Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2012-11-26

Sammanträde 2012-11-26

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Marie Ljungberg Schött
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:23 av Tomas Rudin (S) om försvunnen konst. RVIII

Dnr 328-858/2012 (framställd 11/6, bordlagd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:25 av Karin Rågsjö (V) om högst biståndstid sedan 1980. RVII

Dnr 325-912/2012 (framställd 11/6, bordlagd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2012:27 av Jan Valeskog (S) om möjligheterna att lånefinansiera strategiskt viktig infrastruktur i Stockholm, exempelvis tunnelbana till Nacka. RI

Dnr 314-917/2012 (framställd 11/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2012:30 av Ann-Margarethe Livh (V) om det är acceptabelt att en tredjedel av de nyanställda i äldreomsorgen fortfarande är deltider. RI

Dnr 219-1252/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2012:31 av Emilia Bjuggren (S) om simkunnigheten i Stockholm. RIV

Dnr 322-1253/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2012:32 av Tomas Rudin (S) om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stockholms stad. RIII

Dnr 319-1254/2012 (framställd 17/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2012:33 av Awad Hersi (MP) om mer jämlika möjligheter för valdeltagandet i staden. RI

Dnr 016-1333/2012 (framställd 24/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2012:35 av Karin Wanngård (S) om yrkesutbildningar. RIV

Dnr 323-1370/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2012:36 av Eivor Karlsson (MP) om skolans brist på stöd till elever. RIV

Dnr 322-1371/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2012:37 av Mats Berglund (MP) om kulturlivets skenande kostnader för lokaler i Stockholms stad. RVIII

Dnr 328-1423/2012 (framställd 15/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2012:38 av Malte Sigemalm (S) om sopsnusk i världsklass? RII

Dnr 303-1490/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2012:39 av Stefan Hansson (S) om stadens engagemang för att öka intresset för gymnasiets yrkesutbildningar. RIV

Dnr 323-1491/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2012:40 av Mirja Räihä (S) om tider inom hemtjänsten. RV

Dnr 327-1492/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2012:41 av Jan Valeskog (S) om närpolisens arbete med cityvåld och ungdomsbrottslighet. RI

Dnr 329-1493/2012 (framställd 5/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

16 Nr 2012:42 av Jan Valeskog (S) om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau. RIV

17 Nr 2012:43 av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av campingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet. RV

18 Nr 2012:44 av Kaj Nordquist (S) om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som ansvarar för skolrotelns budget? RIV

19 Nr 2012:45 av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m. RI

20 Nr 2012:46 av Malte Sigemalm (S) om ersättning till PR-byrå för ombildningsverksamhet - kostnader i världsklass. RI

21 Nr 2012:47 av Eivor Karlsson (MP) om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat. RIV

BORDLAGT BESLUTSÄRENDE (exkl. motioner)

28 Utl. 2012:132. Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen. Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden. RVI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel I

29 Utl. 2012:134. Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn.

Rotel I+V

30 Utl. 2012:135. Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv Gyllene Ratten 1, Fruängen.

Rotel V

31 Utl. 2012:136. Upphandling enligt LOV - ändring av avtalstid.

32 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

33 Utl. 2012:25. Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna. Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP). RVIII

34 Utl. 2012:98. Litterär skylt i Blackeberg. Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S). RVIII

BORDLAGDA MOTIONER

35 Utl. 2011:155. Tillsättning av en kriskommitté för hyresrätten. Motion (2011:12) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (V). RV

36 Utl. 2012:80. "Peak Oil". Motion (2011:52) av Per Bolund (MP). RVI

37 Utl. 2012:87. Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare. Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S). RVII+VIII

38 Utl. 2012:107. Ett högre prioriterat personal- och jämställdhetspolitiskt arbete i Stockholms stad. Motion (2012:1) av Ann-Margarethe Livh (V). RI

39 Utl. 2012:127. Driften av Klarabiografen. Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP). RVIII

40 Utl. 2012:128. Uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum. Motion (2011:77) av Tomas Rudin och Tara Twana (båda S). RVIII+III

41 Utl. 2012:133. Genusanalys av stadens budget. Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S).

NYA MOTIONER, Rotel I

42 Utl. 2012:137. Uteslutning av företag som är registrerade i skatteparadis från stadens upphandlingar. Motion (2011:64) av Ann-Margarethe Livh (V).

43 Utl. 2012:138. Inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel. Motion (2011:68) av Tomas Rudin (S).

44 Utl. 2012:139. Lägre löner för Stockholms borgarråd. Motion (2012:38) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP).

Rotel IV

45 Utl. 2012:140. Omgående renovering av Hässelby-gårdsskolan. Motion (2011:67) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S).

Rotel VII

46 Utl. 2012:141. Införandet av en HBT-policy i Stockholms stad. Motion (2011:73) av Karin Rågsjö (V).

47 Utl. 2012:142. Principer för hantering av bidrag till organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning. Motion (2011:78) av Kaj Nordquist (S).

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 3december 2012.

§2 Interpellation om försvunnen konst (nr2012:23)

Dnr 328-858/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om försvunnen konst.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarråden Rudin och Sjöstedt.

§3 Interpellation om högst biståndstid sedan 1980 (nr2012:25)

Dnr 325-912/2012

Karin Rågsjö (V) hade lämnat in en interpellation om högst biståndstid sedan 1980.

Kommunfullmäktige beslutade den 11 juni 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Ljungberg Schött hänvisade till utdelat interpellations-

svar ------------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Ljungberg Schött.

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 27 och 30 för år 2012.

§5 Interpellation om simkunnigheten i Stockholm (nr2012:31)

Dnr 322-1253/2012

Emilia Bjuggren (S) hade lämnat in en interpellation om simkunnigheten i Stockholm.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Mogert och Edholm.

§6 Interpellation om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stock­holms stad (nr2012:32)

Dnr 319-1254/2012

Tomas Rudin (S) hade lämnat in en interpellation om de växande och olagligt långa bygglovtiderna i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kevius hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 4.

I debatten yttrade sig borgarrådet Rudin, Åke Askensten samt borgarrådet Kevius.

§7 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 33, 35 och 36 för år 2012.

§8 Interpellation om kulturlivets skenande kostnader för lokaler i Stockholms stad (nr2012:37)

Dnr 328-1423/2012

Mats Berglund (MP) hade lämnat in en interpellation om kulturlivets skenande kostnader för lokaler i Stockholms stad.

Kommunfullmäktige beslutade den 15 oktober 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Mats Berglund, borgarrådet Sjöstedt samt Torun Boucher.

§9 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 38, 39, 40 och 41 för år 2012.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2012:42) av Jan Valeskog (S) om nedläggningen av Farsta gymnasium och Frans Schartau
Dnr 323-1598/2012;

2. (2012:43) av Tomas Rudin (S) om den eventuella avvecklingen av cam­pingstugorna vid Drevvikens strand, Hökarängsbadet
Dnr 302-1599/2012;

3. (2012:44) av Kaj Nordquist (S) om det är skolborgarrådet eller barn med särskilda behov som ansvarar för skolrotelns budget
Dnr 322-1600/2012;

4. (2012:45) av Jan Valeskog (S) om nya principer för lönesättning av Stockholms lärare, vilka strider mot intentionerna i Avtal 12, m.m.
Dnr 210-1601/2012;

5. (2012:46) av Malte Sigemalm (S) om ersättning till PR-byrå för ombild­ningsverksamhet – kostnader i världsklass
Dnr 329-1602/2012;

6. (2012:47) av Eivor Karlsson (MP) om för tidig lunch och skolmatens betydelse för bra studieresultat
Dnr 322-1603/2012.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Gymnasieskolan och prislista

Jan Valeskog (S) ställde en fråga om gymnasieskolan och prislista.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 2. Vad händer med Q-jouren?

Eivor Karlsson (MP) ställde frågan: Vad händer med Q-jouren?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 3. Vilka typer av utförare inom äldreomsorgen anser den styrande majoriteten bör finnas representerad i de olika stadsdelarna för att befrämja valfriheten för brukarna?

Torun Boucher (V) ställde frågan: Vilka typer av utförare inom äldreomsorgen anser den styrande majoriteten bör finnas representerad i de olika stadsdelarna för att befrämja valfriheten för brukarna?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Torun Boucher och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Revisionsrapport om barnkonventionen

Åsa Jernberg (MP) ställde en fråga om revisionsrapport om barnkonventionen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Åsa Jernberg och borgarrådet Ljungberg Schött.

Fråga nr 5. Expropriering av mark vid Drevviken

Borgarrådet Rudin (S) ställde en fråga om expropriering av mark vid Drevviken.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Rudin och Larsson.

Fråga nr 6. Anser du att vi har bra koll på samtliga utövare av SFI?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Anser du att vi har bra koll på samtliga utövare av SFI?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Stöd till barn i behov av särskilt stöd

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om stöd till barn i behov av särskilt stöd.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

§12 Anmälda skrivelser

Anmäldes att inga skrivelser inkommit till kommunfullmäktige.

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 6.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 3december 2012 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Valärenden (skrivelse 8)

Valärende i kommunfullmäktige 2012-11-26 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt ------------------------------------------------------- Bilaga 7.

§16 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen

Förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden (utl.2012:132)

Dnr 303-1243/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:132 behandlades. Utlå­tandet gäller ett förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden om revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livs­medelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till taxa för miljö- och hälso­skyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strål­skyddslagstiftningen fastställs att gälla från den 1januari 2013.

§17 Inriktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn (utl.2012:134)

Dnr 302-1386/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:134 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut gällande Stockholms Hamn AB:s och Kapellskär Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn.

Ordet innehades av Helena Bonnier, Stefan Hansson, Åke Askensten och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Inriktningen för om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn till en total pro­jektram om ca 760 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms

Hamn AB godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att uppmana Stockholms Hamn AB att teckna erforderliga avtal.

§18 Genomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv Gyllene Ratten 1, Fruängen (utl.2012:135)

Dnr 023-1368/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:135 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut gällande AB Familjebostäders förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB med tillhörande nyproduktion i kv Gyllene Ratten 1, Fruängen.

Ordet innehades av Jonas Nilsson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. AB Familjebostäders förvärv av samtliga aktier i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, (org nr. 556876-3196) med tillhörande nyproduktion baserat på ett fastighetsvärde om 392,6 mnkr och på övriga villkor god­känns.

2. Stockholms Stadshus AB får i uppdrag att uppmana AB Familjebostäder att genomföra förvärv av aktierna i Smebab Deepgreen AB samt teckna erforderliga avtal.

3. Finansiering av erforderligt aktiekapital sker genom nyupplåning från sta­den till gällande villkor.

4. Ny styrelse för Smebab Deepgreen AB, under namnändring, för tiden till och med ordinarie årsstämma 2015 utses enligt följande.

Till ledamöter: Magdalena Bosson, ordförande (OPOL), Thomas Stadig (OPOL) och Håkan Siggelin (OPOL).

Till suppleant Lars Björk (OPOL).

5. Lekmannarevisor och suppleant för denne i Smebab Deepgreen AB, under namnändring, för tiden till och med ordinarie årsstämma utses enligt föl­jande.

Till lekmannarevisor: Sven Lindeberg (FP)

Till lekmannarevisorssuppleant: Amanj Mala-Ali (S).

6. Ny bolagsordning för Smebab Deepgreen AB, under namnändring, bilaga till utlåtandet, godkänns.

§19 Upphandling enligt LOV – ändring av avtalstid (utl.2012:136)

Dnr 125-816/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:136 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Upphandling enligt LOV – ändring av avtalstid.

Ordet innehades av Torun Boucher samt borgarråden Helldén och Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Tillsvidareavtal med uppsägningsrätt för stadens valfrihetssystem införs av­seende hemtjänst, ledsagning och avlösning, dagverksamhet, vård- och om­sorgsboende, daglig verksamhet, LSS boende, sysselsättning, boendestöd, stödboende och bostad med särskild service enligt SoL.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§20 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att punkterna nr33 och 34 på föredragningslistan skulle sambehandlas.

§21 Motion om minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlan­tiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna (utl.2012:25)

Dnr 328-1221/2011

Motion om Litterär skylt i Blackeberg (utl.2012:98)

Dnr 328-1223/2011

Ordet innehades av Karin Hanqvist, borgarråden Wanngård och Sjöstedt, Karin Rågsjö, Awad Hersi, borgarrådet Helldén, Stellan Hamrin, borgarrådet Mogert, Salar Rashid, Elias Granqvist samt Jonas Eklund.

Utlåtande 2012:25

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:25 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Awad Hersi (MP) i vilken han föreslår att Stockholms stad upprättar ett värdigt minnesmärke/monument för att hedra offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S), borgarrådet Helldén (MP) samt Karin Rågsjö (V) bifall till --------------------------------------------------------------------- Bilaga 8.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes borgarrådet Wanngårds (S), borgarrådet Helldéns (MP) samt Karin Rågsjös (V) gemen­samma förslag.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna proposi­tionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja besva­rad.

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla borgarrådet Wanngårds (S), borgarrådet Helldéns (MP) samt Karin Rågsjös (V) gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 52 ja och 46 nej. Såsom voteringslista nr 33:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 9.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

Motion (2011:39) av Awad Hersi (MP) om ”Minnesmärke/monument till minne av offren för den transatlantiska slavhandeln och Sveriges deltagande i denna” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2012:98

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:98 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Hanqvist (S) i vilken hon föreslår att John Ajvide Lindqvist får en litterär skylt i Blackeberg.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:41) av Karin Hanqvist (S) om ”Litterär skylt i Blackeberg” bi­falls.

§22 Bordlagt ärende

Ordet innehades av borgarrådet Larsson.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr 2011:155.

§23 Motion om ”Peak Oil” (utl.2012:80)

Dnr 303-1429/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:80 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Bolund (MP) i vilken han föreslår att Stockholm erkänner Peak Oil som ett hot mot stadens kärnverksamheter och beslutar att åtgärder snarast ska vidtas för att minska de negativa effekter som Peak Oil kommer att orsaka.

Ordet innehades av Katarina Luhr, borgarrådet Ankersjö, Mikael Magnusson och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) och Katarina Luhr (MP) bifall till Socialdemo­kraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:52) av Per Bolund (MP) om ”Peak Oil” anses besvarad med utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Motion om ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare (utl.2012:87)

Dnr 326-436/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:87 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Kaj Nordquist (S) i vilken han föreslår att Stadshuset ska tillgänglighetsanpassas fullt ut så att alla medborgare har möjlighet att följa fullmäktiges möten från läktaren.

Ordet innehades av Åke Askensten, Karin Rågsjö, Kaj Nordquist, Erik Slottner, borgarråden Ljungberg Schött och Sjöstedt, Christopher Ödmann och Torun Boucher.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Kaj Nordquist (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åke Askensten (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:18) av Kaj Nordquist (S) om ”Ett tillgängligare fullmäktige för alla stockholmare” anses besvarad med hänvisning till utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr 2012:107.

§26 Motion om driften av Klarabiografen (utl.2012:127)

Dnr 328-260/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:127 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) i vilken de föreslår att Stockholms stad bör se över driften av Klarabiografen i Kulturhu­set.

Ordet innehades av Mats Berglund, borgarråden Sjöstedt och Mogert samt Torun Boucher.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Torun Boucher (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:7) av Mats Berglund och Stefan Nilsson (båda MP) om ”Drif­ten av Klarabiografen” avslås.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Motion om uppmärksammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum (utl.2012:128)

Dnr 328-2329/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:128 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Tara Twana (båda S) i vilken de bl.a. föreslår att en skulptur uppförs i Siri Derkerts anda på lämplig plats i Stockholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:77) av Tomas Rudin och Tara Twana (båda S) om ”Uppmärk­sammande av Siri Derkerts insatser för konsten i Stockholms offentliga rum” avslås.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§28 Motion om genusanalys av stadens budget (utl.2012:133)

Dnr 334-562/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:133 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Wanngård (S) i vilken hon föreslår att stadens budget bör analyseras utifrån ett genusperspektiv.

Ordet innehades av borgarrådet Wanngård, Datevig Tjärnberg, Åsa Jernberg, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Tara Twana, Torun Boucher och Inger Stark.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Wanngård (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:14) av Karin Wanngård (S) om ”Genusanalys av stadens bud­get” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2012:137.

§30 Motion om inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare ut­efter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och mari­tim handel (utl.2012:138)

Dnr 309-2207/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:138 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att staden inrättar fler bryggplatser utefter Stockholms stränder och kajer.

Ordet innehades av Helena Bonnier och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Socialdemo­kraternas och Vänsterpartiets respektive reservationer i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:68) av Tomas Rudin (S) om ”Inrättande av fler bryggplatser för Stockholms medborgare utefter Stockholms stränder samt kajer med gästhamnar för turism och maritim handel” anses besvarad med vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§31 Motion om lägre löner för Stockholms borgarråd (utl.2012:139)

Dnr 219-1005/2012

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:139 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) i vilken de föreslår lägre löner för Stockholms borgarråd.

Ordet innehades av Åsa Jernberg, Markus Nordström, Karin Rågsjö, Ann-Katrin Åslund, Berthold Gustavsson, Christopher Ödmann, Karin Hanqvist och Jonas Nilsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:38) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP) om ”Lägre löner för Stockholms borgarråd” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Det antecknades att närvarande borgarråd ej deltagit i debatt och beslut.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§32 Motion om omgående renovering av Hässelbygårdsskolan (utl.2012:140)

Dnr 308-2206/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:140 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S) i vilken de föreslår att Hässelbygårdsskolan omgående rustas upp och samtidigt förbereds för att ta emot ett ökat antal elever de närmaste åren.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:67) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S) om ”Omgå­ende renovering av Hässelbygårdsskolan” anses besvarad med vad som an­förs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§33 Motion om införande av en HBT-policy i Stockholms stad (utl.2012:141)

Dnr 325-2324/2011

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2012:141 behandlades. Utlåtandet gäller en mo­tion av Karin Rågsjö (V) i vilken hon föreslår att staden ska ta fram en HBT-policy som gäller i alla nämnder och styrelser.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Markus Nordström, Åsa Jernberg, Ole-Jörgen Persson, borgarrådet Sjöstedt samt Torun Boucher.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:73) av Karin Rågsjö (V) om ”Införandet av en HBT-policy i Stockholms stad” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtan­det.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§34 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr 2012:142.

§35 Motioner

Under tiden 16 – 26 november 2012 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2012:62) av Maria Hannäs (V) om reklamvepor på blå- och grönklas­sade byggnader
Dnr 313-1721/2012;

2. (2012:63) av Maria Hannäs (V) om utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande
Dnr 302-1722/2012;

3. (2012:64) av Tomas Rudin (S) om promenadstaden – den felande län­ken vid Danvikskanalen
Dnr 302-1723/2012.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.07.