Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2013-11-13

Sammanträde 2013-11-13

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

NYA ÄRENDEN, Borgarrådet Nordin

2 Rapport över inkomna ärenden

Borgarråden Nordin och Larsson

3 Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden

4 Uppförande av parkeringsanläggning i Hagastaden. Inriktningsbeslut m.m.

Borgarråden Nordin och Ankersjö

5 Västerorts framtida avloppsrening

Borgarrådet Hamilton

6 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka

7 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända

Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län
Dnr 333-982/2013

Borgarrådet Edholm

8 Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan

Motion (2012:75) av Åsa Jernberg och Stefan Nilsson (båda MP)
Dnr 303- 1876/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Larsson

9 Rinkeby - en by i världsklass

Motion (2012:58) av Tomas Rudin och Hassan Said Mahamed (båda S)
Dnr 336-1607/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen

Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP)
Dnr 327-1248/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Sjöstedt

11 Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad

Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V)
Dnr 328-1833/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Upprustning och belysning av "Kristall-vertikalaccent"

Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen
Motion (2012:59) av Tomas Rudin (S)
Dnr 328-1609/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Nordin

13 Rapport över inkomna ärenden

14 Budget för 2014 för Stockholms stad och inriktning för 2015 och 2016. Ägardirektiv 2014 - 2016 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Dnr 111-575/2013 - ersättningsförslag
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 PM: Framställan om förändrad trängsel-skatt i Stockholm

Remiss från Finansdepartementet
Remisstid den 15 november 2013
Dnr 001-1409/2013

Borgarrådet Edholm

16 PM: Gymnasieingenjörsutbildning - Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 29 november 2013
Dnr 001-1340/2013

Borgarrådet Larsson

17 Järvalyftet 2007-2012 - En satsning som gör skillnad

Rapport, avveckling av den politiska styrgruppen och fortsatt samordning och uppdrag
Dnr 336-1280/2012

Valärende

18 Valärende i kommunstyrelsen

Avsägelser och fyllnadsval
13 november 2013

Övrigt

19 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 6 november 2013

20 Uppföljning av budget 2013 – Tertial-rapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2013

Dnr 113-1294/2013

Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut,
dnr 302-289/2013

Reviderade riktlinjer för stadens jämställdhets- och mångfaldsarbete,
dnr 222-1384/2013

Återremiss från kommunfullmäktige den 17 december 2012,
dnr 149-1655/2012

Omstrukturering inom Älvsjö servicehus, dnr 327-1398/2013

Sammanställning av uppföljning av vård- och omsorgsboende, hemtjänst och dagverksamhet, samtliga regiformer, samt stadens uppföljning av ramavtal om enstaka platser, för år 2012, dnr 327-1052/2013

Förslag till reviderade riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen och insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, dnr 326-1319/2013

Förslag om hundrastområde på Fåfängan, dnr 667-4/2013

Telia Soneras flytt från nuvarande kontorslokaler, dnr 336-1013/2013

Delaktighet för personer med funktions-nedsättning 2012,

Funktionshinderombudsmannens årsrapport 2013, dnr 326-552/2013
Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11, dnr 303-1871/2012

Stockholm Ren och Vacker, lägesrapport 11, dnr 303-1076/2013

Norra Länken, lägesrapport, dnr 314-456/2013
Ändring i Allmänna lokala ordnings-föreskrifter för Stockholms kommun (upphävande av hundförbud på Långholmens klippbad), Dnr 667-525/2013

21 PM: Forsgrénska stiftelsen 2013

22 PM: Promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB)

Svar på remiss från Socialdepartementet
Dnr 001-1397/2013

Borgarrådet Hamilton

23 PM: Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet
Remisstid den 18 november 2013
Dnr 001-1428/2013

24 PM: Underrättelse om utställning av järn-vägsplan samt miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogörelse för Spårväg City sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen

Remiss från Trafikverket
Dnr 314-1208/2013

Borgarråden Kevius och Ankersjö

25 PM: Remiss av betänkandet Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 11 november 2013
Dnr 001-1497/2013

Borgarrådet Edholm

26 PM: Friskolorna i samhället (SOU 2013:56)

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 1 december 2013
Dnr 001-1303/2013

Borgarrådet König Jerlmyr

27 PM: Slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 15 november 2013
Dnr 001-1210/2013
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (12 kb)

§2 Rapport över inkomna ärenden

§3 Inriktningsbeslut AB Svenska Bostäder gällande nyproduktion av bostäder, kv Björnlandet, Norra Djurgårdsstaden Dnr 023-1430/2013

§4 Uppförande av parkeringsanläggning i Hagastaden.

§5 Västerorts framtida avloppsrening Inriktningsbeslut för Stockholm Vatten VA AB Dnr 023-1432/2013

§6 Genomförandeavtal med Stockholms läns landsting avseende förlängning av Tvärbanan från Sickla Udde till kommungränsen Stockholm/Nacka Dnr 314-1346/2013

§7 Överenskommelse om samverkan mellan kommuner i Stockholms län gällande nyanlända Rekommendation från Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) Dnr 333-982/2013

§8 Minskad köttkonsumtion och mer ekologisk mat i syfte att minska stadens klimat- och miljöpåverkan Motion 2012:75 Dnr 303-1876/2012

§9 Rinkeby -­ en by i världsklass Motion 2012:58 Dnr 336-1607/2012

§10 Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen Motion 2012:40 Dnr 327-1248/2012

§11 Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad Motion 2012:69 Dnr 328-1833/2012

§12 Upprustning och belysning av "Kristallvertikalaccent", Stockholms glasskulptur i världsklass vid Sergelfontänen Motion 2012:59 Dnr 328-1609/2012

§13 Rapport över inkomna ärenden

§14 Budget för 2014 för Stockholms stad och inriktning för 2015 och 2016.

§15 Framställan om förändrad trängselskatt i Stockholm Remiss från Finansdepartementet Dnr 001-1409/2013 Skrivelse 116

§16 Gymnasieingenjörsutbildning -­ Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (Ds 2013:53) Remiss från Utbildningsdepartementet Dnr 001-1340/2013 Skrivelse 117

§17 Järvalyftet 2007­2012 -­ En satsning som gör skillnad Rapport, avveckling av den politiska styrgruppen och fortsatt samordning och uppdrag Dnr 336-1280/2012

§18 Valärende i kommunstyrelsen

§19 Remittering av motioner

§21 Forsgrénska stiftelsen år 2013 Dnr 149-1614/2013

§22 Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar (S2013/6411/PBB) Remiss från Socialdepartementet Dnr 001-1397/2013 Skrivelse 118

§23 Ökat fokus på arbete för vissa nyanlända invandrare och avveckling av sfi-bonus (Ds 2013:61) Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet Dnr 001-1428/2013 Skrivelse 119

§24 Underrättelse om utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvens-beskrivning och samrådsregler för Spårväg City sträckan Djurgården - Frihamnen Remiss från Trafikverket Dnr 314-1208/2013 Skrivelse 120

§25 Flygbuller och bostadsbyggande (SOU 2013:67) Remiss från Socialdepartementet Dnr 001-1497/2013 Skrivelse 121

§26 Friskolorna i samhället (SOU 2013:56) Remiss från Utbildningsdepartementet Dnr 001-1303/2013 Skrivelse 122

§27 Ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU 2013:44) Remiss från Socialdepartementet Dnr 001-1210/2013 Skrivelse 123

§28 Skrivelse om införandet av parkeringsavgifter vid stadens idrotts-anläggningar och simhallar Dnr 314-1698/2013