livh.

§3 Interpellation om jämställdhet (nr2012:20)

Dnr 326-855/2012

Kaj Nordquist (S) hade lämnat in en interpellation om jämställdhet.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Ljungberg Schött hänvisade till utdelat interpellations-

svar ------------------------------------------------------------------------------- Bilaga2.

I debatten yttrade sig Kaj Nordquist och borgarrådet Ljungberg Schött.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32 och 33 för år 2012.

§5 Avskriven interpellation

Dnr 329-1369/2012

Jan Valeskog (S) hade återkallat interpellation nr 2012:34 om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§6 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:35) av Karin Wanngård (S) om yrkesutbildningar
Dnr 323-1370/2012;

2. (2012:36) av Eivor Karlsson (MP) om skolans brist på stöd till elever
Dnr 322-1371/2012;

3. (2012:37) av Mats Berglund (MP) om kulturlivets skenande kostnader för lokaler i Stockholms stad
Dnr 328-1423/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl.16.51 - 17.00.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Framkomlighet på infartsvägar

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om framkomlighet på infartsvägar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Hamilton.

Fråga nr 2. Tintin-gate

Awad Hersi (MP) ställde en fråga om Tintin-gate.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Awad Hersi och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 3. Västertorpsmodellen – Utvärderad och evidens?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Västertorpsmodellen – Utvärderad och evidens?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 4. Angående Convictus i Citys verksamhet

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga angående Convictus i Citys verksamhet.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Ljungberg Schött.


Fråga nr 5. Borde socialsekreterarnas situation tagits på allvar tidigare?

Eivor Karlsson (MP) ställde frågan: Borde socialsekreterarnas situation tagits på allvar tidigare?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 6. Fortsatt ombildning av allmännyttan i innerstaden

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om fortsatt ombildning av allmännyttan i innerstaden.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 7. Utnyttjandet av befintliga hallar

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om utnyttjandet av befintliga hallar.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Kevius.

Fråga nr 8. Anser du att den föreslagna sambyggnaden/dragningen av Österle­den och tunnelbanan till Nacka är lämplig?

Åke Askensten (MP) ställde frågan: Anser du att den föreslagna sambyggna­den/dragningen av Österleden och tunnelbanan till Nacka är lämplig?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åke Askensten och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 9. Q-jourens framtid

Jackie Nylander (V) ställde en fråga om Q-jourens framtid.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Ljungberg Schött.


Fråga nr 10. Vita käppens dag och masscyklism

Kaj Nordquist (S) ställde en fråga om vita käppens dag och masscyklism.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Kaj Nordquist och borgarrådet Hamilton.

§8 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 september 2012

Beslut (24 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj) avseende Årsredovisning 2011 avseende värdeöverföring från bostads­bolagen samt överlåtelse av fastigheter/tomträtter. Förvaltningsrätten avslår yr­kandet om inhibition.

Dnr 123-108/2012, 023-343/2012, 023-344/2012

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 24 september 2012

Beslut (24 september) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (3 september) avseende Renovering av Sergels Torgs tätskikt. Genomförandebeslut samt tilläggsavtal till samverkansavtal för Spårväg City.

Förvaltningsrätten som senare kommer att avgöra målet slutligt, avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 314-932/2012

Länsstyrelsen i Stockholms beslut

av den 28 september 2012

Beslut (28 september) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7 maj) i fråga om Godkännande av förslag till detaljplan för Basaren 1 i stadsdelen Kungsholmen (44 lägenheter), Hantverkargatan 71, Dnr 2008-07542-54.

Länsstyrelsen avvisar JB´s överklagande.

Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 311-589/2012


Mark- och miljödomstolens beslut

av den 4 oktober 2012

Beslut (4 oktober) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 3 maj) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm.

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om överlämnande till annan domstol.

Dnr 311-1960/2011.

§9 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 3.

§10 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 22oktober 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§11 Valärenden (skrivelse 6)

Valärende i kommunfullmäktige 2012-10-15 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt ------------------------------------------------------- Bilaga 4.

§12 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2013 (utl.2012:115)

Dnr 011-1337/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:115 behandlades. Utlåtandet gäller sam­manträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för år 2013.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2013 godkänns enligt ut­låtandet ----------------------------------------------------------------------Bilaga 5.

§13 Revisionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2011 för vissa institutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen (bih. 2012:2) (utl.2012:116)

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:116 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser rörande räkenskaper och förvaltning för år 2011 för vissa insti­tutioner utanför den egentliga kommunalförvaltningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Direktionen för Stockholms kommuns arbetstagares understödsstiftelse beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

2. För sin del beviljas styrelsen för Handelshögskolan i Stockholm ansvars­frihet för 2011 års förvaltning.

3. Styrelsen för Stiftelsen Hotellhem i Stockholm beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

4. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

5. Styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

6. Styrelsen för Stiftelsen Tyrestaskogen beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning.

7. Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum beviljas ansvars­frihet för 2011 års förvaltning.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§14 Vision för City

Antagande samt beslut om fortsatt arbete (utl.2012:117)

Dnr 319-1608/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:117 behandlades. Utlåtandet gäller stads­ledningskontorets uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag ta fram en sammanhållande vision för förnyelsen av City.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Åke Askensten, borgarrådet Sjöstedt, Christer Mellstrand, Ewa Samuelsson, Kajsa Stenfelt och Björn Ljung.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Kajsa Stenfelt (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Vision för City, bilaga till utlåtandet, antas i enlighet med vad som fram­går av utlåtandet.

2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fortsatt samordna arbetet med stadsut­vecklingsområdet City i enlighet med vad som framgår av utlåtandet. En styrgrupp ledd av kommunstyrelsen inrättas i vilken exploateringsnämn­den, fastighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållnings­nämnden, Norrmalms stadsdelsnämnd samt Stockholm Business Region Development AB ingår.

3. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att leda det operativa arbetet med stadsutvecklingsområdet City i enlighet med vad som framgår av utlåtan­det. En projektgrupp ledd av exploateringsnämnden inrättas i vilken fas­tighetsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämn­den, Norrmalms stadsdelsnämnd samt Stockholm Business Region Development AB ingår. Projektet ska samråda med kulturnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

4. Stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att inleda programarbete för stads­utvecklingsområdet City.

5. Trafik- och renhållningsnämnden ges i uppdrag att inleda arbete med att ta fram en trafikplan för stadsutvecklingsområdet City.

6. Kostnader för fortsatt utredningsarbete samt programarbete inryms inom gällande budgetramar för respektive deltagande nämnd.

§15 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende utökning av alkoholförbud inom Hässelby-Vällingby stadsdels­nämndsområde

Förslag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd (utl.2012:118; skrivelse 7)

Dnr 667-896/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:118 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd om ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun avseende utökning av alkoholför­bud.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun godkänns enligt bilaga till utlåtandet.

§16 Lägesredovisning för projektet Årstafältet

Reviderat inriktningsbeslut (utl.2012:119)

Dnr 302-1039/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:119 behandlades. Utlåtandet gäller ett re­viderat inriktningsbeslut av lägesredovisning för projektet Årstafältet.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Larsson, Ewa Larsson, Kajsa Stenfelt, Ewa Samuelsson, Björn Ljung, Ann-Margarethe Livh och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Rudin (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet för explo­atering inom Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter upp till 70mnkr. Ut­gifterna för år 2012 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgif­terna för kommande år får behandlas i budget för år 2013.

§17 Uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården - reviderat genomförandebeslut

Förslag från kyrkogårdsnämnden (utl.2012:120)

Dnr 319-872/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:120 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från kyrkogårdsnämnden om reviderat genomförandebeslut av uppförande av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Reviderat genomförandebeslut för uppförandet av ett nytt krematorium på Skogskyrkogården omfattande en utökad investeringsbudget med 45,8mnkr till 175,0 mnkr godkänns.

2. Utgifter till följd av reviderat genomförandebeslut finansieras inom kyr­kogårdsnämndens investeringsbudget 2012. Finansiering för 2013 be­handlas i budget för 2013.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§18 Detaljplan för del av Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Lunda och Kälvesta,

Dnr 311-1021/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:121 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för del av Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Lunda och Kälvesta.

Ordet innehades av borgarrådet Kevius, Bengt Roxne, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Helldén samt Ann-Katrin Åslund.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Roxne (S) avslag på förslag till detaljplan för del av Lunda 6:1,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Ann-Margarethe Livh (V) avslag på förslag till detaljplan för del av Lunda 6:1 samt bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen exklu­sive att-sats nr 1 (yrkandet om återremiss).

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Bengt Roxnes (S), borgarrådet Helldéns (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive för­slag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes tog ordföranden upp Bengt Roxnes (S), borgarrådet Helldéns (MP) och Ann-Margarethe Livhs (V) respektive yrkanden för bestäm­mande av kontraproposition i voteringen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att anta Bengt Roxnes (S) för­slag till kontraproposition i voteringen.

Härefter verkställdes voteringen över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla Bengt Roxnes (S) för­slag.

Omröstningen utföll med 52 ja och 45 nej. Såsom voteringslista nr 29:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Detaljplan för del av Lunda 6:1 m.fl. i stadsdelarna Lunda och Kälvesta, Dp2004-06696-54 antas.

§19 Justering av taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet (utl.2012:122)

Dnr 119-1075/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:122 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om justering av taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet fastställs i enlighet med stadsbyggnadsnämndens förslag enligt bilaga 1 till utlåtandet, att gälla från och med det första månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

2. Justering av stadsbyggnadsnämndens intäkter och kostnader görs i sam­band med upprättande av kommunfullmäktiges budget 2013.

3. Beslutet i ärendet justeras omedelbart.

§20 Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010

Rapport från socialnämnden (utl.2012:123)

Dnr 329-1059/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:123 behandlades. Utlåtandet gäller en rap­port från socialnämnden om tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkeme­del.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Rapporten ”Tillsyn av folköl och tobak samt receptfria läkemedel i Stockholm 2010” godkänns.

§21 Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Förslag till revidering från socialnämnden (utl.2012:124)

Dnr 325-1826/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:124 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till revidering av riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

Ordet innehades av Torun Boucher, Eivor Karlsson, borgarrådet Ljungberg Schött, Ann-Katrin Åslund och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn godkänns med hänsyn taget till de förändringar som föreslås i bilaga 2 till utlåtandet.

2. Socialnämnden ska inarbeta föreslagna förändringar enligt utlåtandet i re­viderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

§22 Kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för miss­bruks/beroendeproblem

Förslag från socialnämnden (utl.2012:125)

Dnr 325-2364/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:125 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från socialnämnden av kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och be­handling för missbruks/beroendeproblem.

Ordet innehades av Abit Dundar, borgarrådet Mogert, Stina Bengtsson, Karin Rågsjö, Stefan Nilsson, Jackie Nylander, borgarrådet Ljungberg Schött och Ewa Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Kvalitetsgaranti för vuxna som söker vård och behandling för miss­bruks/beroendeproblem godkänns, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Socialnämnden ska inarbeta föreslagna förändringar utifrån utlåtandet i stadens riktlinjer för vuxna som söker vård och behandling för miss­bruks/beroendeproblem.

§23 Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (utl.2012:126)

Dnr 325-575/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:126 behandlades. Utlåtandet gäller en re­kommendation från Kommunförbundet Stockholms Län av länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten - ensamkommande barn och ungdomar.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Länsgemensamma riktlinjer för handläggning av ärenden vid socialtjänsten ensamkommande barn och ungdomar godkänns som komplement till Stock­holms stads nuvarande riktlinjer, bilaga till utlåtandet.

§24 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 7.

§25 Motion om renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor id­rottshall på Norrmalm (utl.2012:103)

Dnr 328-299/2011

Motion om stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhallen säljs (utl.2012:104)

Dnr 328-829/2011

Ordet innehades av Jan Valeskog, Billy Östh, Mehdi Oguzsoy, Daniel Somos, Emilia Bjuggren, Åsa Jernberg, Christopher Ödmann samt borgarrådet Kevius.

Utlåtande 2012:103

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:103 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att genomföra upprustning av Vanadisbadet samt besluta om byggnation av en fullstor idrottshall på Norrmalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:2) av Jan Valeskog (S) om ”Renovering av Vanadisbadet och byggandet av en fullstor idrottshall på Norrmalm” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

Utlåtande 2012:104

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:104 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mehdi Oguzsoy (V) i vilken han föreslår att staden måste redovisa vilka fördelar en privatisering av driften innebär innan man fattar beslut om privatisering.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emilia Bjuggren (S) och Åsa Jernberg (MP) bifall till Socialdemokrater­nas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Mehdi Oguzsoy (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:33) av Mehdi Oguzsoy (V) om ”Stopp för privatisering av driften av Högdalens simhall vilket i förlängningen kan innebära att simhal­len säljs” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Motion om förbättrad situation för hemlösa i Stockholm (utl.2012:61)

Dnr 325-431/2011

Motion om barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd (utl.2012:81)

Dnr 326-311/2011

Motion om att även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour (utl.2012:82)

Dnr 325-313/2011

Motion om värnandet av de papperslösas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksamheter i Stockholms stad (utl.2012:83)

Dnr 333-825/2011

Motion om en jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter (utl.2012:84)

Dnr 325-827/2011

Motion om riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexu­ella övergrepp (utl.2012:85)

Dnr 325-1224/2011

Ordet innehades av Jackie Nylander, Stefan Nilsson, Markus Nordström, Karin Rågsjö, Stina Bengtsson, Ewa Samuelsson, Christina Elffors-Sjödin, Johanna Sjö, Ann-Katrin Åslund, Per Olsson, Daniel Somos, Ewa Larsson, borgarrådet Mogert, Tara Twana, Isabel Smedberg-Palmqvist och Eivor Karlsson.

Utlåtande 2012:61

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:61 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Annika Ödebrink (S) i vilken hon bl.a. föreslår att Stockholms stad följer praxis beträffande vistelseort, så att en hemlös person inte kommer i kläm mellan olika stadsdelar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:13) av Annika Ödebrink (S) om ”Förbättrad situation för hem­lösa i Stockholm” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.


Utlåtande 2012:81

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:81 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) i vilken de föreslår att staden utreder behovet av en permanent stödverksamhet som kan nå alla barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) och Karin Rågsjö (V) bifall till Socialdemokra­ternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:9) av Karin Rågsjö och Jackie Nylander (båda V) om ”Barn till missbrukare och psykiskt funktionsnedsatta ska ha rätt till gruppstöd” an­ses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:82

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:82 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (V) i vilken hon bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att ideella kvinnojourer som får ekonomiskt stöd från Stockholms stad även ska få ersättning för verksamhet riktad mot papperslösa kvinnor.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:10) av Karin Rågsjö (V) om ”Även papperslösa kvinnor som är utsatta för mäns våld ska ha rätt till plats på kvinnojour” besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:83

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:83 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rebecca Adami (MP) i vilken hon bl.a. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ideella organisationer och jourer som bedriver stödverksamhet för papperslösa ska få ekonomiskt stöd.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ewa Larsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:29) av Rebecca Adami (MP) om ”Värnandet av de papperslö­sas grundläggande rättigheter genom att stödja jourer och ideella verksam­heter i Stockholms stad” besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlå­tandet.

Utlåtande 2012:84

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:84 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (V) i vilken hon föreslår att staden tar fram en tydlig inriktning för fördelningen av försöks- och träningslägenheter så att den blir proportionerlig över hela staden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) och Karin Rågsjö (V) bifall till Socialdemokra­ternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:31) av Karin Rågsjö (V) om ”En jämlik fördelning av försöks- och träningslägenheter Stockholms stad” besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:85

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:85 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP) i vil­ken de bl.a. föreslår att Stockholms stad inför riktade insatser; såsom jourtelefon, stödsamtal och skyddat boende för pojkar och män som utsatts för sexuella övergrepp.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (S) och Stefan Nilsson (MP) bifall till Socialdemo­kraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:42) av Rebecca Adami och Stefan Nilsson (båda MP) om ”Riktade insatser för pojkar och män som blivit utsatta för sexuella över­grepp” besvaras med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 147, och 155 för år 2011 samt nr25, 62, 80, 87, 98, 100, 102 och 107 för år 2012.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr 127, 128, 129 och 130 för år 2012.

§28 Motioner

Under tiden 25 september – 15 oktober 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:52) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP) om sats­ningar mot våld i nära relationer som drabbar män
Dnr 325-1477/2012;

2. (2012:53) av Katarina Luhr och Mats Lindqvist (båda MP) om återinförande av skolinformation och studiebesök för barn och ungdo­mar på Stockholm Vatten
Dnr 322-1486/2012;

3. (2012:54) av Roger Mogert (S) om boende för äldre i Högdalen
Dnr 327-1487/2012;

4. (2012:55) av Mirja Räihä (S) om kläder för hemtjänstpersonal
Dnr 327-1488/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.